اطلاعات بازار


بیشتر

شاخص های منتخب


بیشتر
آخرین پیش بینی سود منتشر شده


بیشتر
آخرین صورت های مالی منتشر شده


آخرین اطلاعات مجامعبیشترین ارزش معامله


بیشترین حجم معامله


بیشترین تعداد معامله


بیشترین افزایش قیمت


بیشترین کاهش قیمت


بیشترینP/E


کمترین P/E


بیشترین ارزش معامله


بیشترین حجم معامله


بیشترین تعداد معامله


بیشترین افزایش قیمت


بیشترین کاهش قیمت


بیشترینP/E


کمترین P/E


ارزش معاملات - بورس و فرابورس نقدی


حجم معاملات - بورس و فرابورس نقدی


تعداد معاملات - بورس و فرابورس نقدی


نمادهایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل رشد داشته

نمادهایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته