::: راهنما

در این بخش آخرین صورت مالی در آمد هر سهم انتشار داده شده شرکت ها قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ انتشار دوره پیش بینی % پوشش واقعی دوره واقعی دوره قبل % رشد واقعی سال قبل
بكام 1395/12/03 آخرین پیش بینی   سال 1395 49 239
بكام 1395/12/03 اولین پیش بینی   سال 1396 98 239
پخش 1395/12/03 آخرین پیش بینی   سال 1395 327 477
پخش 1395/12/03 اولین پیش بینی   سال 1396 394 477
چكارن 1395/12/03 آخرین پیش بینی   سال 1395 35 (7)
چكارن 1395/12/03 اولین پیش بینی   سال 1396 151 (7)
چكاوه 1395/12/03 آخرین پیش بینی   سال 1395 (404) 0 (34)
چكاوه 1395/12/03 اولین پیش بینی   سال 1396 37 (34)
خاهن 1395/12/03 آخرین پیش بینی   سال 1395 78 111
خاهن 1395/12/03 اولین پیش بینی   سال 1396 146 111
خفنر 1395/12/03 آخرین پیش بینی   سال 1395 (150) 0 7
خفنر 1395/12/03 اولین پیش بینی   سال 1396 42 7
خگستر 1395/12/03 آخرین پیش بینی   سال 1395 644 392
خگستر 1395/12/03 اولین پیش بینی   سال 1396 78 392
دابور 1395/12/03 آخرین پیش بینی   سال 1395 2236 1872
دابور 1395/12/03 اولین پیش بینی   سال 1396 1250 1872
دفارا 1395/12/03 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 1480 60 891 894 0 1989
غچين 1395/12/03 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 466 81 378 329 15 617
فرآور 1395/12/03 آخرین پیش بینی   سال 1395 1024 (239)
فرآور 1395/12/03 اولین پیش بینی   سال 1396 880 (239)
كپرور 1395/12/03 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 585 63 369 627 (41) 725
كپشير 1395/12/03 آخرین پیش بینی   سال 1395 457 1224
كپشير 1395/12/03 اولین پیش بینی   سال 1396 324 1224
كمنگنز 1395/12/03 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 (36) 0 9 (110) (108) (89)
لسرما 1395/12/03 آخرین پیش بینی   سال 1395 181 484
لسرما 1395/12/03 اولین پیش بینی   سال 1396 185 484
وايران 1395/12/03 آخرین پیش بینی   سال 1395 226 204
وايران 1395/12/03 اولین پیش بینی   سال 1396 212 204
وبشهر 1395/12/03 آخرین پیش بینی   سال 1395 204 259
وبشهر 1395/12/03 اولین پیش بینی   سال 1396 206 259
جم 1395/12/02 آخرین پیش بینی   سال 1395 1681 1558
جم 1395/12/02 اولین پیش بینی   سال 1396 1571 1558
حسير 1395/12/02 آخرین پیش بینی   سال 1395 157
حسير 1395/12/02 اولین پیش بینی   سال 1396 203 105
خساپا 1395/12/02 آخرین پیش بینی   سال 1395 106 167
خساپا 1395/12/02 اولین پیش بینی   سال 1396 141 167
دامين 1395/12/02 آخرین پیش بینی   سال 1395 255 386
دامين 1395/12/02 اولین پیش بینی   سال 1396 218 386
دشيمي 1395/12/02 آخرین پیش بینی   سال 1395 942 699
دشيمي 1395/12/02 اولین پیش بینی   سال 1396 346 699