::: راهنما

در این بخش آخرین صورت مالی در آمد هر سهم انتشار داده شده شرکت ها قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ انتشار دوره پیش بینی % پوشش واقعی دوره واقعی دوره قبل % رشد واقعی سال قبل
خشرق 1395/11/04 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 10 70 7 6 17 10
شتران 1395/11/04 پیش بینی 6ماهه   سال 1395 240 48 115 61 89 215
آپ 1395/11/03 پیش بینی 6ماهه   سال 1395 1760 49 864 665 30 1675
بشهاب 1395/11/03 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 435 451
پسهند 1395/11/03 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 115 58 67 328 (80) 191
حتايد 1395/11/03 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 378 462
حسينا 1395/11/03 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 786 82 647 3452 (81) 3281
خكار 1395/11/03 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 186 10 19 13 46 92
دانا 1395/11/03 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 140 74 104 105 (1) (8)
دپارس 1395/11/03 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 2560 30 759 792 (4) 2786
ساروم 1395/11/03 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 394 126 495 448 10 347
سهگمت 1395/11/03 آخرین پیش بینی   سال 1395 29 360
سهگمت 1395/11/03 اولین پیش بینی   سال 1396 440 360
شپارس 1395/11/03 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 18 22 4 (25) (116) (112)
فولاژ 1395/11/03 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 95 52 49 21 133 67
كاوه 1395/11/03 آخرین پیش بینی   سال 1394 43 88
كاوه 1395/11/03 اولین پیش بینی   سال 1395 71 61 43 88 (51) 43
كپشير 1395/11/03 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 497 60 298 845 (65) 1224
كگل 1395/11/03 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 306 79 242 145 67 230
كي بي سي 1395/11/03 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 783 86 675 832 (19) 1094
لخزر 1395/11/03 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 1020 70 717 630 14 962
وپخش 1395/11/03 پیش بینی 6ماهه   سال 1395 1925 2 33 6 450 1834
ولملت 1395/11/03 پیش بینی 6ماهه   سال 1395 62 94 58 80 (28) 113
بمپنا 1395/11/02 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 2051 90 1839 1084 70 1779
دابور 1395/11/02 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 2236 78 1741 1330 31 1872
ركيش 1395/11/02 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 581 69 402 419 (4) 737
رمپنا 1395/11/02 پیش بینی 6ماهه   سال 1395 523 35 182 210 (13) 681
سغرب 1395/11/02 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 327 85 279 428 (35) 422
سيدكو 1395/11/02 پیش بینی 6ماهه   سال 1395 135 8 11 17 (35) 182
سيلام 1395/11/02 آخرین پیش بینی   سال 1395 (418) 0 174
سيلام 1395/11/02 اولین پیش بینی   سال 1396 365 174
فلوله 1395/11/02 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 (47) 0 (299) (5) 5880 9
كپرور 1395/11/02 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 585 63 369 627 (41) 725
آپ 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 1760 82 1447 1044 39 1675
آسيا 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 155 80 124 96 29 113
اخابر 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 453 81 368 385 (4) 501
البرز 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 139 72 100 102 (2) 132
بترانس 1395/10/30 پیش بینی 9ماهه   سال 1395 725 30 215 245 (12) 750
بكاب 1395/10/30 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 262 25 66 152 (57) 254
پارسان 1395/10/30 پیش بینی 3ماهه   سال 1396 302 (4) (11) (10) 10 336