::: راهنما

در این بخش آخرین صورت مالی در آمد هر سهم انتشار داده شده شرکت ها قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ انتشار دوره پیش بینی % پوشش واقعی دوره واقعی دوره قبل % رشد واقعی سال قبل
سپ 1396/10/09 آخرین پیش بینی   سال 1396 816
سپ 1396/10/09 پیش بینی 9ماهه   سال 1396 816 72 585 777 (25)
سپ 1396/10/09 اولین پیش بینی   سال 1397 1048 902
سيلام 1396/10/09 آخرین پیش بینی   سال 1396 (237) 0 (404)
سيلام 1396/10/09 اولین پیش بینی   سال 1397 9 (404)
هلد بهشهر 1396/10/09 آخرین پیش بینی   سال 1396 693
هلد بهشهر 1396/10/09 اولین پیش بینی   سال 1397 421 692
بسويچ 1396/10/07 پیش بینی 9ماهه   سال 1396 1103 85 941 709 33 1107
پاكشو 1396/10/07 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 1500 36 533 812 (34) 1979
توريل 1396/10/07 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 204 35 72 142 (49) 256
چكاوه 1396/10/07 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 (83) 0 (214) (439) (51) (613)
دسانكو 1396/10/07 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 56 36 20 106 (81) 244
شكربن 1396/10/07 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 652 66 433 41 956 184
غشصفا 1396/10/07 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 532 37 198 583 (66) 738
كاوه 1396/10/07 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 208 46 95 32 197 13
تبرك 1396/10/06 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 208 11 23 21 10
حرآهن 1396/10/06 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 671 63 426 363 17
حريل 1396/10/06 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 76 53 40 24 67 55
حفارس 1396/10/06 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 (854) 0 (312) (445) (30) (675)
خوساز 1396/10/06 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 (398) 0 (202) (3) 6633 (185)
دتماد 1396/10/06 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 907 28 257 442 (42) 1123
دفارا 1396/10/06 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 4 (14050) (562) 415 (235) 2066
دكوثر 1396/10/06 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 68 231 157 35 349 84
ستران 1396/10/06 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 129 6 8 (153) (105) 340
شدوص 1396/10/06 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 600 54 323 (520) (162) (1639)
فاسمين 1396/10/06 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 942 44 413 187 121 498
كروي 1396/10/06 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 369 25 93 16 481 247
كفپارس 1396/10/06 آخرین پیش بینی   سال 1396 33 15
كفپارس 1396/10/06 اولین پیش بینی   سال 1397 88 15
نبروج 1396/10/06 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 (191) 0 (408) (122) 234 (551)
وپترو 1396/10/06 پیش بینی 6ماهه   سال 1397 95 9 9 (4) (325) 14
وتوكا 1396/10/06 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 100 (5) (5) 5 (200) 224
ولساپا 1396/10/06 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 166 49 81 157 (48) 161
خگستر 1396/10/05 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 274 34 93 62 50 685
شسپا 1396/10/05 پیش بینی 9ماهه   سال 1396 2958 69 2047 403 408 911
فولاژ 1396/10/05 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 128 48 61 28 118 158
اتكاي 1396/10/04 آخرین پیش بینی   سال 1396 211 201
اتكاي 1396/10/04 اولین پیش بینی   سال 1397 212 103 218 201 8 218
دتوليد 1396/10/04 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 324 66 215 480 (55) 1004
غاذر 1396/10/04 پیش بینی 6ماهه   سال 1396 327 20 67 37 81 241