::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
گپارس 1398/04/24 3   ماهه   سال 1398 (15) 13 (215)
غنيلي 1398/04/24 12   ماهه   سال 1397 (68) (38) (79)
دروز 1398/04/24 12   ماهه   سال 1397 7 14 (50)
ومعلم 1398/04/24 12   ماهه   سال 1397 201 306 (34)
خودرو 1398/04/23 12   ماهه   سال 1397 (6969) (746) (834)
خساپا 1398/04/23 12   ماهه   سال 1397 (2140) (513) (317)
سفارود 1398/04/23 12   ماهه   سال 1397 (322) (226) (42)
پلاست 1398/04/23 12   ماهه   سال 1397 (2561) (2155) (19)
شفا 1398/04/23 12   ماهه   سال 1397 944 1000 (6)
آ س پ 1398/04/22 9   ماهه   سال 1398 2 27 (93)
فنورد 1398/04/21 12   ماهه   سال 1397 (420) 1238 (134)
فماك 1398/04/21 12   ماهه   سال 1397 (54) (36) (50)
حسير 1398/04/21 12   ماهه   سال 1397 116 173 (33)
وپست 1398/04/20 12   ماهه   سال 1397 (1370) (547) (150)
حبندر 1398/04/20 12   ماهه   سال 1397 6 435 (99)
كيسون 1398/04/20 12   ماهه   سال 1397 53 63 (16)
بمپنا 1398/04/19 12   ماهه   سال 1397 843 3150 (73)
كماسه 1398/04/19 12   ماهه   سال 1397 212 367 (42)
غپاك 1398/04/19 12   ماهه   سال 1397 (34) (26) (31)
بسويچ 1398/04/19 12   ماهه   سال 1397 1040 1046 (1)
وآذر 1398/04/18 6   ماهه   سال 1398 (89) 9 (1089)
دلقما 1398/04/18 12   ماهه   سال 1397 249 283 (12)
خپارس 1398/04/17 12   ماهه   سال 1397 (869) 2 (43550)
رنيك 1398/04/17 12   ماهه   سال 1397 634 690 (8)
سباقر 1398/04/16 12   ماهه   سال 1397 (604) (30) (1913)
نتوس 1398/04/16 12   ماهه   سال 1397 (172) (120) (43)
سكارون 1398/04/15 3   ماهه   سال 1398 (314) 32 (1081)
شتولي 1398/04/15 12   ماهه   سال 1397 (5114) (2158) (137)
وآتوس 1398/04/15 3   ماهه   سال 1398 (13) (11) (18)
بزاگرس 1398/04/15 12   ماهه   سال 1397 176 200 (12)
خاهن 1398/04/13 12   ماهه   سال 1397 144 184 (22)
وپسا 1398/04/12 12   ماهه   سال 1397 6 11 (45)
فسديد 1398/04/11 12   ماهه   سال 1397 (10465) (8025) (30)
خكاوه 1398/04/10 12   ماهه   سال 1397 (2119) (892) (138)
كصدف 1398/04/10 12   ماهه   سال 1397 (61) (35) (74)
سلار 1398/04/10 12   ماهه   سال 1397 17 62 (73)
بركت 1398/04/10 12   ماهه   سال 1397 109 182 (40)
ثفارس 1398/04/09 6   ماهه   سال 1398 34 114 (70)
فافزا 1398/04/09 12   ماهه   سال 1397 516 535 (4)
سرچشمه 1398/04/07 12   ماهه   سال 1397 417 899 (54)
حرهشا 1398/04/06 12   ماهه   سال 1397 189 234 (19)
اپرداز 1398/04/05 12   ماهه   سال 1397 505 813 (38)
خاور 1398/04/05 12   ماهه   سال 1397 (2906) (2314) (26)
شساخت 1398/04/05 12   ماهه   سال 1397 215 269 (20)
نشار 1398/04/04 12   ماهه   سال 1397 (1261) 415 (404)
چكاوه 1398/04/04 12   ماهه   سال 1397 (413) (275) (50)
تبرك 1398/04/03 12   ماهه   سال 1397 43 203 (79)
وحافظ 1398/04/02 12   ماهه   سال 1397 29 57 (49)
زمگسا 1398/04/02 12   ماهه   سال 1397 508 634 (20)
ولراز 1398/04/01 12   ماهه   سال 1397 (221) (158) (40)
وبرق 1398/03/29 6   ماهه   سال 1398 (11) 8 (238)
ختوقا 1398/03/29 12   ماهه   سال 1397 17 853 (98)
وسنا 1398/03/29 12   ماهه   سال 1397 1 32 (97)
خبازرس 1398/03/29 6   ماهه   سال 1398 279 326 (14)
شلعاب 1398/03/27 12   ماهه   سال 1397 12 27 (56)
سمايه 1398/03/27 12   ماهه   سال 1397 (18104) (13816) (31)
خاذين 1398/03/23 12   ماهه   سال 1397 (168) 32 (625)
ختور 1398/03/23 12   ماهه   سال 1397 431 476 (9)
جهرم 1398/03/22 12   ماهه   سال 1397 0 16 (100)
فسلير 1398/03/19 12   ماهه   سال 1397 (1098) (32) (3331)
وبيمه 1398/03/19 6   ماهه   سال 1398 (40) (10) (300)
سپاها 1398/03/19 6   ماهه   سال 1398 (46) (13) (254)
واحصا 1398/03/19 12   ماهه   سال 1397 458 873 (48)
سمتاز 1398/03/19 12   ماهه   سال 1397 1061 1348 (21)
دتوليد 1398/03/19 12   ماهه   سال 1397 265 308 (14)
وملي 1398/03/19 12   ماهه   سال 1397 15 16 (6)
ثاخت 1398/03/13 6   ماهه   سال 1398 (42) 2 (2200)
ساذري 1398/03/13 12   ماهه   سال 1397 (1414) 321 (541)
وتوس 1398/03/13 6   ماهه   سال 1398 (6) 3 (300)
غمهرا 1398/03/13 12   ماهه   سال 1397 533 1967 (73)
ثباغ 1398/03/12 6   ماهه   سال 1398 25 134 (81)
خعمرا 1398/03/12 12   ماهه   سال 1397 121 188 (36)
فمراد 1398/03/12 12   ماهه   سال 1397 (152) (115) (32)
خمهر 1398/03/11 12   ماهه   سال 1397 (220) 6 (3767)
خشرق 1398/03/11 12   ماهه   سال 1397 7 12 (42)
پكرمان 1398/03/11 12   ماهه   سال 1397 307 460 (33)
سخرم 1398/03/10 12   ماهه   سال 1397 (10) 3 (433)
كبافق 1398/03/09 12   ماهه   سال 1397 378 2876 (87)
بكهنوج 1398/03/08 3   ماهه   سال 1398 (551) 346 (259)
بوعلي 1398/03/08 12   ماهه   سال 1397 655 8488 (92)