نزول سود

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می باشد.

نمادتاریخ انتشاردورهسود واقعی دورهسود واقعی دوره قبل% رشد
زماهان 1399/11/3012   ماهه   سال 1399 (145)440(133)
جوين 1399/11/306   ماهه   سال 1400 1341644(92)
وبهمن 1399/11/3012   ماهه   سال 1399 183111040(83)
كيميا 1399/11/309   ماهه   سال 1399 6711496(55)
فن آوا 1399/11/3012   ماهه   سال 1399 143198(28)
اجداد 1399/11/2912   ماهه   سال 1396 40776188(34)
شتران 1399/11/299   ماهه   سال 1399 610883(31)
دعبيد 1399/11/2912   ماهه   سال 1399 10071104(9)
وپترو 1399/11/286   ماهه   سال 1400 (4)11055(100)
شبريز 1399/11/289   ماهه   سال 1399 24673769(35)
غبشهر 1399/11/2712   ماهه   سال 1399 562699(20)
شيران 1399/11/2512   ماهه   سال 1399 01253(100)
وسبحان 1399/11/256   ماهه   سال 1400 173971(82)
چكاپا 1399/11/2512   ماهه   سال 1399 128636(80)
سايرا 1399/11/2312   ماهه   سال 1399 (1457)220(762)
فبيرا 1399/11/2112   ماهه   سال 1399 (52)180(129)
وسهرمز 1399/11/2112   ماهه   سال 1398 341397000143282660088800(100)
وجامي 1399/11/186   ماهه   سال 1400 444465(5)
ساربيل 1399/11/1212   ماهه   سال 1399 20652125(3)
سغرب 1399/11/089   ماهه   سال 1399 0638(100)
فملي 1399/11/089   ماهه   سال 1399 8691106(21)
وملل 1399/11/089   ماهه   سال 1399 234256(9)
زقيام 1399/11/079   ماهه   سال 1399 6691367(51)
فلامي 1399/11/073   ماهه   سال 1400 492686(28)
قجام 1399/11/053   ماهه   سال 1400 (36)9(500)
نمرينو 1399/11/059   ماهه   سال 1399 (84)88(195)
كپشير 1399/11/059   ماهه   سال 1399 525990(47)
غگز 1399/11/049   ماهه   سال 1399 (838)(408)(105)
كگاز 1399/11/049   ماهه   سال 1399 0484(100)
شستا 1399/11/016   ماهه   سال 1400 10852707(60)
دكوثر 1399/11/019   ماهه   سال 1399 482968(50)
وپسا 1399/11/019   ماهه   سال 1399 (3)(2)(50)
آسيا 1399/11/019   ماهه   سال 1399 224305(27)
دانا 1399/11/019   ماهه   سال 1399 190228(17)
شلرد 1399/10/309   ماهه   سال 1399 (81)(2)(3950)
وكادو 1399/10/306   ماهه   سال 1400 (111)(3)(3600)
خچرخش 1399/10/309   ماهه   سال 1399 (30)1(3100)
كقزوي 1399/10/309   ماهه   سال 1399 (193)26(842)
چافست 1399/10/303   ماهه   سال 1400 (19)38(150)
خعمرا 1399/10/309   ماهه   سال 1399 (705)(292)(141)
غالبر 1399/10/309   ماهه   سال 1399 (23)75(131)
سفاسي 1399/10/309   ماهه   سال 1399 (48)(21)(129)
وثخوز 1399/10/303   ماهه   سال 1400 (13)65(120)
ومشان 1399/10/306   ماهه   سال 1400 (21)137(115)
وايرا 1399/10/303   ماهه   سال 1400 (2)142(101)
دفارا 1399/10/309   ماهه   سال 1399 04762(100)
كاما 1399/10/309   ماهه   سال 1399 0690(100)
كبافق 1399/10/309   ماهه   سال 1399 314826(99)
حكشتي 1399/10/306   ماهه   سال 1400 151673(99)
آريان 1399/10/309   ماهه   سال 1399 386(97)
ثشاهد 1399/10/306   ماهه   سال 1400 3033630(92)
نطرين 1399/10/309   ماهه   سال 1399 1421609(91)
تليسه 1399/10/309   ماهه   سال 1399 55511(89)
فارس 1399/10/306   ماهه   سال 1400 144827(83)
غفارس 1399/10/309   ماهه   سال 1399 67374(82)
وشمال 1399/10/309   ماهه   سال 1399 (152)(87)(75)
زفكا 1399/10/309   ماهه   سال 1399 4021484(73)
زنجان 1399/10/309   ماهه   سال 1399 27(71)
غشان 1399/10/309   ماهه   سال 1399 117409(71)
لكما 1399/10/309   ماهه   سال 1399 (127)(76)(67)
وساخت 1399/10/303   ماهه   سال 1400 8052083(61)
غشصفا 1399/10/309   ماهه   سال 1399 4901243(61)
ميدكو 1399/10/309   ماهه   سال 1399 (8)(5)(60)
وزمين 1399/10/309   ماهه   سال 1399 (10748)(6823)(58)
خپويش 1399/10/309   ماهه   سال 1399 4641018(54)
وحافظ 1399/10/309   ماهه   سال 1399 (125)(83)(51)
وملي 1399/10/309   ماهه   سال 1399 12(50)
دلر 1399/10/309   ماهه   سال 1399 24764667(47)
غديس 1399/10/309   ماهه   سال 1399 5811048(45)
پاكشو 1399/10/309   ماهه   سال 1399 18443258(43)
فلوله 1399/10/309   ماهه   سال 1399 712(42)
خپارس 1399/10/309   ماهه   سال 1399 (549)(394)(39)
نتوس 1399/10/309   ماهه   سال 1399 2134(38)
شپاس 1399/10/309   ماهه   سال 1399 7131081(34)
نوري 1399/10/309   ماهه   سال 1399 61029038(32)
قچار 1399/10/309   ماهه   سال 1399 8611265(32)
شاملا 1399/10/309   ماهه   سال 1399 21172842(26)
كسرا 1399/10/309   ماهه   سال 1399 463613(24)
كفرا 1399/10/309   ماهه   سال 1399 11801496(21)
مبين 1399/10/309   ماهه   سال 1399 12021510(20)