::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
وسپه 1396/11/28 12   ماهه   سال 1396 254 308 (18)
خفنر 1396/11/25 9   ماهه   سال 1396 (362) (124) (192)
رتكو 1396/11/25 9   ماهه   سال 1396 538 569 (5)
تكنو 1396/11/23 9   ماهه   سال 1396 (125) 17 (835)
فجوش 1396/11/23 9   ماهه   سال 1396 (3137) (2027) (55)
لابسا 1396/11/23 9   ماهه   سال 1396 52 53 (2)
دتهران 1396/11/21 6   ماهه   سال 1396 265 427 (38)
وثوق 1396/11/21 6   ماهه   سال 1397 315 482 (35)
فولاي 1396/11/18 9   ماهه   سال 1396 (311) 101 (408)
ثامان 1396/11/18 3   ماهه   سال 1397 (2) 6 (133)
شگل 1396/11/18 12   ماهه   سال 1396 812 2265 (64)
ولصنم 1396/11/18 12   ماهه   سال 1396 243 270 (10)
وصنعت 1396/11/18 12   ماهه   سال 1396 368 408 (10)
وآفر 1396/11/18 12   ماهه   سال 1396 357 358 0
شپترو 1396/11/17 9   ماهه   سال 1396 (665) (322) (107)
فاراك 1396/11/16 3   ماهه   سال 1397 (12) 4 (400)
فسپا 1396/11/16 9   ماهه   سال 1396 48 161 (70)
وپخش 1396/11/15 9   ماهه   سال 1396 15 81 (81)
وپارس 1396/11/15 12   ماهه   سال 1395 18 41 (56)
ركيش 1396/11/15 9   ماهه   سال 1396 382 402 (5)
قشهد 1396/11/14 3   ماهه   سال 1397 413 660 (37)
شپاكسا 1396/11/14 12   ماهه   سال 1396 648 985 (34)
سهرمز 1396/11/14 12   ماهه   سال 1396 435 659 (34)
شپلي 1396/11/14 12   ماهه   سال 1396 (321) (298) (8)
قجام 1396/11/13 6   ماهه   سال 1397 17 128 (87)
كهرام 1396/11/11 9   ماهه   سال 1396 (1167) (604) (93)
اعتلا 1396/11/11 9   ماهه   سال 1396 150 414 (64)
پلاست 1396/11/11 9   ماهه   سال 1396 (1932) (1492) (29)
وسينا 1396/11/11 9   ماهه   سال 1396 102 124 (18)
غچين 1396/11/11 6   ماهه   سال 1397 342 379 (10)
حپارسا 1396/11/11 3   ماهه   سال 1397 202 216 (6)
سبزوا 1396/11/10 3   ماهه   سال 1397 5 17 (71)
شفارس 1396/11/10 9   ماهه   سال 1396 15 46 (67)
حفاري 1396/11/10 9   ماهه   سال 1396 187 283 (34)
پخش 1396/11/10 9   ماهه   سال 1396 186 251 (26)
حفارس 1396/11/10 9   ماهه   سال 1396 (649) (604) (7)
چكاپا 1396/11/10 12   ماهه   سال 1396 351 373 (6)
قشرين 1396/11/09 3   ماهه   سال 1397 (203) (28) (625)
شصفها 1396/11/09 9   ماهه   سال 1396 (1073) (698) (54)
وهور 1396/11/09 12   ماهه   سال 1396 169 352 (52)
كايتا 1396/11/09 12   ماهه   سال 1396 (547) (493) (11)
نخوي 1396/11/07 9   ماهه   سال 1396 (1264) (463) (173)
بترانس 1396/11/07 9   ماهه   سال 1396 108 215 (50)
بموتو 1396/11/07 3   ماهه   سال 1397 52 101 (49)
كقزوي 1396/11/07 9   ماهه   سال 1396 (200) (140) (43)
فلات 1396/11/04 12   ماهه   سال 1396 (201) (12) (1575)
كترام 1396/11/04 9   ماهه   سال 1396 (61) (5) (1120)
وخارزم 1396/11/04 6   ماهه   سال 1397 (14) 5 (380)
سدبير 1396/11/04 9   ماهه   سال 1396 (44) 31 (242)
دسانكو 1396/11/04 9   ماهه   سال 1396 32 140 (77)
خمهر 1396/11/04 9   ماهه   سال 1396 14 39 (64)
وكار 1396/11/04 9   ماهه   سال 1396 54 150 (64)
شفارا 1396/11/04 9   ماهه   سال 1396 (1762) (1331) (32)
دماوند 1396/11/04 9   ماهه   سال 1396 885 1059 (16)
كپارس 1396/11/04 9   ماهه   سال 1396 513 598 (14)
فروس 1396/11/04 9   ماهه   سال 1396 39 45 (13)
داسوه 1396/11/04 9   ماهه   سال 1396 2071 2088 (1)
بساما 1396/11/03 9   ماهه   سال 1396 127 225 (44)
ما 1396/11/03 9   ماهه   سال 1396 241 343 (30)
شتهران 1396/11/03 9   ماهه   سال 1396 2117 2340 (10)
چكارن 1396/11/02 9   ماهه   سال 1396 (294) 20 (1570)
كپشير 1396/11/02 9   ماهه   سال 1396 169 296 (43)
وبرق 1396/11/02 3   ماهه   سال 1397 (5) (4) (25)
خكار 1396/11/02 9   ماهه   سال 1396 17 19 (11)
دبالك 1396/11/01 9   ماهه   سال 1396 (463) 245 (289)
كشرق 1396/11/01 9   ماهه   سال 1396 (263) 174 (251)
كسعدي 1396/11/01 9   ماهه   سال 1396 (70) (30) (133)
دتوليد 1396/11/01 9   ماهه   سال 1396 216 769 (72)
غگل 1396/11/01 3   ماهه   سال 1397 634 1046 (39)
غنوش 1396/11/01 9   ماهه   سال 1396 57 93 (39)
غبهنوش 1396/11/01 9   ماهه   سال 1396 195 255 (24)
ميدكو 1396/11/01 9   ماهه   سال 1396 (6) (5) (20)
شاراك 1396/11/01 9   ماهه   سال 1396 420 481 (13)
بكام 1396/10/30 9   ماهه   سال 1396 (120) (3) (3900)
ثغرب 1396/10/30 3   ماهه   سال 1397 (19) 1 (2000)
شپارس 1396/10/30 3   ماهه   سال 1397 (28) 3 (1033)
خمحور 1396/10/30 9   ماهه   سال 1396 (338) (38) (789)
خساپا 1396/10/30 9   ماهه   سال 1396 (70) 19 (468)
خچرخش 1396/10/30 9   ماهه   سال 1396 (27) (6) (350)
شسينا 1396/10/30 9   ماهه   سال 1396 (141) 97 (245)