::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
شتهران 1398/12/12 6   ماهه   سال 1398 275 1468 (81)
واتي 1398/11/30 12   ماهه   سال 1398 (77609000) 293 (26487813)
كفپارس 1398/11/30 12   ماهه   سال 1398 (702) 3 (23500)
بايكا 1398/11/30 12   ماهه   سال 1398 0 8315 (100)
فلوله 1398/11/30 9   ماهه   سال 1398 12 36 (67)
اتكاي 1398/11/30 12   ماهه   سال 1398 366 564 (35)
سجام 1398/11/30 12   ماهه   سال 1398 (304) (241) (26)
غدام 1398/11/29 12   ماهه   سال 1398 (225) 1939 (112)
فن آوا 1398/11/29 12   ماهه   سال 1398 97 235 (59)
خديزل 1398/11/28 9   ماهه   سال 1398 0 174 (100)
پكوير 1398/11/28 12   ماهه   سال 1398 336 345 (3)
وثوق 1398/11/27 6   ماهه   سال 1399 11 240 (95)
ارفع 1398/11/27 9   ماهه   سال 1398 571 1468 (61)
چكاپا 1398/11/27 12   ماهه   سال 1398 636 867 (27)
ملت 1398/11/27 9   ماهه   سال 1398 229 256 (11)
بساما 1398/11/26 12   ماهه   سال 1398 21 315 (93)
فلامي 1398/11/26 3   ماهه   سال 1399 686 883 (22)
ديران 1398/11/24 12   ماهه   سال 1398 0 127 (100)
بنيرو 1398/11/23 12   ماهه   سال 1398 304 892 (66)
وليز 1398/11/23 9   ماهه   سال 1398 (135) (84) (61)
قزوين 1398/11/21 9   ماهه   سال 1398 0 725 (100)
وملت 1398/11/20 12   ماهه   سال 1398 (48) (19) (153)
فزرين 1398/11/17 9   ماهه   سال 1398 418 931 (55)
تاپيكو 1398/11/16 6   ماهه   سال 1399 46 1388 (97)
وسرمد 1398/11/16 9   ماهه   سال 1398 198 258 (23)
شرانل 1398/11/16 9   ماهه   سال 1398 1104 1286 (14)
خفناور 1398/11/13 9   ماهه   سال 1398 (35) 16 (319)
سخزر 1398/11/13 9   ماهه   سال 1398 0 568 (100)
لابسا 1398/11/13 9   ماهه   سال 1398 0 224 (100)
زنگان 1398/11/13 9   ماهه   سال 1398 191 246 (22)
شاراك 1398/11/13 9   ماهه   سال 1398 1056 1132 (7)
كآرا 1398/11/08 9   ماهه   سال 1398 (1) 38 (103)
فرآور 1398/11/08 9   ماهه   سال 1398 256 2697 (91)
شتولي 1398/11/08 6   ماهه   سال 1398 (2148) (1573) (37)
مارون 1398/11/08 9   ماهه   سال 1398 4587 5476 (16)
شكبير 1398/11/07 9   ماهه   سال 1398 1341 1890 (29)
وآيند 1398/11/06 12   ماهه   سال 1397 (320) 43 (844)
كسرام 1398/11/06 3   ماهه   سال 1399 (245) (90) (172)
خنصير 1398/11/06 9   ماهه   سال 1398 0 139 (100)
واحصا 1398/11/06 9   ماهه   سال 1398 130 191 (32)
لپارس 1398/11/05 9   ماهه   سال 1398 0 941 (100)
سهرمز 1398/11/05 12   ماهه   سال 1398 653 1228 (47)
خودرو 1398/11/05 6   ماهه   سال 1398 (3441) (2518) (37)
دبالك 1398/11/05 9   ماهه   سال 1398 507 560 (9)
كمينا 1398/11/02 6   ماهه   سال 1398 60 1654 (96)
تپمپي 1398/11/02 6   ماهه   سال 1399 306 368 (17)
فسديد 1398/11/02 9   ماهه   سال 1398 (8174) (8026) (2)
ثشاهد 1398/11/01 6   ماهه   سال 1399 23 123 (81)
خموتور 1398/11/01 9   ماهه   سال 1398 153 229 (33)
خكاوه 1398/11/01 9   ماهه   سال 1398 (1431) (1306) (10)
نوين 1398/11/01 9   ماهه   سال 1398 202 203 0
غپاك 1398/10/30 9   ماهه   سال 1398 (309) 10 (3190)
مرقام 1398/10/30 3   ماهه   سال 1399 (77) 4 (2025)
قنقش 1398/10/30 9   ماهه   سال 1398 (799) 103 (876)
غنيلي 1398/10/30 9   ماهه   سال 1398 (206) (43) (379)
خرينگ 1398/10/30 9   ماهه   سال 1398 (42) 23 (283)
شگامرن 1398/10/30 9   ماهه   سال 1398 (1688) 1383 (222)
وزمين 1398/10/30 9   ماهه   سال 1398 (6823) (2192) (211)
وآداك 1398/10/30 3   ماهه   سال 1399 (100) 143 (170)
فنفت 1398/10/30 9   ماهه   سال 1398 (53) 103 (151)
خليبل 1398/10/30 9   ماهه   سال 1398 (505) (210) (140)
چكارن 1398/10/30 9   ماهه   سال 1398 (146) 392 (137)
ممسني 1398/10/30 9   ماهه   سال 1398 (7) (3) (133)
آبين 1398/10/30 9   ماهه   سال 1398 (3) 70 (104)
تايرا 1398/10/30 9   ماهه   سال 1398 0 671 (100)
شراز 1398/10/30 9   ماهه   سال 1398 0 3935 (100)
شلرد 1398/10/30 9   ماهه   سال 1398 (2) (1) (100)
واحيا 1398/10/30 6   ماهه   سال 1399 96 1727 (94)
خپارس 1398/10/30 9   ماهه   سال 1398 (394) (204) (93)
وحكمت 1398/10/30 9   ماهه   سال 1398 7 56 (88)
شسپا 1398/10/30 9   ماهه   سال 1398 1082 7108 (85)
شخارك 1398/10/30 9   ماهه   سال 1398 2524 10904 (77)
جهرم 1398/10/30 9   ماهه   سال 1398 5 19 (74)
شصفها 1398/10/30 9   ماهه   سال 1398 1554 5319 (71)
دلقما 1398/10/30 9   ماهه   سال 1398 47 135 (65)
قنيشا 1398/10/30 3   ماهه   سال 1399 133 381 (65)
كاما 1398/10/30 9   ماهه   سال 1398 690 1855 (63)
ونيرو 1398/10/30 9   ماهه   سال 1398 7 18 (61)
وبانك 1398/10/30 9   ماهه   سال 1398 185 435 (57)
ومعادن 1398/10/30 9   ماهه   سال 1398 26 59 (56)