::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
وسنا 1398/10/28 9   ماهه   سال 1398 (13) 5 (360)
قشرين 1398/10/28 3   ماهه   سال 1399 (88) 2233 (104)
كباده 1398/10/28 9   ماهه   سال 1398 2 920 (100)
وغدير 1398/10/28 12   ماهه   سال 1398 5 280 (98)
وامير 1398/10/28 9   ماهه   سال 1398 575 1677 (66)
دجابر 1398/10/28 9   ماهه   سال 1398 135 390 (65)
دقاضي 1398/10/28 9   ماهه   سال 1398 3138 6664 (53)
خنصير 1398/10/28 9   ماهه   سال 1398 70 139 (50)
شكربن 1398/10/28 9   ماهه   سال 1398 788 1374 (43)
سصفها 1398/10/28 9   ماهه   سال 1398 364 519 (30)
دالبر 1398/10/28 9   ماهه   سال 1398 1068 1183 (10)
كهرام 1398/10/26 9   ماهه   سال 1398 (180) (42) (329)
كمرجان 1398/10/26 12   ماهه   سال 1398 0 174 (100)
سدور 1398/10/26 9   ماهه   سال 1398 65 83 (22)
قنقش 1398/10/25 6   ماهه   سال 1398 (304) (71) (328)
ثنظام 1398/10/25 3   ماهه   سال 1399 (28) 27 (204)
ثاخت 1398/10/25 3   ماهه   سال 1399 (34) (12) (183)
خچرخش 1398/10/25 6   ماهه   سال 1398 (85) (52) (63)
سغرب 1398/10/25 9   ماهه   سال 1398 638 873 (27)
ثمسكن 1398/10/25 12   ماهه   سال 1398 50 57 (12)
ورنا 1398/10/24 3   ماهه   سال 1399 13 34 (62)
اتكام 1398/10/24 12   ماهه   سال 1398 303 356 (15)
وپاسار 1398/10/23 12   ماهه   سال 1398 1 21185 (100)
وآتوس 1398/10/23 9   ماهه   سال 1398 (45) (36) (25)
سمايه 1398/10/22 9   ماهه   سال 1398 (15176) (13167) (15)
دسبحا 1398/10/21 6   ماهه   سال 1398 9 25 (64)
غگز 1398/10/21 6   ماهه   سال 1398 (356) (353) (1)
ثقزوي 1398/10/19 12   ماهه   سال 1398 (553) (71) (679)
ثپرديس 1398/10/19 12   ماهه   سال 1398 81 171 (53)
چافست 1398/10/19 12   ماهه   سال 1398 560 574 (2)
قشهد 1398/10/18 12   ماهه   سال 1398 738 1270 (42)
ثعمرا 1398/10/17 6   ماهه   سال 1398 (18) 5 (460)
زنجان 1398/10/17 6   ماهه   سال 1398 (1) 20 (105)
وپارس 1398/10/17 6   ماهه   سال 1398 31 106 (71)
ولشرق 1398/10/17 12   ماهه   سال 1398 251 367 (32)
ثفارس 1398/10/16 3   ماهه   سال 1399 14 16 (13)
ثزاگرس 1398/10/15 12   ماهه   سال 1398 (495) (100) (395)
وپخش 1398/10/15 6   ماهه   سال 1398 13 26 (50)
وتوصا 1398/10/15 12   ماهه   سال 1398 642 858 (25)
قنيشا 1398/10/14 12   ماهه   سال 1398 0 432 (100)
كسرام 1398/10/14 12   ماهه   سال 1398 (870) (440) (98)
سبزوا 1398/10/11 12   ماهه   سال 1398 106 329 (68)
فافزا 1398/10/11 6   ماهه   سال 1398 192 219 (12)
شگامرن 1398/10/09 6   ماهه   سال 1398 (1326) 2014 (166)
مرقام 1398/10/08 12   ماهه   سال 1398 (186) (15) (1140)
خبازرس 1398/10/08 12   ماهه   سال 1398 (325) 1158 (128)
كيسون 1398/10/08 6   ماهه   سال 1398 27 38 (29)
ثباغ 1398/10/08 12   ماهه   سال 1398 184 254 (28)
خساپا 1398/10/07 12   ماهه   سال 1398 (57836) (1422) (3967)
بشهاب 1398/10/03 6   ماهه   سال 1398 (969) 232 (518)
رتكو 1398/10/03 6   ماهه   سال 1398 (521) 447 (217)
فاراك 1398/10/02 12   ماهه   سال 1398 (1550) 1 (155100)
شتولي 1398/10/02 6   ماهه   سال 1398 (2148) (1573) (37)
لپارس 1398/10/01 6   ماهه   سال 1398 (1368) 850 (261)
ومعادن 1398/09/30 6   ماهه   سال 1398 (683) 34 (2109)
سخوز 1398/09/30 6   ماهه   سال 1398 (4) 519 (101)
پترول 1398/09/30 6   ماهه   سال 1399 373 28197000 (100)
تيپيكو 1398/09/30 6   ماهه   سال 1399 228 554 (59)
سهرمز 1398/09/30 12   ماهه   سال 1398 646 1228 (47)
وصنعت 1398/09/30 3   ماهه   سال 1399 216 220 (2)
وبيمه 1398/09/27 12   ماهه   سال 1398 67 181 (63)
سمگا 1398/09/25 6   ماهه   سال 1398 (6907) 667 (1136)
ونيرو 1398/09/25 6   ماهه   سال 1398 4 5 (20)
ثغرب 1398/09/24 12   ماهه   سال 1398 21 65 (68)
خپارس 1398/09/23 6   ماهه   سال 1398 (283) (122) (132)
خاذين 1398/09/23 6   ماهه   سال 1398 0 5 (100)
داراب 1398/09/23 6   ماهه   سال 1398 12 16 (25)
جهرم 1398/09/23 6   ماهه   سال 1398 10 11 (9)
فسا 1398/09/23 6   ماهه   سال 1398 12 13 (8)
شرانل 1398/09/23 6   ماهه   سال 1398 818 837 (2)
جم 1398/09/20 6   ماهه   سال 1398 1290 1616 (20)
كاما 1398/09/19 6   ماهه   سال 1398 (37) 928 (104)
حفاري 1398/09/19 6   ماهه   سال 1398 462 1426 (68)
قصفها 1398/09/19 6   ماهه   سال 1398 266 706 (62)
بهپاك 1398/09/19 6   ماهه   سال 1398 258 423 (39)
شجم 1398/09/18 12   ماهه   سال 1398 0 92 (100)
خزر 1398/09/18 6   ماهه   سال 1398 8 29 (72)
وبشهر 1398/09/18 6   ماهه   سال 1398 20 59 (66)
آپ 1398/09/18 6   ماهه   سال 1398 546 798 (32)
شكبير 1398/09/18 6   ماهه   سال 1398 1003 1233 (19)