::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
وآفر 1397/01/30 3   ماهه   سال 1397 (53) 1 (5400)
بالبر 1397/01/30 6   ماهه   سال 1397 (39) 9 (533)
ثغرب 1397/01/30 6   ماهه   سال 1397 (76) 27 (381)
سپاها 1397/01/30 6   ماهه   سال 1397 (40) (10) (300)
وبهمن 1397/01/30 3   ماهه   سال 1397 (6) 30 (120)
پارسان 1397/01/30 6   ماهه   سال 1397 (12) 299 (104)
ثنور 1397/01/30 9   ماهه   سال 1397 0 59 (100)
كهمدا 1397/01/30 9   ماهه   سال 1397 175 1061 (84)
سدشت 1397/01/30 6   ماهه   سال 1397 7 31 (77)
وتوسم 1397/01/30 3   ماهه   سال 1397 46 158 (71)
سمازن 1397/01/30 3   ماهه   سال 1397 37 127 (71)
دشيري 1397/01/30 12   ماهه   سال 1396 1413 3930 (64)
ثزاگرس 1397/01/30 6   ماهه   سال 1397 30 56 (46)
فلامي 1397/01/30 6   ماهه   سال 1397 158 257 (39)
قشهد 1397/01/30 6   ماهه   سال 1397 606 926 (35)
شيران 1397/01/30 3   ماهه   سال 1397 111 152 (27)
توريل 1397/01/30 12   ماهه   سال 1396 190 256 (26)
سيلام 1397/01/30 12   ماهه   سال 1396 (504) (404) (25)
دجابر 1397/01/30 12   ماهه   سال 1396 2125 2450 (13)
دقاضي 1397/01/30 12   ماهه   سال 1396 4513 5168 (13)
ساروج 1397/01/29 3   ماهه   سال 1397 (255) 31 (923)
حاريا 1397/01/29 12   ماهه   سال 1396 (108) (13) (731)
وخارزم 1397/01/29 9   ماهه   سال 1397 (16) 11 (245)
ثمسكن 1397/01/29 3   ماهه   سال 1397 (8) (4) (100)
فلات 1397/01/29 3   ماهه   سال 1397 (8) (4) (100)
وتوس 1397/01/29 6   ماهه   سال 1397 2 269 (99)
پكوير 1397/01/29 3   ماهه   سال 1397 7 156 (96)
ورنا 1397/01/29 6   ماهه   سال 1397 18 67 (73)
غبشهر 1397/01/29 3   ماهه   سال 1397 37 132 (72)
وسكاب 1397/01/29 3   ماهه   سال 1397 31 57 (46)
شپاكسا 1397/01/29 3   ماهه   سال 1397 101 140 (28)
حآسا 1397/01/29 12   ماهه   سال 1396 79 101 (22)
تپمپي 1397/01/29 9   ماهه   سال 1397 57 67 (15)
بكاب 1397/01/29 6   ماهه   سال 1397 116 133 (13)
شليا 1397/01/29 6   ماهه   سال 1397 381 429 (11)
وبيمه 1397/01/29 6   ماهه   سال 1397 (10) (9) (11)
حفارس 1397/01/29 9   ماهه   سال 1396 (649) (604) (7)
سبزوا 1397/01/28 6   ماهه   سال 1397 (499) 17 (3035)
وكادو 1397/01/28 9   ماهه   سال 1397 (29) 226 (113)
وغدير 1397/01/28 3   ماهه   سال 1397 (2) (1) (100)
وسپه 1397/01/28 3   ماهه   سال 1397 28 50 (44)
ولصنم 1397/01/28 3   ماهه   سال 1397 50 73 (32)
داسوه 1397/01/28 9   ماهه   سال 1396 2071 2088 (1)
بايكا 1397/01/27 12   ماهه   سال 1396 (1672) 12 (14033)
آبين 1397/01/27 9   ماهه   سال 1396 8 27 (70)
كفپارس 1397/01/27 12   ماهه   سال 1396 8 15 (47)
خكار 1397/01/27 9   ماهه   سال 1396 17 19 (11)
سكرما 1397/01/27 3   ماهه   سال 1397 103 105 (2)
شپلي 1397/01/23 12   ماهه   سال 1396 (512) (347) (48)
خوساز 1397/01/22 9   ماهه   سال 1396 (313) (154) (103)
خفنر 1397/01/21 9   ماهه   سال 1396 (362) (124) (192)
سمايه 1397/01/20 6   ماهه   سال 1395 (5840) (593) (885)
كپشير 1397/01/20 12   ماهه   سال 1396 77 351 (78)
شوش 1397/01/20 12   ماهه   سال 1396 2864 3601 (20)
غمارگ 1397/01/18 12   ماهه   سال 1396 37 644 (94)
بصبا 1397/01/09 12   ماهه   سال 1396 (555) 135 (511)
وتجارت 1397/01/05 9   ماهه   سال 1396 (1248) (164) (661)
غدام 1397/01/05 12   ماهه   سال 1396 12 27 (56)
وگردش 1396/12/29 12   ماهه   سال 1396 (31) 24 (229)
تپولا 1396/12/28 9   ماهه   سال 1396 (420) 21 (2100)
حكمت 1396/12/28 9   ماهه   سال 1396 (9) 31 (129)
تيپيكو 1396/12/28 9   ماهه   سال 1397 (11) 125 (109)
شپترو 1396/12/28 9   ماهه   سال 1396 (665) (322) (107)
تاپيكو 1396/12/28 9   ماهه   سال 1397 (2) 37 (105)
وپخش 1396/12/28 9   ماهه   سال 1396 15 81 (81)
كساوه 1396/12/28 9   ماهه   سال 1396 170 261 (35)
شزنگ 1396/12/27 3   ماهه   سال 1397 (220) (19) (1058)
قلرست 1396/12/27 6   ماهه   سال 1397 170 527 (68)
سمگا 1396/12/27 12   ماهه   سال 1396 352 434 (19)
فاذر 1396/12/26 6   ماهه   سال 1396 (181) 110 (265)
ثاژن 1396/12/26 3   ماهه   سال 1397 (6) 42 (114)
ما 1396/12/26 9   ماهه   سال 1396 241 343 (30)
وآفري 1396/12/25 9   ماهه   سال 1396 14 92 (85)
كترام 1396/12/24 9   ماهه   سال 1396 (61) (5) (1120)
چكارن 1396/12/22 9   ماهه   سال 1396 (294) 20 (1570)
قپيرا 1396/12/22 6   ماهه   سال 1397 616 807 (24)
ركيش 1396/12/22 9   ماهه   سال 1396 382 402 (5)
خچرخش 1396/12/21 9   ماهه   سال 1396 (27) (6) (350)
قجام 1396/12/21 6   ماهه   سال 1397 (41) 128 (132)
دي 1396/12/19 12   ماهه   سال 1395 (2109) 330 (739)