::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
ثزاگرس 1397/06/17 9   ماهه   سال 1397 14 23 (39)
ساربيل 1397/06/13 6   ماهه   سال 1397 252 413 (39)
وسكاب 1397/06/13 6   ماهه   سال 1397 166 170 (2)
سمازن 1397/06/05 6   ماهه   سال 1397 89 169 (47)
آرمان 1397/06/04 12   ماهه   سال 1396 (300) 24 (1350)
فمراد 1397/05/30 3   ماهه   سال 1397 (45) 19 (337)
سهگمت 1397/05/30 6   ماهه   سال 1397 55 250 (78)
تاپكيش 1397/05/30 6   ماهه   سال 1397 155 206 (25)
بكهنوج 1397/05/30 6   ماهه   سال 1397 622 789 (21)
كهمدا 1397/05/30 12   ماهه   سال 1397 1098 1365 (20)
سشمال 1397/05/30 6   ماهه   سال 1397 110 116 (5)
غمارگ 1397/05/29 6   ماهه   سال 1397 (364) 102 (457)
وآفر 1397/05/29 6   ماهه   سال 1397 19 100 (81)
غبشهر 1397/05/29 6   ماهه   سال 1397 58 221 (74)
ساينا 1397/05/29 6   ماهه   سال 1397 113 247 (54)
سيلام 1397/05/29 6   ماهه   سال 1397 (195) (158) (23)
لخانه 1397/05/28 3   ماهه   سال 1397 (8) 6 (233)
پكوير 1397/05/28 6   ماهه   سال 1397 97 269 (64)
وتوسم 1397/05/28 6   ماهه   سال 1397 153 257 (40)
شپاكسا 1397/05/28 6   ماهه   سال 1397 181 251 (28)
تيپيكو 1397/05/28 12   ماهه   سال 1397 1036 1130 (8)
وسنا 1397/05/27 3   ماهه   سال 1397 (4) (2) (100)
وكادو 1397/05/27 12   ماهه   سال 1397 396 664 (40)
وسالت 1397/05/27 12   ماهه   سال 1396 415 605 (31)
هاي وب 1397/05/26 3   ماهه   سال 1397 19 51 (63)
كسعدي 1397/05/24 3   ماهه   سال 1397 (39) (23) (70)
ولصنم 1397/05/24 6   ماهه   سال 1397 104 163 (36)
داوه 1397/05/23 12   ماهه   سال 1396 4295 54624 (92)
ساروج 1397/05/22 6   ماهه   سال 1397 71 237 (70)
فالوم 1397/05/21 12   ماهه   سال 1396 (294) (65) (352)
كمرجان 1397/05/21 6   ماهه   سال 1397 67 152 (56)
وليز 1397/05/20 3   ماهه   سال 1397 (65) (1) (6400)
وآيند 1397/05/20 12   ماهه   سال 1396 43 157 (73)
غگلستا 1397/05/20 3   ماهه   سال 1397 104 280 (63)
تپمپي 1397/05/17 12   ماهه   سال 1397 301 310 (3)
دحاوي 1397/05/16 12   ماهه   سال 1396 116 655 (82)
بوعلي 1397/05/16 3   ماهه   سال 1397 300 1549 (81)
غنيلي 1397/05/16 12   ماهه   سال 1396 (38) (32) (19)
صغرب 1397/05/14 3   ماهه   سال 1397 (7380000) (3670000) (101)
دسانكو 1397/05/14 3   ماهه   سال 1397 1 45 (98)
سقاين 1397/05/14 3   ماهه   سال 1397 726 1480 (51)
سدبير 1397/05/14 3   ماهه   سال 1397 76 115 (34)
تابا 1397/05/13 3   ماهه   سال 1397 (113) 14 (907)
سفاروم 1397/05/13 3   ماهه   سال 1397 (24) 17 (241)
شمواد 1397/05/13 9   ماهه   سال 1397 (808) (739) (9)
تكنو 1397/05/10 3   ماهه   سال 1397 (17) 1 (1800)
لپيام 1397/05/10 6   ماهه   سال 1397 (29) 32 (191)
شفارس 1397/05/10 3   ماهه   سال 1397 (5) 15 (133)
غمهرا 1397/05/10 3   ماهه   سال 1397 208 496 (58)
تپولا 1397/05/10 3   ماهه   سال 1397 (83) (58) (43)
شپمچا 1397/05/10 12   ماهه   سال 1396 (3731) (3327) (12)
ورازي 1397/05/09 3   ماهه   سال 1397 1 50 (98)
سرچشمه 1397/05/09 3   ماهه   سال 1397 84 161 (48)
فنفت 1397/05/08 3   ماهه   سال 1397 (23) (17) (35)
كپشير 1397/05/08 3   ماهه   سال 1397 20 25 (20)
ستران 1397/05/07 3   ماهه   سال 1397 (28) 8 (450)
ثامان 1397/05/07 9   ماهه   سال 1397 (61) 21 (390)
وبرق 1397/05/07 9   ماهه   سال 1397 6 215 (97)
تمحركه 1397/05/07 3   ماهه   سال 1397 (41) (22) (86)
غديس 1397/05/07 3   ماهه   سال 1397 25 174 (86)
پشاهن 1397/05/07 3   ماهه   سال 1397 27 66 (59)
سدور 1397/05/07 3   ماهه   سال 1397 15 17 (12)
حفاري 1397/05/06 3   ماهه   سال 1397 (35) 20 (275)
وپارس 1397/05/06 3   ماهه   سال 1397 (199) (75) (165)
شسينا 1397/05/06 3   ماهه   سال 1397 (15) 50 (130)
شجم 1397/05/06 9   ماهه   سال 1397 0 8 (100)
كساپا 1397/05/04 3   ماهه   سال 1397 (87) (7) (1143)
لسرما 1397/05/04 3   ماهه   سال 1397 3 45 (93)
بمپنا 1397/05/04 3   ماهه   سال 1397 308 576 (47)
كباده 1397/05/04 12   ماهه   سال 1396 760 1095 (31)
پخش 1397/05/03 3   ماهه   سال 1397 (99) 194 (151)
دارو 1397/05/03 3   ماهه   سال 1397 76 184 (59)
كترام 1397/05/03 3   ماهه   سال 1397 (22) (16) (38)
وشمال 1397/05/03 12   ماهه   سال 1396 (272) (208) (31)
ثفارس 1397/05/03 9   ماهه   سال 1397 134 161 (17)
سپرده 1397/05/03 3   ماهه   سال 1397 105 121 (13)
ومشان 1397/05/02 12   ماهه   سال 1397 159 3953 (96)
شزنگ 1397/05/02 6   ماهه   سال 1397 (484) (287) (69)
حپترو 1397/05/02 3   ماهه   سال 1397 7 16 (56)
شتهران 1397/05/02 6   ماهه   سال 1397 1131 1436 (21)