::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
فسلير 1397/04/27 3   ماهه   سال 1397 (399) 46 (967)
فنوال 1397/04/27 3   ماهه   سال 1397 (8) 4 (300)
خاور 1397/04/27 12   ماهه   سال 1396 (2300) (1211) (90)
كپارس 1397/04/27 3   ماهه   سال 1397 92 212 (57)
ولصنم 1397/04/27 6   ماهه   سال 1397 104 163 (36)
رمپنا 1397/04/27 12   ماهه   سال 1396 1892 2163 (13)
سدبير 1397/04/26 12   ماهه   سال 1396 (88) 8 (1200)
غشوكو 1397/04/26 3   ماهه   سال 1397 (19) 7 (371)
تشتاد 1397/04/26 3   ماهه   سال 1397 (19) (10) (90)
ثتوسا 1397/04/26 9   ماهه   سال 1397 128 423 (70)
خنصير 1397/04/26 3   ماهه   سال 1397 21 64 (67)
غويتا 1397/04/26 6   ماهه   سال 1397 413 1152 (64)
فاما 1397/04/26 3   ماهه   سال 1397 43 99 (57)
حپترو 1397/04/26 12   ماهه   سال 1396 120 246 (51)
خودرو 1397/04/26 12   ماهه   سال 1396 (746) (576) (30)
گكوثر 1397/04/26 3   ماهه   سال 1397 306 365 (16)
خموتور 1397/04/26 3   ماهه   سال 1397 11 13 (15)
حفاري 1397/04/26 12   ماهه   سال 1396 264 293 (10)
ولراز 1397/04/26 3   ماهه   سال 1397 (48) (44) (9)
خساپا 1397/04/25 12   ماهه   سال 1396 (509) 48 (1160)
ستران 1397/04/25 12   ماهه   سال 1396 (60) 17 (453)
مفاخر 1397/04/25 12   ماهه   سال 1396 (10) 109 (109)
غسالم 1397/04/25 12   ماهه   سال 1396 221 307 (28)
فپنتا 1397/04/25 3   ماهه   سال 1397 102 117 (13)
ولساپا 1397/04/24 12   ماهه   سال 1396 211 326 (35)
شسينا 1397/04/23 12   ماهه   سال 1396 (116) 191 (161)
آ س پ 1397/04/23 9   ماهه   سال 1397 27 97 (72)
پاكشو 1397/04/23 12   ماهه   سال 1396 1361 1920 (29)
لپارس 1397/04/23 12   ماهه   سال 1396 118 143 (17)
كترام 1397/04/21 12   ماهه   سال 1396 (74) 5 (1580)
بالاس 1397/04/21 12   ماهه   سال 1396 72 968 (93)
وبشهر 1397/04/21 12   ماهه   سال 1396 151 198 (24)
بموتو 1397/04/21 9   ماهه   سال 1397 473 502 (6)
بسويچ 1397/04/21 12   ماهه   سال 1396 1046 1107 (6)
حرهشا 1397/04/21 12   ماهه   سال 1396 308 316 (3)
وبانك 1397/04/21 12   ماهه   سال 1396 578 583 (1)
تپولا 1397/04/20 12   ماهه   سال 1396 (485) 17 (2953)
فماك 1397/04/20 12   ماهه   سال 1396 (36) (12) (200)
وپسا 1397/04/20 12   ماهه   سال 1396 11 67 (84)
كدما 1397/04/20 12   ماهه   سال 1396 95 334 (72)
نمرينو 1397/04/20 12   ماهه   سال 1396 37 66 (44)
غبهنوش 1397/04/20 12   ماهه   سال 1396 167 249 (33)
كصدف 1397/04/20 12   ماهه   سال 1396 (35) (29) (21)
دانا 1397/04/20 12   ماهه   سال 1396 280 317 (12)
فزرين 1397/04/20 12   ماهه   سال 1396 897 955 (6)
خلنت 1397/04/20 12   ماهه   سال 1396 (325) (308) (6)
لخانه 1397/04/19 12   ماهه   سال 1396 (196) (49) (300)
ثنام 1397/04/19 12   ماهه   سال 1396 16 213 (92)
شصفها 1397/04/19 12   ماهه   سال 1396 (1403) (740) (90)
غبشهر 1397/04/19 6   ماهه   سال 1397 58 221 (74)
وكوثر 1397/04/19 12   ماهه   سال 1396 16 51 (69)
كهرام 1397/04/19 12   ماهه   سال 1396 (1495) (1072) (39)
وتوشه 1397/04/19 12   ماهه   سال 1396 559 818 (32)
داراب 1397/04/18 12   ماهه   سال 1396 4 69 (94)
خكار 1397/04/18 12   ماهه   سال 1396 20 102 (80)
بساما 1397/04/18 12   ماهه   سال 1396 225 1108 (80)
وساپا 1397/04/18 12   ماهه   سال 1396 38 82 (54)
جهرم 1397/04/18 12   ماهه   سال 1396 35 68 (49)
فسا 1397/04/18 12   ماهه   سال 1396 34 66 (48)
شكف 1397/04/18 12   ماهه   سال 1396 (4480) (3841) (17)
فمراد 1397/04/17 12   ماهه   سال 1396 (115) 31 (471)
غپاك 1397/04/17 12   ماهه   سال 1396 (26) 10 (360)
غناب 1397/04/17 12   ماهه   سال 1396 (1746) 6350 (128)
لابسا 1397/04/17 12   ماهه   سال 1396 2 62 (97)
خپارس 1397/04/17 12   ماهه   سال 1396 1 11 (91)
قشير 1397/04/17 12   ماهه   سال 1396 139 262 (47)
فجوش 1397/04/17 12   ماهه   سال 1396 (4894) (3371) (45)
پارتا 1397/04/17 12   ماهه   سال 1396 220 385 (43)
فسپا 1397/04/17 12   ماهه   سال 1396 152 249 (39)
شتولي 1397/04/17 12   ماهه   سال 1396 (2158) (1697) (27)
وآرين 1397/04/16 12   ماهه   سال 1396 (73) 16 (556)
سدشت 1397/04/16 9   ماهه   سال 1397 (34) 41 (183)
پشاهن 1397/04/16 12   ماهه   سال 1396 189 260 (27)
بورس 1397/04/14 12   ماهه   سال 1396 166 208 (20)
ثعمرا 1397/04/13 12   ماهه   سال 1396 52 196 (73)
دتهران 1397/04/13 12   ماهه   سال 1396 518 1555 (67)
فجام 1397/04/13 12   ماهه   سال 1396 560 955 (41)
سدور 1397/04/13 3   ماهه   سال 1397 15 17 (12)
خودكفا 1397/04/13 12   ماهه   سال 1396 545 550 (1)
تكنو 1397/04/12 12   ماهه   سال 1396 (197) 5 (4040)