::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
قاسم 1395/11/03 9   ماهه   سال 1395 (250) 69 (462)
فسلير 1395/11/03 9   ماهه   سال 1395 111 520 (79)
ثمسكن 1395/11/03 12   ماهه   سال 1395 80 251 (68)
دبالك 1395/11/03 9   ماهه   سال 1395 245 545 (55)
نبروج 1395/11/03 9   ماهه   سال 1395 (372) (246) (51)
آريان 1395/11/02 9   ماهه   سال 1395 (13) (4) (225)
ثامان 1395/11/02 3   ماهه   سال 1396 6 34 (82)
ملت 1395/11/02 9   ماهه   سال 1395 148 159 (7)
ذوب 1395/11/02 9   ماهه   سال 1395 (933) (905) (3)
شدوص 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 (1003) (105) (855)
سفاسي 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 (1761) 598 (394)
شيراز 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 (197) 122 (261)
خكمك 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 (246) (70) (251)
وثنو 1395/10/30 3   ماهه   سال 1396 (28) (8) (250)
خچرخش 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 (6) (2) (200)
كترام 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 (5) 5 (200)
خلنت 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 (158) (59) (168)
فالوم 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 (74) (35) (111)
كازرو 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 (2) 22 (109)
كسعدي 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 0 1 (100)
شستان 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 7 1035 (99)
وخارزم 1395/10/30 6   ماهه   سال 1396 5 42 (88)
غپاك 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 6 43 (86)
پسهند 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 67 328 (80)
شسينا 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 97 377 (74)
ثپرديس 1395/10/30 3   ماهه   سال 1396 29 85 (66)
بكاب 1395/10/30 3   ماهه   سال 1396 66 152 (57)
كوثر 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 151 323 (53)
سنير 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 318 672 (53)
درازك 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 1201 2252 (47)
گكيش 1395/10/30 3   ماهه   سال 1396 31 57 (46)
شنفت 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 508 885 (43)
غبهنوش 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 255 444 (43)
سهرمز 1395/10/30 12   ماهه   سال 1395 659 1130 (42)
سيدكو 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 12 19 (37)
سبحان 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 861 1353 (36)
ديران 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 514 806 (36)
تابا 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 45 70 (36)
سغرب 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 279 428 (35)
پخش 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 290 438 (34)
خفناور 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 52 75 (31)
غگل 1395/10/30 3   ماهه   سال 1396 1018 1430 (29)
وسينا 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 124 174 (29)
شفن 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 2007 2602 (23)
واتي 1395/10/30 12   ماهه   سال 1395 249 322 (23)
پلاست 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 (1492) (1228) (22)
خرينگ 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 (229) (193) (19)
خزاميا 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 (115) (99) (16)
حخزر 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 128 151 (15)
كماسه 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 53 61 (13)
غگرجي 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 167 191 (13)
بترانس 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 215 245 (12)
شسپا 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 844 940 (10)
پارسان 1395/10/30 3   ماهه   سال 1396 (11) (10) (10)
چفيبر 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 (373) (346) (8)
شپنا 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 202 213 (5)
اخابر 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 368 385 (4)
شرانل 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 1112 1150 (3)
رتكو 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 569 588 (3)
والبر 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 156 160 (3)
البرز 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 100 102 (2)
رمپنا 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 253 258 (2)
تليسه 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 430 435 (1)
دانا 1395/10/30 9   ماهه   سال 1395 104 105 (1)
پاسا 1395/10/29 6   ماهه   سال 1395 (87) (15) (480)
نيرو 1395/10/29 9   ماهه   سال 1395 (357) 99 (461)
ثعمرا 1395/10/29 9   ماهه   سال 1395 (11) 19 (158)
ثاخت 1395/10/29 3   ماهه   سال 1396 (44) (19) (132)
ساروج 1395/10/29 9   ماهه   سال 1395 (30) 100 (130)
حفارس 1395/10/29 9   ماهه   سال 1395 (604) (265) (128)
خودكفا 1395/10/29 9   ماهه   سال 1395 (96) (46) (109)
ونفت 1395/10/29 9   ماهه   سال 1395 (7) 298 (102)
ثغرب 1395/10/29 3   ماهه   سال 1396 1 44 (98)
فاراك 1395/10/29 3   ماهه   سال 1396 4 40 (90)
دماوند 1395/10/29 9   ماهه   سال 1395 1059 7987 (87)
حكشتي 1395/10/29 6   ماهه   سال 1396 (20) (11) (82)
سدبير 1395/10/29 9   ماهه   سال 1395 31 143 (78)
سخوز 1395/10/29 9   ماهه   سال 1395 131 560 (77)
دتماد 1395/10/29 9   ماهه   سال 1395 731 2384 (69)
خمحركه 1395/10/29 9   ماهه   سال 1395 17 44 (61)