نزول سود

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می باشد.

نمادتاریخ انتشاردورهسود واقعی دورهسود واقعی دوره قبل% رشد
غفارس 1400/02/2612   ماهه   سال 1399 (80)465(117)
كزغال 1400/02/2612   ماهه   سال 1399 411333828050(100)
غاذر 1400/02/2612   ماهه   سال 1399 13800(98)
غشان 1400/02/2612   ماهه   سال 1399 193786(75)
ثعمرا 1400/02/2612   ماهه   سال 1399 909210880(16)
غشهد 1400/02/2512   ماهه   سال 1399 04879(100)
كازرو 1400/02/2512   ماهه   سال 1399 (26)(15)(73)
تشتاد 1400/02/2512   ماهه   سال 1399 1127(59)
كپشير 1400/02/2512   ماهه   سال 1399 6951444(52)
غگلستا 1400/02/2512   ماهه   سال 1399 396439(10)
وبانك 1400/02/2212   ماهه   سال 1399 (19)1003(102)
بنيرو 1400/02/226   ماهه   سال 1400 6630(99)
تليسه 1400/02/2212   ماهه   سال 1399 93754(88)
كفرا 1400/02/2212   ماهه   سال 1399 16472081(21)
خودكفا 1400/02/2112   ماهه   سال 1399 558261(99)
غشصفا 1400/02/2112   ماهه   سال 1399 6711793(63)
غصينو 1400/02/2012   ماهه   سال 1399 (65600)2503(2721)
كگل 1400/02/2012   ماهه   سال 1399 112664375333(100)
غپينو 1400/02/2012   ماهه   سال 1399 219923(76)
وتوكا 1400/02/2012   ماهه   سال 1399 18523777(51)
دلر 1400/02/2012   ماهه   سال 1399 33986198(45)
ساوه 1400/02/1912   ماهه   سال 1399 02328(100)
سبهان 1400/02/1912   ماهه   سال 1399 589311508(49)
دارو 1400/02/1912   ماهه   سال 1399 18202929(38)
ولكار 1400/02/1912   ماهه   سال 1399 337376(10)
ساذري 1400/02/1812   ماهه   سال 1399 631242(95)
وايران 1400/02/1812   ماهه   سال 1399 271506(46)
غشاذر 1400/02/1712   ماهه   سال 1399 130172(24)
وملل 1400/02/1612   ماهه   سال 1399 113024(100)
غناب 1400/02/139   ماهه   سال 1399 (445)15039(103)
غشوكو 1400/02/1212   ماهه   سال 1399 7631201(36)
چكاوه 1400/02/0812   ماهه   سال 1399 (20)(3)(567)
فتوسا 1400/02/0712   ماهه   سال 1399 106354069(98)
ورنا 1400/02/076   ماهه   سال 1400 3551016(65)
وپسا 1400/02/0512   ماهه   سال 1399 (2121)11(19382)
غپيچك 1400/02/0512   ماهه   سال 1399 (3659)(2443)(50)
ددانا 1400/02/0512   ماهه   سال 1399 24573909(37)
قهكمت 1400/02/046   ماهه   سال 1400 1300117810(99)
وبشهر 1400/02/0412   ماهه   سال 1399 160347(54)
غچين 1400/02/029   ماهه   سال 1400 8942227(60)
زفكا 1400/02/0112   ماهه   سال 1399 (9310000)2166(429925)
وسقم 1400/02/016   ماهه   سال 1400 (316)(106)(198)
سبزوا 1400/02/016   ماهه   سال 1400 5912192000(100)
شلعاب 1400/02/0112   ماهه   سال 1399 724(71)
وتوصا 1400/01/316   ماهه   سال 1400 1836(50)
شگل 1400/01/313   ماهه   سال 1400 297386(23)
قشكر 1400/01/306   ماهه   سال 1400 (5)208(102)
شپارس 1400/01/306   ماهه   سال 1400 0214(100)
ودانا 1400/01/306   ماهه   سال 1400 77869218(100)
وايرا 1400/01/306   ماهه   سال 1400 140620(77)
غويتا 1400/01/303   ماهه   سال 1400 276578(52)
زماهان 1400/01/303   ماهه   سال 1400 115212(46)
وامين 1400/01/303   ماهه   سال 1400 1726(35)
فلامي 1400/01/306   ماهه   سال 1400 8701051(17)
وثنو 1400/01/296   ماهه   سال 1400 485874(45)
ساربيل 1400/01/293   ماهه   سال 1400 281364(23)
فبستم 1400/01/293   ماهه   سال 1400 1720(15)
دبالك 1400/01/2812   ماهه   سال 1399 294437(33)
نطرين 1400/01/2612   ماهه   سال 1399 2121987(89)
واحصا 1400/01/239   ماهه   سال 1400 (163)567(129)
معيار 1400/01/216   ماهه   سال 1400 (43)59(173)
فبيرا 1400/01/1812   ماهه   سال 1399 (64)180(136)
ميدكو 1400/01/1712   ماهه   سال 1399 11303(96)
وسكاب 1400/01/179   ماهه   سال 1400 1421763(92)
جوين 1400/01/156   ماهه   سال 1400 1251644(92)
تپمپي 1400/01/149   ماهه   سال 1400 220339(35)
كيميا 1399/11/309   ماهه   سال 1399 6711496(55)
شتران 1399/11/299   ماهه   سال 1399 610883(31)
وپترو 1399/11/286   ماهه   سال 1400 (4)11055(100)
شبريز 1399/11/289   ماهه   سال 1399 24673769(35)
وسبحان 1399/11/256   ماهه   سال 1400 173971(82)
چكاپا 1399/11/2512   ماهه   سال 1399 128636(80)
فملي 1399/11/089   ماهه   سال 1399 8691106(21)
زقيام 1399/11/079   ماهه   سال 1399 6691367(51)
نمرينو 1399/11/059   ماهه   سال 1399 (84)88(195)
غگز 1399/11/049   ماهه   سال 1399 (838)(408)(105)
كگاز 1399/11/049   ماهه   سال 1399 0484(100)
دكوثر 1399/11/019   ماهه   سال 1399 482968(50)
آسيا 1399/11/019   ماهه   سال 1399 224305(27)
دانا 1399/11/019   ماهه   سال 1399 190228(17)