::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
شپاس 1399/04/22 12   ماهه   سال 1398 (45504) 361 (12705)
فلوله 1399/04/22 3   ماهه   سال 1399 (71) (29) (145)
شبندر 1399/04/22 12   ماهه   سال 1398 920 2543 (64)
ولشرق 1399/04/22 6   ماهه   سال 1399 42 102 (59)
خفنر 1399/04/22 3   ماهه   سال 1399 31 47 (34)
كايتا 1399/04/21 9   ماهه   سال 1399 (182) 86 (312)
خرينگ 1399/04/21 12   ماهه   سال 1398 (24) 58 (141)
خبهمن 1399/04/21 12   ماهه   سال 1398 324 954 (66)
لبوتان 1399/04/21 3   ماهه   سال 1399 129 182 (29)
ولراز 1399/04/21 12   ماهه   سال 1398 (277) (221) (25)
شاوان 1399/04/21 12   ماهه   سال 1398 2441 2650 (8)
خودرو 1399/04/21 12   ماهه   سال 1398 (562) (549) (2)
وآداك 1399/04/19 9   ماهه   سال 1399 (535) 103 (619)
شپنا 1399/04/19 12   ماهه   سال 1398 559 2539 (78)
شخارك 1399/04/19 12   ماهه   سال 1398 3574 12744 (72)
آبادا 1399/04/19 12   ماهه   سال 1397 2016 4116 (51)
شتران 1399/04/19 12   ماهه   سال 1398 744 1474 (50)
دتهران 1399/04/19 12   ماهه   سال 1398 1455 1764 (18)
كيميا 1399/04/19 12   ماهه   سال 1398 1510 1790 (16)
فولاژ 1399/04/18 12   ماهه   سال 1398 0 735 (100)
شراز 1399/04/18 12   ماهه   سال 1398 980 5223 (81)
شصدف 1399/04/18 12   ماهه   سال 1398 2778 3857 (28)
سيتا 1399/04/18 12   ماهه   سال 1399 800 836 (4)
شاراك 1399/04/17 12   ماهه   سال 1398 66 1588 (96)
وپترو 1399/04/17 12   ماهه   سال 1399 1100 1133 (3)
خزر 1399/04/16 12   ماهه   سال 1398 70 165 (58)
فپنتا 1399/04/15 12   ماهه   سال 1398 0 2008 (100)
شسپا 1399/04/15 12   ماهه   سال 1398 1688 9257 (82)
شبريز 1399/04/15 12   ماهه   سال 1398 1005 4363 (77)
خريخت 1399/04/14 12   ماهه   سال 1398 (94) (71) (32)
فسرب 1399/04/14 12   ماهه   سال 1398 884 910 (3)
خمهر 1399/04/13 12   ماهه   سال 1398 (515) (233) (121)
خچرخش 1399/04/12 12   ماهه   سال 1398 8 40 (80)
غسالم 1399/04/11 12   ماهه   سال 1398 67 409 (84)
كروي 1399/04/11 12   ماهه   سال 1398 295 670 (56)
ونيرو 1399/04/11 12   ماهه   سال 1398 109 135 (19)
وبشهر 1399/04/11 12   ماهه   سال 1398 347 396 (12)
سرچشمه 1399/04/10 12   ماهه   سال 1398 (251710) 416 (60607)
ستبرا 1399/04/10 12   ماهه   سال 1398 (103520) 348 (29847)
شفن 1399/04/10 12   ماهه   سال 1398 170 16166 (99)
فزرين 1399/04/10 12   ماهه   سال 1398 701 769 (9)
شكبير 1399/04/09 12   ماهه   سال 1398 1096 2487 (56)
كصدف 1399/04/08 12   ماهه   سال 1398 (137) (61) (125)
فرآور 1399/04/08 12   ماهه   سال 1398 450 4028 (89)
خنصير 1399/04/08 12   ماهه   سال 1398 124 214 (42)
فن آوا 1399/04/08 12   ماهه   سال 1398 198 235 (16)
غپيچك 1399/04/08 12   ماهه   سال 1398 (2443) (2299) (6)
غپونه 1399/04/07 12   ماهه   سال 1398 517 809 (36)
خوساز 1399/04/05 12   ماهه   سال 1398 (17) (3) (467)
فجوش 1399/04/04 12   ماهه   سال 1398 (4956) (4779) (4)
جم 1399/04/04 12   ماهه   سال 1398 2745 2817 (3)
لپارس 1399/04/03 12   ماهه   سال 1398 (2716) 1150 (336)
وبملت 1399/04/02 12   ماهه   سال 1398 1102 2420 (54)
دسينا 1399/04/02 12   ماهه   سال 1398 1254 2111 (41)
وبانك 1399/04/02 12   ماهه   سال 1398 1050 1113 (6)
پاكشو 1399/04/01 12   ماهه   سال 1398 0 4727 (100)
دبالك 1399/04/01 12   ماهه   سال 1398 437 722 (39)
غگز 1399/03/31 12   ماهه   سال 1398 (689) (423) (63)
پيزد 1399/03/31 12   ماهه   سال 1398 2267 5786 (61)
ومهان 1399/03/31 12   ماهه   سال 1398 1051 1748 (40)
كپرور 1399/03/31 12   ماهه   سال 1398 861 1224 (30)
تبرك 1399/03/29 12   ماهه   سال 1398 210 354 (41)
غپاك 1399/03/28 12   ماهه   سال 1398 (319) (34) (838)
تابا 1399/03/27 12   ماهه   سال 1398 (1148) 733 (257)
وزمين 1399/03/27 12   ماهه   سال 1398 (11364) (5214) (118)
نيرو 1399/03/27 12   ماهه   سال 1398 (34) 919 (104)
پارتا 1399/03/27 12   ماهه   سال 1398 340 7764 (96)
شصفها 1399/03/27 12   ماهه   سال 1398 1260 8668 (85)
وسرمد 1399/03/27 12   ماهه   سال 1398 243 338 (28)
وشهر 1399/03/27 12   ماهه   سال 1398 (2908) (2545) (14)
فاسمين 1399/03/27 12   ماهه   سال 1398 1709 1969 (13)
ورفاه 1399/03/27 12   ماهه   سال 1398 123 139 (12)
سخزر 1399/03/27 12   ماهه   سال 1398 736 787 (6)
ميهن 1399/03/27 12   ماهه   سال 1398 20 21 (5)
وخاور 1399/03/27 12   ماهه   سال 1398 865 882 (2)
خعمرا 1399/03/26 12   ماهه   سال 1398 (480) 121 (497)
وسنا 1399/03/25 12   ماهه   سال 1398 (15) 364 (104)
قزوين 1399/03/25 12   ماهه   سال 1398 1001 1220 (18)
دكيمي 1399/03/24 12   ماهه   سال 1398 1310 2685 (51)
وآتوس 1399/03/21 12   ماهه   سال 1398 (66) (47) (40)