::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
واحصا 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 496 873 (43)
سمتاز 1398/02/29 12   ماهه   سال 1397 1061 1348 (21)
فلوله 1398/02/28 12   ماهه   سال 1397 24 144 (83)
نتوس 1398/02/28 12   ماهه   سال 1397 (183) (120) (53)
ولراز 1398/02/28 12   ماهه   سال 1397 (221) (158) (40)
خعمرا 1398/02/28 12   ماهه   سال 1397 121 188 (36)
وامير 1398/02/28 12   ماهه   سال 1397 2162 2932 (26)
مارون 1398/02/28 12   ماهه   سال 1397 4643 6163 (25)
خاهن 1398/02/28 12   ماهه   سال 1397 152 184 (17)
دلقما 1398/02/28 12   ماهه   سال 1397 251 283 (11)
نشار 1398/02/27 12   ماهه   سال 1397 (1225) 415 (395)
كآرا 1398/02/26 12   ماهه   سال 1397 3 145 (98)
ولبهمن 1398/02/26 12   ماهه   سال 1397 306 367 (17)
قلرست 1398/02/26 9   ماهه   سال 1398 391 396 (1)
حرهور 1398/02/25 12   ماهه   سال 1397 0 385 (100)
شپاس 1398/02/25 12   ماهه   سال 1397 183 274 (33)
غگلستا 1398/02/25 12   ماهه   سال 1397 634 688 (8)
خليبل 1398/02/23 12   ماهه   سال 1397 (60) (48) (25)
دحاوي 1398/02/23 9   ماهه   سال 1397 357 364 (2)
وملت 1398/02/21 3   ماهه   سال 1398 (8) (5) (60)
ولانا 1398/02/21 3   ماهه   سال 1398 55 65 (15)
سپرده 1398/02/19 12   ماهه   سال 1397 601 715 (16)
غفارس 1398/02/19 12   ماهه   سال 1397 610 658 (7)
سرود 1398/02/19 12   ماهه   سال 1397 202 211 (4)
سقاين 1398/02/19 12   ماهه   سال 1397 3227 3329 (3)
غشوكو 1398/02/18 12   ماهه   سال 1397 (80) 50 (260)
دهدشت 1398/02/18 12   ماهه   سال 1397 (5) (2) (150)
تشتاد 1398/02/17 12   ماهه   سال 1397 (131) 1 (13200)
ديران 1398/02/17 12   ماهه   سال 1397 127 160 (21)
بكهنوج 1398/02/17 12   ماهه   سال 1397 1119 1374 (19)
زمگسا 1398/02/16 12   ماهه   سال 1397 465 634 (27)
پرداخت 1398/02/15 12   ماهه   سال 1397 1506 2452 (39)
ساذري 1398/02/14 12   ماهه   سال 1397 (1414) 321 (541)
نگين 1398/02/14 12   ماهه   سال 1397 (3392000) 1860000 (282)
شدوص 1398/02/12 12   ماهه   سال 1397 469 569 (18)
حتوكا 1398/02/11 12   ماهه   سال 1397 (32) 61 (152)
دسبحان 1398/02/11 12   ماهه   سال 1397 752 840 (10)
ثاخت 1398/02/07 6   ماهه   سال 1398 (44) (43) (2)
وليز 1398/02/04 12   ماهه   سال 1397 (283) 45 (729)
كازرو 1398/02/04 12   ماهه   سال 1397 (12) 12 (200)
وارس 1398/02/04 3   ماهه   سال 1398 (10) 80 (113)
ممسني 1398/02/04 12   ماهه   سال 1397 (6) (5) (20)
دكيمي 1398/02/03 12   ماهه   سال 1397 708 1680 (58)
وآذر 1398/02/02 6   ماهه   سال 1398 (177) 9 (2067)
ثامان 1398/02/02 6   ماهه   سال 1398 (56) (30) (87)
كفپارس 1398/02/02 3   ماهه   سال 1398 3 20 (85)
فسلير 1398/01/31 12   ماهه   سال 1397 (1249) (32) (3803)
وتوصا 1398/01/31 6   ماهه   سال 1398 (49) 422 (112)
سپ 1398/01/31 3   ماهه   سال 1398 138 269 (49)
كفرآور 1398/01/31 6   ماهه   سال 1398 (135) (101) (34)
ولغدر 1398/01/31 3   ماهه   سال 1398 76 87 (13)
سشمال 1398/01/31 3   ماهه   سال 1398 62 65 (5)
چكاوه 1398/01/31 12   ماهه   سال 1397 (164) (161) (2)
اتكام 1398/01/31 6   ماهه   سال 1398 132 134 (1)
كسرام 1398/01/30 6   ماهه   سال 1398 (153) 5 (3160)
تليسه 1398/01/30 12   ماهه   سال 1397 706 806 (12)
سجام 1398/01/29 3   ماهه   سال 1398 (85) (1) (8400)
ثزاگرس 1398/01/29 6   ماهه   سال 1398 (113) 18 (728)
وبرق 1398/01/29 6   ماهه   سال 1398 (11) 8 (238)
ثباغ 1398/01/29 6   ماهه   سال 1398 29 133 (78)
وتوسم 1398/01/29 3   ماهه   سال 1398 27 46 (41)
ولصنم 1398/01/29 3   ماهه   سال 1398 33 50 (34)
وتوس 1398/01/29 6   ماهه   سال 1398 (4) (3) (33)
ثمسكن 1398/01/29 3   ماهه   سال 1398 (10) (8) (25)
ثپرديس 1398/01/29 6   ماهه   سال 1398 26 33 (21)
ثفارس 1398/01/29 6   ماهه   سال 1398 99 110 (10)
ولشرق 1398/01/29 3   ماهه   سال 1398 76 80 (5)
وثخوز 1398/01/28 6   ماهه   سال 1398 (58) (18) (222)
پارسان 1398/01/28 6   ماهه   سال 1398 (8) 336 (102)
فنرژي 1398/01/28 3   ماهه   سال 1398 (529) (279) (90)
ثتوسا 1398/01/28 6   ماهه   سال 1398 43 141 (70)
بگيلان 1398/01/28 6   ماهه   سال 1398 71 105 (32)
حكشتي 1398/01/28 9   ماهه   سال 1398 (40) (31) (29)
مرقام 1398/01/28 6   ماهه   سال 1398 22 30 (27)
وساخت 1398/01/28 6   ماهه   سال 1398 (190) (151) (26)
حرهشا 1398/01/28 12   ماهه   سال 1397 253 308 (18)
تفيرو 1398/01/27 3   ماهه   سال 1397 (185) (114) (62)
گكوثر 1398/01/26 12   ماهه   سال 1397 818 1118 (27)
فبستم 1398/01/22 3   ماهه   سال 1398 19 33 (42)
وصنا 1398/01/22 3   ماهه   سال 1398 32 48 (33)