::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
ميدكو 1397/01/01 12   ماهه  سال 1396 191 120 59
فن آوا 1396/12/28 12   ماهه  سال 1396 951 186 411
شفن 1396/12/28 9   ماهه  سال 1396 4255 2007 112
سيدكو 1396/12/28 9   ماهه  سال 1396 23 12 92
وجامي 1396/12/28 6   ماهه  سال 1397 145 88 65
كفرآور 1396/12/28 6   ماهه  سال 1397 (101) (209) 52
بكهنوج 1396/12/28 12   ماهه  سال 1396 1356 1250 8
بهپاك 1396/12/28 12   ماهه  سال 1396 582 550 6
سهرمز 1396/12/28 3   ماهه  سال 1397 108 103 5
پترول 1396/12/27 9   ماهه  سال 1397 17 (2) 950
قمرو 1396/12/27 6   ماهه  سال 1397 191 122 57
حتايد 1396/12/27 9   ماهه  سال 1396 349 247 41
سبهان 1396/12/27 9   ماهه  سال 1396 1691 1598 6
نبروج 1396/12/27 9   ماهه  سال 1396 (352) (372) 5
وشهر 1396/12/27 12   ماهه  سال 1395 288 274 5
ددام 1396/12/26 9   ماهه  سال 1396 (284) (1889) 85
برانسفو 1396/12/26 12   ماهه  سال 1396 398 272 46
غبشهر 1396/12/26 12   ماهه  سال 1396 384 372 3
رفاه 1396/12/24 3   ماهه  سال 1397 192 61 215
ودي 1396/12/24 9   ماهه  سال 1396 223 139 60
شبريز 1396/12/23 9   ماهه  سال 1396 887 312 184
شلعاب 1396/12/23 9   ماهه  سال 1396 38 (176) 122
دارو 1396/12/23 9   ماهه  سال 1396 805 622 29
خريخت 1396/12/23 9   ماهه  سال 1396 (142) (159) 11
وتعاون 1396/12/22 9   ماهه  سال 1396 100 57 75
وتوصا 1396/12/21 3   ماهه  سال 1397 428 35 1123
چكاوه 1396/12/21 9   ماهه  سال 1396 (117) (445) 74
قاروم 1396/12/21 6   ماهه  سال 1397 8144 7658 6
غشهداب 1396/12/21 9   ماهه  سال 1396 175 171 2
خموتور 1396/12/20 9   ماهه  سال 1396 69 (199) 135
ولملت 1396/12/20 9   ماهه  سال 1396 118 59 100
وپارس 1396/12/20 9   ماهه  سال 1396 (291) (621) 53
وبوعلي 1396/12/19 12   ماهه  سال 1396 284 190 49
خودرو 1396/12/19 9   ماهه  سال 1396 67 63 6
شكربن 1396/12/17 9   ماهه  سال 1396 607 37 1541
وسالت 1396/12/16 12   ماهه  سال 1395 605 60 908
حرهشا 1396/12/16 9   ماهه  سال 1396 321 57 463
ثشاهد 1396/12/16 6   ماهه  سال 1397 59 12 392
ونفت 1396/12/16 9   ماهه  سال 1396 20 (7) 386
وارس 1396/12/16 12   ماهه  سال 1396 1035 528 96
خرينگ 1396/12/16 9   ماهه  سال 1396 (70) (229) 69
سدور 1396/12/16 9   ماهه  سال 1396 (91) (183) 50
آپ 1396/12/16 9   ماهه  سال 1396 1004 724 39
تپكو 1396/12/16 9   ماهه  سال 1396 (190) (308) 38
ولشرق 1396/12/16 12   ماهه  سال 1396 340 252 35
فبيرا 1396/12/16 12   ماهه  سال 1396 (1481) (2059) 28
جم 1396/12/16 9   ماهه  سال 1396 1510 1238 22
شاوان 1396/12/15 9   ماهه  سال 1396 932 234 298
سخوز 1396/12/15 9   ماهه  سال 1396 273 131 108
شپنا 1396/12/15 9   ماهه  سال 1396 650 336 93
كرمان 1396/12/15 6   ماهه  سال 1397 (34) (70) 51
شراز 1396/12/14 9   ماهه  سال 1396 1633 634 158
شكلر 1396/12/14 3   ماهه  سال 1397 112 56 100
غالبر 1396/12/14 9   ماهه  سال 1396 (25) (57) 56
وثوق 1396/12/14 6   ماهه  سال 1397 315 241 31
بفجر 1396/12/14 9   ماهه  سال 1396 711 672 6
كتوكا 1396/12/13 9   ماهه  سال 1396 231 152 52
حريل 1396/12/13 9   ماهه  سال 1396 60 45 33
شپديس 1396/12/13 3   ماهه  سال 1397 256 210 22
وغدير 1396/12/13 12   ماهه  سال 1396 195 171 14
فالوم 1396/12/13 9   ماهه  سال 1396 (64) (74) 14
رمپنا 1396/12/13 9   ماهه  سال 1396 276 253 9
وسكاب 1396/12/13 12   ماهه  سال 1396 261 253 3
فباهنر 1396/12/12 9   ماهه  سال 1396 691 101 584
كگاز 1396/12/12 9   ماهه  سال 1396 194 (226) 186
پدرخش 1396/12/12 9   ماهه  سال 1396 50 25 100
قنيشا 1396/12/12 3   ماهه  سال 1397 60 37 62
وساخت 1396/12/12 3   ماهه  سال 1397 (64) (109) 41
خگستر 1396/12/09 9   ماهه  سال 1396 173 60 188
پرداخت 1396/12/09 9   ماهه  سال 1396 1747 814 115
خپويش 1396/12/09 9   ماهه  سال 1396 2280 1405 62
كورزي 1396/12/09 12   ماهه  سال 1396 (103) (233) 56
قچار 1396/12/09 9   ماهه  سال 1396 327 256 28
خاهن 1396/12/08 9   ماهه  سال 1396 172 58 197
شبندر 1396/12/08 9   ماهه  سال 1396 895 408 119
خفناور 1396/12/08 9   ماهه  سال 1396 77 52 48
ولغدر 1396/12/08 12   ماهه  سال 1396 161 119 35
تديزل 1396/12/08 6   ماهه  سال 1396 (77) (87) 11
سفار 1396/12/08 9   ماهه  سال 1396 343 327 5
ثاباد 1396/12/07 9   ماهه  سال 1396 11 1 1000