::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
خچرخش 1396/02/08 12   ماهه  سال 1395 25 22 14
قشرين 1396/02/07 6   ماهه  سال 1396 (25) (647) 96
ثالوند 1396/02/06 6   ماهه  سال 1396 152 23 561
ميدكو 1396/02/06 12   ماهه  سال 1395 120 94 28
شتوكا 1396/02/06 12   ماهه  سال 1395 409 351 17
سرود 1396/02/05 12   ماهه  سال 1395 96 22 336
وثوق 1396/02/04 9   ماهه  سال 1396 273 (9) 3133
فرآور 1396/02/04 12   ماهه  سال 1395 1097 (239) 559
سرچشمه 1396/02/04 9   ماهه  سال 1395 587 117 402
زاگرس 1396/02/04 12   ماهه  سال 1395 3758 1576 138
فجر 1396/02/04 12   ماهه  سال 1395 484 216 124
شجم 1396/02/04 6   ماهه  سال 1396 2 1 100
دشيمي 1396/02/04 12   ماهه  سال 1395 1021 699 46
ثتوسا 1396/02/04 6   ماهه  سال 1396 (107) (153) 30
غمارگ 1396/02/04 3   ماهه  سال 1396 141 133 6
غشاذر 1396/02/03 12   ماهه  سال 1395 69 35 97
آينده 1396/02/03 12   ماهه  سال 1395 (854) (1071) 20
كمرجان 1396/02/03 3   ماهه  سال 1396 68 67 1
وبهمن 1396/02/02 3   ماهه  سال 1396 30 (4) 850
وتوصا 1396/02/02 6   ماهه  سال 1396 71 (14) 607
فبستم 1396/02/02 3   ماهه  سال 1396 (1) (79) 99
غفارس 1396/02/01 12   ماهه  سال 1395 674 488 38
وصنعت 1396/01/31 3   ماهه  سال 1396 48 (6) 900
شپارس 1396/01/31 6   ماهه  سال 1396 11 (2) 650
پشاهن 1396/01/31 12   ماهه  سال 1395 143 49 192
فخوز 1396/01/31 12   ماهه  سال 1395 466 265 76
سخواف 1396/01/31 12   ماهه  سال 1395 (4) (16) 75
ساينا 1396/01/31 3   ماهه  سال 1396 141 87 62
ولغدر 1396/01/31 3   ماهه  سال 1396 31 22 41
غچين 1396/01/31 9   ماهه  سال 1396 544 394 38
زگلدشت 1396/01/31 12   ماهه  سال 1395 413 313 32
آ س پ 1396/01/31 6   ماهه  سال 1396 17 14 21
دشيري 1396/01/31 12   ماهه  سال 1395 3930 3437 14
ولبهمن 1396/01/31 12   ماهه  سال 1395 368 338 9
غديس 1396/01/31 12   ماهه  سال 1395 263 247 6
واحصا 1396/01/30 12   ماهه  سال 1395 469 22 2032
ساروج 1396/01/30 3   ماهه  سال 1396 31 4 675
وكادو 1396/01/30 9   ماهه  سال 1396 226 (65) 448
تشتاد 1396/01/30 12   ماهه  سال 1395 2 (1) 300
ثباغ 1396/01/30 6   ماهه  سال 1396 31 10 210
فن آوا 1396/01/30 3   ماهه  سال 1396 26 (25) 204
چنوپا 1396/01/30 6   ماهه  سال 1396 250 94 166
سبزوا 1396/01/30 6   ماهه  سال 1396 20 (157) 113
قشهد 1396/01/30 6   ماهه  سال 1396 926 479 93
سمگا 1396/01/30 3   ماهه  سال 1396 (5) (39) 87
سپاها 1396/01/30 6   ماهه  سال 1396 (22) (157) 86
غبشهر 1396/01/30 3   ماهه  سال 1396 132 71 86
وغدير 1396/01/30 3   ماهه  سال 1396 (1) (7) 86
وتوسم 1396/01/30 3   ماهه  سال 1396 158 89 78
سشرق 1396/01/30 6   ماهه  سال 1396 (55) (217) 75
ساربيل 1396/01/30 3   ماهه  سال 1396 (86) (309) 72
خمحور 1396/01/30 12   ماهه  سال 1395 5 3 67
سكرد 1396/01/30 6   ماهه  سال 1396 (180) (481) 63
قهكمت 1396/01/30 6   ماهه  سال 1396 352 223 58
پكوير 1396/01/30 3   ماهه  سال 1396 156 112 39
فلامي 1396/01/30 6   ماهه  سال 1396 257 185 39
ثاخت 1396/01/30 6   ماهه  سال 1396 (48) (75) 36
شپاكسا 1396/01/30 3   ماهه  سال 1396 140 103 36
ثنظام 1396/01/30 6   ماهه  سال 1396 (55) (72) 24
اتكاي 1396/01/30 3   ماهه  سال 1396 50 41 22
غدام 1396/01/30 3   ماهه  سال 1396 23 19 21
وبيمه 1396/01/30 6   ماهه  سال 1396 (8) (10) 20
مبين 1396/01/30 12   ماهه  سال 1395 814 710 15
ثشرق 1396/01/30 6   ماهه  سال 1396 (67) (71) 6
قنيشا 1396/01/29 6   ماهه  سال 1396 311 21 1381
وتوس 1396/01/29 6   ماهه  سال 1396 278 21 1224
بهپاك 1396/01/29 3   ماهه  سال 1396 159 32 397
قشكر 1396/01/29 6   ماهه  سال 1396 71 (204) 135
سمازن 1396/01/29 3   ماهه  سال 1396 127 62 105
گوهران 1396/01/28 3   ماهه  سال 1396 (2) (9) 78
كدما 1396/01/27 12   ماهه  سال 1395 321 7 4486
وآذر 1396/01/27 6   ماهه  سال 1396 (55) (163) 66
واحيا 1396/01/27 9   ماهه  سال 1396 (130) (132) 2
فباهنر 1396/01/26 12   ماهه  سال 1395 584 119 391
سپرده 1396/01/26 12   ماهه  سال 1395 660 516 28
گكوثر 1396/01/23 12   ماهه  سال 1395 888 631 41
بموتو 1396/01/23 6   ماهه  سال 1396 298 212 41
همراه 1396/01/23 12   ماهه  سال 1395 7129 6252 14
خبازرس 1396/01/20 3   ماهه  سال 1396 35 (1) 3600
رفاه 1396/01/19 3   ماهه  سال 1396 61 2 2950