::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
شسينا 1397/11/01 9   ماهه  سال 1397 2329 (141) 1752
خبهمن 1397/11/01 9   ماهه  سال 1397 25 (6) 517
وايرا 1397/11/01 3   ماهه  سال 1398 65 (29) 324
حفاري 1397/11/01 9   ماهه  سال 1397 715 187 282
ثالوند 1397/11/01 3   ماهه  سال 1398 117 36 225
كدما 1397/11/01 9   ماهه  سال 1397 197 70 181
وحكمت 1397/11/01 9   ماهه  سال 1397 56 20 180
فبيرا 1397/11/01 12   ماهه  سال 1397 97 (1481) 107
شاوان 1397/11/01 9   ماهه  سال 1397 1816 932 95
كترام 1397/11/01 9   ماهه  سال 1397 (12) (61) 80
پاكشو 1397/11/01 9   ماهه  سال 1397 1639 924 77
تمحركه 1397/11/01 9   ماهه  سال 1397 (59) (82) 28
كاسپين 1397/11/01 9   ماهه  سال 1397 3258 2774 17
ذوب 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 174 2 8600
ارفع 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 1468 (39) 3864
فسپا 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 1057 48 2102
پدرخش 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 1035 50 1970
دكوثر 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 101 5 1920
وپخش 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 284 15 1793
خزر 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 18 1 1700
بالبر 1397/10/30 3   ماهه  سال 1398 21 (2) 1150
فلامي 1397/10/30 3   ماهه  سال 1398 883 83 964
زنجان 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 19 2 850
آبين 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 70 8 775
بشهاب 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 732 88 732
قنيشا 1397/10/30 3   ماهه  سال 1398 381 60 535
پاسا 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 213 (49) 535
شپارس 1397/10/30 3   ماهه  سال 1398 97 (28) 446
فارس 1397/10/30 6   ماهه  سال 1398 62 (18) 444
ونفت 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 95 20 375
كاوه 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 712 152 368
وساپا 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 5 (2) 350
توريل 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 670 151 344
بورس 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 394 91 333
فولاژ 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 303 70 333
لابسا 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 224 52 331
بموتو 1397/10/30 3   ماهه  سال 1398 210 52 304
كمنگنز 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 738 188 293
ددام 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 513 (284) 281
شخارك 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 10904 2931 272
پسهند 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 142 39 264
غالبر 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 41 (25) 264
كسعدي 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 109 (70) 256
حكمت 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 21 (14) 250
شسپا 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 7108 2047 247
خكار 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 52 15 247
لپارس 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 941 274 243
چكارن 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 392 (294) 233
كيسون 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 50 15 233
قشير 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 263 79 233
قهكمت 1397/10/30 3   ماهه  سال 1398 579 174 233
خلنت 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 229 (181) 227
حخزر 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 528 163 224
زشگزا 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 1093 338 223
غپونه 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 507 157 223
وآداك 1397/10/30 3   ماهه  سال 1398 143 (118) 221
دبالك 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 560 (463) 221
قچار 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 1033 327 216
كاذر 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 124 (108) 215
كفرا 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 1486 485 206
زاگرس 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 13934 4558 206
نوري 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 7910 2608 203
كاما 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 1855 623 198
وآفري 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 41 14 193
وبانك 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 435 151 188
شنفت 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 1656 575 188
پلوله 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 795 278 186
دسانكو 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 91 32 184
سبهان 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 4756 1691 181
بترانس 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 303 108 181
فولاي 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 249 (311) 180
سخوز 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 759 273 178
فخاس 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 336 121 178
غشصفا 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 953 345 176
دلر 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 1513 558 171
شاراك 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 1132 420 170
غچين 1397/10/30 6   ماهه  سال 1398 912 342 167
وسرمد 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 258 97 166
دپارس 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 1633 621 163
بصبا 1397/10/30 9   ماهه  سال 1397 222 (388) 157