::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
سيستم 1398/08/22 6   ماهه  سال 1398 21040 315 6579
فنفت 1398/08/22 6   ماهه  سال 1398 5094 108 4617
وثخوز 1398/08/22 12   ماهه  سال 1398 379 (17) 2329
كروي 1398/08/22 6   ماهه  سال 1398 420 25 1580
ودي 1398/08/22 6   ماهه  سال 1398 296 100 196
مفاخر 1398/08/22 6   ماهه  سال 1398 85 (152) 156
زپارس 1398/08/22 9   ماهه  سال 1398 1088 528 106
سكرد 1398/08/22 12   ماهه  سال 1398 0 (276) 100
فجام 1398/08/22 6   ماهه  سال 1398 447 286 56
سخاش 1398/08/22 6   ماهه  سال 1398 1065 745 43
سفانو 1398/08/22 6   ماهه  سال 1398 1313 1130 16
فپنتا 1398/08/22 6   ماهه  سال 1398 3971 3709 7
شسپا 1398/08/21 6   ماهه  سال 1398 4483000 4333 103362
بكام 1398/08/21 6   ماهه  سال 1398 735 (221) 433
خمحركه 1398/08/21 6   ماهه  سال 1398 51 (85) 160
خودرو 1398/08/21 6   ماهه  سال 1398 (17) (2518) 99
سنير 1398/08/21 6   ماهه  سال 1398 1590 839 90
ساروم 1398/08/21 6   ماهه  سال 1398 726 446 63
سايرا 1398/08/21 12   ماهه  سال 1397 (995) (1087) 8
توريل 1398/08/20 6   ماهه  سال 1398 9335200 101 9242672
وسينا 1398/08/20 6   ماهه  سال 1398 15713 70 22347
سپاها 1398/08/20 12   ماهه  سال 1398 1281 16 7906
وبملت 1398/08/20 6   ماهه  سال 1398 2707 81 3242
تبرك 1398/08/20 6   ماهه  سال 1398 113 15 653
بموتو 1398/08/20 12   ماهه  سال 1398 2686 707 280
دارو 1398/08/20 6   ماهه  سال 1398 1564 620 152
خمهر 1398/08/20 6   ماهه  سال 1398 (303) (625) 52
خليبل 1398/08/19 6   ماهه  سال 1398 5536 (66) 8488
وتوكا 1398/08/19 6   ماهه  سال 1398 147 (3) 5000
قاسم 1398/08/19 6   ماهه  سال 1398 943 26 3527
پسهند 1398/08/19 6   ماهه  سال 1398 475 67 609
بركت 1398/08/19 6   ماهه  سال 1398 1 (48) 102
كنور 1398/08/19 6   ماهه  سال 1398 740 403 84
وهنر 1398/08/19 9   ماهه  سال 1398 304 184 65
بجهرم 1398/08/19 6   ماهه  سال 1398 20 19 5
فاراك 1398/08/18 12   ماهه  سال 1398 47 1 4600
كاذر 1398/08/18 6   ماهه  سال 1398 514 58 786
چكارن 1398/08/18 6   ماهه  سال 1398 161 (294) 155
قمرو 1398/08/18 12   ماهه  سال 1398 1262 559 126
سرچشمه 1398/08/18 6   ماهه  سال 1398 189 89 112
وثنو 1398/08/18 12   ماهه  سال 1398 652 319 104
كي بي سي 1398/08/18 6   ماهه  سال 1398 635 374 70
غگلپا 1398/08/18 6   ماهه  سال 1398 561 432 30
سشرق 1398/08/15 12   ماهه  سال 1398 317 8 3863
حتوكا 1398/08/14 6   ماهه  سال 1398 2624000 (29) 9048376
خچرخش 1398/08/14 6   ماهه  سال 1398 2952 (52) 5777
وپارس 1398/08/14 6   ماهه  سال 1398 585 106 452
كحافظ 1398/08/14 6   ماهه  سال 1398 123 (406) 130
نگين 1398/08/14 6   ماهه  سال 1398 0 (2316000) 100
قپيرا 1398/08/14 12   ماهه  سال 1398 1701 1077 58
زبينا 1398/08/13 6   ماهه  سال 1398 361 125 189
كچاد 1398/08/13 6   ماهه  سال 1398 796 317 151
ثجوان 1398/08/13 12   ماهه  سال 1398 71 (653) 111
سيلام 1398/08/13 6   ماهه  سال 1398 (24) (197) 88
ولملت 1398/08/13 6   ماهه  سال 1398 168 99 70
حآسا 1398/08/13 6   ماهه  سال 1398 65 43 51
سفارود 1398/08/13 6   ماهه  سال 1398 (123) (161) 24
غمارگ 1398/08/12 9   ماهه  سال 1398 173 (232) 175
شپترو 1398/08/12 6   ماهه  سال 1398 (158) (658) 76
شساخت 1398/08/12 6   ماهه  سال 1398 35 22 59
لپيام 1398/08/11 9   ماهه  سال 1398 144 (31) 565
وبصادر 1398/08/11 6   ماهه  سال 1398 488 (163) 399
حبندر 1398/08/11 6   ماهه  سال 1398 426 (8461) 105
حكشتي 1398/08/09 3   ماهه  سال 1399 3 (11) 127
حخزر 1398/08/08 6   ماهه  سال 1398 492 192 156
وليز 1398/08/08 6   ماهه  سال 1398 (89) (209) 57
ثالوند 1398/08/08 12   ماهه  سال 1398 280 205 37
نوين 1398/08/08 6   ماهه  سال 1398 192 178 8
تمحركه 1398/08/05 6   ماهه  سال 1398 32 (56) 157
پارسان 1398/08/04 12   ماهه  سال 1398 39300 543 7138
حپترو 1398/08/04 6   ماهه  سال 1398 12 (93) 113
وپست 1398/08/03 6   ماهه  سال 1398 (18) (278) 94
رفاه 1398/08/01 6   ماهه  سال 1398 785 344 128
حفارس 1398/08/01 6   ماهه  سال 1398 (7) (573) 99
ثعمرا 1398/07/30 6   ماهه  سال 1398 1325 5 26400
وساپا 1398/07/30 6   ماهه  سال 1398 46 1 4500
حرهور 1398/07/30 6   ماهه  سال 1398 175 5 3400
ثاصفا 1398/07/30 12   ماهه  سال 1398 1116 (64) 1844
خبهمن 1398/07/30 6   ماهه  سال 1398 105 13 708
فلات 1398/07/30 9   ماهه  سال 1398 38 (8) 575