::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
شبندر 1395/12/03 9   ماهه  سال 1395 408 35 1066
شتران 1395/12/01 9   ماهه  سال 1395 247 104 138
تپولا 1395/12/01 9   ماهه  سال 1395 21 (72) 129
غمارگ 1395/12/01 12   ماهه  سال 1395 653 509 28
غچين 1395/12/01 6   ماهه  سال 1396 378 329 15
قپيرا 1395/11/30 6   ماهه  سال 1396 807 467 73
لازما 1395/11/30 12   ماهه  سال 1395 (278) (402) 31
سمازن 1395/11/30 9   ماهه  سال 1395 748 588 27
دعبيد 1395/11/30 12   ماهه  سال 1395 825 722 14
وهور 1395/11/30 12   ماهه  سال 1395 353 323 9
كهمدا 1395/11/30 6   ماهه  سال 1396 765 733 4
غدام 1395/11/29 12   ماهه  سال 1395 96 32 200
وجامي 1395/11/27 6   ماهه  سال 1396 88 17 418
فبيرا 1395/11/27 12   ماهه  سال 1395 (1944) (2248) 14
دتهران 1395/11/25 6   ماهه  سال 1395 427 400 7
وكوثر 1395/11/25 9   ماهه  سال 1395 71 70 1
گوهران 1395/11/24 12   ماهه  سال 1395 496 (211) 335
كايتا 1395/11/24 3   ماهه  سال 1396 (82) (91) 10
شپلي 1395/11/23 12   ماهه  سال 1395 (295) (2184) 86
وپسا 1395/11/23 12   ماهه  سال 1394 7200 4840 49
وآفر 1395/11/20 12   ماهه  سال 1395 358 1 35700
شپاكسا 1395/11/20 12   ماهه  سال 1395 985 649 52
وسرمد 1395/11/20 6   ماهه  سال 1395 119 80 49
رفاه 1395/11/20 12   ماهه  سال 1395 456 345 32
وسين 1395/11/18 9   ماهه  سال 1395 97 27 259
لخانه 1395/11/17 6   ماهه  سال 1395 116 (277) 142
شاوان 1395/11/16 6   ماهه  سال 1395 49 (884) 106
قجام 1395/11/16 6   ماهه  سال 1396 48 35 37
فباهنر 1395/11/13 9   ماهه  سال 1395 101 81 25
نوين 1395/11/12 9   ماهه  سال 1395 62 (618) 110
وثوق 1395/11/11 6   ماهه  سال 1396 482 65 642
واحصا 1395/11/11 9   ماهه  سال 1395 (16) (66) 76
قشير 1395/11/10 9   ماهه  سال 1395 264 (296) 189
سبزوا 1395/11/09 3   ماهه  سال 1396 17 (18) 194
دلقما 1395/11/09 9   ماهه  سال 1395 228 196 16
ساينا 1395/11/07 12   ماهه  سال 1395 330 97 240
فزرين 1395/11/07 9   ماهه  سال 1395 374 337 11
شرنگي 1395/11/06 9   ماهه  سال 1395 403 98 311
شگل 1395/11/06 12   ماهه  سال 1395 2265 2036 11
قشكر 1395/11/05 3   ماهه  سال 1396 42 (40) 205
ثاژن 1395/11/05 3   ماهه  سال 1396 40 15 167
فسپا 1395/11/04 9   ماهه  سال 1395 161 10 1510
كساپا 1395/11/04 9   ماهه  سال 1395 (44) (717) 94
شصفها 1395/11/04 6   ماهه  سال 1395 (552) (1353) 59
فرابورس 1395/11/04 9   ماهه  سال 1395 281 223 26
توريل 1395/11/04 9   ماهه  سال 1395 180 166 8
كاوه 1395/11/04 9   ماهه  سال 1395 20 19 5
سرچشمه 1395/11/03 9   ماهه  سال 1395 587 117 402
نمرينو 1395/11/03 9   ماهه  سال 1395 73 (27) 370
ونيرو 1395/11/03 3   ماهه  سال 1396 (12) (23) 48
خكار 1395/11/03 9   ماهه  سال 1395 19 13 46
تكمبا 1395/11/02 6   ماهه  سال 1395 2 (8) 125
سشرق 1395/11/02 3   ماهه  سال 1396 (17) (93) 82
وگستر 1395/11/02 9   ماهه  سال 1395 (144) (224) 36
شفارا 1395/11/02 9   ماهه  سال 1395 (1331) (1917) 31
وساپا 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 20 (1) 2100
پتاير 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 1060 (357) 397
قچار 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 256 (135) 290
حبندر 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 209 62 237
ختوقا 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 94 28 236
ثنور 1395/10/30 6   ماهه  سال 1396 36 (27) 233
خكاشا 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 110 (85) 229
كطبس 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 187 69 171
فخاس 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 86 32 169
شكربن 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 37 (66) 156
قنيشا 1395/10/30 3   ماهه  سال 1396 37 15 147
سخزر 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 204 (564) 136
خساپا 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 19 (90) 121
كيميا 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 1024 473 116
قزوين 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 48 (299) 116
شپارس 1395/10/30 3   ماهه  سال 1396 4 (25) 116
تكنو 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 10 (76) 113
كمنگنز 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 9 (110) 108
خپارس 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 0 (342) 100
سجام 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 0 (1) 100
رتاپ 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 380 196 94
پلاسك 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 (130) (308) 58
خزر 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 (63) (139) 55
غدشت 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 (302) (649) 53
فايرا 1395/10/30 9   ماهه  سال 1395 (1300) (2596) 50