::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
وپارس 1398/12/12 12   ماهه  سال 1398 21440906 678 3162276
زماهان 1398/12/12 12   ماهه  سال 1398 440 69 538
غبشهر 1398/12/12 12   ماهه  سال 1398 699 282 148
دزهراوي 1398/12/12 9   ماهه  سال 1398 (6) (1740) 100
آرمان 1398/11/30 9   ماهه  سال 1398 41 3 1267
وخارزم 1398/11/30 6   ماهه  سال 1399 16 4 300
وآفر 1398/11/30 12   ماهه  سال 1398 731 197 271
زشريف 1398/11/30 12   ماهه  سال 1398 590 170 247
جوين 1398/11/30 6   ماهه  سال 1399 1644 764 115
سشمال 1398/11/30 12   ماهه  سال 1398 404 190 113
قپيرا 1398/11/30 6   ماهه  سال 1399 1833 1059 73
وسكاب 1398/11/30 12   ماهه  سال 1398 599 362 65
دعبيد 1398/11/30 12   ماهه  سال 1398 1104 729 51
فولاي 1398/11/30 9   ماهه  سال 1398 338 249 36
كهمدا 1398/11/30 6   ماهه  سال 1399 429 344 25
واعتبار 1398/11/30 6   ماهه  سال 1399 240 207 16
بهپاك 1398/11/30 12   ماهه  سال 1398 817 730 12
شپاكسا 1398/11/30 12   ماهه  سال 1398 1866 1751 7
وغدير 1398/11/29 12   ماهه  سال 1398 1076165 280 384245
ساينا 1398/11/29 12   ماهه  سال 1398 2615 909 188
وفتخار 1398/11/29 9   ماهه  سال 1398 1816 966 88
غچين 1398/11/29 6   ماهه  سال 1399 1562 912 71
ولغدر 1398/11/29 12   ماهه  سال 1398 348 266 31
وصنا 1398/11/29 12   ماهه  سال 1398 590 493 20
دتهران 1398/11/28 6   ماهه  سال 1398 632 89 610
ساروج 1398/11/28 12   ماهه  سال 1398 1202 474 154
وسپه 1398/11/28 12   ماهه  سال 1398 709 305 132
شكف 1398/11/28 6   ماهه  سال 1398 (517) (1295) 60
غدشت 1398/11/28 6   ماهه  سال 1399 723 454 59
اعتلا 1398/11/27 9   ماهه  سال 1398 809 461 75
فولاژ 1398/11/26 9   ماهه  سال 1398 619 303 104
دشيمي 1398/11/24 9   ماهه  سال 1398 706 498 42
سمازن 1398/11/23 12   ماهه  سال 1398 411 117 251
ما 1398/11/23 9   ماهه  سال 1398 421 334 26
واميد 1398/11/21 12   ماهه  سال 1398 25476 (156) 16431
شيران 1398/11/21 12   ماهه  سال 1398 1253 762 64
كيميا 1398/11/21 9   ماهه  سال 1398 1496 918 63
لازما 1398/11/21 3   ماهه  سال 1399 (4) (8) 50
وسبحان 1398/11/20 6   ماهه  سال 1399 971 282 244
وجامي 1398/11/20 6   ماهه  سال 1399 465 204 128
وهور 1398/11/20 12   ماهه  سال 1398 363 231 57
تشتاد 1398/11/20 9   ماهه  سال 1398 (153) (163) 6
ساربيل 1398/11/19 12   ماهه  سال 1398 2125 1066 99
غويتا 1398/11/17 12   ماهه  سال 1398 1275 560 128
پترول 1398/11/16 6   ماهه  سال 1399 373 (10) 3830
غشهداب 1398/11/16 9   ماهه  سال 1398 480 186 158
كطبس 1398/11/16 9   ماهه  سال 1398 796 346 130
وتوسم 1398/11/16 12   ماهه  سال 1398 993 590 68
ولانا 1398/11/16 12   ماهه  سال 1398 331 198 67
ولصنم 1398/11/16 12   ماهه  سال 1398 336 202 66
ثمسكن 1398/11/16 12   ماهه  سال 1398 89 57 56
دماوند 1398/11/16 9   ماهه  سال 1398 986 763 29
وبهمن 1398/11/15 12   ماهه  سال 1398 11040 283 3801
تاصيكو 1398/11/15 6   ماهه  سال 1399 60 (4) 1600
غصينو 1398/11/15 9   ماهه  سال 1398 1352 439 208
سمگا 1398/11/15 12   ماهه  سال 1398 0 (31889) 100
نگين 1398/11/15 9   ماهه  سال 1398 0 (3476000) 100
خمحور 1398/11/15 9   ماهه  سال 1398 (322) (470) 31
پرديس 1398/11/15 12   ماهه  سال 1398 549 528 4
افق 1398/11/14 9   ماهه  سال 1398 2425 1786 36
خكرمان 1398/11/13 9   ماهه  سال 1398 305 5 6000
غمهرا 1398/11/13 9   ماهه  سال 1398 966 536 80
دكوثر 1398/11/12 9   ماهه  سال 1398 968 101 858
فباهنر 1398/11/12 9   ماهه  سال 1398 2209 397 456
لسرما 1398/11/12 9   ماهه  سال 1398 379 139 173
بشهاب 1398/11/12 9   ماهه  سال 1398 1149 732 57
فبيرا 1398/11/08 12   ماهه  سال 1398 180 25 620
ونيكي 1398/11/08 12   ماهه  سال 1398 1513 330 358
گوهران 1398/11/08 12   ماهه  سال 1398 620 287 116
فمراد 1398/11/08 9   ماهه  سال 1398 (8) (89) 91
دكيمي 1398/11/08 9   ماهه  سال 1398 418 298 40
فروس 1398/11/08 9   ماهه  سال 1398 439 355 24
كقزوي 1398/11/07 9   ماهه  سال 1398 26 (5) 620
خپويش 1398/11/07 9   ماهه  سال 1398 1018 297 243
خمهر 1398/11/07 9   ماهه  سال 1398 0 (974) 100
خوساز 1398/11/07 9   ماهه  سال 1398 (25) (247) 90
چدن 1398/11/07 9   ماهه  سال 1398 953 518 84
خزر 1398/11/07 9   ماهه  سال 1398 27 18 50
نبروج 1398/11/07 9   ماهه  سال 1398 777 653 19
غنوش 1398/11/06 9   ماهه  سال 1398 2601 108 2308