::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
شجم 1397/08/24 12   ماهه  سال 1397 91 89 2
قاسم 1397/08/23 6   ماهه  سال 1397 26 (175) 115
غمينو 1397/08/23 6   ماهه  سال 1397 222 113 96
خرينگ 1397/08/23 6   ماهه  سال 1397 (11) (75) 85
وجامي 1397/08/23 3   ماهه  سال 1398 119 85 40
خاهن 1397/08/23 6   ماهه  سال 1397 107 97 10
كاما 1397/08/23 6   ماهه  سال 1397 928 844 10
فاراك 1397/08/22 12   ماهه  سال 1397 2 (171) 101
كاسپين 1397/08/22 6   ماهه  سال 1397 1845 1458 27
قپيرا 1397/08/22 12   ماهه  سال 1397 1077 880 22
سخاش 1397/08/22 6   ماهه  سال 1397 745 659 13
پسهند 1397/08/21 6   ماهه  سال 1397 67 9 644
ثاباد 1397/08/21 6   ماهه  سال 1397 16 (11) 245
هرمز 1397/08/20 6   ماهه  سال 1397 835 79 957
ددام 1397/08/20 6   ماهه  سال 1397 81 10 710
خزر 1397/08/20 6   ماهه  سال 1397 38 13 192
قنيشا 1397/08/20 12   ماهه  سال 1397 442 235 88
غشان 1397/08/20 6   ماهه  سال 1397 241 213 13
كاذر 1397/08/19 6   ماهه  سال 1397 58 (169) 134
كالا 1397/08/19 6   ماهه  سال 1397 310 146 112
ولشرق 1397/08/19 9   ماهه  سال 1397 270 201 34
زنگان 1397/08/16 6   ماهه  سال 1397 257 (137) 288
قاروم 1397/08/16 12   ماهه  سال 1397 10169 9314 9
ثغرب 1397/08/15 12   ماهه  سال 1397 70 (40) 275
نبروج 1397/08/15 6   ماهه  سال 1397 111 (408) 127
سشرق 1397/08/15 12   ماهه  سال 1397 (14) (118) 88
سفار 1397/08/15 6   ماهه  سال 1397 362 218 66
قلرست 1397/08/15 12   ماهه  سال 1397 854 532 61
وبصادر 1397/08/15 6   ماهه  سال 1397 (163) (392) 58
قشير 1397/08/15 6   ماهه  سال 1397 (36) (58) 38
قمرو 1397/08/15 12   ماهه  سال 1397 559 438 28
لابسا 1397/08/15 6   ماهه  سال 1397 67 56 20
حپارسا 1397/08/15 12   ماهه  سال 1397 772 688 12
فزرين 1397/08/15 6   ماهه  سال 1397 636 584 9
وپارس 1397/08/14 6   ماهه  سال 1397 106 (187) 157
فرآور 1397/08/14 6   ماهه  سال 1397 2104 991 112
بهپاك 1397/08/14 9   ماهه  سال 1397 595 313 90
دكوثر 1397/08/14 6   ماهه  سال 1397 (6) (33) 82
فبيرا 1397/08/14 9   ماهه  سال 1397 (345) (1521) 77
سپرده 1397/08/14 6   ماهه  سال 1397 460 308 49
وسينا 1397/08/14 6   ماهه  سال 1397 70 61 15
ونوين 1397/08/14 6   ماهه  سال 1397 (207) (242) 14
صغرب 1397/08/13 6   ماهه  سال 1397 539750000 (12370000) 4463
حآسا 1397/08/13 6   ماهه  سال 1397 43 31 39
ساينا 1397/08/13 9   ماهه  سال 1397 400 300 33
دارو 1397/08/13 6   ماهه  سال 1397 620 469 32
لسرما 1397/08/13 6   ماهه  سال 1397 77 76 1
فلات 1397/08/12 9   ماهه  سال 1397 (8) (194) 96
زگلدشت 1397/08/12 6   ماهه  سال 1397 336 188 79
شتوكا 1397/08/10 6   ماهه  سال 1397 288 195 48
غگز 1397/08/09 6   ماهه  سال 1397 (75) (269) 72
غالبر 1397/08/09 6   ماهه  سال 1397 (24) (53) 55
خزاميا 1397/08/09 6   ماهه  سال 1397 (66) (77) 14
غديس 1397/08/09 6   ماهه  سال 1397 283 253 12
حفاري 1397/08/08 6   ماهه  سال 1397 932 164 468
قثابت 1397/08/07 12   ماهه  سال 1397 43 (52) 183
اعتلا 1397/08/07 6   ماهه  سال 1397 269 105 156
فولاي 1397/08/07 6   ماهه  سال 1397 152 (361) 142
كوثر 1397/08/07 6   ماهه  سال 1397 221 100 121
وبملت 1397/08/07 6   ماهه  سال 1397 81 37 119
ميهن 1397/08/07 6   ماهه  سال 1397 19 (131) 115
حاريا 1397/08/07 9   ماهه  سال 1397 (4) (48) 92
وخاور 1397/08/07 6   ماهه  سال 1397 255 143 78
فاما 1397/08/07 6   ماهه  سال 1397 146 112 30
ثجوان 1397/08/07 12   ماهه  سال 1397 (653) (817) 20
حريل 1397/08/07 6   ماهه  سال 1397 45 40 13
ودي 1397/08/07 6   ماهه  سال 1397 104 99 5
چكاوه 1397/08/07 6   ماهه  سال 1397 (72) (75) 4
سدبير 1397/08/06 6   ماهه  سال 1397 158 1 15700
شسينا 1397/08/06 6   ماهه  سال 1397 1353 (95) 1524
سدور 1397/08/06 6   ماهه  سال 1397 93 (46) 302
قجام 1397/08/06 3   ماهه  سال 1398 10 (31) 132
شراز 1397/08/06 6   ماهه  سال 1397 2026 1111 82
دالبر 1397/08/06 6   ماهه  سال 1397 757 684 11
شخارك 1397/08/05 6   ماهه  سال 1397 8799 1652 433
حخزر 1397/08/05 6   ماهه  سال 1397 205 65 215
كتوكا 1397/08/05 6   ماهه  سال 1397 275 93 196
شاراك 1397/08/05 6   ماهه  سال 1397 790 279 183
غشهد 1397/08/05 6   ماهه  سال 1397 21 (31) 168
غچين 1397/08/05 3   ماهه  سال 1398 376 163 131