::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
وبملت 1396/04/01 12   ماهه  سال 1395 80 10 700
خكمك 1396/04/01 12   ماهه  سال 1395 (22) (90) 76
بركت 1396/04/01 12   ماهه  سال 1395 308 267 15
شلعاب 1396/03/31 12   ماهه  سال 1395 457 6 7517
ثعمرا 1396/03/31 12   ماهه  سال 1395 196 36 444
قاروم 1396/03/31 6   ماهه  سال 1396 7658 2399 219
فزرين 1396/03/31 12   ماهه  سال 1395 1080 424 155
خكار 1396/03/31 12   ماهه  سال 1395 118 67 76
كفرآور 1396/03/31 9   ماهه  سال 1396 (273) (693) 61
ثنام 1396/03/31 12   ماهه  سال 1395 208 134 55
حپترو 1396/03/31 12   ماهه  سال 1395 250 162 54
جهرم 1396/03/31 12   ماهه  سال 1395 68 49 39
بسويچ 1396/03/31 12   ماهه  سال 1395 1107 805 38
شجي 1396/03/31 12   ماهه  سال 1395 584 434 35
فسا 1396/03/31 12   ماهه  سال 1395 65 50 30
سباقر 1396/03/31 12   ماهه  سال 1395 (10) (12) 17
داراب 1396/03/31 12   ماهه  سال 1395 70 61 15
البرز 1396/03/31 12   ماهه  سال 1395 140 132 6
دفارا 1396/03/31 12   ماهه  سال 1395 2040 1929 6
شفن 1396/03/31 12   ماهه  سال 1395 2642 2575 3
فملي 1396/03/30 12   ماهه  سال 1395 323 108 199
فخوز 1396/03/30 12   ماهه  سال 1395 431 278 55
غشهداب 1396/03/30 12   ماهه  سال 1395 225 146 54
وخاور 1396/03/30 12   ماهه  سال 1395 506 339 49
فلامي 1396/03/30 6   ماهه  سال 1396 257 185 39
بمپنا 1396/03/30 12   ماهه  سال 1395 2368 1779 33
تكنار 1396/03/30 12   ماهه  سال 1395 (313) (352) 11
وبيمه 1396/03/30 6   ماهه  سال 1396 (9) (10) 10
دپارس 1396/03/30 12   ماهه  سال 1395 2936 2786 5
وبوعلي 1396/03/29 3   ماهه  سال 1396 120 (4) 3100
ذوب 1396/03/29 12   ماهه  سال 1395 (236) (1468) 84
وكوثر 1396/03/29 12   ماهه  سال 1395 111 61 82
شسپا 1396/03/29 12   ماهه  سال 1395 1045 1033 1
بساما 1396/03/28 12   ماهه  سال 1395 1113 450 147
خگستر 1396/03/28 12   ماهه  سال 1395 758 392 93
فولاد 1396/03/28 12   ماهه  سال 1395 246 128 92
شبهرن 1396/03/28 12   ماهه  سال 1395 1903 1436 33
جم 1396/03/28 12   ماهه  سال 1395 1817 1558 17
قزوين 1396/03/27 12   ماهه  سال 1395 390 (37) 1154
بموتو 1396/03/27 6   ماهه  سال 1396 314 215 46
دقاضي 1396/03/27 6   ماهه  سال 1396 2630 2220 18
وايران 1396/03/27 12   ماهه  سال 1395 220 204 8
وتوشه 1396/03/27 12   ماهه  سال 1395 818 815 0
شرانل 1396/03/25 12   ماهه  سال 1395 2033 1386 47
لازما 1396/03/25 12   ماهه  سال 1395 (278) (395) 30
وپست 1396/03/24 12   ماهه  سال 1395 24 3 700
وتوصا 1396/03/24 6   ماهه  سال 1396 70 (14) 600
آسيا 1396/03/24 12   ماهه  سال 1395 155 113 37
ستران 1396/03/23 12   ماهه  سال 1395 80 5 1500
شليا 1396/03/23 9   ماهه  سال 1396 601 187 221
قجام 1396/03/23 9   ماهه  سال 1396 64 (54) 219
لخانه 1396/03/23 12   ماهه  سال 1395 161 (334) 148
لابسا 1396/03/23 12   ماهه  سال 1395 62 29 114
خساپا 1396/03/23 12   ماهه  سال 1395 7 (472) 101
شفارا 1396/03/23 12   ماهه  سال 1395 (1915) (2751) 30
پدرخش 1396/03/22 12   ماهه  سال 1395 37 18 106
وآذر 1396/03/22 6   ماهه  سال 1396 (55) (163) 66
كدما 1396/03/21 12   ماهه  سال 1395 334 7 4671
خاذين 1396/03/21 12   ماهه  سال 1395 3 (97) 103
تايرا 1396/03/21 12   ماهه  سال 1395 613 555 10
غگرجي 1396/03/21 12   ماهه  سال 1395 253 242 5
كنور 1396/03/20 12   ماهه  سال 1395 148 (71) 308
كروي 1396/03/20 12   ماهه  سال 1395 247 104 138
مداران 1396/03/20 12   ماهه  سال 1395 308 206 50
تكنو 1396/03/18 12   ماهه  سال 1395 4 1 300
سپاها 1396/03/18 6   ماهه  سال 1396 (7) (105) 93
رفاه 1396/03/17 6   ماهه  سال 1396 225 83 171
قصفها 1396/03/17 12   ماهه  سال 1395 889 342 160
بوعلي 1396/03/17 12   ماهه  سال 1395 5377 2662 102
ركيش 1396/03/17 12   ماهه  سال 1395 645 368 75
غشهد 1396/03/17 12   ماهه  سال 1395 (187) (371) 50
ختوقا 1396/03/17 12   ماهه  سال 1395 168 154 9
شفارس 1396/03/16 12   ماهه  سال 1395 72 (2) 3700
سكرد 1396/03/16 6   ماهه  سال 1396 (169) (506) 67
ثاخت 1396/03/16 6   ماهه  سال 1396 (41) (79) 48
ثشرق 1396/03/16 6   ماهه  سال 1396 (68) (71) 4
وتوس 1396/03/13 6   ماهه  سال 1396 359 23 1461
قشير 1396/03/13 12   ماهه  سال 1395 261 (291) 190
خودرو 1396/03/13 12   ماهه  سال 1395 147 54 172
خليبل 1396/03/13 12   ماهه  سال 1395 43 (152) 128