::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
غشهد 1398/10/28 9   ماهه  سال 1398 4926 109 4419
وثخوز 1398/10/28 3   ماهه  سال 1399 65 (19) 442
ثتوسا 1398/10/28 3   ماهه  سال 1399 33 (14) 336
پتاير 1398/10/28 9   ماهه  سال 1398 2038 479 325
غشوكو 1398/10/28 9   ماهه  سال 1398 647 (465) 239
غسالم 1398/10/28 9   ماهه  سال 1398 730 222 229
والبر 1398/10/28 6   ماهه  سال 1398 98 34 188
تكشا 1398/10/28 9   ماهه  سال 1398 705 285 147
كپشير 1398/10/28 9   ماهه  سال 1398 990 426 132
فملي 1398/10/28 9   ماهه  سال 1398 1106 485 128
فولاژ 1398/10/28 9   ماهه  سال 1398 675 303 123
وسين 1398/10/28 9   ماهه  سال 1398 275 129 113
سقاين 1398/10/28 9   ماهه  سال 1398 1127 557 102
شفارا 1398/10/28 6   ماهه  سال 1398 (12) (326) 96
وسديد 1398/10/28 9   ماهه  سال 1398 (64) (1365) 95
افق 1398/10/28 6   ماهه  سال 1398 1633 898 82
بترانس 1398/10/28 9   ماهه  سال 1398 501 303 65
ساراب 1398/10/28 9   ماهه  سال 1398 416 255 63
بگيلان 1398/10/28 3   ماهه  سال 1399 63 41 54
شپديس 1398/10/28 3   ماهه  سال 1399 986 658 50
ولراز 1398/10/28 9   ماهه  سال 1398 (95) (172) 45
سكارون 1398/10/28 9   ماهه  سال 1398 (527) (851) 38
دپارس 1398/10/28 6   ماهه  سال 1398 1818 1387 31
غشصفا 1398/10/28 9   ماهه  سال 1398 1243 953 30
قچار 1398/10/28 9   ماهه  سال 1398 1265 1033 22
فپنتا 1398/10/28 9   ماهه  سال 1398 741 668 11
تشتاد 1398/10/28 9   ماهه  سال 1398 (153) (163) 6
خودكفا 1398/10/26 9   ماهه  سال 1398 253 (49) 616
شگل 1398/10/26 12   ماهه  سال 1398 1768 777 128
خراسان 1398/10/26 9   ماهه  سال 1398 3615 1735 108
دامين 1398/10/26 9   ماهه  سال 1398 828 411 101
غنوش 1398/10/25 9   ماهه  سال 1398 94176 108 87100
قشير 1398/10/25 6   ماهه  سال 1398 92 (14) 757
پسهند 1398/10/25 9   ماهه  سال 1398 971 142 584
زبينا 1398/10/25 6   ماهه  سال 1398 398 125 218
ثتران 1398/10/25 12   ماهه  سال 1398 70 (100) 170
وايران 1398/10/25 9   ماهه  سال 1398 309 127 143
ثجوان 1398/10/25 3   ماهه  سال 1399 43 (135) 132
بسويچ 1398/10/25 9   ماهه  سال 1398 1010 457 121
وپست 1398/10/25 9   ماهه  سال 1398 17 (241) 107
بنو 1398/10/25 9   ماهه  سال 1398 186 90 107
خوساز 1398/10/25 9   ماهه  سال 1398 (25) (247) 90
سفار 1398/10/25 9   ماهه  سال 1398 1080 619 74
فجوش 1398/10/25 6   ماهه  سال 1398 (1814) (2611) 31
بزاگرس 1398/10/25 9   ماهه  سال 1398 202 157 29
فروس 1398/10/25 9   ماهه  سال 1398 439 355 24
دفارا 1398/10/24 9   ماهه  سال 1398 4762 840 467
وثنو 1398/10/24 3   ماهه  سال 1399 372 66 464
وسپه 1398/10/24 12   ماهه  سال 1398 1071 305 251
خفنر 1398/10/24 9   ماهه  سال 1398 195 58 236
پشاهن 1398/10/24 9   ماهه  سال 1398 630 268 135
فبستم 1398/10/24 12   ماهه  سال 1398 117 78 50
كرمان 1398/10/24 6   ماهه  سال 1399 (25) (39) 36
سايرا 1398/10/24 12   ماهه  سال 1397 (1052) (1087) 3
دلر 1398/10/23 9   ماهه  سال 1398 4667 1513 208
بخاور 1398/10/23 9   ماهه  سال 1398 142 60 137
ساروم 1398/10/23 9   ماهه  سال 1398 1152 628 83
سخاش 1398/10/23 9   ماهه  سال 1398 2404 1438 67
كشرق 1398/10/22 9   ماهه  سال 1398 1020 (279) 466
لبوتان 1398/10/22 9   ماهه  سال 1398 817 505 62
كچاد 1398/10/22 9   ماهه  سال 1398 776 658 18
چنوپا 1398/10/21 12   ماهه  سال 1398 1046 (299) 450
چكاوه 1398/10/21 9   ماهه  سال 1398 56 (176) 132
ثشرق 1398/10/21 3   ماهه  سال 1399 0 (20) 100
كايتا 1398/10/21 12   ماهه  سال 1398 (91) (314) 71
قهكمت 1398/10/21 12   ماهه  سال 1398 1610 1180 36
وآداك 1398/10/19 12   ماهه  سال 1398 196 (114) 272
وبهمن 1398/10/19 12   ماهه  سال 1398 590 283 108
فايرا 1398/10/19 9   ماهه  سال 1398 969 604 60
كگاز 1398/10/19 9   ماهه  سال 1398 484 438 11
ثعتما 1398/10/18 9   ماهه  سال 1398 629 23 2635
وآذر 1398/10/18 12   ماهه  سال 1398 237 (54) 539
بكاب 1398/10/18 12   ماهه  سال 1398 723 141 413
غبهنوش 1398/10/18 6   ماهه  سال 1398 591 288 105
لسرما 1398/10/18 6   ماهه  سال 1398 268 137 96
سدشت 1398/10/18 3   ماهه  سال 1399 66 50 32
قشكر 1398/10/17 12   ماهه  سال 1398 324 137 137
فسپا 1398/10/17 6   ماهه  سال 1398 900 652 38
خبهمن 1398/10/15 6   ماهه  سال 1398 105 13 708
ثامان 1398/10/15 12   ماهه  سال 1398 136 37 268