::: راهنما

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی نام نماد هر شرکت کلیک کنید.

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
شتران 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 1345 556 142
سفاروم 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 114 50 128
شكبير 1398/02/29 12   ماهه  سال 1397 2253 1414 59
پتاير 1398/02/28 12   ماهه  سال 1397 1178 38 3000
ثنظام 1398/02/28 6   ماهه  سال 1398 94 6 1467
ختراك 1398/02/28 12   ماهه  سال 1397 797 129 518
ماديرا 1398/02/28 12   ماهه  سال 1397 1254 222 465
لپارس 1398/02/28 12   ماهه  سال 1397 1108 226 390
خزر 1398/02/28 12   ماهه  سال 1397 149 40 273
فخاس 1398/02/28 12   ماهه  سال 1397 471 203 132
دامين 1398/02/28 12   ماهه  سال 1397 684 325 110
سيلام 1398/02/28 12   ماهه  سال 1397 (3) (502) 99
غبهنوش 1398/02/28 12   ماهه  سال 1397 283 167 69
سفارود 1398/02/28 3   ماهه  سال 1397 (94) (289) 67
وبشهر 1398/02/28 12   ماهه  سال 1397 250 151 66
تابا 1398/02/28 12   ماهه  سال 1397 733 485 51
قشهد 1398/02/28 6   ماهه  سال 1398 912 606 51
غمينو 1398/02/28 12   ماهه  سال 1397 539 404 33
اخابر 1398/02/28 12   ماهه  سال 1397 607 462 31
مداران 1398/02/28 12   ماهه  سال 1397 400 325 23
بترانس 1398/02/28 12   ماهه  سال 1397 410 340 21
نبروج 1398/02/27 12   ماهه  سال 1397 939 (188) 599
غپونه 1398/02/26 12   ماهه  سال 1397 809 243 233
غبهار 1398/02/26 12   ماهه  سال 1397 275 83 231
سخوز 1398/02/26 12   ماهه  سال 1397 1110 421 164
زبينا 1398/02/26 12   ماهه  سال 1397 299 141 112
كهرام 1398/02/26 12   ماهه  سال 1397 2 (1610) 100
خوساز 1398/02/26 12   ماهه  سال 1397 (3) (14) 79
لبوتان 1398/02/25 12   ماهه  سال 1397 1177 145 712
فايرا 1398/02/25 12   ماهه  سال 1397 952 133 616
شنفت 1398/02/25 12   ماهه  سال 1397 2546 842 202
كترام 1398/02/25 12   ماهه  سال 1397 35 (74) 147
دسانكو 1398/02/25 12   ماهه  سال 1397 131 56 134
بنيرو 1398/02/25 12   ماهه  سال 1397 892 420 112
فلات 1398/02/25 3   ماهه  سال 1398 0 (5) 100
آينده 1398/02/25 12   ماهه  سال 1397 (172) (671) 74
پشاهن 1398/02/25 12   ماهه  سال 1397 282 189 49
سصفها 1398/02/25 12   ماهه  سال 1397 627 449 40
سيستم 1398/02/25 12   ماهه  سال 1397 739 540 37
رتكو 1398/02/25 12   ماهه  سال 1397 863 642 34
نمرينو 1398/02/25 12   ماهه  سال 1397 44 37 19
كي بي سي 1398/02/25 12   ماهه  سال 1397 524 502 4
غاذر 1398/02/25 12   ماهه  سال 1397 333 325 2
وثنو 1398/02/24 6   ماهه  سال 1398 169 32 428
كسعدي 1398/02/23 12   ماهه  سال 1397 244 (85) 387
كپارس 1398/02/23 12   ماهه  سال 1397 1181 321 268
زگلدشت 1398/02/23 12   ماهه  سال 1397 1273 477 167
كاما 1398/02/23 12   ماهه  سال 1397 2727 1133 141
سهگمت 1398/02/23 12   ماهه  سال 1397 606 372 63
وشمال 1398/02/23 12   ماهه  سال 1397 (166) (425) 61
سبجنو 1398/02/23 12   ماهه  سال 1397 669 614 9
دلر 1398/02/22 12   ماهه  سال 1397 2329 640 264
سبهان 1398/02/22 12   ماهه  سال 1397 6209 2377 161
غشصفا 1398/02/22 12   ماهه  سال 1397 1375 538 156
خفنر 1398/02/22 12   ماهه  سال 1397 164 (479) 134
غگلپا 1398/02/22 12   ماهه  سال 1397 1605 1536 4
فباهنر 1398/02/22 12   ماهه  سال 1397 703 691 2
فسرب 1398/02/21 12   ماهه  سال 1397 910 304 199
دابور 1398/02/21 12   ماهه  سال 1397 2077 1302 60
واميد 1398/02/21 12   ماهه  سال 1397 495 344 44
دكپسول 1398/02/21 12   ماهه  سال 1397 755 574 32
سصوفي 1398/02/21 12   ماهه  سال 1397 213 199 7
خمحور 1398/02/19 12   ماهه  سال 1397 14 4 250
فاراك 1398/02/19 6   ماهه  سال 1398 24 (19) 226
سخزر 1398/02/19 12   ماهه  سال 1397 787 321 145
دارو 1398/02/19 12   ماهه  سال 1397 1841 1090 69
وفتخار 1398/02/18 12   ماهه  سال 1397 811 195 316
واحيا 1398/02/18 9   ماهه  سال 1398 167 (135) 224
وگستر 1398/02/18 12   ماهه  سال 1397 84 36 133
وبوعلي 1398/02/18 12   ماهه  سال 1397 501 294 70
قصفها 1398/02/18 12   ماهه  سال 1397 2447 1516 61
غشان 1398/02/18 12   ماهه  سال 1397 513 445 15
كلوند 1398/02/17 12   ماهه  سال 1397 534 208 157
ثجوان 1398/02/17 6   ماهه  سال 1398 (25) (271) 91
فرآور 1398/02/17 12   ماهه  سال 1397 4028 2195 84
ارفع 1398/02/17 12   ماهه  سال 1397 1110 893 24
خموتور 1398/02/16 12   ماهه  سال 1397 259 128 102
سغرب 1398/02/16 12   ماهه  سال 1397 846 437 94
دتوليد 1398/02/16 12   ماهه  سال 1397 419 308 36
غشاذر 1398/02/16 12   ماهه  سال 1397 92 89 3