جدید
   
شاخص کل شاخص 50 شرکت فعال تر
0.32% 0.36%
 
پنجشنبه 4 ارديبهشت 1393   10:27 ب.ظ بازار بسته
مظنه
خلاصه سهام
تاریخچه قیمت ها
نمودارها
نمودار ساده
اخبار و اطلاعیه ها
اخبار
اطلاعیه ها
شرکت
معرفی شرکت
آمارهای کلیدی
آمارهای مالی
سهامداران عمده
تفکیک سهامداران
صورت های مالی
ترازنامه
صورت سود و زیان
جریان وجوه نقد
شرکت سرمایه گذاری سایپا   (وساپا) صنعت:  محصولات شیمیایی
تمامی اعداد به میلیون ریال می باشد
دوره سال91 تجدید ارائه سال90 تجدید ارائه سال89
       
دارایی ها      
دارایی های نقد
وجوه نقد و موجودی نزد بانك ها 28,597 39,897 21,547
سرمایه گذاری های كوتاه مدت 1,369,042 5,015,510 4,011,277
طلب از شركت های گروه و شركت های وابسته 9,675,290 4,469,098 4,446,724
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری/سود سهام دریافتنی 1,224,298 79,404 50,365
سایر حساب ها و اسناد دریافتنی 40,130 31,473 38,980
موجودی مواد و كالا 00 00 00
سفارشات مواد و كالا
پیمان در جریان پیشرفت
حصه جاری تسهیلات مالی اعطایی
پیش پرداخت ها 4,347 5,358 949
جمع دارایی های جاری 12,341,704 9,640,740 8,569,842
دارایی های غیرجاری
سرمایه گذاری های بلند مدت 3,065,700 4,085,654 3,815,121
اموال، ماشین آلات و تجهیزات ( خالص)/دارایی ثابت مشهود 16,655 17,790 17,944
طرح های توسعه و تكمیل
حساب ها و اسناد دریافتنی بلند مدت 969,249 674,125 923,774
پیش پرداخت های سرمایه ای 00 00 00
دارایی های نامشهود 8,250 8,365 8,387
سرقفلی
حصه بلند مدت تسهیلات مالی اعطایی
سایر دارایی ها 2,643 3,551 2,311
جمع دارایی های غیرجاری 4,062,497 4,789,485 4,767,537
جمع دارایی ها 16,404,201 14,430,225 13,337,379
       
بدهی ها      
بدهی های جاری
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 695,248 839,545 974,094
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی 66,208 123,821 19,192
بدهی به شركت های گروه و شركت های وابسته 5,022,718 4,873,307 4,727,109
حساب ها و اسناد پرداختنی غیر تجاری
پیش دریافت از مشتریان 00 760,000 00
ذخیره مالیات بر درآمد 284,407 183,639 00
حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی 00 00 00
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 14,790 13,087 1,096
علی الحساب پرداختی سهامداران
جمع بدهی های جاری 6,083,371 6,793,399 5,721,491
بدهی های غیرجاری
حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت 563,132 1,634,876 2,391,144
صندوق تعاون کارکنان
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت 00 00 00
ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان 1,243 769 585
جمع بدهی های غیرجاری 564,375 1,635,645 2,391,729
جمع بدهی ها 6,647,746 8,429,044 8,113,220
       
حقوق صاحبان سهام
وجوه واریزی جهت افزایش سرمایه 00 00 1,128,390
سرمایه 6,100,000 3,000,000 1,750,000
علی الحساب افزایش سرمایه
اندوخته قانونی 435,598 260,734 180,590
اندوخته طرح و توسعه 2,030 2,030 2,030
اندوخته صرف سهام 00 00 00
سهم اقلیت
سایر اندوخته ها
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود
سود (زیان) انباشته 3,218,827 2,738,417 2,163,149
جمع حقوق صاحبان سهام 9,756,455 6,001,181 5,224,159
سهم اقلیت
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 16,404,201 14,430,225 13,337,379
حساب های انتظامی

 

   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت فناوری بورس تهران می باشد.
معرفی | خدمات | تماس با ما