::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

ردیف نام صندوق آدرس سایت(تماس با صندوق) مدیر ضامن نقد شوندگی متولی نوع صندوق
1  مشترك آتيه نوين www.atiehnovin.ir تأمين سرمايه نوين بانك اقتصاد نوين شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر درآمد ثابت
2 آپادانا www.apadanafund.ir كارگزاري آپادانا كارگزاري آپادانا موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا در سهام
3 آرمان سپهر آيندگان www.asaetf.com شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر مختلط
4 آرمان كارآفرين akfund.com كارگزاري بانك كارآفرين بانك كارآفرين موسسه حسابرسي فاطر درآمد ثابت
5 آواي ثروت كيان www.asmfund.ir توسعه معاملات كيان ندارد موسسه حسابرسي هوشيار مميز در سهام
6 اختصاصي بازارگردان تجارت ايرانيان اعتماد www.tejarat-mmf.com/ كارگزاري بانك تجارت ندارد مشاور سرمايه گذاري معيار در سهام
7 اختصاصي بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر bigfund.ir كارگزاري بانك انصار ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري ابن سينا مدبر در سهام
8 اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان www.olpfund.com/index.do تامين سرمايه لوتوس پارسيان ندارد مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
9 اختصاصي بازارگرداني بانك سينا bxf4s.rhbroker.com/index.do كارگزاري بورس بهگزين ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
10 اختصاصي بازارگرداني پست بانك ايران tsf3s.rhbroker.com/ شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
11 اختصاصي بازارگرداني حكمت ايرانيان يكم www.hifund.ir/index.do شركت سبدگردان سهم آشنا (سهامي خاص) ضامن شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر (سهامي خاص) در سهام
12 اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ايرانيان www.gfund.ir/ گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران ندارد شركت مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر (سهامي خاص) در سهام
13 اختصاصي بازارگرداني مپنا ايرانيان mapnafund.ir/ سبدگردان سهم آشنا ضامن مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
14 ارزش آفرين گلرنگ www.golrangfund.com شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري ابن سينا مدبر درآمد ثابت
15 ارزش آفرينان دي afdayfund.ir كارگزاري بانك دي بانك دي موسسه حسابرسي و خدمات مالي آزمون پرداز ايران مشهود درآمد ثابت
16 ارزش كاوان آينده www.boursebimehfund.com كارگزاري بورس بيمه ايران ندارد شركت سبدگردان كاريزما در سهام
17 ارگ www.argfund.com شركت كارگزاري ارگ هومن شركت كارگزاري ارگ هومن موسسه حسابرسي هوشيار مميز در سهام
18 ارمغان ايرانيان www.armaghanfund.ir شركت تامين سرمايه نوين بانك اقتصاد نوين موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
19 ارمغان يكم ملل www.armaghanemelal.com شركت سبدگردان پاداش سرمايه ندارد مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه مختلط
20 اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران www.etemadbmifund.com كارگزاري بانك ملي ايران ندارد موسسه حسابرسي فريوران درآمد ثابت
21 اعتماد ملل msfs.rhbroker.com/ شركت سبدگردان نوين نگر آسيا ندارد سبدگردان هدف درآمد ثابت
22 افق روشن بانك خاورميانه orfund.mebbco.com كارگزاري بانك خاورميانه (سهامي خاص) ندارد شركت سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
23 امين آشنا ايرانيان iamf.ir/ كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) بانك حكمت ايرانيان (سهامي عام) مؤسسه حسابرسي بهمند درآمد ثابت
24 امين سامان www.aminsaman.com شركت تأمين سرمايه امين بانك سامان سبدگردان پاداش سرمايه درآمد ثابت
25 امين كارآفرين amin.karafarinbrokerage.com كارگزاري بانك كارآفرين كارگزاري بانك كارآفرين موسسه حسابرسي فريوران در سهام
26 اندوخته پايدار سپهر www.andukhtesepehr.com/ شركت تامين سرمايه سپهر بانك صادرات ايران مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
27 اندوخته توسعه صادرات آرماني edbifund.com/index.do شركت تامين سرمايه تمدن بانك توسعه صادرات ايران شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
28 انديشه خبرگان سهام www.khobreganfund.com مدير-كارگزاري خبرگان سهام ضامن متولي- شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
29 انديشه زرين پاسارگاد azpfund.com/index.do كارگزاري بانك پاسارگاد بانك پاسارگاد شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
30 با درآمد ثابت تصميم www.tasmimfixedincom.ir سبدگردان تصميم نگار ارزش آفرينان ندارد مؤسسه حسابرسي آزموده كاران درآمد ثابت
31 با درآمد ثابت فيروزه آسيا www.firouzehfixetf.com شركت كارگزاري فيروزه آسيا ندارد ? ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
32 با درآمد ثابت كاريزما charismafixedincome.com سبدگردان كاريزما ندارد موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود درآمد ثابت
33 با درآمد ثابت كمند kamand.ir سبدگردان كاريزما ندارد شركت مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر درآمد ثابت
34 باران كارگزاري بانك كشاورزي fund.agribourse.com كارگزاري بانك كشاورزي ندارد موسسه حسابرسي فريوران راهبرد در سهام
35 بازارگرداني آرمان اعتلاء كشاورزي bkf3s.irbroker2.com/index.do شركت تأمين سرمايه تمدن ضامن موسسه حسابرسي رازدار در سهام
36 بازارگرداني توسعه صندوق بازنشستگي آرمان www.armancspffund.com/ شركت تامين سرمايه تمدن ندارد موسسه حسابرسي رازدار در سهام
37 بازارگرداني توسعه معادن و فلزات آرمان www.armanmmdicfund.com/ شركت تامين سرمايه تمدن ندارد موسسه حسابرسي رازدار در سهام
38 بازارگرداني صنعت مس www.aminsaman.com شركت تامين سرمايه تمدن نامشخص موسسه حسابرسي هوشيار مميز در سهام
39 بازارگرداني ملت mbfs.rhbroker.com/index.do شركت تامين سرمايه بانك ملت ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
40 بازارگرداني نوين پيشرو www.novinpishro.com شركت تامين سرمايه نوين ضامن شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه در سهام
41 بانك ايران زمين www.izfund.ir مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ ندارد مشاوره سرمايه گذاري نيكي گستر درآمد ثابت
42 بانك دي www.dayfund.ir كارگزاري بانك دي بانك دي مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي در سهام
43 بانك گردشگري www.gbfund.ir كارگزاري آگاه بانك گردشگري مشاور سرمايه‌گذاري تأمين سرمايه نوين درآمد ثابت
44 بذر اميد آفرين www.bazreomidfund.ir شركت تامين سرمايه اميد ندارد موسسه حسابرسي فريوران در سهام
45 بين المللي مهرآفرين پارس www.shmf.ir كارگزاري مهر آفرين كارگزاري مهر آفرين شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
46 پاداش سرمايه بهگزين padashfixedincome.com/index.do سبدگردان پاداش سرمايه ندارد موسسه حسابرسي فريوران درآمد ثابت
47 پاداش سرمايه پارس www.padashparsfund.com سبدگردان پاداش سرمايه ندارد موسسه حسابرسي فريوران در سهام
48 پارند پايدار سپهر www.parandfund.com/ تأمين سرمايه سپهر مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
49 پرديس www.pardisfund.com شركت كارگزاري آراد ايرانيان ندارد شركت مشاورسرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
50 پشتوانه طلاي لوتوس www.lotusgoldfund.capital/ تامين سرمايه لوتوس پارسيان ندارد موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
51 پيروزان www.pirouzanfund.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه بهراد مشار درآمد ثابت
52 تجربه ايرانيان www.tajrobeiranian.ir كارگزاري بانك آينده بانك آينده موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود مختلط
53 تدبيرگران آينده tadbirfund.com شركت كارگزاري آثل سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان موسسه حسابرسي آزمون پرداز در سهام
54 تصميم نگاران پيشتاز www.tasmimfund.ir شركت سبدگردان تصميم نگار ارزش آفرينان (سهامي خاص) ندارد شركت سبدگردان پاداش سرمايه (سهامي خاص) در سهام
55 توسعه اندوخته آينده www.atlasetf.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد موسسه حسابرسي رازدار در سهام
56 توسعه پست بانك fundtpb.com شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر مختلط
57 توسعه تعاون صبا stfs.rhbroker.com/index.do شركت كارگزاري صبا تامين بانك توسعه تعاون مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
58 توسعه سرمايه نيكي ngf3s.rhbroker.com/index.do مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر ندارد مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
59 توسعه صادرات fund.edbibroker.com/index.do كارگزاري بانك توسعه صادرات ندارد شركت سبدگردان كاريزما در سهام
60 توسعه فراز اعتماد toseefarazfund.com شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات ندارد شركت سبدگردان كاريزما درآمد ثابت
61 ثروت آفرين پارسيان pbfetfs.rhbroker.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي بهراد مشار مختلط
62 ثروت آفرين تمدن www.armanfund.com/ شركت تامين سرمايه تمدن شركت تامين سرمايه تمدن موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار در سهام
63 جسورانه رويش لوتوس www.royeshvcfund.ir تامين سرمايه لوتوس پارسيان ندارد ? ندارد موسسه حسابرسي بهراد مشار در سهام
64 حكمت آشنا ايرانيان www.afund.ir سبدگردان سهم آشنا بانك حكمت ايرانيان (سهامي عام) موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
65 در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان www.kianfunds3.com شركت كارگزاري توسعه معاملات كيان ندارد ? ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
66 درآمد ثابت سرآمد www.saramadfixedfund.com/ شركت سبدگردان سرآمد بازار ندارد موسسه حسابرسي انديشمند تدبير درآمد ثابت
67 دوم اكسير فارابي exir2.farabifund.com/ شركت كارگزاري فارابي ندارد شركت مشاوره سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين درآمد ثابت
68 ديدگاهان www.didgahanfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين شركت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
69 ذوب آهن نوويرا www.esmf.ir شركت سبدگردان نو ويرا ندارد مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
70 ره آورد آباد مسكن maskanfund.ir/ شركت كارگزاري بانك مسكن بانك مسكن موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
71 زرافشان اميد ايرانيان www.omidgoldfund.ir تأمين سرمايه اميد ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين درآمد ثابت
72 زرين پارسيان www.parsianzarinfund.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه بهراد مشار در سهام
73 سپهر آتي خوارزمي sakharazmifund.com/index.do تأمين سرمايه سپهر ندارد حسابرسي بهراد مشار در سهام
74 سپهر اول كارگزاري بانك صادرات www.sepehr1fund.com كارگزاري بانك صادرات ايران بانك صادرات ايران موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
75 سهم آشنا www.samf.ir سبدگردان سهم آشنا ندارد مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
76 سينا www.sinamutualfund.com كارگزاري بورس بهگزين ندارد شركت سبدگردان پاداش سرمايه در سهام
77 شاخصي كارآفرين karafarinindexfund.com كارگزاري بانك كارآفرين بانك كارآفرين موسسه حسابرسي فريوران در سهام
78 صندوق سرمايه گذاري افق ملت(قابل معامله) www.mellatetf.com شركت تامين سرمايه بانك ملت نامشخص نامشخص-- موسسه حسابرسي هوشيار مميز در سهام
79 صندوق سرمايه گذاري ثابت نامي مفيد www.namifund.com شركت سبدگردان انتخاب مفيد -ندارد - موسسه حسابرسي رازدار درآمد ثابت
80 صندوق سرمايه‌گذاري آتيه ملت www.atmellatfund.com تامين سرمايه بانك ملت بانك ملت (سهامي عام) شركت مشاوره سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
81 صندوق سرمايه‌گذاري آسمان آرماني سهام www.asemanetf.com شركت سبدگردان آسمان مؤسسه حسابرسي وخدمات مالي فاطر در سهام
82 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش www.armanandishfund.com مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي شركت سبدگرداني الماس مختلط
83 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انصار www.armanansarfund.com شركت كارگزاري بانك انصار ندارد شركت سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
84 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر ت www.tsfund.ir كارگزاري آينده نگر خوارزمي نامشخص نامشخص-- سبدگردان كاريزما در سهام
85 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايراني www.smomidfund.ir تامين سرمايه اميد -- ---- موسسه حسابرسي فريوران در سهام
86 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني بهمن گستر www.bahmangostarfund.com كارگزاري بهمن - ندارد-- سبد گردان نوين نگر آسيا در سهام
87 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه ملي www.fund.tmgic.ir شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي نامشخص نامشخص-- شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
88 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي www.daygroupfund.ir كارگزاري بانك دي ندارد - موسسه حسابرسي و خدمات مالي آزمون پرداز ايران مشهو در سهام
89 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر www.ganjinehsepehrfund.com شركت كارگزاري بانك صادرات ايران ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين در سهام
90 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني نماد صنعت و www.namadfund.com كارگزاري بانك صنعت و معدن نامشخص نامشخص-- شركت سبدگردان آسمان در سهام
91 صندوق سرمايه‌گذاري امين انصار www.aminansar.com تأمين سرمايه امين ندارد مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
92 صندوق سرمايه‌گذاري امين ملت www.aminmellat.com شركت تامين سرمايه امين ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
93 صندوق سرمايه‌گذاري امين يكم فردا www.aminfarda.com تأمين سرمايه امين -- مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
94 صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت www.andookhtehmellatfund.com تامين سرمايه بانك ملت بانك ملت (سهامي عام) شركت مشاوره سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
95 صندوق سرمايه‌گذاري اوج ملت www.mizfund.com تامين سرمايه بانك ملت بانك ملت (سهامي عام) مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر درآمد ثابت
96 صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت اميد انصار www.omidansarfund.com شركت كارگزاري بانك انصار بانك انصار شركت سبدگردان نوين نگر آسيا درآمد ثابت
97 صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت كاردان www.iran-kfunds1.ir شركت تأمين سرمايه كاردان بانك تجارت شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
98 صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت كوثر يكم www.kosar1fund.com كارگزاري آبان ندارد ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
99 صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت گنجينه اميد ايران ganjinehomidfund.ir/ تامين سرمايه اميد تامين سرمايه اميد موسسه حسابرسي فريوران درآمد ثابت
100 صندوق سرمايه‌گذاري بانك توسعه تعاون www.ttbfund.com شركت كارگزاري بانك رفاه بانك توسعه تعاون مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
101 صندوق سرمايه‌گذاري پاداش سهامداري توسعه يكم www.sepasetf.com شركت تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص) موسسه حسابداري رازدار درآمد ثابت
102 صندوق سرمايه‌گذاري پروژه آرمان پرند مپنا apmprojectfund.com/ شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي نامشخص نامشخص-- تامين سرمايه تمدن در سهام
103 صندوق سرمايه‌گذاري تجارت شاخصي كاردان www.iran-kfunds3.ir شركت تأمين سرمايه كاردان شركت مشاوره سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
104 صندوق سرمايه‌گذاري توسعه ممتاز www.momtazfund.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين در سهام
105 صندوق سرمايه‌گذاري ثابت حامي www.emofid.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد حسابرسي رهبين درآمد ثابت
106 صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه يكم آرمان آتي armanativcfund1.com/ شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي (سهامي خاص ) اين نوع صندوق ندارد. شركت سبدگردان كاريزما(سهامي خاص ) در سهام
107 صندوق سرمايه‌گذاري سهام بزرگ كاردان www.iran-kfunds2.ir شركت تأمين سرمايه كاردان شركت تأمين سرمايه كاردان شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه در سهام
108 صندوق سرمايه‌گذاري شاخص سي شركت بزرگ فيروزه www.iranetf.ir شركت كارگزاري فيروزه آسيا شركت مشاور سرمايه گذاري معيار در سهام
109 صندوق سرمايه‌گذاري فيروزه موفقيت www.firoozehfund.com كارگزاري فيروزه آسيا سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران ژرف بين بهبود ارقام در سهام
110 صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه رفاه www.refahfund.com كارگزاري بانك رفاه كارگران ندارد شركت سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
111 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان خاورميانه www.akmfund.com شركت سبدگردان آسمان ندارد ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر مختلط
112 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان يكم www.asemanfund1.com شركت سبدگردان آسمان نا مشخص موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
113 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك اميد توسعه www.omid-fund.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي رازدار در سهام
114 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك امين آويد www.aminavidfund.com كارگزاري امين آويد شركت تامين سرمايه امين شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه در سهام
115 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك ايساتيس پوياي يزد www.isatisfund.com شركت كارگزاري ايساتيس پويا ندارد موسسه حسابرسي فاطر در سهام
116 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك با درآمد ثابت نوين نگر آس www.novinnegarfund.com سبدگردان نوين نگر آسيا مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين در سهام
117 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك بانك اقتصاد نوين www.enbankfund.com كارگزاري بانك اقتصاد نوين(سهامي خاص)- مدير ندارد موسسه حسابرسي ژرف بين بهبود ارقام در سهام
118 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك بانك مسكن www.fund.maskanbourse.com تامين سرمايه بانك مسكن تامين سرمايه بانك مسكن شركت مشاوره سرمايه گذاري ابن سينا مدبر ( سهامي خا در سهام
119 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پارس www.https:pars.aban.net شركت كارگزاري آبان ندارد- ندارد موسسه حسابرس وخدمات مالي فاطر مختلط
120 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پيشتاز www.https:fundsite.emofid.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي فراز مشاور در سهام
121 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پيشرو www.pishrofund.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي متين خردمند در سهام
122 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك سبحـان www.sobhanfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري تأمين سرمايه نوين در سهام
123 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك سرمايه دنيا www.sarmayehdonyafund.com كارگزاري توسعه سرمايه دنيا كارگزاري توسعه سرمايه دنيا شركت سبدگردان آسمان در سهام
124 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك صبا www.fund.sababroker.com كارگزاري صبا تامين ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين در سهام
125 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك صنعت و معدن www.smfund.ir شركت كارگزاري بانك صنعت و معدن شركت سرمايه گذاري آتيه دماوند موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
126 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كوثر www.kowsarfund.com كارگزاري بانك صنعت و معدن (سهامي خاص) شركت سرمايه گذاري سبحان (سهامي عام) شركت سبدگردان آسمان(سهامي خاص) مختلط
127 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه ارمغان الماس www.armaghanalmasfund.com سبدگردان الماس شركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان در سهام
128 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار www.almaspaidarfund.com سبدگردان الماس شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان درآمد ثابت
129 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه مهر www.ganjinehfund.meibourse.com كارگزاري مهر اقتصاد ايرانيان گروه مالي مهر اقتصاد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر مختلط
130 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك مبين سرمايه www.fund.mobinsb.com كارگزاري مبين سرمايه مشاور سرمايه‌گذاري آواي اگاه در سهام
131 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نقش جهان www.jahanfund.com سبدگردان سرآمد بازار ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
132 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نويد انصار www.parsgostarfund.com شركت كارگزاري بانك انصار بانك انصار شركت سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
133 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نيكوكاري نداي اميد www.omid.abanbroker.com شركت كارگزاري آبان موسسه حسابرسي فاطر در سهام
134 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم آبان www.aban.abanbroker.com شركت كارگزاري آبان ندارد - موسسه حسابرسي فاطر در سهام
135 صندوق سرمايه‌گذاري نگين رفاه www.neginrefahfund.com شركت كارگزاري بانك رفاه ندارد ندارد سبدگردان كاريزما درآمد ثابت
136 صندوق سرمايه‌گذاري نيكوكاري نيك‌انديشان هنر www.honarfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي شركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ درآمد ثابت
137 قابل معامله آتيه درخشان مس www.armanmesetf.com تامين سرمايه تمدن حسابرسي سامان پندار در سهام
138 قابل معامله آرمان آتي كوثر www.aaketf.com شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي شركت سبدگردان كاريزما درآمد ثابت
139 قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان eap-fund.com/index.do تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
140 قابل معامله امين تدبيرگران فردا fardaetf.tadbirfunds.com كارگزاري تدبيرگران فردا كارگزاري تدبيرگران فردا موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
141 قابل معامله با درآمد ثابت كيان kianfunds1.com شركت كارگزاري توسعه معاملات كيان مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
142 قابل معامله سپهر انديشه نوين www.sepehrnovin.ir تأمين سرمايه نوين موسسه حسابرسي شاخص انديشان مختلط
143 قابل معامله سپهر خبرگان نفت ksfetfs.rhbroker.com/index.do شركت كارگزاري خبرگان سهام (سهامي خاص) شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي(سهامي خاص) درآمد ثابت
144 قابل معامله سپهر كاريزما krzetfs.rhbroker.com/index.do شركت سبدگردان كاريزما شركت سبدگردان كاريزما شركت مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر در سهام
145 قابل معامله گنجينه آينده روشن tafetfs.rhbroker.com/index.do كارگزاري بانك آينده(سهامي خاص) موسسه حسابرسي هوشيار مميز درآمد ثابت
146 قابل معامله هستي بخش آگاه www.hbagahfund.com شركت كارگزاري آگاه شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
147 كارآفرينان برتر آينده www.karafarinanfund.ir كارگزاري بورس بيمه كارگزاري بورس بيمه شركت سبدگردان كاريزما در سهام
148 كارگزاري بانك تجارت www.fund-tejarat.com كارگزاري بانك تجارت شركت سرمايه گذاري ايرانيان شركت مشاور سرمايه گذاري معيار در سهام
149 كارگزاري پارسيان fund.parsianbroker.com كارگزاري پارسيان ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
150 گسترش فرداي ايرانيان www.gostareshfund.ir شركت كارگزاري بانك آينده بانك آينده موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
151 گنجينه بهمن www.bahmanfund.com كارگزاري بهمن j jj موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
152 گنجينه زرين شهر www.ganjinearmanshahr.com شركت تامين سرمايه تمدن بانك شهر مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر درآمد ثابت
153 گنجينه يكم آويد www.ganjinehavid1.com شركت كارگزاري امين آويد شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
154 لوتوس پارسيان parsianlotusfund.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان بانك پارسيان موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
155 مشترك آرمان شهر www.armanshahrfund.com تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص) تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص) موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار مختلط
156 مشترك آگاه www.agah-fund.ir كارگزاري آگاه ندارد شركت ارزش پرداز آريان در سهام
157 مشترك افتخار حافظ www.ehafezfund.com شركت كارگزاري حافظ ندارد مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
158 مشترك افق www.ofoghfund.com شركت كارگزاري سرمايه و دانش ضامن مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
159 مشترك افق كارگزاري بانك خاورميانه ofoghfund.mebbco.com كارگزاري بانك خاورميانه ندارد شركت سبدگردان نوين نگر آسيا درآمد ثابت
160 مشترك البرز www.alborzfunds.com كارگزاري نهايت نگر تامين سرمايه سپهر شركت سبد گردان آسمان در سهام
161 مشترك انديشمندان پارس نگر خبره www.andishmandanfund.com ارزش پرداز آريان ندارد شركت مشاورسرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
162 مشترك انديشه فردا www.andishefardafund.com/ شركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان بانك پاسارگاد سبدگردان نوين نگر آسيا درآمد ثابت
163 مشترك بانك خاورميانه www.mebfund.ir شركت كارگزاري بورسيران بانك خاورميانه شركت سبدگردان نوين نگرآسيا در سهام
164 مشترك بورسيران www.bifund.ir كارگزاري بورسيران كارگزاري بورسيران ? شركت سرمايه گذاري صنايع ايران موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
165 مشترك پويا www.iranfunds.com كارگزاري نهايت نگر ندارد موسسه حسابرسي رهبين در سهام
166 مشترك تدبيرگر سرمايه tgfs.rhbroker.com كارگزاري تدبيرگر سرمايه كارگزاري تدبيرگر سرمايه سبد گردان نوين نگر آسيا در سهام
167 مشترك تدبيرگران فردا farda.tadbirfunds.com كارگزاري تدبيرگران فردا كارگزاري تدبيرگران فردا سبدگردان كاريزما در سهام
168 مشترك توسعه ملي www.tmmf.ir كارگزاري بانك ملي ايران ندارد مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
169 مشترك خوارزمي www.kharazmifund.com شركت كارگزاري آينده نگر خوارزمي شركت آتي نگر سپهر ايرانيان موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب در سهام
170 مشترك دماسنج www.dsfund.ir/ شركت كارگزاري بورسيران ندارد سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
171 مشترك راهنما www.rahnamafund.com كارگزاري راهنماي سرمايه گذاران كارگزاري راهنماي سرمايه گذاران موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
172 مشترك رشد سامان www.roshdfund.com شركت كارگزاري بانك سامان شركت بيمه سامان مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
173 مشترك رضوي www.razavifund.com كارگزاري رضوي كارگزاري رضوي موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
174 مشترك سپهر آتي www.sepehrati.com/ شركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص) شركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص) مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه در سهام
175 مشترك سپهر تدبيرگران www.sepehr.tadbirfunds.com كارگزاري تدبيرگران فردا تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
176 مشترك سيب www.fam-fund.com شركت كارگزاري فيروزه آسيا سرمايه گذاري توسعه صنعتي موسسه حسابرسي و مشاور مالي ژرف بين بهبود ارقام در سهام
177 مشترك صباي هدف www.hadafmf.ir شركت سبدگردان هدف ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر (سهامي خاص) در سهام
178 مشترك عقيق aghighfund.com كارگزاري آگاه گروه اقتصاد سابين ? بانك سامان شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
179 مشترك فراز انديش نوين www.samanfund.ir تامين سرمايه نوين تامين سرمايه نوين مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
180 مشترك كارگزاري بانك صادرات www.saderatbbf.com كارگزاري بانك صادرات ايران كارگزاري بانك صادرات ايران موسسه حسايرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
181 مشترك كارگزاري بانك ملي ايران www.bmimf.com كارگزاري بانك ملي ايران - مدير سرمايه گذاري توسعه ملي - ضامن موسسه حسابرسي فريوران - متولي در سهام
182 مشترك كارگزاري حافظ mutualfund.hafezbourse.com شركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
183 مشترك كارگزاري كارآفرين karafarinfunds.com كارگزاري بانك كارآفرين بانك كارآفرين موسسه حسابرسي فاطر درآمد ثابت
184 مشترك كاريزما charismafund.com شركت سبدگردان كاريزما ندارد موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
185 مشترك معين بهگزين www.mbbfund.com كارگزاري بورس بهگزين ندارد سبد گردان كاريزما در سهام
186 مشترك نوانديشان  fund.noandishan.ir كارگزاري نوانديشان بازار سرمايه ندارد مؤسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
187 مشترك نوين پايدار www.novinfund.com كارگزاري تامين سرمايه نوين ندارد شركت سبدگردان كاريزما در سهام
188 مشترك نوين نيك novinicfund.com/ شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين موسسه حسابرسي فاطر در سهام
189 مشترك نيكان پارس npfund.ir/ شركت كارگزاري پارس نمودگر شركت كارگزاري پارس نمودگر شركت سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
190 مشترك نيكوكاري حافظ www كارگزاري حافظ كارگزاري حافظ موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
191 مشترك نيكوكاري رفاه كودك www.koodakfund.com كارگزاري بانك پاسارگاد ندارد شركت سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
192 مشترك يكم ايرانيان www.iranianfund.com تأمين سرمايه نوين ندارد موسسه حسابرسي شاخص انديشان درآمد ثابت
193 مشترك يكم سامان www.samanfund1.com كارگزاري بانك سامان بانك سامان مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
194 ميعاد ايرانيان www.miadfund.ir/index.do شركت تامين سرمايه نوين شركت تامين سرمايه نوين موسسه حسابرسي بهراد مشار در سهام
195 نگين سامان bsf5s.rhbroker.com/index.do شركت كارگزاري بانك سامان بانك سامان موسسه حسابرسي شاخص انديشان درآمد ثابت
196 نهال سرمايه ايرانيان www.sarmayefund.ir شركت تأمين سرمايه نوين ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
197 نيكوكاري ايتام بركت barakat.tadbirfunds.com كارگزاري تدبيرگران فردا موسسه بنياد بركت موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر مختلط
198 نيكوكاري بانك گردشگري www.nikoukari.com كارگزاري آگاه بانك گردشگري مؤسسه حسابرسي آزمودگان مختلط
199 نيكوكاري پرسپوليس perspolisfund.ir شركت كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) بانك حكمت ايرانيان (سهامي عام) شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر (سهامي خاص) درآمد ثابت
200 نيكوكاري جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) saf7s.rhbroker.com/index.do كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) تامين سرمايه تمدن شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي (سهامي خاص) درآمد ثابت
201 نيكوكاري دانشگاه الزهرا www.alzahrafund.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان ضامن موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
202 نيكوكاري دانشگاه تهران www.utfund.ir سبدگردان كاريزما ندارد مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر درآمد ثابت
203 نيكوكاري درمان زنجيره اميد www.zanjirehomidfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ بانك ايران زمين مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
204 نيكوكاري كشتي ورزش ملي ايران www.koshtifund.ir سبدگردان كاريزما ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
205 نيكوكاري لوتوس رويان www.lrfund.ir تامين سرمايه لوتوس پارسيان ندارد موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
206 نيكوكاري ميراث ماندگار پاسارگاد www.aminsaman.com مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان بانك پاسارگاد موسسه حسابرسي بهراد مشار در سهام
207 نيكوكاري ميراث ماندگار پاسارگاد prf2s.rhbroker.com/index.do مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان بانك پاسارگاد مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
208 نيكي گستران nikigostaranfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر ضامن نقد شوندگي مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه مختلط
209 هميان سپهر www.hsfund.ir شركت تأمين سرمايه سپهر شركت تأمين سرمايه سپهر مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
210 يكم اكسير فارابي www.farabifund.com كارگزاري فارابي ندارد موسسه حسابرسي آزموده كاران در سهام
211 يكم دانا www.danafund.com كارگزاري توسعه انديشه دانا كارگزاري توسعه انديشه دانا موسسه حسابرسي و خدمات مديريت مميز در سهام
212 يكم سهام گستران شرق www.firstsgsfund.ir كارگزاري سهام گستران شرق ندارد موسسه حسابرسي آگاهان تراز توس در سهام
213 يكم كارگزاري بانك كشاورزي fund1.agribourse.com كارگزاري بانك كشاورزي ندارد موسسه حسابرسي فريوران راهبرد درآمد ثابت
214 يكم نيكوكاري آگاه 1nikokarifund.com كارگزاري آگاه بانك سامان شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر مختلط