::: راهنما

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود.
دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد.
اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام 36343 20.50 -1.10 1.30 29.88 61.12 69.94 456.36
با در آمد ثابت 1384736 70.92 0.07 11.53 19.24 27.53 36.50 110.72
مختلط 7954 38.66 -0.66 1.45 26.39 46.50 56.69 308.65
تمام صندوق ها 1429034 41.78 -0.60 5.28 25.42 46.80 56.13 308.27