::: راهنما

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود.
دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد.
اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام 43185 21.10 -0.55 -5.55 10.92 32.06 82.89 915.78
با در آمد ثابت 1694392 83.26 0.37 1.48 5.81 11.91 22.31 142.97
مختلط 11214 45.84 0.70 -2.53 11.52 29.41 52.54 590.10
تمام صندوق ها 1795818 43.83 0.35 -2.59 9.36 25.91 44.98 529.78