::: راهنما

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود.
دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد.
اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام 8237 19.48 0.45 -0.47 -2.79 -2.97 -3.77 196.18
با در آمد ثابت 1285782 95.81 0.81 1.14 4.06 8.61 19.00 72.36
مختلط 10133 52.45 0.30 0.41 -0.97 0.94 6.19 113.47
تمام صندوق ها 1304153 47.13 0.55 0.13 -0.43 1.07 4.55 148.86