::: راهنما

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود.
دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد.
اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام 31338 18.02 -1.15 5.46 26.34 17.16 113.30 582.80
با در آمد ثابت 1490371 69.72 0.30 2.03 6.09 23.44 39.60 117.72
مختلط 6419 33.56 -0.55 4.64 18.69 20.59 72.61 438.37
تمام صندوق ها 1538014 39.41 -0.52 4.03 17.65 19.84 80.57 386.29