::: راهنما

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود.
دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد.
اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام 9492 22.22 -0.20 0.62 0.14 4.42 1.67 206.68
با در آمد ثابت 1269147 84.81 0.36 1.57 4.66 8.76 17.98 73.40
مختلط 8515 48.60 0.83 1.78 3.00 9.31 9.02 128.99
تمام صندوق ها 1287155 45.60 0.08 1.04 1.88 6.25 7.51 155.01