::: راهنما

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود.
دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد.
اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام 60811 20.14 7.63 7.03 18.73 42.65 129.42 1173.62
با در آمد ثابت 1740865 83.89 1.01 2.21 6.18 12.13 23.98 147.38
مختلط 12415 40.16 7.70 7.82 17.24 35.29 77.81 721.72
تمام صندوق ها 1866941 43.71 6.66 6.83 15.96 32.06 74.94 667.99