::: راهنما

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود.
دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد.
اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام 9573 24.48 1.04 -0.40 1.55 2.22 2.88 211.82
با در آمد ثابت 1463565 92.85 0.39 1.22 4.43 8.65 17.47 72.81
مختلط 7368 59.39 1.07 1.25 5.45 9.84 11.40 133.97
تمام صندوق ها 1480506 51.23 0.81 0.31 2.86 5.02 8.33 156.84