::: راهنما

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود.
دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد.
اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام 24281 25.02 0.34 5.13 -5.42 40.39 71.33 438.22
با در آمد ثابت 1447636 85.86 0.61 2.59 19.23 26.02 39.05 110.58
مختلط 6102 47.81 0.82 5.18 -1.50 35.41 45.68 353.98
تمام صندوق ها 1487908 50.15 0.49 4.14 4.32 34.31 56.45 303.85