::: راهنما

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود.
دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد.
اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام 42581 18.26 -0.28 9.13 17.89 50.95 98.37 946.98
با در آمد ثابت 1614749 83.96 0.52 2.27 6.12 13.52 25.38 144.31
مختلط 12575 43.15 0.98 8.03 15.25 42.54 61.94 586.91
تمام صندوق ها 1713197 44.25 0.87 7.65 15.05 41.66 58.61 552.87