::: راهنما

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود.
دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد.
اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام 8914 18.47 1.03 -1.53 -4.06 -2.92 0.38 199.48
با در آمد ثابت 1276292 95.89 0.48 1.48 4.44 9.20 19.88 73.74
مختلط 10695 52.73 0.11 -1.12 -1.40 1.31 9.21 107.74
تمام صندوق ها 1295902 46.37 0.77 -0.53 -1.10 1.30 7.36 150.86