::: راهنما

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود.
دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد.
اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام 22279 23.03 -0.27 -2.49 -0.56 7.98 15.55 234.17
با در آمد ثابت 1431365 90.26 0.41 1.35 4.45 9.36 19.33 80.02
مختلط 8721 52.36 -0.18 -1.66 1.15 9.71 20.54 155.04
تمام صندوق ها 1462366 50.12 -0.01 -1.01 1.39 8.62 17.29 171.08