::: راهنما

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود.
دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد.
اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام 8624 21.37 1.67 4.10 2.97 -1.25 1.67 207.97
با در آمد ثابت 1296565 95.64 0.44 1.82 4.45 8.51 19.03 72.92
مختلط 9955 53.37 0.90 2.47 3.07 1.72 9.91 119.74
تمام صندوق ها 1315145 48.53 1.20 3.21 3.46 2.13 8.03 156.06