میانگین بازده صندوق روزانه

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود. دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد. اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام513784 15.29-3.52-3.55-8.54-17.17133.163353.90
با در آمد ثابت3042125 86.890.321.244.399.3230.20159.40
مختلط27121 44.40-1.050.41-6.50-15.0891.791574.49
تمام صندوق ها4066558 39.82-1.47-1.26-4.20-10.9971.641577.93