::: راهنما

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود.
دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد.
اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام 9002 17.83 0.32 -1.88 -2.41 -0.01 17.78 208.27
با در آمد ثابت 1257012 90.56 0.36 1.50 4.56 9.53 21.15 70.69
مختلط 11073 52.82 0.13 -0.49 0.23 3.93 20.61 106.17
تمام صندوق ها 1277088 43.55 0.32 -0.71 -0.04 3.28 19.06 156.09