::: راهنما

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود.
دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد.
اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام 8739 24.12 -0.25 -2.44 2.23 -1.62 3.99 198.71
با در آمد ثابت 1297528 95.89 0.57 1.89 4.64 8.56 19.60 73.36
مختلط 8690 55.44 -0.16 -1.14 3.48 2.83 11.06 119.59
تمام صندوق ها 1314958 50.14 0.02 -0.93 3.11 1.92 9.47 151.12