::: راهنما

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود.
دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد.
اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.

نوع صندوق خالص ارزش دارایی صندوق(میلیارد ریال) %میانگین دارایی های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
در سهام 50637 22.02 -0.45 3.96 19.40 41.52 121.32 679.76
با در آمد ثابت 1528822 80.71 0.10 1.59 5.59 24.14 40.13 149.15
مختلط 10765 46.34 0.74 4.17 21.29 31.62 71.58 432.46
تمام صندوق ها 1600105 47.06 -0.11 3.06 14.20 33.54 84.04 446.19