::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1395/11/03 -1.20 0.80 4.90 18.30
آپادانا 1395/09/08 2246 1,994,088 10,096M 3.65 -5.16 -0.19 -3.48 14.76 98.28 31.80 1.29
آسمان یکم 1395/11/03 1614 3,846,864 38,546M 1.85 -1.28 -0.68 3.35 23.71 284.69 55.00 0.94
آشنای دی 1395/11/03 2388 3,648,875 11,972M 51.30 -2.22 1.18 7.16 28.74 264.52 35.30 0.96
آگاه 1395/11/02 3091 18,772,507 190,428M 2.68 -0.42 -5.97 -7.18 15.71 1774.77 37.20 0.66
ارزش کاوان آینده 1395/11/03 2809 5,053,637 71,226M 0.29 -4.28 -6.48 -5.89 19.35 404.36 34.30 0.94
ارگ 1395/10/10 2295 2,430,865 8,792M 1.15 -6.85 -10.88 -11.41 14.42 143.10 45.30 1.33
افتخار حافظ 24 12 1395/11/02 873 1,137,080 23,276M 0.61 1.13 1.47 3.31 35.40 35.41 45.30 1.23
افق 1395/11/03 1092 906,460 37,277M 0.04 -1.35 -5.17 -5.17 12.68 -9.35 40.90 1.63
افق روشن بانک خاورمیانه 1395/11/02 99 1,069,904 6,828M 5.87 3.51 4.48 4.64 72.70 0.19
البرز 20 12 1395/10/28 1366 1,369,435 24,617M 18.56 -4.84 -5.62 -0.75 33.41 110.25 41.40 0.66
امین آوید 1395/11/02 1237 1,675,894 11,577M 12.43 -3.12 -2.98 -2.70 13.89 66.24 59.70 1.45
امین کارآفرین 1395/11/02 2626 4,204,611 19,509M 0.20 -0.12 -5.30 -5.58 10.40 319.27 35.00 1.13
امین یکم فردا 1395/11/03 30 10,019 911,727M 99.23 0.00 0.00 0.00 0.00 1.82 90.00 2.07
اندیشمندان پارس نگر خبره 20 12 1395/11/03 987 1,094,667 44,240M 30.52 -2.76 -4.30 2.69 22.74 30.78 46.90 1.04
اندیشه خبرگان سهام 1395/11/03 617 1,186,822 44,553M 0.33 -4.18 -5.45 -4.21 7.70 17.21 53.80 0.66
ایساتیس 1395/11/02 2532 5,218,400 58,013M 1.95 -1.82 4.78 32.27 73.25 419.55 46.10 1.14
باران کشاورزی 1395/11/03 2393 2,767,105 21,951M 45.06 -2.32 -2.06 -1.61 8.94 176.72 36.20 0.72
بانک اقتصاد نوین 1395/11/03 2954 6,257,655 77,257M 1.09 -1.91 -4.35 8.44 42.29 525.22 42.60 1.06
بانک تجارت 1395/11/03 3087 7,474,250 58,359M 0.26 -1.45 -2.19 2.90 23.52 647.25 36.00 0.71
بانک توسعه تعاون 1395/11/03 1720 2,578,097 39,734M 6.13 -1.82 -2.90 1.55 13.70 155.91 53.50 0.89
بانک دی 1395/11/03 2051 2,641,235 156,419M 0.06 -3.50 -3.18 1.10 23.20 164.13 37.20 0.92
بانک مسکن 1395/11/03 2514 7,470,048 101,227M 4.64 -5.67 -5.34 -0.49 22.58 646.28 47.30 1.26
بذر امید آفرین 1395/11/03 1153 1,050,619 107,478M 30.28 -4.21 -8.30 -3.41 3.86 2.98 40.90 0.95
بورسیران 1395/11/02 2746 14,928,665 1,126,950M 0.20 1.36 5.23 8.56 22.81 1392.89 36.90 1.01
بین المللی مهرآفرین پارس 1395/08/12 2092 1,399,706 8,653M 15.39 1.03 -5.36 -9.07 24.48 39.69 29.50 1.41
پارسیان 1395/11/02 2108 1,248,115 26,313M 8.65 -2.98 10.88 17.09 30.47 81.04 36.60 0.89
پردیس 15 6 1395/11/03 590 1,224,192 21,152M 11.76 -5.89 -9.76 -2.37 24.56 42.49 50.90 1.13
پویا 1395/11/02 3227 13,454,439 89,337M 1.43 -1.58 -1.86 -2.81 6.39 1244.29 34.20 0.94
پیشتاز 1395/11/03 3181 15,063,102 144,817M 31.45 0.31 0.86 5.24 21.16 1406.31 44.80 0.61
پیشرو 1395/11/03 2105 3,701,328 227,180M 14.03 0.05 -0.13 3.67 17.42 269.76 52.30 0.65
تدبيرگر سرمايه 1395/11/02 2149 2,140,560 7,610M 1.27 -3.96 -4.70 -7.41 14.86 113.13 35.30 1.37
تدبیرگران آینده 1395/11/02 2122 2,974,640 7,669M 13.25 -1.70 -1.87 -3.37 20.91 196.35 37.80 1.22
تدبیرگران فردا 1395/11/02 2246 4,419,017 46,272M 7.96 -1.75 -5.15 -5.47 9.28 339.56 35.80 1.00
تصمیم نگاران پیشتاز 1395/11/03 71 1,030,863 103,349M 58.43 -0.12 3.09 0.61 81.70 0.29
توسعه اندوخته آینده (ETF) 1395/11/03 1127 11,542 136,356M 10.72 -0.04 0.49 4.85 18.61 15.33 52.50 0.58
توسعه صادرات 1395/11/03 2081 5,347,367 92,542M 0.27 -1.44 -6.54 -0.09 51.43 434.39 40.00 1.27
توسعه ملی 1395/11/02 1204 1,002,537 50,838M 0.88 -2.09 4.52 6.41 27.00 0.22 39.50 1.46
توسعه ممتاز 1395/11/03 2533 7,110,643 279,363M 16.94 0.12 0.08 4.02 17.74 609.87 47.00 0.67
خاورمیانه 1395/11/02 1058 1,180,935 179,473M 6.14 2.08 9.48 13.03 30.18 32.44 44.10 0.90
خوارزمي 1395/11/02 1988 2,840,435 50,023M 5.27 -1.79 -0.22 2.28 9.67 184.05 37.30 1.24
دماسنج 15 6 1395/10/28 1199 792,923 76,067M 0.05 -3.53 -6.63 13.14 14.29 -12.72 37.50 2.66
دیدگاهان 1395/11/03 1184 722,062 33,971M 29.50 0.10 -0.62 -1.48 8.40 -27.79 55.30 1.00
ذوب آهن 18 12 1395/11/02 915 1,450,597 45,292M 3.34 -1.11 4.79 3.59 61.89 66.77 44.80 1.17
راهنما 1395/11/03 2217 3,343,482 19,462M 24.70 -2.45 -5.20 -2.49 23.47 230.95 34.90 1.07
رشد سامان 1395/11/02 1076 1,244,535 102,183M 89.42 -1.23 0.32 8.84 39.66 53.54 46.10 0.97
رضوي 1395/11/02 2675 3,334,801 23,897M 2.00 0.29 -3.58 -3.61 23.77 233.49 34.00 1.07
زرین پارسیان 20 12 1395/11/03 832 1,579,433 67,974M 44.29 -0.90 2.33 3.74 33.67 82.13 54.60 0.67
سبحـان 1395/10/30 1335 1,341,351 52,581M 52.24 0.10 0.09 6.34 21.45 32.82 52.40 0.97
سپهر آتی 20 6 1395/11/02 968 913,148 18,299M 14.86 -2.91 -7.14 -5.02 8.18 1.77 43.90 0.95
سپهر آتی خوارزمي 1395/11/03 273 791,370 79,364M 9.22 -2.98 -13.53 -18.32 -20.86 -21.81 20.50 1.18
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 1395/11/03 2092 1,817,357 229,959M 29.15 -0.76 -0.47 1.60 11.70 81.76 35.20 1.15
سرمايه گذاري مشترک ارمغان الماس 1395/11/03 71 1,040,222 54,898M 54.09 -0.70 0.00 0.00 0.00 0.40 98.60 0.25
سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 1395/11/03 658 11,095 143,221M 2.46 -2.20 -1.19 1.46 8.89 5.18 70.80 0.78
سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 0 6 1395/11/03 658 934,717 57,811M 3.01 -8.18 -8.86 -4.56 3.34 -2.78 74.50 0.90
سهم آشنا 1395/11/03 1042 962,321 30,228M 14.94 -3.55 -0.91 3.24 35.50 22.72 27.10 0.87
سینا 1395/11/02 2184 5,766,512 92,368M 4.74 -6.20 -9.60 -8.17 1.90 476.70 37.20 1.17
شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 1395/11/03 706 11,453 114,982M 15.01 -1.11 1.51 4.06 9.57 12.94 65.20 0.86
شاخصی کارآفرین 1395/11/03 2143 2,519,264 86,627M 2.65 -0.79 1.21 4.21 13.08 150.64 30.90 0.96
صبا 1395/11/02 2506 2,678,864 15,278M 2.88 -0.50 -4.76 -3.30 20.64 166.19 45.00 0.95
صباي هدف 1395/11/02 184 1,087,361 23,163M 51.52 -3.74 -6.23 1.52 1.62 65.20 0.92
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله آسمان آرماني سهام 1395/11/03 1136 9,150 115,197M 1.98 -2.62 -4.60 -1.51 12.96 -8.23 50.50 0.76
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 12 1 1395/11/03 1429 1,729,241 113,373M 14.62 -0.12 -1.21 2.39 14.81 122.04 55.10 0.55
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1395/11/03 404 990,274 34,738M 6.39 -4.35 -7.82 -4.17 -7.29 -4.52 80.90 0.96
صنعت و معدن 1395/11/03 2764 3,041,203 25,811M 21.87 -1.04 -1.02 0.19 16.10 203.45 45.70 0.75
عقيق 1395/11/03 2158 5,233,531 153,829M 6.98 -0.81 -6.64 -7.98 18.75 420.71 38.70 0.71
فام 1395/11/03 1021 1,063,673 10,983M 3.81 -2.45 -4.86 -3.66 20.75 4.52 41.60 1.21
فيروزه 1395/11/03 2353 5,530,028 114,228M 28.74 0.67 4.93 7.61 32.50 452.29 50.30 0.48
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 1395/11/03 251 11,646 72,546M 2.95 -0.52 4.27 7.55 14.58 57.00 1.12
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 1395/11/03 874 12,519 64,828M 21.53 -1.98 -5.29 -5.30 4.12 22.56 52.50 0.78
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 1395/11/03 1204 10,141 51,766M 9.32 -3.25 -7.56 -8.60 3.49 0.22 44.50 0.74
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 1395/11/03 428 12,958 68,674M 18.72 -0.08 -6.51 -6.98 14.38 23.16 51.40 0.44
گنجینه بهمن 1395/11/03 2471 3,778,569 23,586M 0.87 -2.74 -4.56 -3.41 5.61 276.95 44.70 0.93
گنجینه رفاه 1395/10/13 2393 3,024,252 75,153M 0.33 -2.58 -1.46 0.28 25.74 201.99 46.90 0.89
مشترک آرمان 1395/11/02 1570 3,294,571 166,798M 3.08 -0.87 -1.51 2.91 17.26 229.46 56.60 0.88
مشترک گنجینه ی مهر 1395/11/03 1153 1,375,367 41,855M 46.92 0.84 1.28 11.91 55.09 35.17 59.20 1.15
مشترک مبین سرمایه 1395/11/03 441 1,432,932 15,236M 2.85 -3.03 -5.80 -5.01 16.49 37.79 88.00 1.05
مشترک کاریزما 1395/11/03 1574 2,879,946 48,904M 7.66 -2.45 -6.14 -8.33 2.30 188.02 40.10 0.87
معین بهگزین 1395/11/02 1043 873,802 14,691M 0.42 -10.74 -13.41 -14.25 -3.57 -11.82 39.20 1.17
میعاد ایرانیان 12 6 1395/11/02 880 980,027 9,833M 29.48 -0.90 -1.90 -1.97 0.92 3.29 45.00 0.72
نقش جهان 1395/11/03 2295 4,108,844 44,959M 0.61 -3.05 -1.91 -4.73 35.74 309.93 48.30 1.68
نوانديشان 1395/11/03 2457 1,688,333 16,726M 24.83 -7.03 -8.23 2.04 22.31 68.56 35.00 1.37
نوين پايدار 1395/11/02 2504 6,075,427 39,284M 0.96 -0.36 -4.63 -3.92 9.10 507.26 36.40 1.08
نوید انصار 1395/11/03 1422 1,123,137 42,387M 2.51 -2.65 -7.64 -6.51 13.79 56.39 51.60 1.30
نوین نیک 1395/11/03 1322 1,325,948 8,563M 29.13 -2.11 -2.79 -1.71 16.74 31.37 42.70 0.95
نيکان پارس 1395/11/03 1448 3,209,605 31,088M 29.06 6.24 18.88 50.36 96.41 220.99 38.70 1.26
نیکوکاری دانشگاه تهران 15 6 1395/11/03 980 1,127,715 8,329M 91.89 0.03 1.61 5.87 26.18 28.12 55.30 0.09
نیکوکاری رفاه کودک 20 3 1395/11/02 1047 977,004 5,505M 6.28 -0.72 -1.65 0.12 14.92 4.80 41.40 0.91
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 1395/11/03 403 1,012,390 247,193M 52.99 0.18 1.53 6.25 14.94 16.96 62.50 0.11
نیکوکاری کشتی 1395/11/03 266 1,021,168 87,846M 52.01 0.20 0.03 4.25 14.83 6.80 83.50 0.03
همیان سپهر 10 6 1395/11/02 910 908,432 27,062M 25.60 -3.81 -5.22 -0.33 2.84 -9.09 44.60 0.38
يکم سهام گستران شرق 1395/11/02 1299 965,420 4,848M 2.84 -6.16 -14.00 -17.57 -8.75 -6.02 37.00 1.77
کارآفرینان برتر آینده 1395/11/03 2101 1,931,938 12,691M 0.10 -3.96 -8.56 -9.33 17.67 92.83 34.00 0.89
کارگزاري بانک صادرات 1395/11/03 3221 5,685,604 35,251M 18.85 -2.90 -5.75 -3.45 5.19 469.55 32.10 1.12
کارگزاري بانک ملي ايران 1395/11/03 3180 17,467,340 135,319M 1.04 -1.71 0.31 -1.43 28.06 1634.37 33.20 1.39
کارگزاري حافظ 1395/11/02 3227 8,739,473 75,177M 2.02 -0.10 -0.85 1.53 25.51 774.42 32.50 1.18
کارگزاری بانک ملت 1395/11/02 1905 1,598,382 4,795M 10.30 -2.34 -4.51 -9.19 5.33 58.77 48.80 0.81
یکم آبان 1395/11/03 796 1,344,115 24,925M 26.25 -5.03 -3.08 -3.87 19.24 34.31 69.70 1.25
یکم اکسیر فارابی 1395/11/03 2619 7,298,479 117,133M 0.39 -3.05 -4.99 -4.51 17.49 629.85 36.70 1.74
یکم دانا 1395/11/03 1657 3,129,842 19,480M 10.69 -0.69 0.46 7.80 30.58 210.53 56.70 0.89
یکم سامان 1395/11/02 2043 2,790,332 97,745M 11.93 -4.52 -7.32 -4.74 11.96 176.81 37.90 1.17

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.