::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/03/31 -2.90 1.60 -1.80 8.20
آپادانا 1396/03/09 2397 1,859,227 18,669M 50.41 0.38 5.18 -6.55 -10.70 84.87 30.70 1.10
آسمان یکم 1396/03/30 1765 4,253,971 50,495M 13.82 -1.26 8.64 9.16 24.02 325.40 57.00 1.07
آوای ثروت کیان 1396/03/30 137 1,104,364 54,026M 14.02 -0.94 2.44 10.44 5.93 77.40 0.71
ارزش کاوان آینده 1396/03/12 2960 5,423,204 75,686M 1.32 -1.84 9.15 5.31 6.49 441.25 35.80 1.08
افق روشن بانک خاورمیانه 1396/03/30 250 1,149,553 8,565M 10.41 -3.98 7.90 11.18 12.43 71.20 0.86
امین آوید 1396/03/30 1388 1,633,026 8,843M 11.37 -1.67 -1.66 -5.60 1.16 61.99 61.00 1.07
امین کارآفرین 1396/03/16 2777 4,231,149 19,633M 13.59 0.54 5.16 0.04 -2.88 321.92 37.10 0.68
اندیشه خبرگان سهام 1396/03/30 768 1,109,832 46,082M 0.55 -8.14 -3.49 -10.40 -7.14 9.60 56.80 1.28
ایساتیس 1396/03/30 2683 5,573,808 97,475M 22.21 -3.10 3.54 4.87 52.10 454.93 47.10 1.03
باران کارگزاری بانک کشاورزی 1396/03/30 2544 3,024,324 63,934M 4.45 -0.70 6.16 6.75 11.61 202.44 38.60 0.61
بانک اقتصاد نوین 1396/03/30 3105 7,385,777 99,848M 10.91 -3.55 11.12 15.77 38.04 637.93 44.10 1.18
بانک توسعه تعاون 1396/03/30 1871 2,492,298 37,494M 11.53 -2.27 -1.40 -5.09 0.23 147.39 54.70 1.02
بانک دی 1396/03/30 2202 2,622,130 153,481M 1.19 -5.74 1.58 -4.21 4.39 162.22 39.60 1.25
بانک مسکن 1396/03/30 2665 7,987,918 100,536M 37.17 -3.60 7.03 0.86 24.34 698.01 48.50 1.35
بذر امید آفرین 1396/03/30 1304 1,104,227 112,843M 23.75 -1.34 3.11 0.68 3.40 8.23 44.60 0.82
بین المللی مهرآفرین پارس 1395/08/12 2243 1,399,706 8,653M 15.39 1.03 -5.36 -9.07 24.48 39.69 27.50 1.52
پاداش سرمايه پارس 1396/03/30 219 996,690 2,080M 95.68 1.04 2.45 -0.10 -0.33 78.50 0.10
پردیس 15 6 1396/03/30 741 1,194,372 20,555M 0.88 -4.11 2.38 -8.19 2.87 39.50 54.70 0.87
تدبیرگران آینده 1396/01/13 2273 2,964,106 7,606M 13.96 1.87 -0.71 -1.80 -11.56 195.30 37.80 0.91
تصمیم نگاران پیشتاز 1396/03/30 222 1,053,147 105,527M 43.50 -2.42 1.09 2.07 2.79 79.30 0.45
توسعه اندوخته آینده (ETF) 1396/03/30 1278 11,729 104,550M 5.54 0.05 2.44 1.58 10.89 17.20 55.60 0.75
توسعه صادرات 1396/03/30 2232 4,633,901 70,398M 5.37 -15.20 12.66 -14.60 -9.65 363.09 41.90 1.60
دیدگاهان 1396/02/03 1335 746,893 26,323M 30.64 3.97 3.43 2.59 -2.07 -25.31 55.10 0.80
ذوب آهن 18 12 1396/03/30 1066 1,358,300 34,643M 0.04 -2.56 -5.04 -7.40 3.39 57.84 48.60 1.25
زرین پارسیان 20 12 1396/03/30 983 1,257,737 48,491M 11.43 -6.66 -2.85 -1.59 7.62 81.08 57.80 0.83
سبحـان 1396/03/31 1486 1,378,262 68,858M 20.05 -2.98 0.04 2.83 9.61 36.47 54.40 0.71
سپهر آتی خوارزمي 1396/03/30 424 765,074 76,727M 23.73 -2.23 -3.20 -6.20 -16.78 -24.41 36.60 0.85
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 1396/03/30 2243 1,839,715 225,459M 28.97 -1.55 1.42 0.48 10.48 83.99 38.30 0.74
سرمايه گذاري مشترک ارمغان الماس 1396/03/30 222 1,073,506 42,668M 0.08 -1.74 4.92 2.52 0.00 3.61 78.40 0.98
سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 1396/03/30 809 10,777 139,107M 4.81 -2.47 0.23 -5.01 1.56 2.16 72.30 0.98
سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 0 6 1396/03/30 809 929,941 57,121M 2.84 -6.69 0.71 -8.66 -2.66 -3.23 74.00 0.94
سهم آشنا 1396/03/30 1193 904,221 73,854M 37.95 -4.63 4.54 -9.38 -0.55 17.00 32.80 1.03
سینا 1396/03/30 2335 5,692,112 82,046M 11.32 -7.17 -0.41 -7.41 -4.95 469.26 39.40 1.30
شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 1396/03/30 857 10,974 110,174M 11.23 -2.19 0.12 -5.23 3.50 8.21 67.60 1.12
شاخصی کارآفرین 1396/03/30 2294 2,464,900 84,250M 4.43 -2.37 0.75 -2.96 5.23 145.23 34.30 0.98
صبا 1396/03/30 2657 2,377,618 13,003M 0.28 -6.56 -2.34 -11.68 -9.24 136.25 46.20 1.42
صندوق سرمايه گذاري سرمايه دنيا 1396/03/30 179 1,118,992 23,107M 31.64 -3.50 4.50 0.00 0.00 7.26 71.50 0.69
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله آسمان آرماني سهام (ETF) 1396/03/30 1287 9,959 111,442M 13.95 -0.58 6.77 5.98 14.75 -0.11 53.90 1.10
صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 1396/03/30 60 1,007,757 117,979M 98.53 1.85 0.00 0.00 0.00 3.52 110.00 0.55
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 12 1 1396/03/30 1580 1,718,778 107,321M 21.13 0.30 3.73 2.15 8.55 125.98 58.00 0.45
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1396/03/30 555 1,007,288 60,531M 24.07 -2.61 4.32 -2.71 5.91 -2.88 77.30 0.81
صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 1396/03/30 2684 7,266,664 255,445M 23.76 0.44 3.40 2.32 9.78 625.45 49.10 0.53
صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1396/03/30 3332 15,538,398 130,134M 30.37 0.45 3.77 3.49 12.46 1453.84 46.60 0.47
صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1396/03/30 2256 3,773,948 224,161M 24.85 0.41 3.46 2.02 9.99 277.02 54.40 0.53
صنعت و معدن 1396/03/30 2915 3,064,902 25,843M 22.24 -0.49 6.52 -0.28 3.20 205.82 47.10 0.64
فيروزه 1396/03/30 2504 5,977,246 146,484M 28.20 -1.41 5.25 8.81 19.01 496.95 52.00 0.40
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 1396/04/01 402 10,583 65,928M 0.89 -7.80 -7.37 -9.59 1.53 4.29 61.70 1.59
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 1396/04/01 1025 12,522 74,864M 25.99 -2.67 0.25 -2.03 -4.52 22.76 55.70 0.84
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 1396/04/01 1355 10,349 52,827M 23.50 -5.64 -2.52 -0.73 -6.19 2.37 48.00 0.98
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 1396/04/01 579 12,945 64,723M 10.37 -1.64 3.44 -0.06 -10.90 23.29 57.20 0.61
گنجینه بهمن 1396/03/30 2622 3,856,847 14,633M 37.15 1.57 7.34 -0.05 6.53 284.76 46.00 1.09
گنجینه رفاه 1396/01/14 2544 2,971,680 77,448M 16.08 0.94 -2.08 -2.81 -0.81 196.74 46.50 0.97
مشترك افق 1396/03/30 1243 791,790 29,306M 29.48 -4.56 6.67 -13.84 -12.70 -20.82 43.80 1.26
مشترك خوارزمي 1396/03/30 2139 2,940,604 100,807M 44.09 -0.80 2.52 1.68 12.36 194.07 37.40 1.35
مشترك كارگزاري بانك صادرات 1396/02/26 3372 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 33.40 1.01
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 1396/03/30 3331 16,260,730 120,541M 0.18 -2.25 -4.52 -8.51 -4.12 1514.57 35.10 1.25
مشترك نوين نيك 1396/03/30 1473 1,274,661 25,845M 59.29 -0.47 1.28 -5.88 -2.51 26.39 43.80 0.96
مشترك نيكان پارس 1396/01/15 1599 3,357,001 37,504M 1.21 -1.28 12.39 41.14 47.36 235.73 38.80 0.90
مشترک آرمان 1396/03/30 1721 3,005,046 152,386M 8.38 -6.24 -2.38 -9.58 -1.80 200.50 58.40 1.49
مشترک آرمان شهر 1396/03/30 1341 1,511,068 114,882M 45.40 -3.35 -0.35 -4.00 7.58 51.11 71.30 0.95
مشترک آگاه 1396/03/30 3242 17,734,893 119,161M 0.66 -1.25 1.22 -5.93 -11.74 1671.15 38.90 0.72
مشترک افتخار حافظ 24 12 1396/03/30 1024 920,062 18,358M 6.75 -5.03 -3.36 -18.17 -12.92 14.07 49.20 1.26
مشترک البرز 20 12 1396/03/30 1517 1,079,932 21,694M 15.51 -5.06 6.92 -0.97 4.72 114.84 44.60 0.64
مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره 20 12 1396/02/18 1138 1,060,438 64,126M 24.30 8.72 6.32 3.63 9.58 36.06 48.60 1.11
مشترک بانک خاورمیانه 1396/03/30 1209 1,164,683 200,208M 3.27 -1.29 5.19 7.16 22.66 38.32 48.30 0.77
مشترک بورسیران 1396/03/30 2897 15,895,647 1,204,127M 0.02 -1.54 6.84 7.92 22.75 1489.59 39.00 0.84
مشترک پویا 1396/03/30 3378 13,677,326 74,883M 2.60 -1.53 4.11 0.05 1.83 1266.56 36.10 0.88
مشترک تدبیرگر سرمایه 1395/12/15 2300 1,735,650 6,170M 2.98 -11.98 -21.14 -22.18 -30.42 72.82 34.30 1.36
مشترک تدبیرگران فردا 1396/03/30 2397 4,295,315 41,720M 16.01 -2.63 1.53 -4.50 -5.67 327.25 38.10 1.06
مشترک توسعه ملی 1396/01/14 1355 968,861 46,730M 0.00 -1.73 -3.07 4.38 -5.20 -3.15 39.30 1.57
مشترک دماسنج 15 6 1396/03/30 1350 826,675 78,642M 0.22 -7.00 10.48 3.30 29.67 -9.33 41.40 2.98
مشترک راهنما 1396/03/26 2368 3,073,385 3,073M 51.58 -2.04 -4.06 -11.10 -7.35 204.21 36.30 0.74
مشترک رشد سامان 1396/03/30 1227 1,273,952 104,502M 65.96 -1.51 1.98 4.63 20.86 60.93 50.80 0.92
مشترک رضوي 1396/03/30 2826 3,347,715 23,809M 0.59 -6.58 1.73 0.68 4.12 234.78 35.80 1.21
مشترک سپهر آتی 20 6 1396/03/31 1119 881,128 42,684M 93.24 0.15 2.61 -6.31 -3.47 -1.29 42.90 0.65
مشترک صبای هدف 1396/03/30 335 1,151,013 24,479M 34.61 -3.05 1.37 1.90 15.10 7.56 70.20 0.89
مشترک عقیق 1396/03/30 2309 5,010,088 104,576M 2.30 -1.52 1.80 -5.05 -10.94 398.47 41.10 0.72
مشترک فام 1396/03/30 1172 1,036,569 5,340M 42.79 -0.06 3.69 -4.96 -1.21 1.86 44.80 0.98
مشترک گنجینه ی مهر 1396/03/30 1304 1,451,248 102,898M 42.37 -4.59 -0.01 6.40 29.94 42.62 60.70 1.17
مشترک مبین سرمایه 1396/03/30 592 1,420,542 21,656M 13.55 -3.68 0.20 -3.88 -0.61 36.60 84.60 1.42
مشترک معین بهگزین 1396/03/30 1194 904,507 14,645M 12.73 -7.15 2.46 -7.60 -6.40 -8.75 39.50 1.19
مشترک نواندیشان  1396/03/30 2608 1,667,635 17,919M 5.81 -6.03 -1.21 -8.19 0.99 66.49 36.90 1.50
مشترک نوین پایدار 1396/03/30 2655 5,864,136 84,197M 64.48 -1.40 6.33 -3.82 -3.95 486.14 38.50 1.12
مشترک نیکوکاری رفاه کودک 20 3 1396/03/30 1198 915,427 5,158M 38.61 -2.25 -2.75 -6.98 -4.30 -1.36 45.00 0.81
مشترک کارگزاری حافظ 1396/03/30 3378 8,329,261 53,524M 3.03 -4.78 -1.79 -4.79 0.98 733.38 34.20 1.42
مشترک کاریزما 1396/03/30 1725 3,133,062 57,216M 9.96 -6.73 0.30 6.12 2.81 213.34 43.20 1.05
مشترک یکم سامان 1396/03/30 2194 2,792,574 94,584M 6.64 -6.15 3.34 -4.44 1.07 177.04 40.00 1.25
میعاد ایرانیان 12 6 1396/03/30 1031 1,005,994 10,093M 54.31 -1.14 0.60 3.44 4.13 6.82 50.50 0.49
نقش جهان 1396/03/30 2446 3,862,110 39,795M 30.38 -6.16 -2.25 -8.88 -5.77 285.32 49.20 1.64
نوید انصار 1396/03/30 1573 1,038,084 35,934M 13.94 -5.98 0.22 -10.03 -0.43 47.95 53.10 1.32
نیکوکاری دانشگاه تهران 15 6 1396/02/26 1131 1,111,909 8,219M 89.61 1.53 4.73 6.30 17.12 33.87 57.30 0.11
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 1396/03/30 554 1,031,481 253,490M 62.96 -0.16 3.11 4.35 13.59 21.00 69.30 0.44
نیکوکاری ندای امید 15 12 1396/03/30 829 1,036,576 5,290M 13.74 -4.71 3.48 -6.85 -0.77 12.61 68.40 1.31
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 1396/03/30 417 1,086,825 93,494M 63.82 -0.99 1.84 6.67 11.72 12.91 83.70 0.19
همیان سپهر 10 6 1396/03/31 1061 1,001,405 59,334M 55.15 -1.11 12.04 6.04 11.39 -0.07 49.40 0.56
يکم سهام گستران شرق 1396/03/30 1450 940,087 4,727M 5.28 -9.37 11.48 -8.62 -10.37 -8.49 40.10 2.23
کارآفرینان برتر آینده 1396/02/03 2252 2,005,814 13,164M 0.56 7.50 3.20 -5.73 0.73 100.20 35.00 0.98
کارگزاری بانک تجارت 1396/03/30 3238 7,910,999 101,609M 37.41 -0.53 3.30 4.29 10.96 690.91 38.10 0.65
کارگزاری بانک ملت 1395/12/23 2056 1,730,183 5,191M 5.24 25.78 5.52 0.68 -1.06 71.86 47.70 0.30
کارگزاری پارسیان 1396/03/30 2259 1,459,051 89,171M 43.82 -3.36 11.32 13.42 42.48 102.14 39.10 1.07
یکم آبان 1396/03/30 947 1,270,944 11,716M 17.48 -2.70 2.76 -10.20 -4.32 27.00 68.60 1.39
یکم اکسیر فارابی 1396/03/30 2770 6,441,595 92,218M 0.01 -5.29 -2.51 -14.46 -3.67 544.16 38.50 1.51
یکم دانا 1396/03/30 1808 3,082,291 15,424M 43.96 -1.94 -0.27 -2.20 11.45 205.82 58.20 0.88

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.