::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/01/07 -0.40 -2.90 0.30 -4.60
آپادانا 1395/09/08 2310 1,994,088 10,096M 3.65 -5.16 -0.19 -3.48 14.76 98.28 30.90 1.48
آرمان شهر 1396/01/07 1254 1,509,406 114,751M 34.46 -1.24 -3.45 0.93 1.83 50.94 70.90 0.81
آسمان یکم 1396/01/07 1678 3,949,464 42,267M 8.81 0.77 2.13 4.75 12.64 294.95 55.70 1.01
آگاه 1396/01/07 3155 17,644,301 161,198M 2.64 -0.03 -5.87 -14.02 -14.68 1662.10 37.80 0.88
آوای ثروت کیان 1396/01/07 50 1,084,922 56,335M 17.60 3.08 8.49 4.06 72.00 0.61
ارزش کاوان آینده 1396/01/07 2873 5,225,948 73,487M 0.30 1.44 -0.79 -2.55 2.47 421.56 35.00 1.05
ارگ 1395/10/10 2359 2,430,865 8,792M 1.15 -6.85 -10.88 -11.41 14.42 143.10 44.10 1.48
افق روشن بانک خاورمیانه 1396/01/07 163 1,054,498 6,748M 18.90 1.08 2.25 5.45 3.14 69.90 0.57
امین آوید 1396/01/07 1301 1,638,537 9,510M 10.42 -3.45 -3.99 -6.11 -13.16 62.54 59.80 1.56
امین کارآفرین 1396/01/07 2690 4,170,008 19,349M 4.03 0.06 -1.63 -7.89 -4.94 315.82 36.00 1.00
اندیشمندان پارس نگر خبره 20 12 1396/01/07 1051 1,001,466 42,523M 16.92 -0.58 -2.03 -2.92 2.37 30.28 48.40 0.99
اندیشه خبرگان سهام 1396/01/07 681 1,132,240 47,013M 3.40 -2.44 -7.32 -7.86 -7.92 11.82 54.80 0.87
ایساتیس 1396/01/07 2596 5,381,910 70,934M 31.99 2.97 2.21 18.07 44.27 435.83 46.40 1.23
باران کشاورزی 1396/01/07 2457 2,872,430 103,930M 33.22 2.30 3.38 0.53 -0.18 187.25 37.20 0.80
بانک اقتصاد نوین 1396/01/07 3018 6,762,391 80,946M 0.63 5.01 7.79 5.84 23.53 575.65 43.20 1.07
بانک توسعه تعاون 1396/01/07 1784 2,518,610 38,253M 10.01 -0.58 -3.82 -3.23 -1.47 150.01 53.90 0.96
بانک دی 1396/01/07 2115 2,597,691 152,830M 1.08 0.42 -2.91 -2.36 -4.03 159.77 38.10 1.15
بانک مسکن 1395/12/23 2578 7,285,543 97,320M 39.04 -1.72 -9.69 -2.07 4.45 627.85 47.60 1.42
بذر امید آفرین 1396/01/07 1217 1,085,895 111,065M 27.87 1.87 0.25 -3.78 -11.09 6.44 42.40 0.86
بورسیران 1396/01/07 2810 15,050,260 1,152,970M 0.10 0.87 2.94 8.46 5.93 1405.05 37.70 0.91
بین المللی مهرآفرین پارس 1395/08/12 2156 1,399,706 8,653M 15.39 1.03 -5.36 -9.07 24.48 39.69 28.60 1.75
پاداش سرمايه پارس 1396/01/07 132 973,954 2,033M 95.12 -0.10 -0.67 -2.60 -2.60 62.90 0.16
پارسیان 1396/01/07 2172 1,298,456 28,030M 19.17 2.94 2.51 21.40 15.71 86.08 37.70 1.02
پردیس 15 6 1396/01/07 654 1,184,942 20,393M 2.68 -1.53 -7.23 -8.22 -10.64 38.56 52.10 0.93
پیشتاز 1396/01/07 3245 15,078,863 142,269M 35.34 1.84 0.36 2.29 7.56 1407.89 45.40 0.54
پیشرو 1396/01/07 2169 3,680,027 227,437M 23.74 1.67 -0.53 0.31 4.13 267.64 52.90 0.61
تدبیرگران آینده 1396/01/07 2186 2,961,018 7,598M 13.94 1.16 -1.42 -3.41 -9.86 194.99 38.70 1.26
تصمیم نگاران پیشتاز 1396/01/07 135 1,041,452 104,357M 61.08 -0.03 1.64 4.15 1.65 77.80 0.29
توسعه اندوخته آینده (ETF) 1396/01/07 1191 11,531 116,620M 9.38 2.44 -0.18 1.13 4.95 15.22 54.10 0.71
توسعه صادرات 1396/01/07 2145 4,044,583 58,234M 6.56 -18.59 -25.82 -29.94 -26.03 304.20 40.60 1.26
توسعه ممتاز 1396/01/07 2597 7,084,018 249,570M 17.21 2.11 -0.28 0.74 4.21 607.22 47.60 0.60
خاورمیانه 1396/01/07 1122 1,116,913 186,186M 16.16 2.09 3.07 11.45 12.91 33.54 45.60 0.69
خوارزمي 1395/11/06 2052 2,824,959 49,750M 7.09 -1.90 -1.85 1.59 3.84 182.50 37.00 1.53
دماسنج 15 6 1396/01/07 1263 790,149 75,815M 0.10 0.70 3.39 2.87 -7.69 -13.00 39.40 3.29
دیدگاهان 1396/01/07 1248 719,945 30,350M 23.18 1.31 0.22 -0.14 -13.55 -28.01 56.50 0.93
ذوب آهن 18 12 1396/01/07 979 1,417,696 40,719M 0.04 -2.27 -3.40 2.26 0.35 63.59 46.30 1.15
راهنما 1395/12/24 2281 3,148,573 18,318M 25.57 -2.12 -9.21 -11.15 -4.86 211.66 36.00 1.11
رشد سامان 1396/01/07 1140 1,254,764 102,833M 82.16 2.28 5.06 7.15 13.42 59.01 48.60 0.91
زرین پارسیان 20 12 1396/01/07 896 1,296,727 49,050M 11.59 -0.81 0.55 3.62 3.49 84.80 55.80 0.86
سبحـان 1396/01/07 1399 1,391,563 53,870M 27.66 1.42 5.77 6.54 8.80 37.79 53.30 0.87
سپهر آتی 20 6 1396/01/07 1032 862,654 17,287M 65.22 0.17 -7.00 -12.17 -16.47 -3.06 45.30 0.89
سپهر آتی خوارزمي 1396/01/07 337 787,206 78,947M 22.68 6.69 -0.14 -12.63 -21.28 -22.23 27.00 0.86
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 1396/01/07 2156 1,817,367 223,734M 27.98 -0.40 0.30 0.82 -6.51 81.76 36.50 1.17
سرمايه گذاري مشترک ارمغان الماس 1396/01/07 135 1,024,582 46,025M 15.47 -1.27 -2.42 0.00 0.00 -1.12 80.00 0.46
سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 1396/01/07 722 10,786 139,232M 6.50 0.12 -3.95 -2.54 -8.68 2.25 71.20 0.95
سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 0 6 1396/01/07 722 928,640 57,058M 10.86 -0.61 -3.66 -9.84 -14.77 -3.36 73.70 0.93
سهم آشنا 1396/01/07 1106 861,734 19,703M 14.68 -8.96 -13.03 -6.91 -14.46 12.81 29.50 1.12
سینا 1395/12/27 2248 5,586,065 85,819M 15.52 -4.21 -9.81 -8.93 -11.05 458.65 38.10 1.19
شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 1396/01/07 770 10,970 110,135M 8.98 -1.00 -4.92 -1.34 -9.68 8.18 66.00 1.11
شاخصی کارآفرین 1396/01/07 2207 2,451,960 83,683M 3.02 -0.35 -3.02 0.43 -7.48 143.95 32.20 0.99
صبا 1396/01/07 2570 2,430,554 14,010M 15.26 -1.36 -9.08 -11.97 -11.50 141.51 45.40 1.19
صباي هدف 1396/01/07 248 1,140,662 24,290M 31.75 0.09 2.39 -0.36 6.60 67.30 0.81
صندوق سرمايه گذاري سرمايه دنيا 1396/01/07 92 1,076,601 22,232M 60.89 1.27 3.16 0.00 0.00 3.20 67.40 0.26
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله آسمان آرماني سهام (ETF) 1396/01/07 1200 9,341 111,072M 5.50 0.40 1.02 0.40 1.50 -6.31 52.20 1.00
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 12 1 1396/01/07 1493 1,705,436 113,379M 23.24 2.30 -0.14 -0.65 1.32 121.67 56.10 0.51
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1396/01/07 468 972,038 39,419M 26.61 -2.24 -5.78 -7.52 -9.32 -6.28 76.70 0.96
صنعت و معدن 1396/01/07 2828 2,915,878 24,747M 23.06 -2.13 -5.10 -4.56 -4.34 190.95 46.00 0.65
عقيق 1396/01/07 2222 4,948,334 141,468M 7.99 0.06 -5.67 -13.29 -14.18 392.33 39.40 0.90
فيروزه 1396/01/07 2417 5,723,738 126,706M 25.31 2.89 3.40 8.49 20.48 471.63 50.70 0.32
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 1396/01/07 315 11,205 69,799M 1.21 -1.87 -3.17 4.32 10.03 58.70 1.28
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 1396/01/07 938 12,452 73,200M 26.48 -0.91 -1.06 -5.41 -9.07 21.91 53.60 0.88
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 1396/01/07 1268 10,508 53,641M 13.37 1.02 2.37 -3.45 -10.76 3.59 45.90 0.92
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 1396/01/07 492 12,522 62,605M 15.66 1.41 -2.87 -10.87 -15.71 19.10 53.30 0.87
گنجینه بهمن 1396/01/07 2535 3,654,699 13,954M 35.23 -2.22 -5.13 -5.46 -7.62 264.60 45.10 1.08
گنجینه رفاه 1396/01/07 2457 2,969,472 77,390M 16.45 0.01 -3.63 -3.81 -1.42 196.52 47.60 1.02
مشترك افق 1396/01/07 1156 747,817 29,690M 0.04 -10.06 -18.22 -20.09 -35.16 -25.22 41.70 1.61
مشترك كارگزاري بانك صادرات 1396/01/07 3285 5,677,796 34,572M 18.63 0.14 -1.64 -3.31 -9.19 468.77 33.00 1.15
مشترك نوين نيك 1395/11/06 1386 1,309,743 8,458M 28.99 -1.39 -4.34 -3.06 8.78 29.80 42.40 0.89
مشترك نيكان پارس 1396/01/07 1512 3,357,099 37,506M 1.21 -2.11 11.31 46.74 40.66 235.74 40.10 1.47
مشترک آرمان 1396/01/07 1634 3,049,283 154,837M 1.69 -3.02 -6.72 -4.88 -7.88 204.93 57.80 1.26
مشترک افتخار حافظ 24 12 1396/01/07 937 940,048 18,835M 8.14 -0.05 -16.08 -14.74 -16.74 16.03 46.90 1.30
مشترک البرز 20 12 1396/01/07 1430 1,019,919 23,747M 14.61 -1.16 -3.96 -5.48 -10.11 108.84 42.60 0.67
مشترک پویا 1396/01/07 3291 13,324,258 81,918M 1.75 1.91 -1.74 -4.73 -6.25 1231.28 35.00 0.80
مشترک تدبیرگر سرمایه 1395/12/15 2213 1,735,650 6,170M 2.98 -11.98 -21.14 -22.18 -30.42 72.82 35.70 1.50
مشترک تدبیرگران فردا 1396/01/07 2310 4,246,467 42,613M 20.98 -2.21 -4.38 -7.81 -10.20 322.39 36.60 1.01
مشترک توسعه ملی 1396/01/07 1268 972,689 46,915M 0.00 -2.31 -3.98 2.97 -4.93 -2.77 40.90 1.73
مشترک رضوي 1396/01/06 2739 3,276,405 23,302M 1.68 -1.42 -1.63 -6.58 -10.23 227.65 34.70 1.11
مشترک فام 1396/01/07 1085 987,074 10,163M 0.56 -5.31 -9.32 -11.87 -18.56 -3.01 42.20 1.17
مشترک گنجینه ی مهر 1396/01/07 1217 1,466,700 102,955M 65.99 3.53 8.56 12.61 21.73 44.14 59.70 1.44
مشترک مبین سرمایه 1396/01/07 505 1,420,102 22,222M 9.54 1.44 -2.01 -5.46 -2.54 36.56 85.90 1.39
مشترک نوین پایدار 1396/01/07 2568 5,468,583 34,583M 0.27 -0.70 -11.43 -15.08 -14.51 446.60 37.10 1.10
مشترک نیکوکاری رفاه کودک 20 3 1396/01/07 1111 930,795 5,245M 2.74 -3.23 -4.59 -5.40 -2.91 0.18 42.60 0.93
مشترک کارگزاری حافظ 1396/01/07 3291 8,484,351 54,953M 5.37 1.55 -2.49 -1.71 -4.42 748.89 33.20 1.44
مشترک کاریزما 1396/01/07 1638 3,133,023 50,739M 13.76 4.37 7.60 2.22 -6.01 213.33 41.40 1.02
معین بهگزین 1395/11/06 1107 914,041 15,349M 0.42 -6.58 -10.36 -10.73 -5.27 -7.79 38.70 1.12
میعاد ایرانیان 12 6 1396/01/07 944 1,019,184 10,225M 32.62 2.78 4.26 1.25 -6.45 6.50 47.50 0.69
نقش جهان 1396/01/07 2359 3,938,220 40,902M 18.17 -5.89 -7.38 -6.48 -18.73 292.91 48.60 1.71
نوانديشان 1396/01/07 2521 1,687,210 18,102M 37.91 0.12 -6.76 -1.59 -18.47 68.44 35.70 1.87
نوید انصار 1396/01/07 1486 1,055,833 38,766M 3.55 -1.02 -7.49 -11.61 -18.18 49.71 52.00 1.36
نیکوکاری دانشگاه تهران 15 6 1396/01/07 1044 1,079,912 7,983M 89.45 1.23 2.52 5.32 15.80 30.76 57.20 0.01
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 1396/01/07 467 1,003,802 246,688M 54.12 1.04 1.88 5.17 13.24 18.33 65.30 0.26
نیکوکاری کشتی 1396/01/07 330 1,062,487 91,400M 52.85 2.17 4.74 5.46 18.96 10.65 82.70 0.04
همیان سپهر 10 6 1396/01/07 974 898,763 26,774M 26.19 -0.10 -3.68 -7.77 -4.75 -10.03 46.30 0.60
يکم سهام گستران شرق 1396/01/07 1363 853,063 4,284M 1.10 -3.66 -14.62 -23.61 -40.34 -16.96 38.10 2.07
کارآفرینان برتر آینده 1396/01/07 2165 1,924,990 12,634M 2.21 1.46 -4.57 -8.85 -4.06 92.14 35.10 1.02
کارگزاري بانک ملي ايران 1396/01/07 3244 16,899,985 127,815M 0.03 -2.88 -4.98 -3.96 -11.09 1578.04 34.00 1.53
کارگزاری بانک تجارت 1396/01/07 3151 7,701,407 63,229M 6.20 3.02 2.02 0.85 10.28 669.96 36.70 0.59
کارگزاری بانک ملت 1395/12/23 1969 1,730,183 5,191M 5.24 25.78 5.52 0.68 -1.06 71.86 49.60 0.77
یکم آبان 1396/01/07 860 1,234,250 11,390M 6.94 -3.31 -12.25 -8.96 -18.84 23.33 68.70 1.49
یکم اکسیر فارابی 1396/01/07 2683 6,671,335 100,057M 0.37 -4.18 -10.37 -12.84 -21.10 567.14 37.60 1.77
یکم دانا 1396/01/07 1721 3,093,334 15,479M 17.84 0.74 -1.21 2.71 6.48 206.91 57.10 0.83
یکم سامان 1396/01/07 2107 2,723,059 94,997M 13.89 -1.70 -4.63 -7.54 -9.77 170.14 38.70 1.20

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.