::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/05/25 2.60 0.80 5.30 5.00
آپادانا 0 0 0 1396/03/09 2455 1,859,227 18,669M 50.41 0.38 5.18 -6.55 -10.70 84.87 30.00 1.03
آسمان یکم 0 0 0 1396/05/27 1823 4,601,120 75,721M 14.30 3.88 6.93 19.22 22.14 360.11 58.00 1.18
آوای ثروت کیان 0 0 0 1396/05/27 195 1,194,645 58,587M 2.10 4.37 7.52 13.80 14.59 73.20 0.84
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1396/05/27 3018 5,308,954 74,017M 8.67 -0.79 -4.46 5.31 0.68 429.85 36.40 1.18
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1396/05/27 308 1,151,582 8,580M 12.68 -2.90 -3.20 9.06 15.16 12.63 70.70 0.81
امین آوید 0 0 0 1396/05/27 1446 1,703,049 8,582M 9.84 0.43 3.48 1.24 -4.73 68.94 61.70 0.88
امین کارآفرین 0 0 0 1396/05/27 2835 4,268,938 4,269M 83.83 0.77 0.12 2.74 -5.46 325.69 36.90 0.68
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1396/05/27 826 1,180,640 49,023M 6.62 1.29 -2.06 1.62 -5.52 16.60 58.30 1.38
ایساتیس 0 0 0 1396/05/27 2741 6,168,242 99,272M 0.14 9.99 7.23 18.49 48.07 514.12 47.90 1.17
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1396/05/27 2602 3,121,414 65,319M 5.34 -0.32 2.24 11.03 11.62 212.15 39.50 0.71
بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان 0 0 0 1396/05/27 85 1,063,133 228,574M 50.94 3.96 5.51 9.50 0.34
بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1396/05/27 3163 7,618,801 113,718M 14.40 2.56 -1.32 20.66 27.81 661.21 44.70 1.24
بانک توسعه تعاون 0 0 0 1396/05/27 1929 2,571,574 37,964M 0.51 1.35 1.22 2.17 -1.17 155.26 55.20 1.07
بانک دی 0 0 0 1396/05/27 2260 2,681,967 156,823M 0.03 1.29 -3.65 2.84 0.40 168.20 40.70 1.27
بانک مسکن 0 0 0 1396/05/24 2723 8,265,580 104,031M 5.04 3.04 0.74 11.40 7.43 725.75 48.90 1.22
بذر امید آفرین 0 0 0 1396/05/27 1362 1,186,187 121,251M 21.11 6.57 6.23 10.40 7.61 16.27 46.30 0.81
بین المللی مهرآفرین پارس 0 0 0 1395/08/12 2301 1,399,706 8,653M 15.39 1.03 -5.36 -9.07 24.48 39.69 26.80 1.32
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1396/05/27 277 971,809 2,028M 94.76 -3.62 -1.48 -0.39 -2.81 80.80 0.02
پردیس 0 0 0 1396/05/27 799 1,087,973 18,670M 4.63 -2.19 -5.26 -1.30 -6.68 39.18 55.80 0.79
تدبیرگران آینده 0 0 0 1396/01/13 2331 2,964,106 7,606M 13.96 1.87 -0.71 -1.80 -11.56 195.30 36.90 0.81
تصمیم نگاران پیشتاز 0 0 0 1396/05/27 280 1,077,720 107,990M 38.45 0.13 -0.32 3.81 5.19 78.90 0.49
توسعه اندوخته آینده (ETF) 0 0 0 1396/05/27 1336 11,884 102,371M 0.87 -0.79 1.43 5.62 4.25 18.75 56.30 0.73
توسعه صادرات 0 0 0 1396/05/27 2290 4,590,190 67,733M 0.32 0.33 -16.34 -7.67 -17.97 358.72 42.60 1.67
دیدگاهان 0 0 1 1396/02/03 1393 746,893 26,323M 30.64 3.97 3.43 2.59 -2.07 -25.31 53.40 1.53
ذوب آهن 0 0 0 1396/04/26 1124 1,119,588 24,382M 1.86 -1.33 -5.17 -7.87 -1.22 56.41 48.70 1.08
زرین پارسیان 0 0 0 1396/05/27 1041 1,389,094 109,955M 56.65 6.00 3.57 7.08 10.24 93.61 59.60 0.89
سبحـان 0 0 0 1396/05/27 1544 1,433,989 107,813M 2.27 1.82 1.50 6.26 7.58 41.99 55.60 0.69
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1396/05/27 482 746,881 74,902M 25.08 -2.43 -4.40 0.12 -18.70 -26.21 39.10 0.92
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1396/05/27 2301 1,914,604 232,050M 24.40 2.59 2.80 5.83 5.32 91.48 39.50 0.70
سرمايه گذاري مشترک ارمغان الماس 0 0 0 1396/05/27 280 1,126,030 41,644M 0.02 -4.88 3.25 9.18 0.00 8.68 77.10 0.90
سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 0 0 0 1396/05/27 867 11,246 145,163M 3.90 1.82 1.72 4.26 1.02 6.61 72.60 1.02
سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1396/05/27 867 1,003,250 61,622M 4.37 0.01 0.97 7.89 0.19 3.76 74.70 1.02
سهم آشنا 0 0 0 1396/05/27 1251 942,772 76,844M 5.12 -0.66 -0.62 -0.72 -0.20 20.80 34.80 1.01
سینا 0 0 0 1396/05/27 2393 5,857,878 78,349M 14.14 -3.22 -4.66 -0.16 -6.40 485.84 40.10 1.34
شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 0 0 0 1396/05/27 915 11,625 116,716M 0.71 3.17 3.93 4.81 2.14 14.63 68.10 1.11
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1396/05/27 2352 2,547,232 86,866M 8.71 1.87 1.10 3.57 2.76 153.43 35.30 0.99
صبا 0 0 0 1396/05/27 2715 2,569,266 103,958M 16.37 2.62 0.85 5.92 -7.05 155.30 46.80 1.56
صندوق سرمايه گذاري سرمايه دنيا 0 0 0 1396/05/27 237 1,153,317 23,816M 16.58 0.15 -0.94 8.18 0.00 10.55 72.50 0.78
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله آسمان آرماني سهام (ETF) 0 0 0 1396/05/27 1345 10,554 118,098M 9.90 1.27 5.21 15.91 13.25 5.86 54.80 1.19
صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید 0 0 1 1396/05/27 118 1,007,436 140,674M 62.44 1.95 5.72 0.00 0.00 7.24 100.00 0.43
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1396/05/27 1638 1,733,985 116,255M 0.83 0.52 2.61 7.37 3.80 129.49 58.80 0.45
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 0 0 0 1396/05/27 613 1,043,800 59,072M 0.70 -1.19 0.92 4.57 -0.99 0.64 77.00 0.86
صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 0 0 0 1396/05/27 2742 7,406,975 251,237M 0.28 0.44 2.66 7.21 5.90 639.46 49.70 0.55
صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 0 0 1 1396/05/27 3390 15,885,760 136,443M 0.77 0.72 2.99 7.74 8.47 1488.58 47.10 0.48
صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 0 0 1 1396/05/27 2314 3,842,517 211,988M 1.61 0.45 2.49 6.54 5.22 283.87 55.00 0.54
صنعت و معدن 0 0 0 1396/04/06 2973 3,067,979 25,157M 25.09 -0.98 4.51 -0.47 2.21 206.12 46.60 0.68
فيروزه 0 0 1 1396/05/27 2562 6,149,053 150,449M 1.65 0.96 2.01 11.24 16.95 514.11 52.50 0.39
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 0 0 0 1396/05/27 460 12,374 120,389M 21.26 7.35 8.15 9.01 12.52 21.94 63.60 1.74
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 0 0 0 1396/05/27 1083 12,900 77,120M 27.37 0.62 0.35 2.82 -5.04 26.47 56.50 0.86
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 0 0 0 1396/05/27 1413 10,614 53,120M 2.87 -0.92 -3.47 3.66 -3.75 5.00 48.60 0.98
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 0 0 0 1396/05/27 637 13,621 68,105M 5.82 1.93 3.56 10.29 -3.42 29.72 59.10 0.64
گنجینه بهمن 0 0 0 1396/05/27 2680 3,857,188 14,661M 5.65 -2.10 1.41 3.95 -0.32 284.80 46.40 1.05
گنجینه رفاه 0 0 1 1396/05/27 2602 3,085,648 103,088M 2.52 0.73 1.48 4.77 -1.02 208.12 47.10 1.05
مشترك افق 0 0 0 1396/04/06 1301 783,471 28,999M 26.94 -4.08 4.54 -14.38 -16.10 -21.65 42.20 1.24
مشترك خوارزمي 0 0 0 1396/05/27 2197 3,028,772 103,130M 13.26 1.73 2.38 7.90 7.80 202.88 39.10 1.27
مشترك كارگزاري بانك صادرات 0 0 0 1396/02/26 3430 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 32.90 0.98
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1396/05/27 3389 16,728,979 122,088M 10.15 2.33 0.85 -3.13 -6.91 1561.06 35.80 1.23
مشترك نيكان پارس 0 0 0 1396/01/15 1657 3,357,001 37,504M 1.21 -1.28 12.39 41.14 47.36 235.73 37.50 0.87
مشترک آرمان 0 0 0 1396/05/27 1779 3,428,196 174,560M 3.01 5.36 6.96 8.62 4.34 242.82 59.20 1.55
مشترک آگاه 0 0 0 1396/05/27 3300 18,439,175 120,795M 2.38 2.30 2.87 4.61 -11.23 1741.48 39.70 0.78
مشترک افتخار حافظ 0 0 0 1396/05/27 1082 923,310 18,055M 11.13 -1.72 -4.55 -1.88 -19.43 14.39 50.60 1.25
مشترک البرز 0 0 0 1396/05/27 1575 1,100,880 21,564M 17.32 -1.04 -3.51 6.50 -0.01 116.94 45.70 0.65
مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره 0 0 0 1396/05/27 1196 1,051,571 53,102M 20.71 0.71 -0.71 4.79 1.40 35.19 49.70 1.09
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1396/05/27 1267 1,196,933 186,013M 6.65 -0.40 1.79 9.41 16.70 41.54 49.30 0.82
مشترک بورسیران 0 0 0 1396/05/27 2955 15,670,521 1,186,149M 0.17 -4.09 -2.88 5.74 12.47 1467.07 39.50 0.90
مشترک پویا 0 0 0 1396/05/27 3436 13,279,200 88,506M 7.51 -3.00 -4.60 2.60 -7.29 1226.78 36.50 0.86
مشترک تدبیرگر سرمایه 0 0 0 1395/12/15 2358 1,735,650 6,170M 2.98 -11.98 -21.14 -22.18 -30.42 72.82 33.50 1.33
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1396/05/27 2455 4,458,620 42,624M 18.07 1.80 0.79 2.62 -6.85 343.50 39.10 1.09
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1396/01/14 1413 968,861 46,730M 0.00 -1.73 -3.07 4.38 -5.20 -3.15 37.70 1.57
مشترک دماسنج 0 0 0 1396/05/27 1408 820,071 74,863M 0.03 -6.58 -9.21 5.67 7.28 -9.99 42.10 3.03
مشترک راهنما 0 0 0 1396/03/26 2426 3,073,385 3,073M 51.58 -2.04 -4.06 -11.10 -7.35 204.21 35.50 0.77
مشترک رشد سامان 0 0 0 1396/05/27 1285 1,273,745 103,898M 61.01 0.99 1.64 8.49 15.79 65.42 52.00 0.85
مشترک رضوي 0 0 0 1396/05/17 2884 3,228,093 22,958M 0.86 -0.88 -7.77 -1.13 -8.38 222.82 36.20 1.28
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1396/05/27 1177 910,630 101,392M 96.16 1.90 3.51 6.18 -7.03 1.53 43.90 0.61
مشترک صبای هدف 0 0 0 1396/05/27 393 1,211,044 25,650M 35.67 1.70 2.02 5.92 11.77 13.18 71.90 1.04
مشترک عقیق 0 0 0 1396/05/27 2367 5,182,485 104,049M 0.58 1.40 2.08 5.00 -10.84 415.63 42.10 0.78
مشترک فام 0 0 0 1396/05/27 1230 1,063,072 6,678M 25.32 -0.07 2.65 3.38 -6.10 4.46 46.20 1.06
مشترک گنجینه ی مهر 0 5 0 1396/05/27 1362 1,484,784 100,762M 46.68 -0.90 -2.57 6.78 16.32 45.92 61.10 1.13
مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1396/05/27 650 1,487,076 20,435M 3.28 1.97 0.47 7.12 -4.01 43.00 84.10 1.44
مشترک معین بهگزین 0 0 0 1396/05/20 1252 939,975 11,094M 84.32 -0.29 -1.28 9.14 -8.38 -5.20 41.00 1.18
مشترک نواندیشان  0 0 0 1396/05/27 2666 1,730,412 18,576M 9.73 2.38 -2.42 2.09 3.43 72.76 37.80 1.51
مشترک نوين نيک 0 0 0 1396/05/27 1531 1,328,460 30,460M 19.62 -0.22 3.93 3.33 -0.24 31.62 43.10 1.10
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1396/05/27 2713 5,913,884 99,152M 42.63 -1.68 -1.14 7.19 -7.47 491.11 38.50 1.22
مشترک نیکوکاری رفاه کودک 0 20 0 1396/05/27 1256 914,715 2,232M 89.25 0.48 -2.26 -5.29 -8.61 -1.43 46.50 0.83
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1396/05/14 3436 8,203,325 82,238M 41.77 -1.52 -4.08 1.54 -8.07 720.77 34.60 1.39
مشترک کاریزما 0 0 0 1396/05/27 1783 3,129,719 62,116M 25.80 -6.19 -7.49 8.26 0.52 213.00 44.10 1.03
مشترک یکم سامان 0 0 0 1396/05/27 2252 2,927,889 99,282M 14.10 -0.56 -2.31 6.57 -0.04 190.46 40.80 1.25
میعاد ایرانیان 0 0 0 1396/05/27 1089 1,034,240 25,872M 46.03 2.71 1.68 6.22 2.19 9.14 52.80 0.41
نقش جهان 0 0 0 1396/05/27 2504 4,362,147 54,562M 20.68 -2.03 5.75 3.85 2.13 335.21 49.70 1.67
نوید انصار 0 0 0 1396/05/27 1631 1,081,987 36,128M 10.01 2.15 -2.47 0.99 -12.09 52.30 53.80 1.23
نیکوکاری دانشگاه تهران 15 0 0 1396/05/27 1189 1,151,174 8,509M 91.83 0.70 3.35 7.84 11.61 37.69 55.00 0.13
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 0 1396/05/27 612 1,064,426 261,602M 68.78 2.96 6.23 10.29 13.77 27.10 71.40 0.48
نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1396/05/27 887 1,058,008 5,399M 21.81 0.14 -3.22 2.78 -5.56 14.64 68.60 1.37
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 18 0 0 1396/05/27 475 1,042,272 89,661M 59.15 1.84 2.93 9.66 12.74 16.73 84.00 0.15
همیان سپهر 0 0 0 1396/05/03 1119 1,022,999 102,078M 58.95 1.55 4.15 15.82 12.40 2.16 49.00 0.66
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1396/05/27 1508 864,314 4,373M 7.93 -8.20 -16.45 -2.37 -22.31 -15.86 41.10 2.20
کارآفرینان برتر آینده 0 0 0 1396/02/03 2310 2,005,814 13,164M 0.56 7.50 3.20 -5.73 0.73 100.20 34.10 1.12
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1396/05/27 3296 7,935,873 101,928M 38.99 -0.90 0.14 7.04 5.52 693.40 38.70 0.67
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1396/05/27 2317 1,577,413 112,641M 24.14 2.44 4.10 26.35 47.76 113.97 40.20 1.12
یکم آبان 0 0 0 1396/05/27 1005 1,334,092 12,298M 14.81 1.09 2.24 2.56 -4.17 33.31 69.10 1.42
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1396/05/27 2828 6,851,441 106,937M 0.18 4.04 1.17 -2.32 -12.14 585.15 39.20 1.54
یکم دانا 0 0 0 1396/05/27 1866 3,300,270 13,983M 0.01 3.74 5.33 7.95 8.35 227.44 58.30 0.84

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.