::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/07/24 2.30 7.30 8.80 10.30
آپادانا 0 0 0 1396/03/09 2514 1,859,227 18,669M 50.41 0.38 5.18 -6.55 -10.70 84.87 29.30 0.81
آسمان یکم 0 0 0 1396/07/24 1882 4,791,120 82,939M 18.04 0.17 8.95 15.26 27.48 379.11 58.90 1.22
آوای ثروت کیان 0 0 0 1396/07/24 254 1,245,280 61,389M 1.29 2.03 9.38 13.44 19.44 74.30 1.20
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1396/07/24 3077 5,207,902 72,603M 0.07 1.04 -1.23 -4.68 -1.62 419.76 36.90 1.22
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1396/07/24 367 1,175,800 28,458M 0.22 1.09 -0.12 2.87 15.00 15.00 71.60 0.90
امین آوید 0 0 0 1396/07/24 1505 0 101,819M 88.97 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 63.00 0.76
امین کارآفرین 0 0 0 1396/06/14 2894 4,268,806 4,269M 95.27 0.00 1.84 6.11 -3.28 325.68 37.00 0.71
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1396/07/24 885 1,182,625 49,093M 3.35 -1.21 2.42 1.91 -3.71 16.79 59.20 1.44
ایساتیس 0 0 0 1396/07/24 2800 6,235,387 123,891M 35.42 1.99 11.63 9.27 33.93 520.80 48.70 1.14
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1396/07/24 2661 3,226,548 107,315M 22.89 1.64 3.24 7.60 15.97 222.67 40.40 0.74
بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان 0 0 0 1396/07/24 144 1,128,638 242,657M 34.22 -0.22 10.39 12.01 37.80 1.29
بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1396/07/24 3222 7,259,077 124,798M 2.53 -7.63 -1.70 -6.01 14.89 625.27 45.00 1.30
بانک توسعه تعاون 0 0 0 1396/07/24 1988 2,727,455 39,515M 2.30 2.21 7.89 8.69 4.37 170.74 56.30 1.12
بانک دی 0 0 0 1396/07/24 2319 2,862,496 167,247M 3.80 0.59 8.61 6.43 7.18 186.25 41.80 1.25
بانک مسکن 0 0 0 1396/07/24 2782 8,596,981 108,184M 22.37 0.66 7.01 7.94 9.91 758.86 49.60 1.22
بذر امید آفرین 0 0 0 1396/07/24 1421 1,228,257 125,420M 18.99 3.22 10.56 11.10 7.46 20.39 47.50 0.84
بین المللی مهرآفرین پارس 0 0 0 1395/08/12 2360 1,399,706 8,653M 15.39 1.03 -5.36 -9.07 24.48 39.69 26.20 1.13
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1396/07/24 336 955,134 1,993M 12.31 -0.81 -5.21 -2.46 -4.49 -4.48 79.70 0.39
پردیس 0 0 0 1396/07/24 858 1,027,915 17,629M 5.10 -0.71 -7.39 -10.85 -14.62 33.18 56.50 0.84
تدبیرگران آینده 0 0 0 1396/01/13 2390 2,964,106 7,606M 13.96 1.87 -0.71 -1.80 -11.56 195.30 36.00 0.78
تصمیم نگاران پیشتاز 0 0 0 1396/07/24 339 1,112,127 45,812M 46.56 -0.80 3.48 4.55 11.21 8.55 79.90 0.62
توسعه اندوخته آینده (ETF) 0 0 0 1396/07/24 1395 12,579 98,290M 10.97 2.03 5.64 9.37 10.04 25.69 57.80 0.77
توسعه صادرات 0 0 0 1396/07/24 2349 4,827,888 70,159M 0.39 1.27 6.23 12.61 -14.50 382.48 43.50 1.85
دیدگاهان 0 0 1 1396/02/03 1452 746,893 26,323M 30.64 3.97 3.43 2.59 -2.07 -25.31 51.20 1.82
ذوب آهن 0 0 0 1396/04/26 1183 1,119,588 24,382M 1.86 -1.33 -5.17 -7.87 -1.22 56.41 46.30 1.10
زرین پارسیان 0 0 0 1396/07/24 1100 1,437,761 114,581M 39.23 1.75 9.83 7.62 14.26 98.25 61.10 0.84
سبحـان 0 0 0 1396/07/24 1603 1,505,016 84,996M 5.81 1.43 7.47 7.17 15.42 49.02 56.70 0.76
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1396/07/24 541 795,397 79,768M 26.14 3.23 6.53 -1.74 -14.23 -21.42 43.20 0.91
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1396/07/24 2360 1,991,865 230,126M 22.14 1.35 6.97 7.61 10.22 99.21 40.60 0.77
سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 0 0 0 1396/07/24 926 11,848 152,940M 7.48 2.38 8.08 8.41 6.81 12.31 73.60 1.06
سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1396/07/24 926 1,011,361 62,288M 19.10 1.13 1.47 6.52 0.62 4.98 75.10 1.13
سهم آشنا 0 0 0 1396/07/24 1310 955,652 89,235M 1.72 0.76 1.44 3.20 2.74 22.07 36.80 1.01
سینا 0 0 0 1396/07/16 2452 6,041,046 80,008M 12.65 -1.04 2.96 2.20 -4.68 504.15 41.00 1.46
شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 0 0 0 1396/07/24 974 12,130 121,783M 5.47 3.01 8.21 10.55 8.69 19.61 68.70 1.20
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1396/07/24 2411 2,672,435 90,419M 5.10 2.07 7.43 8.83 8.56 165.88 36.60 0.99
صبا 0 0 0 1396/07/24 2774 2,680,113 108,411M 19.58 1.72 7.45 6.20 -4.10 166.31 47.70 1.59
صندوق سرمايه گذاري سرمايه دنيا 0 0 0 1396/07/24 296 1,139,103 23,522M 37.94 0.24 -0.76 1.72 0.00 9.19 73.90 0.75
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله آسمان آرماني سهام (ETF) 0 0 0 1396/07/24 1404 10,915 122,143M 9.32 -0.38 6.09 12.90 16.83 9.48 55.90 1.17
صندوق سرمايه گذاري گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1396/07/24 339 1,031,459 38,128M 0.55 -4.88 -11.84 -4.74 0.00 -0.45 75.40 0.87
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی 0 0 0 1396/07/24 246 205,785 20,578M 96.95 0.08 -79.53 -79.52 0.00 -79.53 17.10 0.00
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1396/07/24 1697 1,811,839 122,968M 25.07 2.89 6.32 10.53 9.76 139.23 60.40 0.48
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1396/07/24 1690 1,139,970 37,481M 19.62 3.44 7.40 3.73 -3.53 58.06 54.80 1.20
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 0 0 0 1396/07/24 672 1,052,580 54,729M 13.32 -0.45 -0.13 2.32 -0.05 1.49 77.70 0.93
صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 0 0 0 1396/07/24 2801 7,801,222 263,135M 18.24 2.81 5.98 10.04 10.81 678.82 50.70 0.60
صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 0 0 1 1396/07/24 3449 16,655,743 137,460M 22.03 2.56 5.76 9.68 12.52 1565.57 48.00 0.52
صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 0 0 1 1396/07/24 2373 4,038,349 212,106M 13.62 2.84 5.75 9.56 10.04 303.43 56.10 0.60
صنعت و معدن 0 0 0 1396/07/24 3032 3,422,283 19,449M 50.55 0.95 10.70 12.30 13.63 241.48 47.60 0.58
فيروزه 0 0 1 1396/07/24 2621 6,344,294 153,722M 31.78 0.32 5.03 8.07 21.19 533.61 53.40 0.36
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 0 0 0 1396/07/24 519 12,754 124,089M 0.72 0.24 12.52 13.29 17.56 24.07 65.10 1.76
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 0 0 0 1396/07/24 1142 13,339 93,085M 26.94 1.55 4.37 4.64 0.03 29.56 58.00 0.82
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 0 0 0 1396/07/24 1472 10,930 54,701M 4.44 0.63 3.21 -0.84 0.45 7.51 49.60 1.03
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 0 0 0 1396/07/24 696 14,437 72,180M 4.49 2.35 8.64 12.18 3.84 36.42 61.00 0.77
گنجینه بهمن 0 0 0 1396/06/31 2739 3,991,243 15,159M 30.66 3.02 3.32 9.32 3.69 298.17 46.60 1.02
گنجینه رفاه 0 0 1 1396/07/24 2661 3,231,842 108,325M 5.08 2.04 5.81 7.87 4.97 222.72 48.00 0.98
مشترك افق 0 0 0 1396/07/24 1360 832,560 26,810M 29.58 1.70 3.71 1.38 -11.16 -16.74 43.40 1.18
مشترك خوارزمي 0 0 0 1396/07/24 2256 3,168,261 107,803M 5.92 0.75 7.36 7.42 13.43 216.83 40.00 1.32
مشترك كارگزاري بانك صادرات 0 0 0 1396/02/26 3489 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 32.30 1.00
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1396/07/24 3448 17,453,035 126,203M 10.60 1.10 7.49 2.68 0.18 1632.95 36.60 1.29
مشترك نيكان پارس 0 0 0 1396/01/15 1716 3,357,001 37,504M 1.21 -1.28 12.39 41.14 47.36 235.73 36.20 0.63
مشترک آرمان 0 0 0 1396/07/24 1838 3,488,200 177,954M 0.51 -0.21 8.51 10.81 7.07 248.82 59.70 1.61
مشترک آگاه 0 0 0 1396/07/24 3359 19,574,431 124,670M 0.06 2.56 9.23 10.63 -2.35 1854.86 40.50 0.90
مشترک افتخار حافظ 0 0 0 1396/07/24 1141 930,123 18,089M 5.56 -0.10 -1.06 -2.56 -15.97 15.06 51.30 1.25
مشترک البرز 0 0 0 1396/07/24 1634 1,092,829 18,715M 18.07 0.85 -1.42 1.49 -1.34 116.13 46.90 0.64
مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره 0 0 0 1396/07/24 1255 1,065,237 53,450M 22.86 -0.62 2.67 5.41 1.89 36.53 51.10 0.98
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1396/07/24 1326 1,190,379 168,033M 0.09 1.37 6.02 11.13 25.82 48.38 50.90 0.78
مشترک بورسیران 0 0 0 1396/07/24 3014 15,926,757 1,150,278M 0.02 -1.07 -1.42 2.82 13.94 1492.70 40.20 0.85
مشترک پویا 0 0 0 1396/07/24 3495 13,277,864 99,133M 9.34 -1.38 -2.10 -2.51 -2.93 1226.64 37.20 0.86
مشترک تدبیرگر سرمایه 0 0 0 1395/12/15 2417 1,735,650 6,170M 2.98 -11.98 -21.14 -22.18 -30.42 72.82 32.70 1.26
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1396/07/24 2514 4,616,802 42,992M 8.04 1.54 5.69 5.94 -1.32 359.23 40.10 1.11
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1396/07/24 1472 1,040,747 47,204M 0.00 0.17 9.29 5.74 10.90 4.04 37.50 1.74
مشترک دماسنج 0 0 0 1396/07/16 1467 842,583 70,874M 0.02 -9.24 -0.76 -3.25 4.34 -7.73 43.30 2.89
مشترک راهنما 0 0 0 1396/03/26 2485 3,073,385 3,073M 51.58 -2.04 -4.06 -11.10 -7.35 204.21 34.70 0.86
مشترک رشد سامان 0 0 0 1396/07/24 1344 1,252,833 101,563M 63.01 0.84 3.11 4.94 12.84 67.61 53.60 0.72
مشترک رضوي 0 0 0 1396/07/24 2943 3,092,461 21,932M 37.69 -3.35 -6.50 -8.68 -10.17 209.25 36.10 1.21
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1396/07/24 1236 948,502 105,430M 64.73 1.80 6.23 8.82 -3.82 5.16 46.00 0.57
مشترک سیب 0 0 0 1396/07/24 1289 1,020,231 8,609M 16.44 -2.21 -3.28 0.98 -9.60 0.25 47.70 1.17
مشترک صبای هدف 0 0 0 1396/07/24 452 1,238,040 24,199M 64.04 -0.20 4.41 6.07 5.17 15.70 72.70 1.14
مشترک عقیق 0 0 0 1396/07/24 2426 5,409,452 98,257M 0.06 1.64 6.38 8.29 -3.15 438.21 43.10 0.85
مشترک گنجینه ی مهر 0 5 0 1396/07/24 1421 1,516,641 101,926M 45.95 2.59 1.54 -1.41 14.94 49.05 61.80 0.99
مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1396/07/24 709 1,588,942 21,454M 7.68 0.66 9.79 10.32 5.66 52.80 84.00 1.63
مشترک معین بهگزین 0 0 0 1396/05/20 1311 939,975 11,094M 84.32 -0.29 -1.28 9.14 -8.38 -5.20 40.20 1.20
مشترک نواندیشان  0 0 0 1396/07/24 2725 1,602,788 15,459M 2.18 -1.41 -4.78 -7.62 -11.36 60.02 38.50 1.40
مشترک نوين نيک 0 0 0 1396/07/16 1590 1,262,098 28,939M 13.93 -5.35 -3.91 -0.20 -4.75 25.17 43.90 1.24
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1396/07/24 2772 5,863,539 98,226M 28.44 -1.11 -1.86 1.16 -6.81 486.08 39.40 1.24
مشترک نیکوکاری رفاه کودک 0 20 0 1396/06/19 1315 915,571 1,776M 87.59 0.16 -0.31 -1.92 -6.94 -1.35 46.40 0.81
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1396/07/24 3495 8,400,877 76,162M 8.42 0.28 1.56 -1.85 -3.06 740.54 35.20 1.37
مشترک کاریزما 0 0 0 1396/07/24 1842 3,041,704 59,322M 18.73 -0.42 -7.82 -8.93 -0.31 204.20 44.90 1.05
مشترک یکم سامان 0 0 0 1396/07/24 2311 2,910,213 98,412M 7.04 0.80 -0.43 0.81 -2.80 188.71 41.80 1.30
میعاد ایرانیان 0 0 0 1396/07/24 1148 1,085,577 32,584M 41.82 2.52 7.87 7.29 11.29 13.36 54.70 0.38
نقش جهان 0 0 0 1396/07/18 2563 4,298,797 52,054M 23.10 -0.47 -1.44 3.22 3.49 328.88 50.30 1.55
نیکوکاری دانشگاه تهران 15 0 0 1396/07/24 1248 1,007,871 7,560M 91.05 1.79 5.52 9.51 15.49 42.82 56.60 0.14
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 0 1396/07/24 671 1,037,855 255,071M 69.62 2.46 8.00 12.74 17.84 32.02 73.10 0.42
نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1396/07/24 946 1,082,029 5,522M 28.39 2.55 2.94 -2.63 -4.80 16.92 69.50 1.29
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 18 0 0 1396/07/24 534 1,096,166 94,298M 76.66 2.23 7.54 10.22 14.86 21.74 85.60 0.17
همیان سپهر 0 0 0 1396/07/24 1178 1,056,108 105,618M 33.75 2.07 4.25 8.04 8.87 5.37 50.60 0.64
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1396/07/24 1567 802,361 4,059M 20.99 -1.34 -14.46 -16.66 -28.69 -21.89 42.20 2.06
کارآفرینان برتر آینده 0 0 0 1396/02/03 2369 2,005,814 13,164M 0.56 7.50 3.20 -5.73 0.73 100.20 33.30 1.22
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1396/07/24 3355 8,293,970 106,528M 40.04 1.86 4.04 6.44 9.46 729.20 39.60 0.69
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1396/07/24 2376 1,638,259 107,948M 30.83 1.58 7.27 15.32 49.33 120.06 41.10 1.09
یکم آبان 0 0 0 1396/07/24 1064 1,331,780 12,295M 24.63 1.53 1.27 1.40 -2.92 33.08 69.70 1.40
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1396/07/24 2887 6,960,792 105,407M 0.18 0.16 6.31 2.12 -9.14 596.08 39.90 1.65
یکم دانا 0 0 0 1396/07/24 1925 3,465,134 14,682M 24.66 2.52 9.65 11.16 13.17 243.80 59.10 0.87

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.