::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/09/26 8.40 13.30 21.20 18.50
آپادانا 0 0 0 1396/03/09 2576 1,859,227 18,669M 50.41 0.38 5.18 -6.55 -10.70 84.87 28.60 1.64
آسمان یکم 0 0 0 1396/09/26 1944 5,418,266 93,796M 22.14 10.66 12.91 27.37 37.15 441.83 59.30 1.21
آوای ثروت کیان 0 0 0 1396/09/26 316 1,604,230 91,266M 5.87 21.27 29.97 45.26 60.42 53.87 74.90 1.63
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1396/09/12 3139 5,433,415 75,747M 0.83 4.10 3.82 0.52 5.52 442.27 37.40 1.26
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1396/09/26 429 1,303,381 35,797M 17.13 9.35 11.93 11.77 25.72 27.48 71.00 1.42
امین آوید 0 0 0 1396/09/26 1567 1,934,386 107,260M 61.93 3.42 7.03 18.45 11.70 91.88 63.60 0.57
امین کارآفرین 0 0 0 1396/06/14 2956 4,268,806 4,269M 95.27 0.00 1.84 6.11 -3.28 325.68 36.20 0.73
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1396/09/26 947 1,341,243 55,678M 12.50 8.25 11.23 20.85 7.24 32.46 59.30 1.52
ایساتیس 0 0 0 1396/09/26 2862 6,558,622 123,886M 18.45 3.15 6.52 17.67 22.26 552.98 48.90 0.80
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1396/09/26 2723 3,405,890 111,683M 22.94 4.36 7.23 12.62 19.35 240.60 41.20 0.65
بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1396/09/26 3284 7,325,648 109,057M 3.09 3.23 -7.05 -0.81 11.30 631.92 45.10 1.01
بانک توسعه تعاون 0 0 0 1396/08/19 2050 2,865,565 66,507M 36.35 6.38 11.15 12.85 10.22 184.45 56.80 1.11
بانک دی 0 0 0 1396/09/26 2381 3,285,942 191,482M 4.89 7.10 15.39 25.32 19.07 228.60 42.60 1.31
بانک مسکن 0 0 0 1396/09/26 2844 10,128,272 140,813M 14.96 6.14 17.81 26.80 26.41 911.84 50.30 1.33
بذر امید آفرین 0 0 0 1396/09/26 1483 1,280,777 130,783M 28.52 4.21 7.04 15.99 16.90 25.54 48.20 0.66
بین المللی مهرآفرین پارس 0 0 0 1395/08/12 2422 1,399,706 8,653M 15.39 1.03 -5.36 -9.07 24.48 39.69 25.50 0.00
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1396/09/26 398 1,196,903 8,961M 1.24 22.97 23.43 20.09 19.93 19.70 78.60 0.94
پردیس 0 0 0 1396/09/26 920 1,071,177 18,371M 3.64 2.55 1.28 -1.67 -10.14 37.50 57.00 0.72
تدبیرگران آینده 0 0 0 1396/01/13 2452 2,964,106 7,606M 13.96 1.87 -0.71 -1.80 -11.56 195.30 35.10 0.66
تصمیم نگاران پیشتاز 0 0 0 1396/09/26 401 1,287,689 20,588M 17.04 6.77 14.36 22.27 24.27 25.68 77.80 0.78
توسعه اندوخته آینده (ETF) 0 0 0 1396/09/26 1457 14,290 111,658M 0.00 7.47 14.71 21.84 23.67 42.79 58.50 0.79
توسعه صادرات 0 0 0 1396/09/26 2411 5,243,561 77,940M 0.49 4.83 9.93 13.16 -4.22 424.02 44.00 1.73
دیدگاهان 0 0 1 1396/02/03 1514 746,893 26,323M 30.64 3.97 3.43 2.59 -2.07 -25.31 49.10 1.82
ذوب آهن 0 0 0 1396/09/26 1245 1,402,886 47,864M 2.10 13.50 12.07 19.77 9.87 83.82 44.30 0.92
زرین پارسیان 0 0 0 1396/09/26 1162 1,594,824 140,573M 19.07 6.10 12.40 26.80 19.66 113.24 61.50 0.92
سبحـان 0 0 0 1396/09/26 1665 1,694,343 95,678M 7.69 7.89 13.50 22.67 27.63 67.77 57.50 0.73
سپهر آتی خوارزمي 0 0 0 1396/09/26 603 912,987 91,561M 33.82 9.49 18.38 19.33 9.75 -9.80 44.50 0.53
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1396/09/26 2422 2,188,770 251,214M 16.32 7.61 10.72 18.97 18.95 118.90 41.50 0.81
سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 0 0 0 1396/09/26 988 13,321 171,946M 3.06 8.43 14.06 23.61 16.62 26.28 73.40 1.11
سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1396/09/26 988 1,113,223 68,560M 0.39 7.69 11.05 20.22 9.73 14.69 75.00 1.25
سهم آشنا 0 0 0 1396/09/26 1372 1,081,439 105,216M 13.07 10.64 13.81 19.60 6.70 34.46 37.90 0.98
سینا 0 0 0 1396/09/26 2514 7,187,846 93,787M 25.34 9.77 17.55 26.28 16.06 618.84 42.00 1.58
شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 0 0 0 1396/09/26 1036 14,476 145,335M 13.16 17.05 20.07 31.91 24.42 42.75 68.80 1.39
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1396/09/26 2473 3,025,385 102,306M 3.59 9.46 14.68 22.74 18.28 201.00 37.70 1.00
صبا 0 0 0 1396/09/26 2836 3,049,099 160,913M 12.61 10.22 14.82 28.24 11.31 202.97 48.20 1.64
صندوق سرمايه گذاري سرمايه دنيا 0 0 0 1396/09/26 358 1,135,296 23,444M 18.89 0.34 -0.38 1.46 0.00 8.83 70.30 0.66
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله آسمان آرماني سهام (ETF) 0 0 0 1396/09/26 1466 12,212 136,656M 7.23 9.99 10.82 22.62 27.30 22.49 56.30 1.24
صندوق سرمايه گذاري گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1396/09/26 401 1,201,009 44,890M 14.42 10.68 9.94 11.88 14.53 15.91 74.80 0.92
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی 0 0 0 1396/09/25 308 205,992 20,599M 96.50 0.01 0.18 -79.50 0.00 -79.51 79.50 0.33
صندوق سرمایه گذاری فيروزه موفقیت 0 0 1 1396/09/26 2683 7,151,079 168,494M 25.64 10.95 12.16 19.64 29.75 614.18 53.60 0.57
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1396/09/26 1759 2,015,067 127,479M 7.20 6.74 14.48 20.73 22.60 161.47 60.90 0.52
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1396/09/26 1752 1,302,646 42,064M 13.82 12.14 17.52 25.49 11.00 74.21 55.60 1.18
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 0 0 0 1396/09/26 734 1,089,621 56,670M 18.16 2.57 1.94 8.17 4.60 5.06 76.30 0.86
صندوق سرمایه گذری توسعه ممتاز 0 0 0 1396/09/26 2863 8,773,343 295,872M 4.69 6.87 14.46 20.73 23.55 775.87 51.30 0.68
صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 0 0 1 1396/09/26 3511 18,929,213 148,500M 8.83 7.15 15.59 21.82 26.11 1792.92 48.50 0.63
صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 0 0 1 1396/09/26 2435 4,636,286 237,920M 5.03 8.74 16.92 22.85 25.32 363.17 56.70 0.71
صنعت و معدن 0 0 0 1396/09/26 3094 3,659,870 20,762M 19.17 6.31 7.91 19.41 18.35 265.18 49.00 0.61
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 0 0 0 1396/09/26 581 14,098 137,160M 1.35 13.36 10.26 33.28 33.63 37.95 65.00 1.60
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 0 0 0 1396/09/26 1204 14,327 121,467M 25.21 5.05 8.22 14.04 10.75 40.30 58.70 0.72
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 0 0 0 1396/09/26 1534 12,405 62,085M 0.09 7.70 13.18 19.07 17.50 21.30 50.40 1.14
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 0 0 0 1396/09/26 758 16,205 81,021M 3.85 8.99 13.46 22.44 24.48 53.96 62.00 1.02
گنجینه بهمن 0 0 0 1396/06/31 2801 3,991,243 15,159M 30.66 3.02 3.32 9.32 3.69 298.17 45.80 1.01
گنجینه رفاه 0 0 1 1396/09/26 2723 3,793,464 127,036M 0.75 10.26 18.63 26.04 22.00 278.80 50.80 0.88
مشترك افق 0 0 0 1396/09/26 1422 932,826 57,369M 44.60 4.94 12.96 17.81 0.32 -6.71 43.60 1.75
مشترك خوارزمي 0 0 0 1396/09/26 2318 3,828,798 130,145M 0.50 12.43 20.89 30.20 30.72 282.89 41.00 1.36
مشترك كارگزاري بانك صادرات 0 0 0 1396/02/26 3551 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 31.80 1.04
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1396/09/26 3510 21,634,611 103,089M 1.20 18.96 23.89 33.05 20.81 2048.15 36.90 1.63
مشترك نيكان پارس 0 0 0 1396/01/15 1778 3,357,001 37,504M 1.21 -1.28 12.39 41.14 47.36 235.73 35.00 0.32
مشترک آرمان 0 0 0 1396/09/26 1900 3,845,718 202,181M 1.57 12.18 9.44 27.98 13.82 284.57 59.90 1.71
مشترک آگاه 0 0 0 1396/09/26 3421 22,380,188 132,379M 0.08 10.76 15.90 26.19 18.25 2135.07 41.10 1.23
مشترک افتخار حافظ 0 0 0 1396/09/26 1203 1,026,046 13,855M 7.30 7.93 9.46 10.47 -9.94 24.49 52.20 1.22
مشترک البرز 0 0 0 1396/09/26 1696 1,156,982 19,465M 9.87 3.71 5.99 7.13 3.43 122.55 47.40 0.60
مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره 0 0 0 1396/08/21 1317 1,061,912 53,193M 24.00 -0.33 0.98 -0.11 2.87 36.21 50.10 0.82
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1396/09/26 1388 1,304,800 166,542M 0.16 8.44 9.97 18.47 24.37 59.83 51.70 0.75
مشترک بورسیران 0 0 0 1396/09/26 3076 16,584,174 1,188,438M 0.06 3.24 2.96 4.33 11.69 1558.44 40.80 0.75
مشترک پویا 0 0 0 1396/09/26 3557 14,964,937 102,809M 4.97 9.93 10.33 9.41 8.61 1395.21 37.90 0.84
مشترک تدبیرگر سرمایه 0 0 0 1396/08/26 2479 1,239,202 3,273M 2.47 -2.29 -8.00 -27.39 -44.48 23.39 32.20 0.79
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1396/09/26 2576 5,162,669 47,579M 8.94 8.54 12.58 20.19 13.33 413.53 40.90 1.12
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1396/09/26 1534 1,240,557 52,482M 0.01 10.70 18.58 31.12 19.81 24.01 38.90 1.77
مشترک دماسنج 0 0 0 1396/09/24 1529 1,056,518 84,264M 0.01 8.62 15.97 22.99 27.07 13.74 44.50 2.59
مشترک راهنما 0 0 0 1396/03/26 2547 3,073,385 3,073M 51.58 -2.04 -4.06 -11.10 -7.35 204.21 33.80 1.45
مشترک رشد سامان 0 0 0 1396/09/26 1406 1,359,618 123,022M 39.00 6.30 8.80 13.63 16.45 78.29 54.50 0.41
مشترک رضوي 0 0 0 1396/09/26 3005 3,620,335 25,675M 0.22 11.48 12.99 8.14 7.57 262.04 36.80 1.30
مشترک سپهر آتی 0 0 0 1396/09/26 1298 995,942 110,693M 55.70 3.59 6.57 13.19 4.61 9.70 47.30 0.51
مشترک سیب 0 0 0 1396/09/26 1351 1,093,691 9,642M 10.63 7.99 3.39 5.51 0.31 7.47 48.20 1.28
مشترک صبای هدف 0 0 0 1396/09/26 514 1,342,934 30,655M 49.81 5.54 8.00 16.38 18.60 25.50 71.90 0.98
مشترک عقیق 0 0 0 1396/09/26 2488 6,049,391 108,181M 0.47 8.71 12.61 20.74 14.34 501.88 43.80 1.10
مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1396/09/26 771 1,907,071 25,812M 10.03 11.77 20.44 34.25 26.20 83.39 83.10 1.75
مشترک معین بهگزین 0 0 0 1396/08/20 1373 994,225 11,734M 43.22 1.14 5.63 5.44 2.12 0.22 41.00 1.25
مشترک نواندیشان  0 0 0 1396/09/26 2787 1,729,541 14,900M 7.06 7.17 6.03 3.71 -5.74 72.67 38.80 1.44
مشترک نوين نيک 0 0 0 1396/09/26 1652 1,273,708 8,226M 59.41 -0.11 -5.89 -0.07 -7.42 26.29 43.80 0.85
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1396/09/26 2834 6,133,075 102,428M 24.25 6.05 2.87 4.59 -0.96 513.02 40.00 1.21
مشترک نیکوکاری رفاه کودک 0 20 0 1396/06/19 1377 915,571 1,776M 87.59 0.16 -0.31 -1.92 -6.94 -1.35 44.30 0.72
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1396/09/26 3557 9,388,907 86,988M 12.76 8.48 11.52 11.31 5.67 839.40 35.90 1.28
مشترک کاریزما 0 0 0 1396/09/26 1904 3,348,920 64,118M 5.16 6.45 9.48 6.89 12.77 234.92 45.70 1.24
مشترک یکم سامان 0 0 0 1396/09/26 2373 3,083,005 103,611M 15.89 4.84 6.56 10.40 4.21 205.85 42.40 1.14
میعاد ایرانیان 0 0 0 1396/09/26 1210 1,071,758 41,120M 46.23 2.13 7.04 12.85 16.50 17.44 56.00 0.19
نقش جهان 0 0 0 1396/09/21 2625 4,493,749 82,698M 54.91 1.29 3.55 15.77 6.77 348.33 50.80 1.43
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 0 16 0 1396/09/26 733 1,103,082 271,102M 66.90 3.98 7.94 17.43 20.61 38.29 72.80 0.30
نیکوکاری ندای امید 0 15 1 1396/09/26 1008 1,050,542 5,361M 6.99 7.92 13.84 15.82 6.16 28.17 69.70 1.25
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 18 0 0 1396/09/26 596 1,155,174 99,374M 77.71 1.64 7.09 14.17 19.65 27.23 84.70 0.08
همیان سپهر 0 0 0 1396/09/26 1240 1,113,570 111,365M 29.33 3.76 6.82 11.03 19.10 10.95 51.60 0.68
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1396/09/26 1629 799,234 4,040M 23.14 0.46 -1.16 -14.98 -23.69 -22.20 42.60 1.83
کارآفرینان برتر آینده 0 0 0 1396/02/03 2431 2,005,814 13,164M 0.56 7.50 3.20 -5.73 0.73 100.20 32.40 2.16
کارگزاری بانک تجارت 0 0 0 1396/09/26 3417 9,213,655 104,105M 26.91 7.77 12.40 16.03 21.03 821.15 40.30 0.66
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1396/09/26 2438 1,818,804 132,087M 21.48 8.01 12.07 24.54 40.17 138.11 41.80 0.95
یکم آبان 0 0 0 1396/08/28 1126 1,332,459 12,301M 14.67 -0.53 -0.19 3.23 -5.60 33.14 68.90 1.53
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1396/09/26 2949 8,356,455 126,517M 0.71 13.74 19.16 29.73 9.40 735.65 40.60 1.72
یکم دانا 0 0 0 1396/09/26 1987 3,828,784 16,223M 13.45 9.34 12.30 24.22 20.69 279.88 60.10 0.91

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.