::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/02/28 4.10 36.20 21.00 123.70
آوای سهام کیان 0 0 0 1398/02/20 832 4,409,235 1,227,628M 6.75 4.77 36.65 23.03 176.65 322.92 58.90
ارزش کاوان آینده 0 0 0 1398/02/24 3655 14,194,932 287,277M 6.43 13.77 44.50 36.94 160.58 1316.69 37.40
افق روشن بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/02/20 945 2,912,098 137,396M 0.13 6.87 28.97 17.46 139.16 184.82 59.30
اندیشه خبرگان سهام 0 0 0 1398/02/20 1463 2,732,018 127,266M 23.58 2.54 26.87 21.77 132.92 169.81 52.20
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0 0 0 1398/02/20 3239 7,862,054 212,299M 6.53 6.72 34.26 22.75 127.67 686.24 42.90
بازارگردانی افتخار حافظ (ETF) 0 0 0 1398/02/20 1719 1,025,570 55,888M 64.70 6.04 10.41 12.17 10.87 24.44 45.70
بانک دی 0 0 0 1398/02/20 2897 6,166,539 359,392M 17.80 3.46 20.48 11.18 86.30 516.66 44.10
بذر امید آفرین 0 0 0 1398/02/20 1999 2,092,173 324,628M 10.46 4.67 22.22 16.15 64.14 105.07 48.70
پاداش سرمايه پارس 0 0 0 1398/02/20 914 2,338,002 99,627M 6.71 6.10 24.55 8.57 71.42 133.81 61.80
پردیس 0 0 6 1397/03/22 1436 876,719 1,753M 49.18 0.93 -3.20 -11.49 -12.40 24.97 44.20
تصمیم نگاران پیشتاز 0 0 0 1397/10/09 917 1,720,452 1,720M 77.10 -0.51 -1.98 8.25 30.99 67.92 53.00
توسعه اندوخته آینده (ETF) 0 0 0 1398/02/28 1973 30,693 329,765M 1.05 6.24 34.05 23.02 119.24 206.69 59.00
توسعه صادرات 0 0 0 1398/02/20 2927 9,481,125 94,186M 8.32 10.13 28.38 26.21 114.32 847.50 44.70
ثروت آفرین تمدن 0 0 0 1398/02/20 2416 8,423,566 1,232,806M 10.92 5.23 24.64 18.08 144.46 742.36 57.40
ذوب آهن نوویرا 0 0 0 1398/02/20 1761 3,018,797 331,561M 0.93 6.36 31.87 33.54 148.00 269.53 46.90
زرین پارسیان 0 0 0 1398/02/20 1678 3,058,815 627,761M 17.11 5.79 28.78 17.68 132.45 276.50 57.60
سپهر آتی خوارزمي (ETF) 0 0 0 1398/02/20 1119 1,802,188 319,124M 6.10 2.66 10.01 11.16 77.52 78.05 45.10
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0 0 0 1398/02/20 2938 4,047,744 453,513M 0.79 11.56 28.32 22.15 95.12 304.82 43.20
سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید (ETF) 0 0 0 1398/02/28 211 1,021,867 166,607M 22.96 5.08 25.63 -4.46 0.00 2.20 16.10
سهم آشنا 0 0 12 1398/02/24 1888 2,629,415 563,129M 2.03 13.02 38.10 36.53 178.73 221.74 41.60
سینا 0 0 0 1398/02/20 3030 13,292,600 91,280M 11.44 8.72 34.67 17.56 83.74 1229.37 42.70
شاخصی کارآفرین 0 0 0 1398/02/24 2989 5,723,499 193,672M 0.25 5.17 28.42 7.89 91.52 469.43 39.00
صندوق بازارگردانی اکسیر سودا (ETF) 0 0 0 1398/02/27 154 4,254,019 252,314M 70.10 3.07 311.74 0.00 0.00 325.42 18.20
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر د (ETF) 0 20 0 1398/02/28 328 13,825 69,145M 0.90 6.37 14.39 13.62 0.00 38.26 40.90
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین (ETF) 0 0 0 1398/02/27 484 1,498,229 320,107M 11.87 0.18 14.78 6.76 49.82 50.09 44.60
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید (ETF) 0 0 0 1398/02/28 147 16,279 81,455M 19.99 31.02 60.16 0.00 0.00 62.79 28.60
صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله) 0 0 0 1398/02/28 357 22,017 270,423M 15.96 1.11 29.73 21.16 0.00 118.62 48.50
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام (ETF) 0 0 0 1398/02/28 1982 22,054 169,598M 3.44 3.15 36.69 23.81 94.70 121.20 57.00
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش (ETF) 0 0 0 1398/02/28 2440 2,755,497 82,006M 7.24 22.88 35.13 -40.11 7.03 175.55 61.60
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0 0 0 1398/02/28 2566 8,315,107 228,765M 1.92 11.81 45.69 40.34 168.66 725.39 56.50
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 0 0 0 1398/02/28 1504 27,870 320,739M 0.23 7.26 36.59 21.73 118.61 164.20 68.60
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی 0 0 0 1398/02/27 824 188,721 18,872M 35.78 -1.49 -4.60 -6.91 -8.12 -81.22 72.60
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0 0 4 1398/02/28 1504 1,508,649 131,002M 3.93 12.15 33.91 30.69 79.40 86.26 69.40
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 0 0 0 1398/02/28 1552 28,292 275,560M 0.47 1.80 29.12 15.45 102.94 178.99 64.80
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0 0 0 1398/02/28 3199 16,174,688 652,099M 1.78 14.19 34.01 40.82 122.36 1515.38 55.10
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0 0 0 1398/02/28 3239 10,169,893 281,137M 3.62 12.88 49.24 48.27 171.41 915.53 52.50
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0 0 0 1398/02/28 2460 11,206,957 109,133M 0.47 5.59 44.50 30.84 121.01 1020.70 59.30
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0 0 1 1398/02/28 2275 4,286,285 364,446M 4.00 6.59 36.45 27.61 126.13 404.59 61.10
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0 0 0 1398/02/27 3378 11,042,380 146,334M 1.07 5.68 29.64 27.04 69.22 999.39 50.50
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0 0 0 1398/02/28 3800 9,158,934 46,619M 0.00 7.06 23.87 23.79 69.67 815.09 46.30
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن 0 0 0 1398/02/14 3360 22,648,793 293,007M 8.07 20.18 45.97 27.78 147.86 2162.67 51.20
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0 0 0 1398/02/28 4027 43,819,970 1,477,127M 2.54 6.22 35.93 27.37 131.13 4282.00 50.30
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0 0 0 1398/02/28 2951 10,563,635 1,864,218M 3.13 7.67 34.50 24.51 125.22 955.31 57.30
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان 0 0 0 1398/02/28 2181 4,229,299 45,613M 5.23 -0.18 28.58 23.53 133.59 318.77 58.70
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا 0 0 0 1398/02/28 874 2,011,629 41,540M 0.00 3.45 31.20 22.69 93.15 92.83 62.20
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0 0 0 1398/02/28 3352 6,832,216 294,366M 0.53 5.46 26.17 15.79 122.32 578.88 50.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0 0 0 1398/02/28 917 2,895,362 64,850M 0.08 8.80 36.00 37.14 123.01 179.44 66.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0 0 0 1398/02/27 1287 4,384,305 135,247M 1.15 2.48 32.15 20.23 145.37 321.60 73.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان 0 0 0 1398/02/28 3141 11,274,622 212,053M 7.55 15.56 35.45 38.32 151.84 1024.85 49.70
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0 0 0 1398/02/27 2268 3,577,211 131,269M 1.81 4.25 32.69 27.66 171.54 300.06 56.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1398/02/27 1524 2,153,664 14,195M 9.83 2.40 30.53 19.81 129.75 147.09 63.50
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0 0 0 1398/02/27 1642 3,090,063 128,201M 2.29 6.64 38.49 29.16 118.98 208.77 62.70
قابل معامله آتیه درخشان مس 0 0 0 1398/02/20 1097 31,352 323,847M 1.08 5.46 27.16 20.47 144.29 208.95 59.70
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 0 0 0 1398/02/24 1720 27,764 279,823M 5.44 4.49 23.37 12.61 91.54 171.93 57.80
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 0 0 0 1398/02/24 2050 29,428 697,584M 3.23 7.18 39.81 19.27 136.88 188.94 51.80
قابل معامله هستی بخش آگاه 0 0 0 1398/02/20 1274 37,199 212,033M 2.14 6.39 34.40 18.94 132.95 254.28 59.00
مشترك افق 0 0 0 1398/02/20 1938 2,105,704 127,330M 12.01 9.74 31.55 25.74 138.50 110.58 43.30
مشترك خوارزمي 0 0 0 1398/02/20 2834 8,824,441 331,702M 0.83 6.27 28.10 13.86 128.98 782.46 41.70
مشترك كارگزاري بانك صادرات 0 0 0 1396/02/26 4067 5,747,254 11,495M 58.59 -1.64 2.65 -4.33 -0.09 475.73 27.70
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0 0 0 1398/02/20 4026 57,002,555 719,315M 0.67 10.13 41.71 22.12 175.71 5559.92 38.80
مشترک آگاه 0 0 0 1398/02/20 3937 54,928,064 466,339M 7.52 6.75 37.23 22.47 149.99 5385.56 42.30
مشترک البرز 0 0 0 1398/02/20 2212 1,356,870 14,324M 9.41 7.64 23.06 8.12 94.42 195.13 47.70
مشترک بانک خاورمیانه 0 0 0 1398/02/20 1904 2,687,421 238,409M 0.16 13.08 43.47 31.71 158.64 220.59 50.70
مشترک بورسیران 0 0 0 1398/02/20 3592 33,087,457 1,893,661M 1.07 11.06 42.97 33.71 127.88 3223.79 42.00
مشترک پویا 0 0 0 1398/02/20 4073 31,251,873 299,330M 7.01 6.22 34.28 21.08 130.14 3022.50 39.40
مشترک تدبیرگران فردا 0 0 0 1398/02/20 3092 10,778,109 139,296M 1.80 5.46 19.40 6.95 116.87 972.09 41.70
مشترک توسعه ملی 0 0 0 1398/02/20 2050 3,394,975 285,789M 3.03 11.48 48.50 35.14 173.35 239.37 39.20
مشترک دماسنج 0 0 0 1398/02/20 2045 3,066,198 227,178M 0.11 12.27 41.53 39.99 273.53 230.51 43.00
مشترک رشد سامان 0 0 0 1398/02/20 1922 2,082,889 198,772M 0.79 9.30 25.79 22.17 88.41 183.59 53.40
مشترک رضوي 0 0 0 1397/07/11 3521 3,195,728 3,196M 1.33 -9.79 -16.48 -11.34 3.04 219.58 34.20
مشترک عقیق 0 0 0 1398/02/20 3004 12,789,126 169,072M 2.70 5.02 31.53 15.44 118.81 1172.44 44.60
مشترک نواندیشان  0 0 0 1398/02/20 3303 2,732,379 86,704M 69.80 1.64 8.43 -4.15 70.72 172.79 37.50
مشترک نوین پایدار 0 0 0 1398/02/20 3350 13,965,612 222,360M 4.58 9.09 25.69 15.02 148.71 1295.91 41.30
مشترک کارگزاری حافظ 0 0 0 1398/02/20 4073 20,115,400 142,457M 4.91 7.39 35.91 23.12 126.94 1912.62 37.50
مشترک کاریزما 0 0 0 1398/02/20 2420 8,510,465 226,046M 0.39 11.85 38.96 19.42 161.69 751.13 45.90
مشترک یکم سامان 0 0 0 1398/02/20 2889 4,690,180 132,695M 5.07 6.17 24.52 19.60 85.16 365.29 43.10
میعاد ایرانیان 0 0 0 1398/02/20 1726 1,806,269 95,404M 2.32 5.90 24.54 5.47 78.13 93.67 53.80
همیان سپهر 0 0 0 1398/02/20 1756 1,794,408 179,441M 4.91 7.77 24.52 9.59 64.67 83.05 49.90
يکم سهام گستران شرق 0 0 0 1398/02/20 2145 1,437,844 7,809M 22.89 7.30 29.10 22.73 129.62 39.97 43.50
کارگزاری پارسیان 0 0 0 1398/02/20 2954 4,361,885 272,461M 0.28 13.15 32.11 25.59 149.49 392.42 43.00
یکم اکسیر فارابی 0 0 0 1398/02/20 3465 22,105,308 472,634M 5.60 13.05 39.23 31.92 183.14 2110.55 42.20

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.