::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/02/06 2.70 2.40 -0.90 1.50
آپادانا 1395/09/08 2341 1,994,088 10,096M 3.65 -5.16 -0.19 -3.48 14.76 98.28 30.50 1.28
آرمان شهر 1396/02/05 1285 1,543,049 117,309M 38.96 2.12 1.53 -0.81 9.19 54.30 71.40 0.87
آسمان یکم 1396/02/05 1709 4,216,138 44,548M 30.16 6.63 10.11 6.96 17.23 321.61 56.40 1.02
آگاه 1396/02/05 3186 17,944,938 156,605M 2.81 1.89 0.04 -11.49 -15.26 1692.13 38.30 0.79
آوای ثروت کیان 1396/02/05 81 1,098,909 54,639M 16.25 1.01 9.89 5.40 79.00 0.66
ارزش کاوان آینده 1396/02/05 2904 5,624,516 79,092M 0.19 9.02 12.79 3.10 9.40 461.34 35.60 1.08
ارگ 1395/10/10 2390 2,430,865 8,792M 1.15 -6.85 -10.88 -11.41 14.42 143.10 43.50 1.25
افق روشن بانک خاورمیانه 1396/02/05 194 1,169,621 7,484M 37.46 10.39 10.46 14.11 14.40 74.20 0.70
امین آوید 1396/02/05 1332 1,658,438 9,626M 11.63 1.18 -0.98 -5.44 -6.04 64.51 60.70 1.40
امین کارآفرین 1396/02/05 2721 4,316,977 20,031M 4.90 3.30 1.42 -2.89 1.72 330.48 36.60 0.91
اندیشمندان پارس نگر خبره 20 12 1396/02/05 1082 1,022,927 61,857M 22.59 3.23 1.59 -2.96 3.17 32.38 49.50 0.99
اندیشه خبرگان سهام 1396/02/05 712 1,183,905 49,158M 0.06 4.09 0.38 -6.55 -2.24 16.92 56.30 0.97
ایساتیس 1396/02/05 2627 5,695,206 79,272M 28.83 5.58 5.95 7.42 55.74 467.02 46.90 1.09
باران کشاورزی 1396/02/05 2488 3,033,960 109,820M 8.73 5.59 9.74 5.91 5.08 203.41 38.00 0.66
بانک اقتصاد نوین 1396/02/05 3049 7,822,087 102,485M 21.40 16.24 23.58 17.39 46.08 681.52 43.80 1.07
بانک توسعه تعاون 1396/02/05 1815 2,520,266 38,157M 10.13 -0.01 0.17 -5.37 -0.48 150.17 54.60 0.94
بانک دی 1396/02/05 2146 2,739,983 161,119M 4.71 5.48 4.20 -1.32 0.01 174.00 39.10 1.20
بانک مسکن 1396/02/05 2609 8,151,554 108,562M 31.89 8.81 9.42 2.84 17.04 714.36 47.80 1.37
بذر امید آفرین 1396/02/05 1248 1,116,722 114,120M 32.83 2.81 6.22 -2.96 -3.12 9.46 43.50 0.84
بورسیران 1396/02/05 2841 15,810,824 1,200,690M 0.77 5.06 5.55 10.14 14.13 1481.10 38.40 0.89
بین المللی مهرآفرین پارس 1395/08/12 2187 1,399,706 8,653M 15.39 1.03 -5.36 -9.07 24.48 39.69 28.20 1.68
پاداش سرمايه پارس 1396/02/05 163 980,574 2,046M 95.31 0.70 0.26 -1.94 -1.94 73.00 0.14
پارسیان 1396/02/05 2203 1,474,894 43,642M 3.06 13.58 18.07 28.12 32.36 103.72 38.50 1.03
پردیس 15 6 1396/02/05 685 1,285,513 22,124M 0.08 8.12 5.72 -4.78 -1.60 48.62 53.90 0.85
پیشتاز 1396/02/05 3276 15,264,386 143,073M 35.84 1.22 2.87 1.64 11.05 1426.44 45.90 0.46
پیشرو 1396/02/05 2200 3,709,639 228,061M 24.63 0.83 1.94 -0.45 7.71 270.59 53.60 0.53
تدبیرگران آینده 1396/01/13 2217 2,964,106 7,606M 13.96 1.87 -0.71 -1.80 -11.56 195.30 38.80 1.09
تصمیم نگاران پیشتاز 1396/02/05 166 1,070,754 107,292M 54.91 2.74 3.93 7.08 4.51 83.10 0.32
توسعه اندوخته آینده (ETF) 1396/02/05 1222 11,544 109,832M 6.51 0.31 2.51 0.01 7.80 15.35 54.80 0.66
توسعه صادرات 1396/02/05 2176 4,535,784 65,488M 5.44 9.21 -12.28 -21.08 -18.41 353.28 41.40 1.31
توسعه ممتاز 1396/02/05 2628 7,137,118 251,241M 18.47 0.73 2.32 -0.02 8.06 612.52 48.20 0.51
خاورمیانه 1396/02/05 1153 1,145,231 190,025M 5.86 2.50 3.77 11.42 14.41 36.37 47.10 0.70
خوارزمي 1396/02/05 2083 2,957,773 51,625M 11.72 2.79 4.70 2.77 0.55 195.78 37.20 1.45
دماسنج 15 6 1396/02/05 1294 855,930 82,127M 0.02 8.94 9.04 -1.66 16.08 -6.39 40.40 3.18
دیدگاهان 1396/02/03 1279 746,893 26,323M 30.64 3.97 3.43 2.59 -2.07 -25.31 57.50 0.74
ذوب آهن 18 12 1396/02/05 1010 1,420,910 40,652M 0.08 0.26 1.17 0.96 -0.66 63.90 47.60 1.02
راهنما 1395/12/24 2312 3,148,573 18,318M 25.57 -2.12 -9.21 -11.15 -4.86 211.66 35.50 0.78
رشد سامان 1396/02/05 1171 1,292,076 106,016M 66.16 3.10 7.82 4.80 17.99 62.74 49.90 0.88
زرین پارسیان 20 12 1396/02/05 927 1,352,321 50,486M 12.65 4.36 6.36 7.38 6.93 90.10 57.80 0.81
سبحـان 1396/02/05 1430 1,407,632 53,138M 21.30 1.91 5.83 0.78 12.94 39.38 54.10 0.75
سپهر آتی 20 6 1396/01/08 1063 863,214 17,298M 65.20 0.40 -6.78 -12.12 -15.60 -3.01 44.90 0.78
سپهر آتی خوارزمي 1396/02/05 368 794,283 79,656M 22.89 0.82 1.05 -12.55 -21.53 -21.53 32.10 0.87
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 1396/02/05 2187 1,863,252 229,130M 27.60 2.59 2.89 0.90 -1.09 86.35 37.40 1.01
سرمايه گذاري مشترک ارمغان الماس 1396/02/05 166 1,105,687 50,021M 15.54 7.49 6.71 0.00 0.00 6.71 81.90 0.72
سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان (ETF) 1396/02/06 753 10,989 141,845M 6.83 1.88 2.15 -2.99 -4.14 4.17 72.40 0.95
سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان 0 6 1396/02/06 753 978,400 60,097M 5.12 5.36 6.89 -4.72 -6.73 1.39 75.00 0.89
سهم آشنا 1396/02/01 1137 927,106 70,977M 83.98 7.19 -4.24 -3.32 -3.28 19.25 30.90 1.04
سینا 1396/02/05 2279 6,019,108 91,713M 22.91 3.93 0.94 -6.76 -3.31 501.96 38.80 1.19
شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه (ETF) 1396/02/05 801 11,066 111,104M 2.93 1.04 -0.68 -3.02 -6.43 9.12 66.70 1.12
شاخصی کارآفرین 1396/02/05 2238 2,470,533 84,317M 3.11 0.80 -0.21 -1.66 -3.20 145.79 33.20 0.99
صبا 1396/02/03 2601 2,530,867 14,565M 12.02 3.98 -5.03 -10.52 -5.10 151.48 45.90 1.22
صباي هدف 1396/02/05 279 1,177,731 25,080M 33.56 2.98 8.75 0.78 10.06 70.30 0.85
صندوق سرمايه گذاري سرمايه دنيا 1396/02/05 123 1,141,718 23,576M 60.53 6.14 8.07 0.00 0.00 9.44 75.60 0.58
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله آسمان آرماني سهام (ETF) 1396/02/05 1231 9,786 112,446M 21.62 4.54 7.21 0.15 6.22 -1.85 53.30 1.08
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 12 1 1396/02/05 1524 1,704,532 113,435M 23.61 0.72 2.18 -1.42 6.11 122.57 56.80 0.45
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1396/02/05 499 1,040,622 55,305M 59.03 6.91 5.15 -4.12 6.02 0.33 78.40 0.86
صنعت و معدن 1396/02/05 2859 3,093,042 26,189M 22.47 6.05 2.57 0.01 -0.08 208.63 46.60 0.63
عقيق 1396/02/05 2253 5,074,469 143,572M 4.23 2.73 1.09 -10.30 -14.27 404.88 40.20 0.78
فيروزه 1396/02/05 2448 5,903,271 115,999M 50.11 3.17 7.02 11.72 16.82 489.56 51.40 0.36
قابل معامله آتیه درخشان مس (ETF) 1396/02/07 346 11,509 71,696M 0.68 2.64 1.11 1.28 15.09 13.41 61.00 1.24
قابل معامله امين تدبيرگران فردا (ETF) 1396/02/07 969 12,829 75,417M 26.44 2.59 2.26 -3.74 -5.89 25.77 55.00 0.79
قابل معامله سپهر کاریزما (ETF) 1396/02/07 1299 11,436 58,380M 0.10 8.70 12.86 3.10 2.21 13.13 47.20 0.90
قابل معامله هستی بخش آگاه (ETF) 1396/02/07 523 13,111 65,551M 15.70 3.92 3.94 -6.27 -12.82 24.87 55.10 0.70
گنجینه بهمن 1396/02/05 2566 3,892,991 14,821M 30.71 6.63 1.18 -4.33 1.01 288.37 45.60 1.13
گنجینه رفاه 1396/01/14 2488 2,971,680 77,448M 16.08 0.94 -2.08 -2.81 -0.81 196.74 47.50 0.96
مشترك افق 1396/02/05 1187 843,599 31,751M 0.36 13.32 -6.99 -12.81 -17.19 -15.64 43.10 1.51
مشترك كارگزاري بانك صادرات 1396/02/05 3316 5,904,628 35,953M 32.52 4.15 3.66 -3.13 -2.16 491.49 33.60 1.09
مشترك نوين نيك 1396/02/05 1417 1,262,461 16,764M 57.90 0.17 -3.61 -7.79 -6.45 25.20 42.30 0.80
مشترك نيكان پارس 1396/01/15 1543 3,357,001 37,504M 1.21 -1.28 12.39 41.14 47.36 235.73 40.30 1.20
مشترک آرمان 1396/02/05 1665 3,185,022 161,570M 2.28 4.03 -0.35 -5.63 1.64 218.50 58.40 1.37
مشترک افتخار حافظ 24 12 1396/02/05 968 957,932 18,997M 0.58 1.91 -9.50 -15.30 -14.13 17.79 48.10 1.19
مشترک البرز 20 12 1396/02/05 1461 1,083,689 25,232M 12.65 6.47 6.33 -2.95 -1.43 115.22 43.70 0.62
مشترک پویا 1396/02/05 3322 13,809,132 84,899M 2.25 3.68 2.81 -1.56 -3.46 1279.73 35.50 0.78
مشترک تدبیرگر سرمایه 1395/12/15 2244 1,735,650 6,170M 2.98 -11.98 -21.14 -22.18 -30.42 72.82 35.20 1.42
مشترک تدبیرگران فردا 1396/02/05 2341 4,397,771 44,132M 19.68 3.24 -0.17 -5.31 -5.74 337.44 37.40 0.96
مشترک توسعه ملی 1396/01/14 1299 968,861 46,730M 0.00 -1.73 -3.07 4.38 -5.20 -3.15 41.00 1.61
مشترک رضوي 1396/02/05 2770 3,461,728 24,620M 0.63 5.66 3.98 -0.51 1.94 246.18 35.30 1.13
مشترک فام 1396/02/05 1116 1,024,577 7,988M 9.39 3.61 -0.96 -8.23 -8.71 0.68 43.30 1.04
مشترک گنجینه ی مهر 1396/02/02 1248 1,557,223 110,695M 50.47 7.28 13.22 14.67 25.55 53.04 60.70 1.42
مشترک مبین سرمایه 1396/02/05 536 1,455,335 22,491M 9.90 2.35 4.99 -5.31 -1.34 39.95 86.60 1.28
مشترک نوین پایدار 1396/02/05 2599 5,963,537 35,817M 9.57 8.81 0.08 -7.61 -5.86 496.07 37.80 1.10
مشترک نیکوکاری رفاه کودک 20 3 1396/02/05 1142 930,076 5,241M 11.94 0.14 -4.34 -6.67 -4.43 0.11 43.70 0.73
مشترک کارگزاری حافظ 1396/02/05 3322 8,622,842 55,134M 0.18 1.85 3.68 -2.99 -0.39 762.75 33.70 1.36
مشترک کاریزما 1396/02/05 1669 3,445,895 55,703M 25.74 10.42 19.75 12.18 7.47 244.62 42.50 0.94
معین بهگزین 1395/11/06 1138 914,041 15,349M 0.42 -6.58 -10.36 -10.73 -5.27 -7.79 37.60 1.05
میعاد ایرانیان 12 6 1396/02/05 975 1,035,110 10,385M 39.98 1.63 5.72 1.48 -1.61 7.81 49.00 0.49
نقش جهان 1396/02/05 2390 4,252,365 44,080M 2.38 7.63 1.91 2.38 -6.52 324.25 49.10 1.66
نوانديشان 1396/02/05 2552 1,746,516 18,738M 30.94 2.97 2.56 -5.27 -8.95 74.36 36.40 1.67
نوید انصار 1396/02/05 1517 1,107,160 40,608M 9.05 5.08 1.45 -10.35 -8.51 54.80 52.90 1.34
نیکوکاری دانشگاه تهران 15 6 1396/02/05 1075 1,105,683 8,173M 89.13 2.34 4.68 6.05 16.40 33.27 58.40 0.03
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 1396/02/05 498 1,021,785 251,108M 56.67 1.80 3.87 3.82 13.41 20.06 67.70 0.29
نیکوکاری کشتی 1396/02/05 361 1,078,221 92,754M 51.56 1.54 5.74 4.86 20.53 12.11 83.70 0.06
همیان سپهر 10 6 1396/02/05 1005 983,689 29,304M 50.43 9.46 11.21 1.77 6.60 -1.79 47.90 0.57
يکم سهام گستران شرق 1396/02/05 1394 1,001,656 5,030M 0.56 16.87 11.96 -11.30 -22.33 -2.49 39.20 2.11
کارآفرینان برتر آینده 1396/02/03 2196 2,005,814 13,164M 0.56 7.50 3.20 -5.73 0.73 100.20 35.90 1.03
کارگزاري بانک ملي ايران 1396/02/05 3275 17,069,448 129,062M 0.03 1.17 1.05 -3.52 -8.91 1594.87 34.60 1.39
کارگزاری بانک تجارت 1396/02/05 3182 7,839,618 64,363M 5.35 1.64 5.39 1.61 10.78 683.78 37.40 0.61
کارگزاری بانک ملت 1395/12/23 2000 1,730,183 5,191M 5.24 25.78 5.52 0.68 -1.06 71.86 48.90 0.65
یکم آبان 1396/02/05 891 1,329,117 12,265M 7.85 7.38 2.03 -5.72 -7.51 32.81 69.40 1.46
یکم اکسیر فارابی 1396/02/05 2714 6,844,287 101,925M 0.21 2.75 -4.95 -11.81 -14.17 584.43 38.10 1.67
یکم دانا 1396/02/05 1752 3,108,187 15,314M 23.94 0.57 -0.24 -0.85 8.75 208.38 57.60 0.83
یکم سامان 1396/02/03 2138 2,965,047 103,510M 5.59 9.71 8.22 -1.48 1.20 194.15 39.50 1.27

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.