::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/03/31 -2.90 1.60 -1.80 8.20
سرمايه گذاري مشترک گنجينه الماس پايدار 1396/03/30 472 1,017,813 308,095M 99.71 3.63 5.35 10.76 23.96 27.18 81.40 0.00
 مشترک آتیه نوین 19 1 1396/03/30 2655 1,008,453 96,647,415M 99.49 1.66 4.94 9.96 20.60 153.73 46.40 0.03
آتیه ملت 18 3 1396/03/30 2140 1,013,545 362,636M 65.36 2.70 4.42 8.71 17.51 107.05 61.70 0.16
آرمان کارآفرین 19 1 1396/03/30 2272 1,017,563 15,106,647M 99.80 1.76 5.27 10.71 21.76 135.47 48.90 0.00
آینده آشنا ایرانیان 20 1 1396/03/30 2539 1,008,081 107,175M 91.64 1.79 5.57 -0.57 13.00 270.67 38.90 1.77
ارزش آفرین گلرنگ 1396/03/31 432 1,000,000 217,613M 85.62 2.14 5.36 10.86 22.31 20.79 92.40 0.07
ارزش آفرینان دی 20 1 1396/03/31 2098 1,008,672 61,443,786M 99.86 1.63 4.95 9.75 19.97 121.79 53.40 0.04
ارمغان ایرانیان 18 3 1396/03/30 2081 1,007,089 118,901M 88.45 1.24 5.02 8.91 19.62 120.55 51.20 0.08
اعتماد ملل 1396/03/31 272 1,019,425 1,733,937M 96.08 1.88 5.66 11.34 18.71 93.00 0.06
امین آشنای ایرانیان 20 1 1396/03/31 1896 1,003,613 1,847,013M 94.82 1.87 5.68 11.36 23.67 111.82 50.20 0.04
امین انصار 16 3 1396/03/30 1445 1,014,794 4,195,434M 98.79 3.02 4.48 9.11 20.72 88.44 74.80 0.00
امین سامان 18 1 1396/03/30 2067 1,015,238 1,027,241M 100.00 1.52 4.64 9.20 18.98 113.62 49.60 0.01
امین یکم فردا (ETF) 1396/03/30 181 10,177 1,266,980M 83.45 3.64 5.41 0.00 0.00 10.72 96.70 0.08
اندوخته پایدار سپهر 17 1 1396/03/31 1517 1,000,000 14,338,572M 99.90 1.64 4.93 9.68 19.37 90.52 57.70 0.00
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 18 1 1396/03/30 492 1,008,686 1,506,846M 99.98 1.70 4.86 9.81 19.64 26.68 89.80 0.07
اندوخته ملت 18 3 1396/03/31 1949 1,000,000 10,192,707M 79.40 3.06 6.06 10.59 20.17 106.61 68.50 0.00
انديشه زرين پاسارگاد 18 0 1396/03/31 447 1,000,000 1,142,518M 99.97 1.47 4.44 9.35 19.44 22.05 92.80 0.00
با درآمد ثابت کاریزما 1396/03/30 920 1,782,222 786,543M 99.92 1.87 5.89 11.57 24.26 75.93 74.40 0.01
با درآمد ثابت کوثریکم 19 1 1396/03/31 615 1,000,059 47,373,525M 85.35 3.54 6.89 11.84 21.89 37.17 88.50 0.06
بانک ایران زمین 20 1 1396/03/31 1974 1,017,033 10,412,333M 93.65 1.65 4.87 9.87 19.96 58.20 38.80 0.01
بانک گردشگری 20 1 1396/03/31 2167 1,000,000 18,384,201M 97.49 1.89 5.59 10.97 22.12 168.18 50.90 0.00
پاداش سرمایه بهگزین 18 12 1396/03/30 563 1,017,789 564,713M 99.98 1.78 5.21 10.04 19.24 35.90 76.20 0.31
پارند پايدار سپهر (ETF) 1396/04/01 326 10,102 1,115,053M 99.62 -0.02 -12.48 -8.08 -0.17 91.10 0.00
پیروزان 19 3 1396/03/30 1459 1,008,015 3,865,863M 92.49 1.59 5.12 10.42 21.05 79.10 57.30 0.07
توسعه تعاون صبا 15 1 1396/03/30 587 1,000,545 19,667,589M 99.58 1.64 4.92 9.87 19.27 32.11 83.80 0.11
توسعه سرمایه نیکی 1396/03/30 444 1,380,988 149,259M 98.55 1.94 5.85 11.92 26.58 33.20 92.30 0.01
درآمد ثابت سرآمد 1396/03/30 52 1,020,301 266,630M 83.66 2.03 3.27 3.27 88.50 0.09
ره آورد آباد مسکن 19 1 1396/03/30 1532 1,008,239 148,005,287M 98.39 1.62 4.90 9.76 20.24 67.83 53.10 0.07
سرمایه گذاری اوج ملت 20 3 1396/03/31 1818 1,000,000 28,859,451M 98.12 3.39 6.67 11.58 21.64 99.73 70.40 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 18 1 1396/03/31 570 1,000,000 15,300,344M 99.52 3.22 6.35 11.17 20.90 31.95 95.30 0.01
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 20 1 1396/03/30 2602 1,017,260 3,171,543M 97.45 3.60 5.38 11.01 24.11 115.40 58.70 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 20 1 1396/03/31 809 1,007,937 31,404,644M 97.30 1.52 4.72 9.56 19.89 48.17 100.00 0.00
صندوق سرمایه گذری ثابت حامی 1396/03/31 1024 1,824,768 1,404,661M 99.91 1.70 5.21 10.61 22.70 81.13 88.20 0.56
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر 1396/03/30 691 1,041,375 20,491M 98.06 1.45 4.02 7.22 15.73 34.47 101.20 0.06
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 1396/04/01 472 13,156 743,057M 99.93 1.72 5.05 10.22 21.43 29.55 91.70 0.02
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 1396/04/01 790 16,553 5,439,413M 99.66 1.76 5.50 11.18 23.66 61.43 83.40 0.00
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 1396/04/01 187 11,329 917,706M 99.06 1.84 5.51 11.18 11.54 96.80 0.00
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 1396/04/01 724 10,080 57,089M 88.97 -0.49 -0.65 -27.64 -21.21 -0.11 83.60 0.09
گسترش فردای ایرانیان 20 1 1396/03/31 2082 1,011,471 39,794,137M 99.97 1.56 4.68 10.05 20.46 117.16 52.30 0.13
گنجینه امید ایرانیان 17 1 1396/03/30 734 1,007,992 31,111,094M 99.12 1.62 4.93 9.81 19.77 42.17 95.10 0.00
گنجینه زرین شهر 18 1 1396/03/31 2083 1,000,000 300,071,156M 94.10 1.65 4.88 9.78 19.87 121.17 51.50 0.01
لوتوس پارسیان 19 1 1396/03/31 1718 1,003,156 137,230,141M 100.00 1.65 4.91 9.80 19.77 102.60 57.00 1.14
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 17 1 1396/03/30 753 1,003,039 5,298,822M 99.91 1.74 5.18 10.51 21.18 45.20 81.30 0.02
مشترک اندیشه فردا 18 1 1396/03/31 1409 1,015,297 15,587,203M 99.97 1.48 4.43 8.87 18.57 75.06 57.80 0.00
مشترک سپهر تدبیرگران 20 1 1396/03/30 1242 1,008,551 2,013,038M 99.84 1.71 5.16 10.53 22.26 78.64 63.00 0.06
مشترک کارگزاری کارآفرین 19 1 1396/03/30 2077 1,004,072 15,368,769M 99.65 1.73 5.16 10.54 21.14 128.17 50.70 0.03
مشترک یکم ایرانیان 19 1 1396/03/30 3063 1,008,005 13,933,970M 99.97 1.67 4.99 10.10 20.86 254.75 44.80 0.02
نگین رفاه 18 1 1396/03/31 1747 1,000,000 34,267,192M 99.20 3.36 6.69 11.73 21.82 97.68 70.60 0.00
نگین سامان 1396/02/17 61 1,018,200 705,700M 99.99 1.82 0.64 24.60 0.00
نگین سامان 1396/03/31 61 1,015,772 1,054,311M 100.00 1.53 4.10 2.90 85.30 0.15
نهال سرمایه ایرانیان 1396/03/31 2082 1,008,837 361,889M 99.85 1.68 5.07 10.26 21.38 115.69 51.30 0.04
نوين سامان 19 1 1396/03/31 2720 1,009,135 274,304M 99.35 1.71 5.25 10.50 21.25 152.86 45.40 0.04
نيکوکاري حافظ 20 3 1396/01/15 1175 1,009,148 4,995M 93.00 1.61 1.27 1.91 14.34 52.27 43.30 0.07
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 1396/03/30 202 1,014,486 81,922M 97.57 1.45 4.42 8.57 9.47 85.60 0.51
نیکوکاری پرسپولیس 17 3 1395/09/02 1245 1,139,365 5,840M 90.09 1.81 5.38 7.69 38.62 64.27 43.90 0.01
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 17 3 1396/03/30 565 1,012,351 59,240M 94.23 1.45 4.85 9.35 17.96 30.25 78.20 0.06
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 14 3 1396/03/30 1004 1,033,864 5,176M 91.45 1.36 3.31 7.53 17.79 55.14 65.70 0.02
نیکوکاری لوتوس رویان 1396/03/30 109 1,087,587 48,950M 94.97 1.56 4.86 5.80 89.90 0.01
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 18 3 1396/03/31 2291 1,015,532 150,777,763M 96.28 1.52 4.62 9.22 18.57 126.11 46.00 0.01

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.