::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/02/06 2.70 2.40 -0.90 1.50
سرمايه گذاري مشترک گنجينه الماس پايدار 1396/02/05 416 1,003,023 331,595M 99.62 1.78 5.39 10.80 21.56 23.92 79.60 0.01
آتیه ملت 18 3 1396/02/05 2084 1,026,661 367,329M 70.03 2.39 6.01 8.57 17.67 105.14 61.40 0.13
آتیه نوین 19 1 1396/02/06 2599 1,012,192 100,230,828M 99.99 1.64 5.01 9.92 20.74 150.69 45.40 0.04
آرمان کارآفرین 19 1 1396/02/05 2216 1,002,944 15,040,002M 99.82 1.77 5.40 10.74 22.01 132.24 47.80 0.03
آینده آشنا ایرانیان 20 1 1396/02/05 2483 1,012,774 83,921M 96.72 1.89 1.25 -0.27 3.57 267.20 37.70 1.73
ارزش آفرین گلرنگ 1396/02/05 376 1,020,606 201,983M 89.99 1.70 5.85 10.32 22.30 22.79 92.30 0.22
ارزش آفرینان دی 20 1 1396/02/06 2042 1,012,039 64,121,051M 99.90 1.63 4.89 9.74 20.10 118.78 52.30 0.04
ارمغان ایرانیان 18 3 1396/02/05 2025 1,029,937 122,262M 89.93 1.67 4.49 8.64 18.63 117.54 50.00 0.06
اعتماد ملل 1396/02/06 216 1,004,124 1,818,592M 97.07 1.93 5.69 11.46 15.21 92.10 0.07
افق کارگزاری بانک خاورمیانه 17 1 1396/02/05 697 1,006,430 5,523,426M 99.93 1.74 5.31 10.30 21.41 42.02 80.30 0.05
امین آشنای ایرانیان 20 1 1396/02/06 1840 1,007,228 1,737,166M 99.76 1.88 5.71 11.49 24.83 108.31 48.80 0.05
امین انصار 16 3 1396/02/05 1389 1,002,438 4,270,717M 97.59 1.50 4.53 9.27 19.23 85.73 74.00 0.00
امین سامان 18 1 1396/02/05 2011 1,002,495 1,108,402M 100.00 1.56 4.60 9.12 19.22 110.76 48.40 0.03
امین یکم فردا (ETF) 1396/02/05 125 10,029 1,002,863M 99.45 1.83 5.47 0.00 0.00 7.41 97.60 0.11
اندوخته پایدار سپهر 17 1 1396/02/05 1461 1,002,740 14,518,803M 99.99 1.64 4.84 9.50 19.31 89.13 56.30 0.03
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 18 1 1396/02/05 436 1,010,867 1,417,037M 99.98 1.53 4.75 9.62 19.64 23.55 89.50 0.07
اندوخته ملت 18 3 1396/02/05 1893 1,002,507 18,110,789M 88.51 1.51 4.53 9.03 19.08 102.24 67.70 0.00
انديشه زرين پاسارگاد 18 0 1396/02/07 391 1,003,385 1,736,520M 100.00 1.47 4.71 9.60 19.66 20.87 92.10 0.05
اندیشه فردا 18 1 1396/02/07 1353 1,003,388 17,163,678M 99.94 1.47 4.42 8.84 19.09 72.35 56.10 0.03
با درآمد ثابت کوثریکم 19 1 1396/02/05 559 1,003,214 53,048,796M 88.27 1.72 5.14 9.99 20.04 32.14 87.70 0.06
بانک ایران زمین 20 1 1396/02/05 1918 1,003,037 10,838,329M 97.70 1.64 4.96 9.99 20.05 55.20 37.20 0.02
بانک گردشگری 20 1 1396/02/05 2111 1,003,075 15,357,471M 99.07 1.81 5.55 10.56 21.89 166.53 49.70 0.02
پاداش سرمایه بهگزین 18 12 1396/02/05 507 1,003,272 542,844M 99.96 1.77 5.25 8.37 20.54 32.65 74.40 0.26
پارند پايدار سپهر (ETF) 1396/02/07 270 11,769 1,168,421M 99.94 1.75 5.07 10.60 16.31 90.00 0.00
پیروزان 19 3 1396/02/05 1403 1,029,413 4,075,027M 93.18 1.78 5.11 10.13 20.59 75.86 55.90 0.14
توس ایرانیان 20 3 1396/02/05 2091 1,042,950 60,394M 82.08 2.77 6.10 10.70 19.98 106.55 43.50 0.02
توسعه تعاون صبا 15 1 1396/02/03 531 1,002,670 17,438,507M 99.37 1.64 4.96 9.72 19.23 29.03 82.50 0.01
توسعه سرمایه نیکی 1396/02/05 388 1,333,115 136,642M 98.76 1.92 5.95 11.83 27.15 28.58 92.30 0.00
حـامی 1396/02/06 968 1,769,216 1,237,563M 99.79 1.69 5.23 10.66 23.13 75.62 87.60 0.51
درآمد ثابت کاریزما 1396/02/05 864 1,722,092 689,744M 99.94 2.02 5.85 11.27 24.15 69.99 73.20 0.00
ره آورد آباد مسکن 19 1 1396/02/05 1476 1,011,510 149,542,275M 98.93 1.64 4.90 9.87 20.52 64.84 51.60 0.07
سرمایه گذاری اوج ملت 20 3 1396/02/05 1762 1,002,740 40,709,643M 99.62 1.64 4.91 9.81 19.85 94.95 69.60 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 18 1 1396/02/05 514 1,002,633 14,968,981M 99.24 1.57 4.84 9.46 19.35 27.32 95.10 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 20 1 1396/02/05 2546 1,002,638 3,065,051M 97.79 1.84 5.59 11.03 22.29 112.07 57.90 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 20 1 1396/02/06 753 1,011,842 30,204,959M 99.11 1.60 4.82 9.69 20.40 45.32 100.10 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر 1396/02/05 635 1,021,399 20,098M 98.54 2.05 5.18 7.28 16.33 32.50 101.70 0.06
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 1396/02/07 416 12,758 1,028,075M 99.95 1.64 5.08 10.11 21.92 25.63 90.60 0.01
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 1396/02/07 734 16,019 5,172,829M 99.99 1.79 5.54 11.07 23.60 56.22 82.20 0.00
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 1396/02/07 131 10,957 740,732M 99.81 1.80 5.59 7.88 95.40 0.01
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 1396/02/07 668 10,210 56,803M 88.87 -0.28 -28.40 -24.89 -17.42 1.18 82.50 0.09
گسترش فردای ایرانیان 20 1 1396/02/06 2026 1,011,004 42,413,452M 99.98 1.58 4.87 10.13 19.82 114.20 50.90 0.12
گنجینه آرمان شهر 18 1 1396/02/05 2027 1,002,108 280,508,302M 94.04 1.62 4.96 9.72 19.95 119.71 50.30 0.01
گنجینه امید ایرانیان 17 1 1396/02/05 678 1,010,855 29,772,075M 99.74 1.63 4.88 9.60 19.76 39.05 95.60 0.00
لوتوس پارسیان 19 1 1396/02/06 1662 1,006,295 150,135,891M 100.00 1.60 4.88 9.78 19.79 99.55 55.60 0.96
مشترک سپهر تدبیرگران 20 1 1396/02/05 1186 1,012,013 1,943,163M 99.88 1.73 5.30 10.73 22.62 75.46 61.60 0.06
نگین رفاه 18 1 1396/02/05 1691 1,002,722 26,253,135M 99.68 1.66 5.04 9.99 20.65 92.86 69.80 0.00
نگین سامان 1396/02/05 5 1,012,624 611,100M 99.99 1.26 0.09 60.00 0.00
نهال سرمایه ایرانیان 1396/02/06 2026 1,012,647 470,233M 99.88 1.70 5.14 10.37 21.69 112.60 50.10 0.05
نوين سامان 19 1 1396/02/06 2664 1,012,813 480,374M 99.63 1.79 5.33 10.35 21.46 149.61 44.30 0.04
نيکوکاري حافظ 20 3 1396/01/15 1119 1,009,148 4,995M 93.00 1.61 1.27 1.91 14.34 52.27 45.50 0.13
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 1396/02/05 146 1,035,803 83,643M 98.63 1.47 4.43 13.16 6.81 82.90 0.54
نیکوکاری پرسپولیس 17 3 1395/09/02 1189 1,139,365 5,840M 90.09 1.81 5.38 7.69 38.62 64.27 45.90 0.17
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 17 3 1396/02/05 509 1,029,549 49,288M 99.43 1.65 4.84 7.32 18.99 27.34 77.20 0.12
نیکوکاری دانشگاه الزهرا(س) 14 3 1396/02/05 948 1,012,079 5,066M 95.12 1.03 3.81 7.52 19.44 52.96 64.60 0.17
نیکوکاری لوتوس رویان 1396/02/05 53 1,056,645 47,354M 99.36 1.62 6.43 2.81 86.80 0.00
نیکوکاری ندای امید 15 12 1396/02/05 773 1,122,531 5,728M 9.58 10.24 6.24 -5.44 -0.76 20.76 69.30 1.33
يکم ايرانيان 19 1 1396/02/05 3007 1,012,224 5,772,724M 99.93 1.73 5.20 10.20 20.04 251.73 43.90 0.03
کارآفرین 19 1 1396/02/05 2021 1,007,393 16,076,630M 99.92 1.72 5.31 10.60 21.67 124.95 49.50 0.03
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 18 3 1396/02/05 2235 1,002,661 142,916,041M 96.88 1.59 4.68 9.12 18.80 123.26 44.70 0.03

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.