::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/08/23 0.80 38.40 91.40 106.90
 مشترک آتیه نوین 0 16 0 1397/08/22 3167 1,003,619 74,329,707M 92.51 1.65 5.18 9.81 19.48 181.10 52.50 0.01
آرمان کارآفرین 0 17 0 1397/08/22 2784 1,011,919 8,804,047M 97.87 1.72 5.13 10.05 19.90 163.72 55.10 0.00
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1397/08/22 944 1,037,588 314,796M 90.03 2.69 6.34 10.90 23.12 59.83 85.90 0.01
ارزش آفرینان دی 0 17.2 0 1397/08/22 2610 1,003,405 42,036,185M 98.99 1.80 5.37 10.43 20.03 149.39 59.00 0.01
ارمغان ایرانیان 0 15 0 1397/08/22 2593 1,060,627 318,904M 87.49 2.17 8.01 14.89 25.67 154.85 57.00 0.03
اعتماد ملل 0 15 0 1397/08/22 784 1,013,903 806,210M 94.30 2.35 7.00 11.12 20.07 47.76 83.30 0.03
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 0 1397/08/22 483 1,013,123 4,692,630M 89.00 1.73 5.14 10.15 20.30 27.43 76.40 0.01
امین آشنا ایرانیان 0 20 0 1397/08/22 2408 1,017,692 9,822,658M 95.22 2.34 5.76 11.26 22.42 143.38 57.10 0.00
امین سامان 0 16 0 1397/08/22 2579 1,009,212 1,021,405M 96.88 1.43 4.24 8.75 17.73 139.02 56.00 0.00
اندوخته پایدار سپهر 0 10 0 1397/08/22 2029 1,012,055 37,312,994M 99.26 1.62 4.80 8.70 16.75 115.77 63.60 0.00
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 15 0 1397/02/15 1004 1,000,000 8,891,678M 88.06 1.69 5.12 10.11 20.97 43.21 74.30 0.05
انديشه زرين پاسارگاد 0 15 0 1397/08/22 959 10,801,410 455,820M 90.66 633.63 973.54 976.33 958.76 1016.62 86.40 0.28
با درآمد ثابت تصمیم 0 17 0 1397/08/22 159 1,013,192 1,988,466M 92.90 1.79 5.31 10.80 8.07 62.90 0.02
با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 0 0 0 1397/08/22 322 12,612 242,863M 94.11 3.58 11.95 20.75 25.40 69.90 0.07
با درآمد ثابت کاریزما 0 0 0 1397/08/22 1432 2,308,285 106,444M 96.05 1.70 6.02 10.53 18.77 127.86 76.80 0.03
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 0 0 1397/08/22 453 10,042 900,865M 77.94 4.06 5.34 10.30 17.92 22.16 73.70 0.04
بانک ایران زمین 0 16 0 1397/08/22 2486 1,012,356 26,834,622M 88.61 0.86 5.19 10.18 20.02 85.41 47.60 0.03
بانک گردشگری 0 0 0 1397/08/22 2679 1,014,170 7,066,328M 60.89 1.90 5.64 11.46 21.47 200.32 56.80 0.00
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 0 1397/08/22 1075 1,012,402 1,779,585M 94.95 1.81 5.18 10.92 20.97 65.59 78.90 0.02
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 0 1397/08/22 838 10,036 5,017,432M 99.99 1.76 5.37 10.48 20.71 48.71 83.80 0.02
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1397/08/22 493 33,090 1,833,181M 4.05 2.58 10.88 103.89 190.47 223.55 64.10 0.04
پیروزان 0 17 0 1397/08/22 1971 1,040,960 5,553,653M 92.72 1.77 5.14 10.36 19.60 108.03 63.10 0.02
توسعه تعاون صبا 0 15 0 1397/08/22 1099 1,011,855 28,027,272M 96.64 1.55 4.56 8.93 17.65 56.62 82.70 0.00
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1397/08/22 956 1,873,331 226,572M 99.91 2.07 6.44 8.54 23.59 80.69 85.40 0.01
توسعه فراز اعتماد 0 18 0 1397/08/22 424 1,003,516 2,414,899M 93.34 1.71 5.18 10.13 19.38 23.51 78.30 0.02
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 0 1397/08/22 3051 1,003,069 3,055,996M 93.04 2.47 7.16 11.58 20.69 299.57 46.10 0.01
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF) 0 0 0 1397/08/22 289 22,930 358,802M 5.53 2.94 12.08 91.90 125.87 59.20 0.08
درآمد ثابت سرآمد 0 15 0 1397/08/22 564 1,015,924 11,304,455M 85.25 2.00 5.65 10.96 21.41 34.00 81.20 0.02
دوم اکسیر فارابی 0 20 0 1397/08/22 280 1,004,361 301,915M 95.64 1.86 5.60 10.65 16.04 66.10 0.03
ره آورد آباد مسکن 0 15 0 1397/08/22 2044 1,002,593 150,081,879M 92.37 1.61 4.89 10.44 19.87 94.97 60.10 0.03
زرافشان امید ایرانیان (ETF) 0 0 0 1397/08/22 374 21,611 269,597M 10.58 2.45 11.44 84.80 116.15 116.11 55.40 0.09
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین 0 0 0 1397/08/25 301 1,424,615 325,758M 8.31 3.93 22.20 42.14 0.00 42.72 40.20 0.35
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1397/08/25 273 10,127 574,811M 0.75 1.51 4.82 9.61 0.00 14.66 90.80 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1397/08/25 2652 1,008,164 847,326M 3.11 1.25 6.75 11.62 15.94 126.63 66.40 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1397/08/25 1957 1,004,931 9,840,239M 44.55 1.47 4.41 8.72 17.40 112.70 80.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1397/08/25 3114 1,000,000 2,155,451M 18.79 1.81 5.42 10.74 20.81 145.28 64.70 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1397/08/25 693 10,133 5,039,241M 18.26 1.85 5.30 10.47 20.73 40.21 96.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1397/08/25 2461 1,012,284 8,100,215M 6.26 1.49 4.45 8.90 17.87 130.31 74.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1397/08/25 2330 1,013,692 24,118,189M 53.94 1.65 4.93 9.69 19.16 124.67 75.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1397/08/25 1082 1,004,937 34,533,012M 70.35 1.56 4.50 8.74 17.74 56.07 95.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1397/08/25 1246 1,004,374 28,983,431M 58.13 1.34 4.55 9.88 18.96 68.94 95.10 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس 0 0 0 1397/08/25 1067 1,133,988 63,540M 0.09 2.25 8.06 9.01 6.75 9.34 76.80 0.09
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1397/08/25 1321 1,013,452 32,745,524M 39.21 1.44 4.89 10.27 19.91 75.35 97.10 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 19 1 1397/08/25 1127 1,040,889 56,030,385M 72.79 1.32 6.78 13.12 23.13 67.50 89.90 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1397/08/25 1355 10,045 1,012,491M 0.19 -2.48 5.28 8.21 18.28 47.99 73.50 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز 0 0 0 1397/08/25 3196 3,705,861 556,761M 1.13 -1.44 -67.70 -57.68 -54.85 269.97 53.80 0.91
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1397/08/25 1536 2,398,648 4,886,378M 5.04 1.81 5.66 10.49 21.16 138.09 90.80 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1397/06/13 3427 1,011,344 101,974M 41.32 1.76 4.10 9.85 15.23 287.58 49.80 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1397/08/25 984 1,014,356 469,510M 8.68 1.71 5.21 10.41 21.25 56.97 88.80 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1397/08/25 2259 1,014,366 39,069,870M 53.32 1.71 5.22 9.94 19.37 123.02 76.40 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1397/08/25 1203 1,028,448 18,694M 86.96 1.52 3.81 7.14 13.45 55.95 98.20 0.00
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1397/08/22 984 17,284 1,415,217M 99.99 1.84 5.71 9.81 20.66 70.10 87.50 0.01
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1397/08/22 1302 22,174 11,085,234M 100.00 1.79 6.04 10.25 22.58 115.97 83.60 0.01
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین (ETF) 0 0 0 1397/08/22 45 10,568 431,135M 99.95 1.74 5.68 2.33 26.70 0.01
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1397/08/22 699 15,128 910,767M 82.91 2.13 4.83 12.22 22.52 48.61 83.40 0.06
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 0 1397/08/22 1197 10,336 493,070M 84.35 3.17 10.23 18.31 25.41 66.60 68.00 0.02
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 0 1397/08/22 1236 10,071 174,511M 91.31 1.84 12.00 16.12 27.23 86.19 81.90 0.02
گسترش فردای ایرانیان 0 20 0 1397/08/22 2594 1,004,717 49,488,123M 99.99 1.94 5.83 11.33 22.43 146.93 58.40 0.01
گنجینه زرین شهر 0 15 0 1397/08/22 2595 1,011,482 300,803,825M 86.50 1.52 5.26 10.23 19.94 150.36 57.30 0.01
گنجینه یکم آوید 0 15 1 1397/08/25 572 1,012,864 186,614M 2.91 2.77 5.99 10.98 22.06 34.52 99.00 0.01
لوتوس پارسیان 0 17 0 1397/08/22 2230 1,013,954 111,333,713M 96.89 1.60 4.64 9.29 18.93 129.45 62.80 0.00
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 0 1397/08/22 1265 1,017,590 8,961,578M 93.51 2.01 5.51 10.59 19.99 73.22 81.60 0.00
مشترک اندیشه فردا 0 18 0 1397/08/22 1921 2,207,765 560,519M 66.14 119.76 122.68 126.88 136.18 219.71 64.30 0.17
مشترک سپهر تدبیرگران 0 20 0 1397/08/22 1754 1,003,974 3,849,872M 92.84 1.72 5.15 10.29 21.03 107.80 68.80 0.01
مشترک صبای هدف 0 15 0 1397/08/22 847 1,025,110 41,570M 70.54 4.92 10.59 17.73 18.56 40.84 67.80 0.19
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 0 1397/08/22 3232 1,004,264 539,281M 87.62 1.95 6.14 12.80 22.95 184.28 50.60 0.04
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 0 1397/08/22 2589 1,016,423 8,320,658M 97.46 1.72 5.15 10.16 19.82 156.59 56.70 0.01
مشترک یکم ایرانیان 0 15 0 1397/08/22 3575 1,003,875 16,660,943M 89.06 1.68 5.12 9.81 19.41 281.76 50.30 0.01
نگین سامان 0 16.5 0 1397/08/22 573 1,004,495 1,418,045M 77.63 2.01 3.61 7.72 16.76 27.02 81.00 0.02
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 0 1397/08/22 2594 1,004,384 317,145M 91.35 1.96 6.52 11.48 21.94 145.23 57.40 0.01
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 0 1397/08/22 714 1,065,932 54,634M 93.67 1.54 7.03 15.73 24.09 41.49 79.60 0.06
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 0 1397/08/22 1077 1,099,585 273,398M 81.97 3.24 9.61 10.17 17.95 57.69 79.00 0.04
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 0 1397/08/22 1516 1,041,447 55,282M 90.82 3.60 7.68 10.56 18.52 82.44 68.20 0.01
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 0 1397/08/22 621 1,029,175 135,042M 90.25 1.86 5.23 10.42 19.39 35.47 79.20 0.02
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 0 1397/08/22 2803 1,020,139 181,555,072M 91.82 1.93 6.07 10.96 19.49 152.88 52.50 0.02

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.