::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/10/30 7.10 -11.80 52.80 67.60
 مشترک آتیه نوین 0 16 0 1397/10/30 3233 1,008,244 83,423,272M 93.68 1.63 4.97 10.04 19.64 184.90 52.20 0.01
آرمان کارآفرین 0 17 0 1397/10/30 2850 1,000,000 9,448,428M 95.35 1.73 5.18 10.40 20.52 165.96 54.70 0.00
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1397/10/30 1010 1,025,362 382,034M 88.56 2.36 7.52 13.09 24.89 65.17 83.20 0.02
ارزش آفرینان دی 0 17.2 0 1397/10/30 2676 1,009,027 43,849,470M 96.41 1.77 5.36 10.63 20.70 153.41 58.70 0.01
ارمغان ایرانیان 0 15 0 1397/10/30 2659 1,024,305 385,405M 90.78 2.36 3.51 12.77 23.75 157.47 56.50 0.03
اعتماد ملل 0 15 0 1397/10/30 850 1,018,129 1,149,236M 95.03 1.81 5.44 12.24 20.47 51.81 79.70 0.02
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 0 1397/10/30 549 1,008,706 20,052,821M 94.48 1.72 5.19 10.63 20.23 31.31 71.00 0.01
امین آشنا ایرانیان 0 20 0 1397/10/30 2474 1,003,113 12,470,995M 92.86 1.91 5.92 11.63 22.87 147.79 56.70 0.00
امین سامان 0 16 0 1397/10/30 2645 1,016,568 968,378M 89.42 1.66 4.45 8.91 18.07 142.53 55.50 0.00
اندوخته پایدار سپهر 0 10 0 1397/10/30 2095 1,000,000 38,354,185M 95.69 1.64 4.93 9.54 17.66 117.80 62.80 0.00
انديشه زرين پاسارگاد 0 15 0 1397/10/30 1025 982,576 105,426M 89.75 -1.74 1001.37 1004.77 1013.27 1037.60 84.20 0.39
با درآمد ثابت تصمیم 0 17 0 1397/10/30 225 1,000,000 1,845,307M 85.68 1.76 5.45 10.72 10.38 54.90 0.02
با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 0 0 0 1397/10/30 388 13,091 234,664M 92.24 1.84 5.56 18.89 29.04 30.42 67.40 0.06
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 0 1397/10/30 1498 1,003,014 1,081,477M 95.35 1.27 5.13 11.10 19.38 136.50 75.00 0.18
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 0 0 1397/10/30 519 10,088 2,016,581M 89.51 1.78 6.33 10.23 20.43 26.28 71.00 0.03
بانک ایران زمین 0 16 0 1397/10/30 2552 1,016,849 25,761,094M 93.14 1.68 5.05 10.30 20.53 89.10 47.20 0.02
بانک گردشگری 0 0 0 1397/10/30 2745 1,000,000 8,198,508M 81.52 1.73 5.24 10.99 21.88 202.41 56.20 0.00
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 0 1397/10/30 1141 1,000,000 4,134,550M 94.80 1.81 5.42 11.05 21.60 67.97 76.50 0.02
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 0 1397/10/30 904 10,079 5,039,041M 99.99 1.64 6.48 10.77 20.80 52.62 81.30 0.01
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1397/10/30 559 31,463 2,539,046M 7.01 15.38 -5.62 13.18 152.23 205.33 62.00 0.05
پیروزان 0 17 0 1397/10/30 2037 1,024,313 7,769,705M 89.20 1.60 5.05 10.41 20.11 111.85 62.20 0.01
توسعه تعاون صبا 0 15 0 1397/10/30 1165 1,000,489 31,622,351M 95.60 1.49 4.50 9.05 17.99 59.88 80.00 0.00
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1397/10/30 1022 1,962,020 233,788M 98.77 1.91 6.28 12.84 24.14 89.24 82.30 0.01
توسعه فراز اعتماد 0 18 0 1397/10/30 490 1,007,800 2,807,773M 91.50 1.71 5.12 10.38 20.22 27.37 72.60 0.02
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 0 1397/10/30 3117 1,009,277 5,024,998M 89.25 2.31 5.90 12.64 21.73 304.01 45.90 0.01
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF) 0 0 0 1397/10/30 355 22,126 340,912M 6.42 17.07 -4.07 15.52 121.26 116.02 57.10 0.15
درآمد ثابت سرآمد 0 15 0 1397/10/25 630 1,000,000 20,158,599M 90.41 1.75 5.54 11.46 21.89 36.20 76.50 0.03
دوم اکسیر فارابی 0 20 0 1397/10/30 346 1,009,136 486,229M 94.38 1.94 5.71 11.06 20.77 20.28 60.60 0.02
ره آورد آباد مسکن 0 15 0 1397/10/30 2110 1,007,595 148,470,737M 93.74 1.92 4.35 10.00 19.66 98.35 59.50 0.03
زرافشان امید ایرانیان (ETF) 0 0 0 1397/10/30 440 21,054 271,075M 9.96 14.29 -3.36 16.42 104.67 108.43 54.20 0.14
صندوق س. در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد (ETF) 0 0 0 1397/10/30 216 11,164 555,284M 4.54 15.88 -5.04 5.46 0.00 11.57 46.10 0.12
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 15 0 1 1397/10/30 1070 1,008,216 12,945,798M 3.00 1.28 5.84 11.26 21.42 60.28 70.30 0.13
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1397/10/30 339 10,000 870,373M 95.99 1.86 5.42 10.41 0.00 18.80 81.70 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1397/10/30 2718 1,000,000 839,400M 88.23 3.05 5.40 14.11 18.70 131.19 66.00 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1397/10/30 2023 1,007,822 17,550,912M 94.63 1.58 4.62 9.04 18.10 116.04 79.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1397/10/30 3180 1,002,776 2,588,538M 87.73 1.83 5.24 10.80 21.12 149.01 64.30 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1397/10/30 759 10,000 7,333,319M 92.74 1.73 5.23 10.68 21.19 44.07 91.30 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1397/10/30 2527 1,000,000 7,256,570M 86.13 1.53 4.54 9.05 18.28 133.59 73.40 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1397/10/30 2396 1,000,000 28,809,048M 84.45 1.65 4.99 9.99 19.73 128.22 75.10 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1397/10/30 1148 1,008,218 34,587,426M 90.87 1.62 4.73 9.21 18.17 59.52 92.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1397/10/30 1312 1,008,027 24,795,689M 93.61 2.06 4.49 9.64 19.09 72.38 92.50 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس 0 0 0 1397/10/30 1133 1,206,633 82,860M 94.65 2.13 8.11 13.43 6.86 16.34 74.70 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1397/10/30 1387 1,000,000 33,150,412M 89.60 1.64 4.87 10.42 19.71 78.78 94.40 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1397/10/30 1193 1,010,806 50,795,874M 81.49 2.89 2.87 11.83 21.95 69.81 87.30 0.07
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1397/10/30 1421 10,074 1,015,428M 93.56 1.96 0.80 9.21 18.37 52.09 72.20 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1397/10/30 1602 2,492,362 5,383,365M 95.79 1.71 5.50 11.15 21.70 147.40 88.90 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1397/06/13 3493 1,011,344 101,974M 41.32 1.76 4.10 9.85 15.23 287.58 48.90 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1397/10/30 1050 1,000,000 410,314M 88.05 1.80 5.34 10.65 21.56 60.80 85.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1397/10/30 2325 1,000,000 45,578,853M 89.41 1.65 5.23 10.44 20.14 126.78 75.40 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1397/10/30 1269 1,060,715 19,281M 97.87 1.30 4.42 8.91 14.18 59.13 95.20 0.00
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1397/10/30 1050 18,066 1,213,732M 96.29 1.75 6.01 11.23 22.46 77.77 85.10 0.01
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1397/10/30 1368 23,160 10,582,258M 99.98 1.53 5.91 11.88 23.23 125.63 82.00 0.01
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین (ETF) 0 0 0 1397/10/30 111 11,032 772,165M 93.31 2.05 5.77 6.81 40.90 0.00
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1397/10/30 765 15,711 1,736,162M 97.58 1.62 5.45 13.51 21.60 54.61 80.50 0.05
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 0 1397/10/30 1263 10,135 483,482M 83.94 3.00 3.40 18.87 25.53 69.74 67.10 0.03
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 0 1397/10/30 1302 10,089 142,034M 91.54 1.94 5.34 17.89 27.27 90.60 80.40 0.02
گسترش فردای ایرانیان 0 20 0 1397/10/30 2660 1,009,337 55,373,600M 100.00 1.75 5.75 11.46 22.71 151.12 58.00 0.01
گنجینه الماس بیمه دی 0 0 0 1397/10/30 64 11,319 323,863M 99.97 1.83 13.19 13.19 3.51 1.60 0.47
گنجینه زرین شهر 0 15 0 1397/10/30 2661 1,000,000 299,425,745M 85.43 1.65 5.26 10.65 20.73 152.80 56.80 0.01
گنجینه یکم آوید 0 15 1 1397/10/30 638 1,011,952 108,090M 90.39 1.84 5.92 11.13 20.17 38.10 93.30 0.01
لوتوس پارسیان 0 17 0 1397/10/30 2296 1,002,526 104,196,301M 94.55 1.53 4.70 9.37 18.94 132.97 62.30 0.00
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 0 1397/10/30 1331 1,002,708 11,684,010M 92.81 1.82 5.42 10.80 20.58 77.10 79.60 0.00
مشترک اندیشه فردا 0 18 0 1397/10/30 1987 1,052,798 204,245M 86.45 5.28 132.40 136.71 145.93 231.32 63.70 0.16
مشترک سپهر تدبیرگران 0 20 0 1397/10/30 1820 1,008,556 5,585,040M 93.65 1.71 5.13 10.25 20.94 111.67 67.60 0.01
مشترک صبای هدف 0 15 0 1397/10/30 913 1,000,000 65,601M 83.92 2.82 7.20 26.94 13.39 42.59 65.80 0.17
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 0 1397/10/30 3298 1,008,346 1,110,346M 92.13 1.80 5.57 12.88 22.57 188.47 50.40 0.03
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 0 1397/10/30 2655 1,003,943 8,619,350M 95.74 1.75 5.17 10.29 20.34 160.51 56.20 0.01
مشترک یکم ایرانیان 0 15 0 1397/10/30 3641 1,008,185 18,355,502M 91.74 1.70 4.97 10.00 19.61 285.51 50.20 0.01
نگین سامان 0 16.5 0 1397/10/30 639 1,000,000 1,419,114M 99.93 1.40 4.19 8.38 17.17 29.33 76.20 0.02
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 0 1397/10/30 2660 1,008,333 529,370M 95.17 1.81 5.57 11.96 22.18 149.30 57.10 0.01
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 0 1397/10/30 780 1,026,349 52,606M 94.17 1.68 3.35 13.33 22.29 44.01 76.00 0.05
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 0 1397/10/30 1143 1,060,958 232,540M 72.92 4.82 9.56 17.98 23.61 65.53 77.00 0.05
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 0 1397/10/30 1582 1,018,856 54,084M 87.56 1.89 6.33 11.68 21.65 86.88 66.90 0.00
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 0 1397/10/30 687 1,021,293 133,952M 88.14 2.13 6.39 10.78 21.72 40.26 75.20 0.03
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 0 1397/10/30 2869 1,002,143 171,909,517M 92.81 1.86 3.56 10.16 18.55 153.90 52.20 0.02

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.