::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/07/01 15.40 27.10 71.60 88.70
 مشترک آتیه نوین 0 16 1 1398/06/31 3478 1,008,429 91,786,815M 85.62 1.68 5.07 9.98 20.01 198.37 53.30 0.00
آرمان کارآفرین 0 17 1 1398/06/31 3095 1,000,000 11,709,981M 91.06 1.79 5.26 10.53 21.16 179.93 55.70 0.01
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1398/06/31 1255 1,003,705 1,371,076M 87.22 2.23 6.96 14.28 28.12 83.92 79.80 0.01
ارزش آفرینان دی 0 17.2 1 1398/06/31 2921 1,008,998 65,221,215M 86.59 1.87 5.43 11.54 22.28 168.44 59.50 0.00
ارمغان ایرانیان 0 15 3 1398/07/01 2904 1,008,718 101,175M 99.85 1.53 5.09 10.36 20.79 171.12 57.40 0.03
اعتماد ملل 0 15 1 1398/06/31 1095 1,022,057 1,396,801M 89.67 2.15 5.68 11.25 23.97 66.83 77.20 0.05
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 1 1398/06/31 794 1,009,335 43,658,229M 91.57 1.78 5.23 10.47 21.19 45.53 70.30 0.01
امین آشنا ایرانیان 0 20 1 1398/06/31 2719 1,003,698 19,785,084M 83.92 2.18 6.21 12.35 24.51 164.23 57.90 0.01
امین سامان 0 16 1 1398/06/31 2890 1,016,988 955,082M 89.38 1.65 4.92 9.90 19.36 155.88 56.60 0.01
اندوخته پایدار سپهر 0 15 1 1398/06/31 2340 1,016,987 66,412,339M 93.55 1.64 4.92 9.83 20.00 132.44 63.30 0.01
با درآمد ثابت تصمیم 0 0 0 1398/06/31 470 1,024,075 384,597M 54.34 4.44 6.82 11.84 22.84 27.28 60.40 0.02
با درآمد ثابت فیروزه آسیا 0 0 0 1398/07/01 633 15,830 1,266,396M 93.21 3.04 7.26 17.31 33.55 57.84 65.70 0.08
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 1 1398/07/01 1743 1,004,047 5,529,330M 89.50 1.73 5.18 10.36 13.35 150.73 74.00 0.19
با درآمد ثابت کمند 0 0 0 1398/07/01 764 10,101 10,602,683M 87.58 1.74 5.25 10.52 20.82 40.78 70.90 0.02
بانک ایران زمین 0 16 1 1398/06/31 2797 1,000,000 38,937,529M 91.09 1.73 5.29 10.51 21.05 101.21 49.10 0.03
بانک گردشگری 0 0 1 1398/06/31 2990 1,000,000 16,878,846M 86.47 1.81 5.35 10.43 21.07 216.10 57.20 0.01
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 1 1398/06/31 1386 1,000,000 4,507,462M 86.92 2.00 5.87 11.42 22.60 83.09 75.00 0.03
پارند پايدار سپهر 0 0 0 1398/07/01 1149 10,129 13,750,810M 93.42 1.90 4.81 10.66 22.33 66.98 78.60 0.02
پیروزان 0 17 3 1398/06/31 2282 1,031,205 10,075,575M 85.00 3.79 7.40 12.43 22.81 128.35 62.80 0.01
پیشگامان سرمایه نوآفرین 0 0 0 1398/06/26 17 995,464 200,115M 84.83 1.45 1.40 11.80 0.81
توسعه تعاون صبا 0 15 0 1398/06/31 1410 1,017,193 39,556,186M 91.26 1.56 4.68 9.31 18.56 72.00 77.90 0.01
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1398/06/31 1267 2,372,222 54,656M 80.78 2.03 5.59 15.98 31.41 128.81 79.00 0.02
توسعه فراز اعتماد 0 18 1 1398/07/01 735 1,009,306 2,979,642M 91.78 1.67 4.95 9.86 20.30 40.93 71.00 0.01
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 1 1398/07/01 3362 1,010,744 8,001,045M 85.16 2.10 5.83 11.47 23.65 319.43 47.20 0.00
دوم اکسیر فارابی 0 20 1 1398/06/31 591 1,010,514 1,122,616M 94.10 2.03 5.99 11.82 23.34 36.04 63.60 0.00
ره آورد آباد مسکن 0 15 1 1398/06/31 2355 1,008,441 149,450,883M 92.48 1.87 4.74 9.42 19.09 111.23 60.20 0.02
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 20 1 1398/06/23 1315 1,003,787 20,066,893M 3.00 1.86 5.00 10.65 20.84 74.07 61.40 0.03
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1398/07/01 584 10,031 847,700M 87.51 2.98 5.80 11.03 21.77 33.48 56.30 0.01
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 0 21.5 1 1398/06/30 875 1,001,651 20,669,464M 3.00 1.80 5.47 10.60 21.91 52.36 58.20 0.00
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید 0 0 1 1398/07/01 217 10,012 1,835,134M 93.21 1.94 5.45 11.33 0.00 13.55 21.20 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1398/06/31 2963 1,000,000 648,891M 92.49 1.61 4.92 10.81 22.85 145.28 62.60 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1398/06/31 2268 1,008,330 20,086,499M 90.74 1.64 4.89 9.77 19.40 129.13 72.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1398/06/31 3425 1,003,351 1,761,160M 78.96 1.82 5.26 10.57 21.37 163.34 61.30 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا 0 0 1 1398/07/01 1004 10,005 9,734,199M 89.65 1.72 5.18 10.40 21.23 58.16 74.50 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1398/07/01 2772 1,000,493 4,727,304M 92.95 1.51 4.52 9.03 18.41 145.90 69.10 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1398/07/01 2641 1,000,548 40,241,363M 92.78 1.66 4.99 9.94 20.20 141.56 70.50 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1398/07/01 1393 1,009,736 40,267,118M 89.43 1.67 4.92 9.79 19.56 73.02 80.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1398/06/30 1557 1,005,934 30,909,695M 93.41 1.86 4.53 10.11 19.72 86.40 81.40 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس 0 0 0 1398/07/01 1378 1,428,781 123,788M 92.15 3.11 7.04 13.26 30.67 37.76 65.50 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1398/06/31 1632 1,000,000 48,622,132M 87.25 1.71 4.99 9.89 20.01 91.90 83.60 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1398/06/31 1438 1,000,000 46,651,560M 70.05 1.49 2.95 8.34 18.72 82.90 76.00 0.09
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1398/07/01 1666 10,107 3,373,570M 94.36 1.83 5.18 11.24 22.48 67.12 64.60 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1398/07/01 1847 2,854,666 13,523,850M 92.95 1.54 4.86 10.30 23.28 183.36 80.10 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید 0 15 1 1398/07/01 883 1,005,950 158,384M 75.18 0.24 4.25 17.96 29.15 58.85 73.10 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1398/07/01 3738 1,008,909 263,638M 70.32 6.23 9.26 23.19 34.95 324.23 47.00 0.09
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1398/06/31 1295 1,000,000 452,091M 87.47 1.96 5.83 11.79 22.97 76.34 73.80 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1398/07/01 1652 2,968,604 19,566M 1.66 10.76 17.57 53.97 67.96 224.43 60.40 0.95
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1398/06/31 2570 1,017,486 49,641,676M 85.58 2.39 5.88 11.53 22.16 141.74 70.30 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1398/06/30 1514 2,044,955 497M 93.54 2.53 18.31 82.75 127.19 184.67 81.00 0.33
قابل معامله آرمان آتی کوثر 0 0 0 1398/07/01 1295 20,640 4,381,347M 95.73 1.83 5.29 10.50 22.93 103.14 81.90 0.01
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان 0 0 0 1398/07/01 1613 26,390 13,187,372M 99.99 1.95 6.39 11.52 23.12 156.80 79.20 0.04
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین 0 0 0 1398/07/01 356 12,794 1,261,385M 95.13 2.16 6.05 11.37 27.94 23.88 55.90 0.02
قابل معامله با درآمد ثابت کيان 0 0 0 1398/07/01 1010 18,117 5,433,342M 93.99 2.23 5.64 11.33 24.59 78.16 77.00 0.01
قابل معامله سپهر خبرگان نفت 0 0 3 1398/07/01 1508 10,988 659,242M 55.49 1.86 8.12 15.19 25.54 89.18 66.50 0.01
قابل معامله گنجينه آينده روشن 0 0 0 1398/07/01 1547 10,220 157,169M 88.56 3.66 6.63 12.98 27.93 109.82 78.20 0.03
گسترش فردای ایرانیان 0 20 1 1398/06/31 2905 1,019,385 59,790,703M 92.98 2.26 6.44 12.42 24.41 167.42 58.90 0.00
گنجینه زرین شهر 0 15 1 1398/06/15 2906 1,007,833 266,367,032M 84.35 1.76 5.24 9.64 20.24 166.52 57.80 0.01
لوتوس پارسیان 0 17 1 1398/06/31 2541 1,004,201 115,955,781M 92.15 1.83 5.12 9.73 19.52 146.10 62.80 0.00
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 1 1398/07/01 1576 1,005,944 23,197,214M 87.18 1.99 5.57 10.94 22.14 91.87 77.50 0.01
مشترک بانک مسکن 0 15 1 1398/06/31 3488 1,000,000 386,559M 94.40 1.89 9.56 26.74 59.28 2223.46 50.80 0.96
مشترک سپهر تدبیرگران 0 18 1 1398/06/31 2065 1,009,644 4,550,906M 86.88 1.92 5.39 10.35 20.79 125.57 67.60 0.01
مشترک صبای هدف 0 15 1 1398/06/31 1158 1,000,000 605,875M 75.76 5.69 11.99 27.25 48.09 71.02 63.60 0.19
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 1 1398/07/01 3543 1,009,717 2,675,518M 82.95 1.83 5.58 11.25 22.10 203.37 51.70 0.01
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 1 1398/06/31 2900 1,004,468 10,661,220M 90.06 1.80 5.22 10.45 21.06 174.72 56.70 0.01
مشترک یکم ایرانیان 0 15 1 1398/06/31 3886 1,008,664 20,615,825M 83.46 1.68 5.09 10.01 20.01 298.91 51.40 0.00
نگین سامان 0 16.5 1 1398/07/01 884 1,000,459 1,377,840M 86.94 1.65 4.93 9.22 17.87 42.91 73.90 0.04
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 1 1398/07/01 2905 1,009,579 1,103,894M 84.68 1.88 5.60 10.36 21.80 163.90 58.10 0.00
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 6 1398/07/01 1388 1,192,147 266,828M 80.75 2.35 7.81 19.35 38.87 90.73 73.60 0.06
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 3 1398/07/01 1827 1,006,459 53,445M 79.29 4.16 10.94 16.01 28.54 107.15 66.20 0.01
نیکوکاری دانشگاه تهران 0 15 1 1398/07/01 1954 1,035,090 29,417M 90.49 2.84 6.38 12.87 21.67 76.69 55.50 0.03
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 3 1398/06/31 932 1,052,410 134,616M 82.85 2.71 4.95 9.74 21.40 53.33 72.80 0.01
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 3 1398/07/01 1240 1,048,534 90,436M 92.10 2.85 5.41 11.58 23.13 64.31 74.10 0.05
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 1 1398/06/31 3114 1,006,769 121,484,119M 88.98 1.76 4.80 10.32 19.39 167.21 53.20 0.04

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.