::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/04/24 8.20 25.50 53.00 134.40
 مشترک آتیه نوین 0 16 1 1398/04/24 3408 1,004,481 90,787,464M 88.66 1.69 4.96 9.75 20.13 194.48 54.00 0.01
آرمان کارآفرین 0 17 1 1398/04/24 3025 1,014,296 10,925,844M 91.30 1.83 5.22 10.25 20.87 177.74 56.50 0.01
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1398/04/24 1185 1,027,835 822,502M 81.43 2.78 7.79 14.10 27.95 79.06 83.10 0.03
ارزش آفرینان دی 0 17.2 1 1398/04/24 2851 1,005,177 49,221,998M 84.48 2.02 7.13 11.22 22.18 164.23 60.30 0.01
ارمغان ایرانیان 0 15 3 1398/04/24 2834 1,023,179 105,965M 99.49 1.71 5.23 9.81 22.96 167.20 58.30 0.03
اعتماد ملل 0 15 1 1398/04/24 1025 1,016,791 1,162,687M 93.21 1.98 5.47 10.76 23.22 62.53 80.70 0.03
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 1 1398/04/24 724 1,005,301 36,180,257M 90.73 1.76 5.29 10.32 21.15 41.48 74.90 0.01
امین آشنا ایرانیان 0 20 1 1398/04/24 2649 1,020,548 16,121,706M 86.45 2.05 6.27 12.12 23.65 159.55 58.70 0.00
امین سامان 0 16 1 1398/04/24 2820 1,012,493 974,226M 88.68 1.58 4.82 9.83 18.69 152.06 57.40 0.01
اندوخته پایدار سپهر 0 15 1 1398/04/24 2270 1,013,151 60,683,299M 94.33 1.62 4.86 9.72 19.38 128.77 64.50 0.01
با درآمد ثابت تصمیم 0 0 0 1398/04/24 400 997,652 374,673M 55.39 1.23 4.55 9.55 21.33 21.23 67.30 0.01
با درآمد ثابت فیروزه آسیا 0 0 0 1398/04/24 563 14,868 241,254M 91.02 1.99 8.42 13.71 36.34 48.20 70.70 0.06
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 1 1398/04/24 1673 1,017,343 5,044,760M 93.26 1.73 5.20 10.60 16.48 146.73 76.20 0.15
با درآمد ثابت کمند 0 0 0 1398/04/24 694 10,054 10,052,685M 91.81 1.77 5.31 10.68 22.01 36.69 74.90 0.02
بانک ایران زمین 0 16 1 1398/04/24 2727 1,014,465 40,578,610M 92.58 1.85 5.24 10.35 20.88 99.03 49.80 0.03
بانک گردشگری 0 0 1 1398/04/24 2920 1,013,151 9,948,824M 84.83 1.71 5.32 10.05 21.07 213.78 58.00 0.01
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 1 1398/04/24 1316 1,013,149 4,425,432M 86.79 1.81 5.43 10.68 22.13 80.40 77.70 0.02
پارند پايدار سپهر 0 0 0 1398/04/24 1079 10,070 10,068,932M 94.66 1.62 7.57 10.55 21.19 62.90 81.80 0.01
پیروزان 0 17 3 1398/04/24 2212 1,022,543 9,310,597M 86.88 1.42 5.07 10.19 21.14 122.12 64.10 0.00
توسعه تعاون صبا 0 15 1 1398/04/24 1340 1,013,534 38,205,010M 92.95 1.54 4.61 9.00 18.21 68.52 80.70 0.00
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1398/04/24 1197 2,279,727 75,327M 88.26 2.70 9.23 16.47 31.57 119.89 82.50 0.01
توسعه فراز اعتماد 0 18 1 1398/04/24 665 1,004,772 2,998,119M 92.78 1.65 4.94 9.91 20.59 37.08 76.20 0.02
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 1 1398/04/24 3292 1,005,203 4,944,141M 82.24 1.91 5.84 11.08 23.96 314.88 47.90 0.01
دوم اکسیر فارابی 0 20 1 1398/04/24 521 1,005,416 829,810M 94.06 1.99 5.96 11.41 22.72 31.47 68.90 0.02
ره آورد آباد مسکن 0 15 1 1398/04/24 2285 1,004,345 149,688,555M 92.73 1.68 4.65 9.74 20.21 107.72 61.40 0.03
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 20 1 1398/04/24 1245 1,005,609 16,932,806M 3.00 1.80 5.60 10.98 22.17 70.99 63.90 0.04
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1398/04/24 514 10,129 760,982M 93.79 1.64 5.12 9.74 20.42 28.56 61.30 0.01
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 0 21.5 1 1398/04/24 805 1,016,252 18,653,342M 3.00 1.60 5.04 10.20 21.56 48.33 61.40 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1398/04/24 2893 1,022,058 945,119M 89.53 2.52 6.03 10.78 24.72 141.55 63.50 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1398/04/24 2198 1,004,685 19,972,191M 90.83 1.64 4.91 9.80 19.12 125.46 74.60 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1398/04/24 3355 1,016,415 2,067,039M 81.72 1.64 5.18 10.37 21.21 159.16 62.10 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1398/04/24 2702 1,012,145 5,268,408M 93.16 1.53 4.47 9.02 18.20 142.40 70.30 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1398/04/24 2571 1,013,151 38,203,066M 94.15 1.63 4.91 9.80 19.96 137.74 71.80 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1398/04/24 1323 1,004,931 39,740,412M 89.35 1.64 4.90 9.84 19.27 69.15 83.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1398/04/24 1487 1,005,511 29,741,727M 93.16 1.69 5.21 10.77 20.63 82.94 84.30 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس 0 0 0 1398/04/24 1308 1,352,319 118,669M 92.24 2.01 5.86 12.73 27.05 30.39 67.70 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1398/04/24 1562 1,013,463 40,428,818M 85.59 1.65 4.91 9.74 20.47 88.19 86.40 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1398/04/24 1368 1,028,688 50,243,673M 74.25 0.86 3.91 10.59 22.85 80.58 78.80 0.08
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1398/04/24 1596 10,062 1,018,236M 94.86 1.35 5.95 10.76 20.29 62.79 66.50 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1398/04/24 1777 2,748,331 8,701,437M 94.27 1.53 5.03 10.44 23.16 172.80 82.30 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید 0 15 1 1398/04/24 813 1,013,157 160,253M 73.53 0.08 10.86 15.94 27.54 53.55 77.70 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1398/04/24 3668 1,086,817 161,454M 77.18 8.68 13.28 17.87 28.28 313.58 47.60 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1398/04/24 1225 1,015,267 390,143M 86.64 1.87 6.05 11.44 22.29 71.95 76.70 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1398/04/24 1582 2,522,849 16,628M 6.89 6.47 18.09 44.12 143.03 182.12 62.10 0.90
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1398/04/24 2500 1,022,737 45,577,761M 84.12 2.22 5.76 10.61 21.32 137.21 71.70 0.00
صندوق گنجینه الماس بیمه دی 0 0 0 1398/04/24 239 12,693 341,708M 81.62 1.94 6.10 12.71 0.00 16.08 65.30 0.02
قابل معامله آرمان آتی کوثر 0 0 0 1398/04/24 1225 19,830 1,933,061M 78.71 1.80 4.89 10.01 22.50 94.91 84.90 0.00
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان 0 0 0 1398/04/24 1543 25,094 12,539,878M 99.80 1.78 4.78 8.64 21.53 144.55 81.40 0.03
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین 0 0 0 1398/04/24 286 12,229 1,029,583M 93.93 1.88 4.97 11.02 18.42 62.60 0.03
قابل معامله با درآمد ثابت کيان 0 0 0 1398/04/24 940 17,340 5,200,360M 94.68 1.89 5.53 10.71 26.13 70.63 80.70 0.03
قابل معامله سپهر خبرگان نفت 0 0 3 1398/04/24 1438 10,033 601,927M 58.91 -0.17 5.00 10.00 29.68 79.77 68.40 0.02
قابل معامله گنجينه آينده روشن 0 0 0 1398/04/24 1477 10,067 208,518M 92.57 2.23 5.21 13.67 32.14 104.56 80.50 0.04
گسترش فردای ایرانیان 0 20 1 1398/04/24 2835 1,008,942 60,448,089M 94.61 2.10 6.20 12.10 23.94 162.64 59.70 0.01
گنجینه زرین شهر 0 15 1 1398/04/24 2836 1,011,106 258,642,574M 83.85 1.58 4.78 9.38 20.15 163.41 58.60 0.01
لوتوس پارسیان 0 17 1 1398/04/24 2471 1,019,386 104,945,735M 92.12 1.94 5.08 9.80 19.17 142.47 63.90 0.01
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 1 1398/04/24 1506 1,018,100 18,329,907M 88.65 1.81 5.44 10.87 21.86 87.57 80.00 0.01
مشترک اندیشه فردا 0 18 1 1398/04/24 2162 1,039,881 200,180M 99.86 4.83 14.07 28.00 163.97 259.91 65.40 0.15
مشترک بانک مسکن 0 15 0 1398/04/16 3418 1,012,030 4,139M 47.41 3.24 21.10 45.22 112.92 2219.80 51.40 0.86
مشترک سپهر تدبیرگران 0 18 1 1398/04/24 1995 1,005,178 4,641,881M 88.46 1.74 5.06 10.05 20.65 121.43 69.20 0.01
مشترک صبای هدف 0 15 1 1398/04/24 1088 1,043,999 324,485M 77.88 4.55 12.93 23.84 52.76 68.57 67.00 0.19
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 1 1398/04/24 3473 1,004,505 1,639,626M 79.68 1.85 5.59 10.72 23.84 199.03 52.20 0.02
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 1 1398/04/22 2830 1,017,597 10,002,284M 90.78 1.76 5.22 10.38 20.60 170.56 58.00 0.01
مشترک یکم ایرانیان 0 15 1 1398/04/23 3816 1,003,961 20,982,925M 84.64 1.69 4.97 9.74 20.04 294.97 51.90 0.01
نگین سامان 0 16.5 1 1398/04/24 814 1,011,183 1,359,043M 85.65 1.50 4.26 8.41 16.94 38.94 78.40 0.01
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 1 1398/04/24 2835 1,004,517 873,401M 87.18 1.85 5.58 10.81 22.98 159.65 58.90 0.01
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 3 1398/04/24 955 1,035,102 53,106M 95.96 1.88 5.31 11.08 24.75 54.57 77.60 0.05
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 6 1398/04/24 1318 1,126,682 252,174M 79.46 2.05 11.51 18.89 37.50 84.37 76.90 0.06
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 3 1398/04/24 1757 1,017,556 54,024M 82.57 1.83 4.78 10.91 24.53 98.02 67.90 0.00
نیکوکاری دانشگاه تهران 0 15 1 1398/04/24 1884 1,020,831 19,003M 92.07 1.71 6.28 11.22 21.76 71.66 56.70 0.03
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 3 1398/04/24 862 1,011,147 125,283M 83.85 1.45 5.00 9.56 21.07 49.34 76.80 0.00
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 0 1398/04/24 1170 1,057,232 89,733M 92.39 1.61 4.29 11.21 25.05 59.50 77.40 0.05
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 1 1398/04/24 3044 1,022,068 144,571,910M 90.99 1.70 5.19 9.75 19.98 165.34 53.90 0.03

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.