::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/06/27 17.10 44.50 63.20 86.40
 مشترک آتیه نوین 0 16 0 1397/06/26 3108 1,006,751 74,091,544M 93.18 1.84 4.85 9.63 19.36 177.99 51.60 0.02
آرمان کارآفرین 0 17 0 1397/06/26 2725 1,014,760 8,603,374M 96.32 1.77 4.98 10.01 19.83 160.53 54.10 0.01
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1397/06/26 885 1,001,241 316,201M 89.00 2.42 6.04 10.58 23.72 56.30 85.20 0.03
ارزش آفرینان دی 0 17.2 0 1397/06/26 2551 1,006,493 44,607,214M 99.08 1.85 5.19 10.17 19.79 146.09 58.10 0.03
ارمغان ایرانیان 0 15 0 1397/06/26 2534 1,011,623 219,461M 92.05 3.15 7.65 13.57 24.85 150.03 56.20 0.02
اعتماد ملل 0 15 0 1397/06/26 725 1,007,110 465,309M 89.25 1.03 4.17 8.35 17.73 41.86 83.00 0.03
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 0 1397/06/26 424 1,016,268 2,334,731M 73.61 1.77 4.99 9.76 20.09 24.08 73.10 0.02
امین آشنا ایرانیان 0 20 0 1397/06/24 2349 1,017,951 6,390,494M 87.55 1.80 5.41 10.79 22.04 139.45 56.20 0.00
امین سامان 0 16 0 1397/06/26 2520 1,012,904 1,016,871M 95.14 1.47 4.41 8.97 17.96 136.38 55.00 0.00
اندوخته پایدار سپهر 0 10 0 1397/06/26 1970 1,014,247 33,421,212M 99.34 1.58 4.18 8.17 16.11 112.74 62.50 0.00
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 15 0 1397/02/15 945 1,000,000 8,891,678M 88.06 1.69 5.12 10.11 20.97 43.21 78.90 0.03
انديشه زرين پاسارگاد 0 15 0 1397/06/26 900 1,012,820 42,741M 79.44 1.45 3.93 7.68 18.34 46.32 86.40 0.00
با درآمد ثابت تصمیم 0 17 0 1397/06/26 100 1,014,824 763,688M 87.26 1.69 5.32 7.31 4.66 42.00 0.03
با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 0 0 0 1397/06/26 263 11,726 232,716M 86.91 4.17 9.59 13.34 16.61 66.20 0.02
با درآمد ثابت کاریزما 0 0 0 1397/06/26 1373 2,233,240 554,279M 96.73 2.42 5.67 8.96 18.88 120.45 75.80 0.01
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 0 0 1397/06/26 394 10,102 423,418M 92.80 2.04 5.42 10.34 17.55 19.27 71.60 0.07
بانک ایران زمین 0 16 0 1397/06/26 2427 1,015,599 28,502,875M 90.93 1.76 5.14 10.12 19.72 82.21 46.40 0.01
بانک گردشگری 0 0 0 1397/06/26 2620 1,016,457 8,239,346M 72.25 1.90 5.87 11.05 20.91 196.69 55.80 0.01
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 0 1397/06/26 1016 1,015,821 2,041,915M 96.48 1.71 5.26 10.74 20.74 62.24 77.70 0.02
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 0 1397/06/26 779 10,035 4,760,205M 99.99 3.26 5.44 10.67 19.70 45.16 83.10 0.06
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1397/06/26 434 35,929 1,994,018M 4.65 21.28 75.11 172.17 241.50 249.70 65.40 0.22
پیروزان 0 17 0 1397/06/26 1912 1,006,452 5,100,162M 83.90 1.57 4.95 9.97 20.05 104.57 62.20 0.01
توسعه تعاون صبا 0 15 0 1397/06/26 1040 1,014,115 25,369,590M 91.78 1.48 4.47 8.82 17.42 53.75 81.60 0.01
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1397/06/26 897 1,799,712 229,659M 99.92 2.08 4.16 8.03 23.14 73.59 84.40 0.01
توسعه فراز اعتماد 0 18 0 1397/06/26 365 1,005,698 2,394,780M 92.50 1.76 5.07 9.93 20.81 20.23 74.80 0.06
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 0 1397/06/26 2992 1,010,462 1,551,553M 88.45 2.26 5.20 9.60 18.63 294.79 45.10 0.01
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF) 0 0 0 1397/06/26 230 24,728 348,116M 3.31 21.63 67.17 139.96 142.30 59.10 0.19
درآمد ثابت سرآمد 0 15 0 1397/06/26 505 1,000,074 4,915,663M 86.58 2.00 5.59 10.80 21.06 30.30 80.40 0.04
دوم اکسیر فارابی 0 20 0 1397/06/26 221 1,004,868 225,847M 99.09 1.82 5.28 9.84 12.42 57.90 0.07
ره آورد آباد مسکن 0 15 0 1397/06/26 1985 1,007,330 150,169,299M 94.08 1.83 5.40 10.28 19.94 92.12 59.10 0.06
زرافشان امید ایرانیان (ETF) 0 0 0 1397/06/26 315 23,071 287,823M 10.54 19.71 65.82 117.82 128.86 53.30 0.13
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین 0 0 0 1397/06/26 242 1,289,057 315,831M 16.28 10.57 21.15 28.29 0.00 29.14 34.70 0.36
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1397/06/26 214 10,140 503,071M 0.36 1.60 4.78 9.86 0.00 11.40 89.30 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1397/06/26 2593 1,023,306 860,283M 1.92 2.79 5.86 10.67 15.88 122.57 66.00 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1397/06/26 1898 1,005,427 9,384,157M 47.74 1.47 4.41 8.87 17.23 109.82 79.80 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1397/06/26 3055 1,000,589 2,267,187M 4.33 1.81 5.28 10.40 20.69 141.66 64.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1397/06/26 634 10,157 3,617,852M 5.91 1.91 5.49 10.44 20.72 36.81 96.40 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1397/06/26 2402 1,012,822 8,814,967M 12.63 1.49 4.45 9.00 17.70 127.33 73.70 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1397/06/26 2271 1,014,247 18,285,421M 39.27 1.65 4.84 9.65 18.83 121.41 75.50 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1397/06/26 1023 1,005,417 35,633,876M 72.16 1.47 4.27 8.73 17.78 53.03 95.30 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1397/06/26 1187 1,009,035 29,826,016M 50.69 2.03 5.48 10.16 19.43 66.42 95.60 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1397/06/26 1262 1,020,011 31,226,415M 36.39 1.88 5.38 10.39 20.03 72.36 98.30 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 19 1 1397/06/26 1068 1,035,046 63,923,889M 78.35 2.63 6.97 11.98 22.37 63.25 90.70 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1397/06/26 1296 10,053 1,013,389M 0.34 1.46 2.80 7.94 17.38 44.15 73.00 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1397/06/26 1477 2,309,139 2,223,812M 6.63 1.72 4.79 9.63 20.26 129.21 90.70 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1397/06/13 3368 1,011,344 101,974M 41.32 1.76 4.10 9.85 15.23 287.58 50.10 0.10
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1397/06/26 925 1,015,353 431,425M 12.17 1.77 5.25 10.63 21.26 53.55 88.40 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1397/06/26 2200 1,014,627 35,252,815M 50.56 1.70 4.85 9.64 18.78 119.48 75.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1397/05/09 1144 1,013,125 18,416M 99.04 -0.82 -0.21 4.37 12.28 49.53 95.30 0.01
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1397/06/26 925 16,728 978,291M 99.97 2.14 4.69 9.56 20.74 64.63 86.90 0.01
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1397/06/26 1243 21,405 9,009,792M 99.99 2.21 5.23 9.63 22.36 108.25 83.10 0.00
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1397/06/26 640 14,619 688,650M 77.18 1.07 6.07 11.21 22.69 43.12 82.30 0.10
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 0 1397/06/26 1138 10,909 533,465M 84.98 4.23 9.53 16.05 18.54 60.53 67.30 0.09
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 0 1397/06/26 1177 10,310 76,431M 77.34 4.74 7.39 12.78 22.94 79.34 81.40 0.04
گسترش فردای ایرانیان 0 20 0 1397/06/26 2535 1,006,806 50,106,889M 100.00 1.90 5.59 11.12 22.16 143.29 57.40 0.02
گنجینه زرین شهر 0 15 0 1397/06/26 2536 1,014,876 298,340,430M 90.83 1.77 5.02 9.99 19.61 147.06 56.60 0.02
گنجینه یکم آوید 0 15 1 1397/06/26 513 1,005,411 178,184M 8.50 1.70 5.17 9.37 21.35 30.36 101.00 0.01
لوتوس پارسیان 0 17 0 1397/06/26 2171 1,000,633 119,193,105M 96.27 1.59 4.67 9.30 19.28 126.52 61.80 0.00
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 0 1397/06/26 1206 1,000,606 7,663,078M 91.65 1.72 5.19 9.99 19.83 69.71 80.90 0.00
مشترک اندیشه فردا 0 18 0 1397/06/26 1862 1,004,894 255,128M 76.08 0.68 3.60 8.09 16.96 96.55 63.40 0.00
مشترک سپهر تدبیرگران 0 20 0 1397/06/26 1695 1,006,256 3,990,109M 97.73 1.71 5.14 10.32 20.98 104.56 67.60 0.03
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 0 1397/06/26 3173 1,007,151 342,772M 82.78 2.25 6.36 12.21 22.39 180.60 49.90 0.05
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 0 1397/06/26 2530 1,001,672 8,319,759M 94.97 1.73 5.00 9.90 19.95 153.33 55.70 0.00
مشترک یکم ایرانیان 0 15 0 1397/06/26 3516 1,006,046 16,546,788M 90.02 1.67 4.93 9.54 19.12 278.57 49.50 0.02
نگین سامان 0 16.5 0 1397/06/26 514 1,004,852 1,661,859M 77.73 0.70 3.42 7.65 16.83 24.24 80.20 0.08
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 0 1397/06/26 2535 1,009,518 286,180M 94.25 2.57 6.04 11.05 21.59 141.75 56.60 0.03
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 0 1397/06/26 655 1,026,263 83,389M 92.06 3.16 9.00 14.76 24.08 37.74 78.50 0.06
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 0 1397/06/06 1018 1,009,032 250,883M 82.24 0.85 1.52 5.07 14.58 48.90 77.90 0.00
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 0 1397/06/26 1457 1,041,309 50,751M 87.94 3.01 4.14 9.17 18.18 77.84 67.50 0.02
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 0 1397/06/26 562 1,042,701 157,075M 80.33 1.37 3.82 10.01 19.75 31.84 79.90 0.06
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 0 1397/06/26 2744 1,022,292 184,936,201M 92.80 2.46 5.50 9.93 18.91 149.42 51.50 0.01

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.