::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/09/26 8.40 13.30 21.20 18.50
سرمايه گذاري مشترک گنجينه الماس پايدار 0 0 1 1396/09/26 651 1,014,646 631,075M 92.58 1.74 5.21 10.47 21.40 37.63 84.00 0.00
 مشترک آتیه نوین 0 16 0 1396/09/26 2834 1,005,836 95,855,183M 93.72 1.61 4.76 9.58 19.84 163.39 49.20 0.03
آتیه ملت 0 0 2 1396/09/26 2319 1,041,940 372,447M 82.60 1.17 4.70 7.64 12.49 111.55 63.00 0.09
آرمان کارآفرین 0 19 0 1396/09/26 2451 1,013,463 10,860,872M 96.07 1.54 4.86 10.06 20.92 145.58 52.00 0.02
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1396/09/26 611 1,000,609 296,745M 81.70 1.81 5.52 12.32 23.00 38.67 91.30 0.09
ارزش آفرینان دی 0 20 0 1396/09/26 2277 1,005,532 57,890,478M 99.58 1.48 4.77 9.73 19.78 131.35 55.90 0.02
ارمغان ایرانیان 0 18 0 1396/09/26 2260 1,010,159 118,873M 91.20 2.41 5.86 10.91 20.13 131.35 54.10 0.01
اعتماد ملل 0 19 0 1396/09/26 451 1,012,606 4,993,180M 90.96 1.68 5.28 10.71 22.00 29.35 91.80 0.10
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 18 0 1396/09/26 150 1,019,199 1,968,326M 80.72 1.98 5.38 9.16 9.16 74.50 0.05
امین آشنا ایرانیان 0 20 0 1396/09/26 2075 1,000,575 5,478,036M 93.47 1.86 5.60 11.28 23.04 122.96 53.50 0.02
امین انصار 0 18 1 1396/09/26 1624 1,011,525 10,076,603M 98.60 1.32 4.09 8.53 17.78 96.88 76.60 0.00
امین سامان 0 16 0 1396/09/26 2246 1,012,138 2,989,370M 97.97 1.42 4.43 9.08 18.43 122.80 52.80 0.03
امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1396/09/26 360 10,147 2,963,034M 85.28 1.72 5.11 10.43 0.00 21.21 94.20 0.06
اندوخته پایدار سپهر 0 17 0 1396/09/26 1696 1,011,398 32,898,873M 99.87 1.30 3.93 8.78 18.61 100.79 60.90 0.02
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 18 0 1396/09/26 671 1,005,233 6,499,361M 86.80 1.51 5.03 10.35 20.45 37.06 90.00 0.06
اندوخته ملت 0 17 1 1396/09/26 2128 1,012,110 11,815,036M 94.41 1.41 4.22 8.80 17.99 113.85 70.30 0.00
انديشه زرين پاسارگاد 0 18 0 1396/09/26 626 1,009,960 8,713,728M 93.04 1.12 6.70 11.18 20.69 34.72 91.50 0.01
با درآمد ثابت کاریزما 0 0 0 1396/09/24 1099 1,979,139 1,340,590M 94.46 1.73 5.41 11.18 24.40 95.37 76.90 0.01
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 0 0 1396/09/26 120 10,059 496,017M 94.35 0.10 -0.13 -0.59 63.90 0.13
با درآمد ثابت کوثریکم 0 19 1 1396/09/26 794 1,017,005 82,024,120M 92.01 2.14 5.60 10.78 21.10 46.30 89.00 0.07
بانک ایران زمین 0 16 0 1396/09/26 2153 1,013,533 30,167,179M 94.47 1.56 4.71 9.59 19.64 67.55 43.10 0.04
بانک گردشگری 0 0 0 1396/09/26 2346 1,014,052 25,154,656M 92.44 1.60 4.87 10.41 21.53 180.59 53.80 0.03
پاداش سرمایه بهگزین 0 18 0 1396/09/26 742 1,016,475 1,202,635M 96.16 1.86 5.18 10.40 16.95 46.49 79.20 0.32
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 0 1396/09/26 505 10,043 1,707,139M 99.98 -0.30 -0.96 -0.47 -8.19 -0.80 88.50 0.03
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1396/09/26 160 11,563 215,062M 18.54 0.23 9.79 15.63 13.32 69.20 0.61
پیروزان 0 19 0 1396/09/26 1638 1,006,523 6,874,382M 93.06 1.66 5.15 10.44 20.24 89.63 60.80 0.12
توسعه تعاون صبا 0 15 0 1396/09/26 766 1,012,782 31,194,461M 91.78 1.40 4.28 9.07 19.08 40.89 85.10 0.09
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1396/09/26 623 1,547,740 313,654M 98.79 1.85 5.83 12.07 25.81 49.28 92.00 0.00
توسعه فراز اعتماد 0 18 0 1396/09/26 91 1,006,471 1,224,167M 96.53 1.63 5.87 5.36 81.10 0.00
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 0 1396/09/26 2718 1,005,272 822,977M 92.66 1.48 4.41 9.76 1.53 280.50 42.30 1.54
درآمد ثابت سرآمد 0 18 0 1396/09/26 231 1,000,499 3,866,614M 89.35 1.65 5.15 10.96 14.45 90.40 0.06
ره آورد آباد مسکن 0 17 0 1396/09/26 1711 1,006,594 146,728,314M 97.46 1.67 4.84 9.70 19.77 77.37 56.90 0.05
سرمایه گذاری اوج ملت 0 18 1 1396/09/26 1997 1,012,822 18,032,642M 91.88 1.49 4.46 9.27 19.26 107.19 72.20 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1396/09/26 749 1,013,606 30,343,206M 95.36 1.58 4.64 9.37 19.06 39.77 94.30 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 0 20 1 1396/09/26 2781 1,014,429 4,508,390M 82.48 1.71 5.12 10.40 21.61 125.98 60.70 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1396/09/26 988 1,007,156 40,038,213M 93.85 1.79 4.95 9.73 19.62 57.67 98.10 0.01
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی 0 0 0 1396/09/26 1203 2,013,819 3,137,719M 93.38 1.70 4.84 10.43 22.51 99.89 88.70 0.90
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1396/09/26 1022 10,128 1,023,961M 95.49 2.21 5.13 6.73 4.65 31.89 66.20 0.32
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر 0 0 4 1396/09/26 870 1,033,585 20,338M 92.52 0.94 3.79 8.65 16.10 43.35 99.20 0.07
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1396/09/26 651 14,538 2,061,256M 99.89 1.32 4.88 10.61 22.18 43.09 90.60 0.06
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1396/09/26 969 18,440 9,218,263M 100.00 1.69 5.38 11.49 24.35 79.72 84.60 0.00
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1396/09/26 366 12,610 1,259,770M 89.55 1.66 6.01 11.48 26.10 23.67 91.50 0.02
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 0 1396/09/26 864 10,429 77,220M 88.29 1.24 -23.94 -14.68 -18.92 3.13 66.10 1.02
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 0 1396/09/26 903 10,093 56,154M 90.67 0.46 0.32 0.09 -27.41 -0.06 83.50 0.17
گسترش فردای ایرانیان 0 20 0 1396/09/26 2261 1,006,376 58,999,022M 99.97 1.74 5.42 10.23 20.84 127.09 55.10 0.03
گنجینه امید ایرانیان 0 17 1 1396/09/26 913 1,005,440 32,470,385M 99.26 1.51 4.51 9.31 19.42 51.52 94.60 0.00
گنجینه زرین شهر 0 15 0 1396/09/26 2262 1,015,405 304,164,108M 93.10 1.77 4.94 9.84 19.69 132.43 54.40 0.04
گنجینه یکم آوید 0 15 1 1396/09/26 239 1,008,672 240,946M 84.42 2.05 5.64 11.53 0.00 14.82 107.10 0.19
لوتوس پارسیان 0 19 0 1396/09/26 1897 1,000,542 148,053,704M 99.99 1.64 4.92 9.89 19.99 112.35 60.00 1.16
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 0 1396/09/26 932 1,000,510 6,829,979M 98.94 1.53 4.82 9.96 20.49 55.02 83.10 0.02
مشترک اندیشه فردا 0 16 0 1396/09/26 1588 1,012,822 22,470,556M 93.09 1.46 4.38 8.75 17.77 83.88 61.30 0.02
مشترک سپهر تدبیرگران 0 20 0 1396/09/26 1421 1,006,260 3,110,146M 99.54 1.72 5.14 10.27 21.15 88.87 66.60 0.05
مشترک فراز اندیش نوین 0 19 0 1396/09/26 2899 1,009,741 273,263M 94.23 2.56 5.85 11.16 21.99 164.07 47.70 0.05
مشترک نیکوکاری حافظ 0 20 0 1396/06/31 1354 1,069,118 5,292M 97.15 2.70 4.20 6.96 8.89 58.27 40.10 0.01
مشترک کارگزاری کارآفرین 19 0 0 1396/09/26 2256 1,001,611 10,183,734M 98.16 1.53 4.80 10.03 20.90 138.23 53.80 0.01
مشترک یکم ایرانیان 0 16 0 1396/09/26 3242 1,005,320 24,968,532M 94.27 1.51 4.61 9.35 19.82 264.11 47.30 0.02
نگین رفاه 0 15 1 1396/09/26 1926 1,013,177 47,584,505M 92.28 1.49 4.44 9.17 19.37 105.15 72.60 0.00
نگین سامان 0 18 0 1396/09/26 240 1,012,821 4,972,381M 91.30 1.49 4.50 9.08 11.96 88.30 0.13
نهال سرمایه ایرانیان 0 20 0 1396/09/26 2261 1,006,052 297,898M 99.97 1.70 5.11 10.23 20.85 125.68 54.40 0.03
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 0 1396/09/26 381 1,018,136 82,217M 94.07 1.92 5.44 10.84 19.09 19.85 85.80 0.29
نیکوکاری پرسپولیس 0 17 0 1395/09/02 1424 1,139,365 5,840M 90.09 1.81 5.38 7.69 38.62 64.27 38.40 0.00
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 0 1396/09/26 744 1,021,415 106,986M 88.02 1.37 4.58 10.13 19.63 40.20 81.20 0.02
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 14 0 1396/09/26 1183 1,040,052 5,216M 79.65 0.62 4.87 8.78 16.05 64.22 67.30 0.06
نیکوکاری دانشگاه تهران 15 0 0 1396/09/26 1310 1,034,737 7,764M 91.39 0.12 3.08 9.27 16.15 45.43 57.10 0.19
نیکوکاری لوتوس رویان 0 19 0 1396/09/26 288 1,065,967 381,505M 97.54 1.51 6.42 11.19 17.56 87.50 0.02
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 0 1396/09/26 2470 1,013,817 198,699,771M 94.00 1.57 4.60 9.06 18.15 135.01 49.10 0.01

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.