::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1398/08/22 -4.00 17.50 44.40 67.60
 مشترک آتیه نوین 0 16 1 1398/08/22 3529 1,003,670 97,990,249M 86.67 1.69 5.19 10.21 20.29 201.45 53.00 0.01
آرمان کارآفرین 0 17 1 1398/08/21 3146 1,011,263 12,852,924M 90.18 1.75 5.23 10.35 20.97 184.59 55.30 0.01
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1398/08/21 1306 1,016,830 1,983,585M 88.63 1.95 6.16 13.70 27.55 87.36 77.70 0.01
ارزش آفرینان دی 0 17.2 1 1398/08/22 2972 999,377 69,029,763M 87.57 1.43 5.17 11.80 22.22 171.24 59.00 0.02
اعتماد ملل 0 15 1 1398/08/21 1146 1,012,426 1,636,254M 94.19 1.42 5.55 11.12 21.97 69.97 74.90 0.04
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 1 1398/08/21 845 1,003,452 49,596,519M 92.31 1.72 5.20 10.47 20.85 48.47 67.60 0.01
امین آشنا ایرانیان 0 20 1 1398/08/22 2770 1,016,599 23,174,964M 85.52 1.83 5.94 12.23 24.02 167.56 57.40 0.07
امین سامان 0 16 1 1398/08/21 2941 1,010,368 1,042,608M 87.91 1.59 4.82 9.70 19.51 158.55 56.10 0.01
اندوخته پایدار سپهر 0 15 1 1398/08/22 2391 1,012,056 68,907,694M 93.97 1.62 4.87 9.72 19.76 135.21 62.70 0.01
با درآمد ثابت تصمیم 0 0 0 1398/07/27 521 993,485 373,108M 53.05 1.26 5.50 10.49 20.91 27.34 0.00 0.00
با درآمد ثابت فیروزه آسیا 0 0 0 1398/08/22 684 16,339 1,633,872M 92.96 1.42 7.79 17.45 29.55 62.62 63.60 0.05
با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن 0 18 0 1398/08/21 36 1,010,454 147,538M 98.23 1.80 2.00 2.80 0.03
با درآمد ثابت کاریزما 0 18 1 1398/08/21 1794 1,015,030 6,742,121M 90.92 1.71 5.16 10.45 11.37 153.62 72.60 0.21
با درآمد ثابت کمند 0 0 0 1398/08/13 815 10,162 15,241,616M 91.18 1.69 5.27 10.57 21.38 42.87 68.70 0.00
بانک ایران زمین 0 16 1 1398/08/21 2848 1,011,507 39,399,338M 88.28 1.64 5.02 10.32 20.77 105.67 48.70 0.01
بانک گردشگری 0 0 1 1398/08/22 3041 1,012,061 17,941,735M 86.72 1.66 5.32 10.59 20.45 220.90 56.80 0.01
پاداش سرمایه بهگزین 0 15 1 1398/08/21 1437 1,011,506 4,504,311M 84.67 1.88 5.79 11.21 22.53 88.17 73.20 0.02
پارند پايدار سپهر 0 0 0 1398/08/20 1200 10,033 19,260,152M 94.41 1.75 5.30 11.14 21.26 69.61 76.80 0.01
پیروزان 0 17 3 1398/08/21 2333 1,062,850 7,595,082M 83.61 1.70 7.27 12.35 22.68 131.52 62.20 0.00
پیشگامان سرمایه نوآفرین 0 0 0 1398/08/22 68 1,009,978 220,088M 79.18 0.62 4.94 4.88 29.40 0.25
توسعه تعاون صبا 0 15 1 1398/08/21 1461 1,010,930 39,925,706M 90.61 1.55 4.63 9.25 18.38 74.57 76.00 0.00
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1398/08/21 1318 2,400,613 57,917M 81.90 -0.68 3.89 11.41 28.23 131.55 76.90 0.07
توسعه فراز اعتماد 0 18 1 1398/08/21 786 1,003,224 3,005,818M 92.06 1.64 4.94 9.88 20.25 43.67 68.10 0.01
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 1 1398/08/21 3413 1,003,455 9,901,703M 86.51 1.81 5.85 11.57 23.06 322.60 47.00 0.01
دوم اکسیر فارابی 0 20 1 1398/08/21 642 1,003,609 2,125,441M 94.74 1.93 5.85 11.87 23.39 39.35 60.60 0.03
ره آورد آباد مسکن 0 15 1 1398/08/21 2406 1,002,566 149,880,628M 93.01 1.27 4.72 9.43 19.26 113.71 59.60 0.03
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 20 1 1398/08/22 1366 1,003,491 19,591,902M 3.00 1.79 5.51 10.53 21.22 77.65 60.00 0.02
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد 0 21.5 1 1398/08/21 926 1,013,472 24,836,907M 3.00 1.82 5.45 10.88 21.19 55.37 56.30 0.00
صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر 0 15 1 1398/08/22 2957 1,010,714 280,263,472M 3.00 1.70 5.13 10.22 19.85 163.24 57.30 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1398/08/22 3014 1,012,892 625,814M 91.56 1.92 5.00 10.41 21.50 148.08 62.10 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1398/08/21 2319 1,003,124 19,969,461M 90.73 1.64 4.92 9.88 19.80 131.88 71.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1398/08/21 3476 1,014,410 1,619,283M 75.10 1.68 5.12 10.52 21.06 166.27 60.80 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا 0 0 1 1398/08/21 1055 10,120 14,753,820M 91.03 1.75 5.17 10.37 21.05 61.00 72.10 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1398/08/21 2823 1,011,361 4,458,673M 93.69 1.00 4.60 9.09 18.34 148.48 68.40 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1398/08/21 2692 1,011,507 52,080,366M 95.00 1.64 4.93 9.84 19.98 144.26 69.70 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1398/08/21 1444 1,002,835 39,969,459M 89.64 1.46 4.73 9.65 19.62 75.54 78.10 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1398/08/21 1608 1,002,272 30,335,704M 93.57 1.27 4.86 10.08 20.46 89.19 79.70 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس 0 0 0 1398/08/21 1429 1,472,587 131,459M 93.73 1.46 6.94 13.40 30.03 41.98 64.10 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1398/08/21 1683 1,011,577 50,214,188M 87.16 1.64 4.94 9.80 19.69 94.63 81.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 16 1 1398/08/21 1489 1,007,006 44,017,703M 68.32 1.55 4.18 6.21 17.12 85.25 74.30 0.07
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1398/08/21 1717 10,050 4,838,925M 96.07 1.95 5.56 12.02 22.43 70.28 63.50 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1398/08/21 1898 2,931,601 19,193,684M 95.15 1.63 4.84 10.17 22.45 191.00 78.60 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1398/08/21 635 10,109 1,326,334M 92.97 1.46 5.72 10.72 21.15 35.83 53.90 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی 0 0 0 1398/08/21 360 13,519 363,046M 81.85 0.12 3.64 10.47 0.00 23.63 52.20 0.05
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید 0 15 1 1398/08/21 934 1,003,330 158,235M 87.47 1.85 7.60 17.69 29.45 62.85 70.60 0.06
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید 0 0 1 1398/08/21 268 10,104 2,714,347M 93.89 1.68 5.25 10.57 0.00 16.13 22.00 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1398/08/21 3789 1,020,035 509,990M 70.44 2.07 11.85 25.99 36.56 328.93 46.70 0.09
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1398/08/21 1346 1,012,899 468,120M 81.20 1.90 5.73 11.42 22.95 79.57 71.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 0 15 5 1398/07/30 1703 2,996,284 19,749M 3.04 3.16 19.82 41.90 44.84 227.05 58.90 0.97
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1398/08/21 2621 1,024,245 50,015,332M 88.86 1.20 5.14 11.01 21.20 144.04 69.50 0.01
قابل معامله آرمان آتی کوثر 0 0 0 1398/08/22 1346 21,209 9,301,792M 95.76 1.63 5.10 10.87 22.71 108.69 80.20 0.02
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان 0 0 0 1398/08/22 1664 27,285 13,634,512M 100.00 1.95 6.65 12.68 23.05 165.66 77.80 0.04
قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین 0 0 0 1398/08/22 407 13,234 2,633,529M 94.60 1.82 6.31 12.61 25.23 28.04 53.30 0.02
قابل معامله با درآمد ثابت کيان 0 0 0 1398/08/22 1061 18,630 5,587,195M 94.28 1.18 5.71 11.60 23.15 83.24 75.10 0.03
قابل معامله سپهر خبرگان نفت 0 0 0 1398/08/22 1559 10,560 634,650M 54.05 0.62 5.57 14.28 25.45 92.61 65.60 0.06
قابل معامله گنجينه آينده روشن 0 0 0 1398/08/22 1598 10,039 170,943M 88.62 0.23 6.56 12.10 25.95 111.98 76.90 0.05
گسترش فردای ایرانیان 0 20 1 1398/08/22 2956 1,005,489 59,752,254M 92.66 1.39 5.23 11.77 23.56 169.78 58.20 0.02
لوتوس پارسیان 0 17 1 1398/08/22 2592 1,017,206 125,697,368M 93.98 1.24 5.25 10.25 19.65 149.16 62.20 0.00
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 1 1398/08/21 1627 1,015,686 24,303,841M 86.84 1.83 5.23 10.82 21.63 94.62 76.10 0.01
مشترک بانک مسکن 0 15 1 1398/08/21 3539 1,000,549 984,730M 93.90 1.55 4.68 8.61 33.22 2228.08 50.40 0.67
مشترک سپهر تدبیرگران 0 18 1 1398/08/21 2116 1,003,616 5,584,920M 91.61 1.87 5.67 10.76 21.21 128.77 66.70 0.00
مشترک صبای هدف 0 15 1 1398/08/21 1209 999,528 979,699M 77.88 -0.83 9.07 21.93 39.41 78.23 62.10 0.19
مشترک فراز اندیش نوین 0 15 1 1398/08/22 3594 1,003,704 3,844,333M 86.54 1.80 5.52 11.08 22.14 206.49 51.40 0.01
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 1 1398/08/21 2951 1,016,273 11,940,653M 89.62 1.73 5.28 10.55 20.91 177.72 56.20 0.00
مشترک یکم ایرانیان 0 15 1 1398/08/22 3937 1,003,636 21,991,645M 85.02 1.68 5.17 10.21 20.24 301.95 51.10 0.00
نگین سامان 0 18 1 1398/08/21 935 1,011,507 1,517,424M 87.98 1.62 5.05 9.56 19.28 45.63 71.30 0.03
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 1 1398/08/22 2956 1,003,758 1,463,946M 86.37 1.80 5.55 11.11 22.24 166.96 57.70 0.01
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 6 1398/08/21 1439 1,205,826 270,199M 81.96 0.10 4.96 15.15 32.59 92.06 72.00 0.09
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 17 3 1398/08/21 1878 1,046,645 55,952M 80.99 1.58 9.26 16.37 27.68 111.16 65.20 0.02
نیکوکاری دانشگاه تهران 0 15 1 1398/08/21 2005 1,052,804 29,921M 92.62 0.62 6.62 12.43 21.61 79.63 54.80 0.05
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 3 1398/08/21 983 1,046,246 135,247M 84.50 2.60 7.45 11.18 22.55 57.80 70.50 0.01
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران 0 15 3 1398/08/21 1291 1,036,160 89,369M 92.43 0.60 6.04 10.47 20.36 66.64 72.30 0.04
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 1 1398/08/21 3165 1,010,112 97,141,786M 87.10 0.54 4.28 9.10 17.73 170.89 52.70 0.04

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.