::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1397/04/26 5.20 12.80 9.10 35.20
 مشترک آتیه نوین 0 16 0 1397/04/26 3045 1,004,539 78,928,099M 96.87 1.40 4.64 9.27 18.98 174.35 51.10 0.01
آرمان کارآفرین 0 17 0 1397/04/26 2662 1,013,488 8,717,459M 96.81 1.58 4.78 9.66 19.88 156.98 53.90 0.01
ارزش آفرین گلرنگ 0 0 0 1397/04/26 822 1,014,434 347,885M 92.12 1.30 4.56 11.53 22.91 51.84 86.90 0.01
ارزش آفرینان دی 0 17.2 0 1397/04/26 2488 1,005,736 48,061,367M 99.37 1.69 5.02 9.75 19.59 142.51 57.80 0.01
ارمغان ایرانیان 0 15 0 1397/04/26 2471 1,031,242 209,115M 95.13 2.06 5.90 10.64 21.88 144.03 55.90 0.02
اعتماد ملل 0 15 0 1397/04/26 662 1,013,788 511,168M 82.10 1.55 4.39 7.61 18.70 39.12 84.70 0.07
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 0 15 0 1397/04/26 361 1,011,362 2,629,502M 76.86 1.30 4.33 9.08 20.19 20.19 74.80 0.04
امین آشنا ایرانیان 0 20 0 1397/04/26 2286 1,000,520 6,868,701M 93.81 1.80 5.44 10.99 22.64 135.88 55.70 0.01
امین سامان 0 16 0 1397/04/26 2457 1,013,370 1,131,070M 97.40 1.51 4.46 8.85 18.16 133.34 54.70 0.01
اندوخته پایدار سپهر 0 10 0 1397/04/26 1907 1,011,398 28,681,544M 100.00 1.30 3.90 7.80 16.50 109.82 62.40 0.01
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 0 15 0 1397/02/15 882 1,000,000 8,891,678M 88.06 1.69 5.12 10.11 20.97 43.21 84.60 0.03
انديشه زرين پاسارگاد 0 15 0 1397/04/26 837 1,010,685 5,574,211M 88.00 1.22 3.66 7.37 18.68 43.52 87.50 0.01
با درآمد ثابت تصمیم 0 20 0 1397/04/26 37 1,014,484 371,972M 87.52 0.84 3.70 1.15 16.20 0.22
با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 0 0 0 1397/04/26 200 10,908 229,303M 84.99 2.58 5.49 7.60 8.71 64.50 0.07
با درآمد ثابت کاریزما 0 0 0 1397/04/26 1310 2,147,178 413,400M 98.75 1.71 3.63 7.03 18.65 111.95 76.40 0.00
با درآمد ثابت کمند (ETF) 0 0 0 1397/04/26 331 10,036 521,004M 94.65 1.39 4.65 9.39 15.19 71.30 0.04
بانک ایران زمین 0 16 0 1397/04/26 2364 1,015,055 34,350,323M 93.82 1.70 4.92 9.76 19.48 78.73 46.00 0.02
بانک گردشگری 0 0 0 1397/04/26 2557 1,016,353 9,845,952M 78.76 2.04 5.39 10.32 20.75 192.67 55.60 0.01
پاداش سرمایه بهگزین 0 18 0 1397/04/26 953 1,011,950 1,557,913M 97.49 1.51 4.86 10.05 20.35 58.10 78.50 0.04
پارند پايدار سپهر (ETF) 0 0 0 1397/04/26 716 10,060 4,772,876M 97.69 2.06 5.05 10.08 20.83 41.77 83.90 0.01
پشتوانه طلای لوتوس (ETF) 0 0 0 1397/04/26 371 22,917 815,841M 5.62 16.89 52.31 84.46 123.97 121.29 65.80 0.03
پیروزان 0 17 0 1397/04/26 1849 1,022,094 4,695,709M 87.72 1.47 4.94 8.96 19.43 100.63 62.30 0.01
توسعه تعاون صبا 0 15 0 1397/04/26 977 1,013,799 25,932,825M 92.95 1.46 4.39 8.56 17.53 50.76 82.80 0.04
توسعه سرمایه نیکی 0 0 0 1397/04/26 834 1,734,887 238,231M 99.98 0.31 1.75 9.91 23.51 67.33 86.70 0.02
توسعه فراز اعتماد 0 18 0 1397/04/26 302 1,004,887 2,487,726M 92.91 1.55 4.83 9.59 16.60 76.80 0.01
حکمت آشنا ایرانیان 0 17 0 1397/04/26 2929 1,005,164 1,332,445M 92.40 1.47 4.42 8.83 18.49 290.95 44.60 0.00
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF) 0 0 0 1397/04/26 167 16,232 259,344M 26.01 14.84 45.92 62.32 58.07 56.30 0.31
درآمد ثابت سرآمد 0 15 0 1397/04/26 442 998,110 4,036,791M 92.08 1.48 5.21 10.20 21.14 26.32 82.40 0.02
دوم اکسیر فارابی 0 20 0 1397/04/26 158 1,005,937 167,799M 99.64 1.81 5.14 9.26 8.82 55.70 0.03
ره آورد آباد مسکن 0 15 0 1397/04/26 1922 1,002,690 143,571,519M 95.06 1.53 4.82 9.27 19.13 88.05 58.90 0.03
زرافشان امید ایرانیان (ETF) 0 0 0 1397/04/26 252 15,203 189,665M 20.99 13.26 34.33 48.03 49.92 50.80 0.25
صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید 0 0 1 1397/04/26 151 10,137 590,785M 94.45 1.58 4.70 0.00 0.00 8.03 72.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 0 17 1 1397/04/26 2530 1,003,516 844,289M 93.87 0.17 3.69 4.35 9.80 116.94 64.60 0.03
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 0 18 1 1397/04/26 1835 1,005,242 8,871,439M 98.77 1.44 4.37 8.66 17.27 106.82 78.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 0 20 1 1397/04/26 2992 1,000,104 2,307,139M 66.24 1.70 5.08 10.00 20.65 137.88 62.70 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (ETF) 0 0 1 1397/04/25 571 10,119 3,604,246M 84.58 1.69 4.93 9.92 20.51 32.83 92.50 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 0 17 1 1397/04/26 2339 1,012,822 8,893,731M 94.25 1.49 4.45 8.84 17.84 124.25 72.00 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 0 18 1 1397/04/26 2208 1,013,534 14,074,025M 85.41 1.52 4.69 9.29 18.73 118.04 73.80 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار 0 18 1 1397/04/25 960 1,004,360 36,027,156M 93.70 1.29 4.35 8.56 18.04 49.87 92.80 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایران 0 17 1 1397/04/26 1124 1,004,982 23,992,855M 93.68 1.69 4.86 9.20 18.65 62.36 93.70 0.01
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 0 20 1 1397/04/26 1199 1,010,728 34,440,797M 93.07 1.25 4.59 8.90 18.84 68.07 96.20 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 0 19 1 1397/04/23 1005 1,012,704 81,306,428M 91.22 1.66 4.93 9.82 20.57 57.44 88.70 0.04
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0 0 1 1397/04/26 1233 10,048 1,012,859M 95.35 1.34 4.55 9.03 18.84 42.57 70.30 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 0 0 0 1397/04/26 1414 2,234,234 2,366,070M 90.98 1.50 4.51 9.23 20.63 121.77 88.90 0.02
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0 0 1 1397/04/26 3305 1,000,305 100,879M 95.90 1.21 4.85 3.27 25.22 285.16 49.30 0.24
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0 0 1 1397/04/26 862 1,014,952 470,274M 89.05 1.73 5.20 10.42 21.27 49.91 85.40 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 0 15 1 1397/04/26 2137 1,012,826 38,844,088M 89.42 1.49 4.60 9.23 18.53 115.99 74.20 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر 0 0 4 1397/04/26 1081 1,021,945 19,087M 98.93 0.56 0.88 5.77 13.92 50.40 97.10 0.00
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 0 0 0 1397/04/26 862 16,201 1,423,748M 99.46 1.36 4.56 9.88 21.51 59.46 87.60 0.00
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 0 0 0 1397/04/26 1180 20,682 8,953,284M 99.98 1.51 4.53 10.15 23.12 101.56 83.30 0.00
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 0 0 0 1397/04/26 577 13,800 986,783M 84.24 1.13 3.46 7.80 20.17 35.86 84.10 0.12
قابل معامله سپهر خبرگان نفت (ETF) 0 0 0 1397/04/26 1075 9,901 484,162M 89.13 0.35 4.00 6.44 20.82 50.46 67.10 0.14
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 0 0 0 1397/04/26 1114 10,015 55,220M 89.73 1.25 5.56 9.54 19.17 72.70 82.00 0.01
گسترش فردای ایرانیان 0 20 0 1397/04/26 2472 1,006,793 49,813,963M 100.00 1.83 5.49 10.92 21.69 139.52 57.20 0.01
گنجینه زرین شهر 0 15 0 1397/04/25 2473 1,012,699 302,617,061M 92.60 1.70 4.75 9.57 19.34 143.39 56.20 0.03
گنجینه یکم آوید 0 15 1 1397/04/26 450 1,006,232 184,324M 58.61 1.70 4.36 9.01 22.23 26.98 96.70 0.02
لوتوس پارسیان 0 17 0 1397/04/26 2108 1,000,561 139,302,265M 99.60 1.53 4.51 9.34 19.54 123.35 61.60 0.01
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 0 15 0 1397/04/26 1143 1,000,497 7,742,964M 95.01 1.73 4.96 9.61 19.80 66.18 81.70 0.02
مشترک اندیشه فردا 0 18 0 1397/04/26 1799 1,012,822 25,076,484M 92.98 1.46 4.38 8.72 17.74 94.29 63.10 0.02
مشترک سپهر تدبیرگران 0 20 0 1397/04/26 1632 1,006,256 3,499,621M 99.99 1.71 5.14 10.39 20.98 101.04 67.70 0.01
مشترک فراز اندیش نوین 0 19 0 1397/04/26 3110 995,798 226,358M 94.61 1.41 5.13 9.47 20.68 175.12 49.50 0.05
مشترک نیکوکاری حافظ 0 20 0 1396/06/31 1565 1,069,118 5,292M 97.15 2.70 4.20 6.96 8.89 58.27 34.60 0.04
مشترک کارگزاری کارآفرین 0 17 0 1397/04/26 2467 1,001,266 9,133,394M 95.20 1.62 4.86 9.78 20.04 149.80 55.50 0.01
مشترک یکم ایرانیان 0 15 0 1397/04/26 3453 1,005,092 18,482,610M 96.44 1.60 4.65 9.34 18.89 275.11 49.10 0.01
نگین سامان 0 16.5 0 1397/04/26 451 1,012,115 2,396,998M 85.82 1.38 4.13 8.45 17.87 22.10 82.00 0.03
نهال سرمایه ایرانیان 0 15 0 1397/04/26 2472 1,005,568 283,634M 99.92 1.57 4.92 10.02 20.55 137.25 56.20 0.01
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 0 16 0 1397/04/26 592 1,040,276 84,580M 90.62 1.37 5.58 8.26 19.98 30.13 80.20 0.05
نیکوکاری پرسپولیس 0 17 0 1395/09/02 1635 1,139,365 5,840M 90.09 1.81 5.38 7.69 38.62 64.27 33.40 0.00
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 0 17 0 1397/04/26 955 1,001,081 247,908M 90.58 -0.03 2.21 6.43 16.81 48.13 79.00 0.01
نیکوکاری دانشگاه الزهرا 0 14 0 1397/04/26 1394 1,000,275 48,751M 72.97 0.60 4.03 8.73 17.44 73.73 67.60 0.05
نیکوکاری دانشگاه تهران 15 0 0 1397/01/18 1521 1,005,773 7,546M 89.52 1.53 0.65 4.96 15.33 47.67 55.60 0.11
نیکوکاری لوتوس رویان 0 17 0 1397/04/26 499 1,017,274 171,560M 71.66 1.34 6.58 10.08 21.52 29.39 82.60 0.09
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 0 16 0 1397/04/26 2681 1,013,253 195,935,218M 94.86 1.48 4.35 8.50 17.62 145.19 51.20 0.02

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.