::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) نسبت دوره برتر(%) بتا صندوق
شاخص كل 1396/01/07 -0.40 -2.90 0.30 -4.60
سرمايه گذاري مشترک گنجينه الماس پايدار 1396/01/07 385 1,004,215 307,365M 99.58 1.80 5.40 10.82 21.14 22.22 76.60 0.02
آتیه ملت 18 3 1396/01/07 2053 1,001,898 358,471M 65.90 2.59 4.53 8.47 16.72 102.68 60.80 0.14
آتیه نوین 19 1 1396/01/07 2568 1,012,240 97,588,720M 99.99 1.67 4.98 10.03 20.77 149.03 44.60 0.05
آرمان کارآفرین 19 1 1396/01/07 2185 1,004,120 15,060,265M 99.94 1.81 5.41 10.76 22.20 130.54 47.00 0.02
آینده آشنا ایرانیان 20 1 1396/01/07 2452 1,013,625 94,851M 99.53 -1.11 -1.13 5.74 0.12 265.36 36.70 1.82
ارزش آفرین گلرنگ 1396/01/07 345 1,004,131 188,631M 89.13 1.67 5.58 10.57 24.97 21.19 90.40 0.21
ارزش آفرینان دی 20 1 1396/01/07 2011 1,011,966 65,071,502M 99.91 1.62 4.86 9.75 20.33 117.16 51.40 0.05
ارمغان ایرانیان 18 3 1396/01/07 1994 1,013,605 120,323M 90.31 1.64 3.93 8.94 18.88 115.93 49.10 0.04
اعتماد ملل 1396/01/07 185 1,004,217 1,839,552M 99.80 1.90 5.65 13.28 13.28 89.20 0.08
افق کارگزاری بانک خاورمیانه 17 1 1396/01/07 666 1,006,855 5,480,191M 99.96 1.83 5.30 10.29 21.48 40.36 79.10 0.02
امین آشنای ایرانیان 20 1 1396/01/07 1809 1,007,238 1,681,729M 99.89 1.89 5.69 11.63 25.04 106.44 47.70 0.05
امین انصار 16 3 1396/01/07 1358 1,005,774 4,248,538M 98.64 1.49 4.59 9.34 19.30 84.31 73.30 0.00
امین سامان 18 1 1396/01/07 1980 1,003,482 1,160,583M 99.59 1.55 4.55 9.10 19.43 109.25 47.50 0.02
امین یکم فردا (ETF) 1396/01/07 94 10,038 988,738M 99.60 1.80 5.46 0.00 0.00 5.65 93.60 0.07
اندوخته پایدار سپهر 17 1 1396/01/07 1430 1,003,836 15,115,414M 100.00 1.63 4.76 9.41 19.33 87.59 55.00 0.02
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 18 1 1396/01/07 405 1,011,110 1,358,641M 100.00 1.44 4.95 9.61 19.68 22.06 88.20 0.10
اندوخته ملت 18 3 1396/01/07 1862 1,003,453 21,740,422M 87.72 1.50 4.52 9.03 19.59 100.80 67.00 0.00
انديشه زرين پاسارگاد 1396/01/07 360 1,003,432 2,580,780M 100.00 1.60 4.87 9.79 20.78 19.37 90.80 0.03
اندیشه فردا 18 1 1396/01/07 1322 1,003,452 18,591,429M 99.92 1.47 4.42 8.85 19.44 70.83 55.00 0.02
با درآمد ثابت کوثریکم 19 1 1396/01/07 528 1,003,458 56,406,529M 89.67 1.64 5.03 9.82 19.94 30.47 86.40 0.06
بانک ایران زمین 20 1 1396/01/07 1887 1,006,413 11,059,663M 97.73 1.62 4.91 9.88 20.13 53.62 35.90 0.01
بانک گردشگری 20 1 1396/01/07 2080 1,008,245 14,901,733M 99.16 1.93 5.37 10.48 21.89 164.78 48.80 0.01
پاداش سرمایه بهگزین 19 12 1396/01/07 476 1,004,334 519,239M 99.09 1.85 5.04 8.68 21.53 31.01 72.30 0.21
پارند پايدار سپهر (ETF) 1396/01/07 239 11,560 1,147,734M 99.94 1.59 5.00 10.56 14.18 87.90 0.00
پیروزان 19 3 1396/01/07 1372 1,010,726 4,261,720M 91.25 1.47 4.99 10.07 20.87 73.99 54.60 0.11
توس ایرانیان 20 3 1396/01/07 2060 1,015,426 58,800M 94.95 1.85 5.04 9.72 19.50 103.89 42.50 0.01
توسعه تعاون صبا 15 1 1396/01/07 500 1,005,387 16,444,899M 99.37 1.62 4.98 9.64 19.19 27.59 81.40 0.04
توسعه سرمایه نیکی 1396/01/07 357 1,308,913 133,165M 98.94 1.88 5.75 11.62 30.89 26.25 90.80 0.00
حـامی 1396/01/07 937 1,739,857 1,270,233M 99.87 1.77 5.18 10.60 23.43 72.70 87.10 0.31
درآمد ثابت کاریزما 1396/01/07 833 1,689,078 110,665M 99.68 1.87 5.45 10.94 23.76 66.73 71.80 0.00
ره آورد آباد مسکن 19 1 1396/01/07 1445 1,012,024 148,997,050M 99.28 1.63 4.86 9.94 20.64 63.28 50.20 0.08
سرمایه گذاری اوج ملت 20 3 1396/01/07 1731 1,003,836 44,599,231M 98.35 1.63 4.90 9.91 20.19 93.40 68.90 0.01
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 1396/01/07 483 1,006,736 14,410,512M 99.20 1.63 4.81 9.45 19.31 25.80 94.20 0.01
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 20 1 1396/01/07 2515 1,003,819 3,127,880M 98.78 1.88 5.59 10.96 22.37 110.27 57.20 0.00
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 20 1 1396/01/07 722 1,011,770 30,611,596M 99.14 1.60 4.83 9.72 20.69 43.74 99.90 0.00
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر 1396/01/07 604 1,001,320 19,703M 96.34 1.43 3.13 6.71 15.60 30.52 102.00 0.07
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 1396/01/07 385 12,543 1,063,407M 99.94 1.71 4.92 10.09 22.22 23.43 89.40 0.01
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان (ETF) 1396/01/07 703 15,729 5,079,149M 99.99 1.87 5.46 11.00 23.99 53.31 80.90 0.00
قابل معامله با درآمد ثابت کيان (ETF) 1396/01/07 100 10,756 591,615M 99.79 1.86 5.39 5.83 91.00 0.00
قابل معامله گنجينه آينده روشن (ETF) 1396/01/07 637 10,231 55,896M 90.88 -29.66 -26.99 -23.41 -15.73 1.26 81.50 0.06
گسترش فردای ایرانیان 20 3 1396/01/07 1995 1,011,806 43,614,756M 99.98 1.66 5.22 10.37 20.34 112.66 50.10 0.10
گنجینه آرمان شهر 18 1 1396/01/07 1996 1,003,129 263,209,105M 93.76 1.63 4.97 9.74 19.74 118.16 49.30 0.00
گنجینه امید ایرانیان 17 1 1396/01/07 647 1,011,544 29,360,636M 99.79 1.57 4.86 9.51 20.02 37.47 95.10 0.00
لوتوس پارسیان 19 1 1396/01/07 1631 1,006,617 153,168,608M 100.00 1.64 4.90 9.77 19.93 97.96 54.60 0.04
مشترک سپهر تدبیرگران 20 1 1396/01/07 1155 1,013,196 2,118,656M 99.86 1.78 5.35 10.86 22.79 73.79 60.20 0.08
نگین رفاه 18 1 1396/01/07 1660 1,003,888 23,529,749M 99.73 1.71 5.05 9.92 21.27 91.27 69.10 0.00
نهال سرمایه ایرانیان 1396/01/07 1995 1,012,713 512,810M 99.89 1.71 5.17 10.49 21.79 110.92 49.10 0.05
نوين سامان 19 1 1396/01/07 2633 1,012,769 489,289M 99.64 1.81 5.19 10.19 21.56 147.80 43.50 0.05
نيکوکاري حافظ 20 3 1396/01/07 1088 1,007,978 4,989M 92.91 0.74 2.14 2.87 15.39 52.16 45.60 0.06
نيکوکاري درمان زنجيره اميد 1396/01/07 115 1,021,105 82,456M 99.37 1.70 4.34 11.69 5.42 75.70 0.69
نیکوکاری پرسپولیس 17 3 1395/09/02 1158 1,139,365 5,840M 90.09 1.81 5.38 7.69 38.62 64.27 47.20 0.26
نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 17 3 1396/01/07 478 1,013,348 45,290M 99.31 1.67 4.33 6.46 19.35 25.76 75.30 0.12
نیکوکاری دانشگاه الزهرا(س) 14 3 1396/01/07 917 1,002,269 5,017M 94.63 1.72 4.19 9.06 19.97 51.98 63.10 0.13
نیکوکاری لوتوس رویان 1396/01/07 22 1,040,339 77,521M 99.58 4.80 1.24 59.10 0.01
نیکوکاری ندای امید 15 12 1396/01/07 742 1,020,207 5,206M 10.36 0.43 -6.74 -8.13 -14.66 11.05 68.30 1.40
يکم ايرانيان 19 1 1396/01/07 2976 1,012,629 5,856,446M 99.93 1.78 5.13 10.13 20.29 250.05 43.10 0.03
کارآفرین 19 1 1396/01/07 1990 1,008,412 15,957,498M 99.40 1.80 5.35 10.66 21.81 123.28 48.50 0.02
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 18 3 1396/01/07 2204 1,004,912 139,291,742M 97.81 1.53 4.61 9.01 18.97 121.70 43.90 0.01

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.