مشترك كارگزاري حافظ

::: مشخصات صندوق مشترك كارگزاري حافظ

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك كارگزاري حافظ

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك كارگزاري حافظ