صنعت و معدن

::: مشخصات صندوق صنعت و معدن

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صنعت و معدن

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صنعت و معدن