ايساتيس

::: مشخصات صندوق ايساتيس

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق ايساتيس

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق ايساتيس