بانك مسكن

::: مشخصات صندوق بانك مسكن

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق بانك مسكن

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق بانك مسكن