گنجينه بهمن

::: مشخصات صندوق گنجينه بهمن

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق گنجينه بهمن

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق گنجينه بهمن