گنجينه رفاه

::: مشخصات صندوق گنجينه رفاه

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق گنجينه رفاه

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق گنجينه رفاه