مشترك تدبيرگر سرمايه

::: مشخصات صندوق مشترك تدبيرگر سرمايه

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك تدبيرگر سرمايه

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك تدبيرگر سرمايه