سينا

::: مشخصات صندوق سينا

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سينا

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق سينا