كارگزاري پارسيان

::: مشخصات صندوق كارگزاري پارسيان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق كارگزاري پارسيان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق كارگزاري پارسيان