بين المللي مهرآفرين پارس

::: مشخصات صندوق بين المللي مهرآفرين پارس

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق بين المللي مهرآفرين پارس

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق بين المللي مهرآفرين پارس