مشترك خوارزمي

::: مشخصات صندوق مشترك خوارزمي

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك خوارزمي

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك خوارزمي