نيكوكاري بانك گردشگري

::: مشخصات صندوق نيكوكاري بانك گردشگري

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نيكوكاري بانك گردشگري

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق نيكوكاري بانك گردشگري