آسمان يكم

::: مشخصات صندوق آسمان يكم

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق آسمان يكم

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق آسمان يكم