صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان يكم

::: مشخصات صندوق صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان يكم

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان يكم

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان يكم