مشترك نيكان پارس

::: مشخصات صندوق مشترك نيكان پارس

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك نيكان پارس

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك نيكان پارس