مشترك نوين نيك

::: مشخصات صندوق مشترك نوين نيك

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك نوين نيك

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك نوين نيك