امين انصار

::: مشخصات صندوق امين انصار

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق امين انصار

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق امين انصار