صندوق سرمايه‌گذاري آرمان سپهر آشنا

::: مشخصات صندوق صندوق سرمايه‌گذاري آرمان سپهر آشنا

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه‌گذاري آرمان سپهر آشنا

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه‌گذاري آرمان سپهر آشنا