نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترک دماسنج
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترک دماسنج