نيكوكاري پرسپوليس

::: مشخصات صندوق نيكوكاري پرسپوليس

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نيكوكاري پرسپوليس

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق نيكوكاري پرسپوليس