مشترك نيكوكاري رفاه كودك

::: مشخصات صندوق مشترك نيكوكاري رفاه كودك

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك نيكوكاري رفاه كودك

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك نيكوكاري رفاه كودك