مشترك نيكوكاري حافظ

::: مشخصات صندوق مشترك نيكوكاري حافظ

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك نيكوكاري حافظ

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك نيكوكاري حافظ