مشترك انديشمندان پارس نگر خبره

::: مشخصات صندوق مشترك انديشمندان پارس نگر خبره

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك انديشمندان پارس نگر خبره

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك انديشمندان پارس نگر خبره