اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

::: مشخصات صندوق اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات