صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

::: مشخصات صندوق صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه