شاخص 30 شركت بزرگ فيروزه

::: مشخصات صندوق شاخص 30 شركت بزرگ فيروزه

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق شاخص 30 شركت بزرگ فيروزه

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق شاخص 30 شركت بزرگ فيروزه