سرمايه گذاري تجارت شاخصي كاردان

::: مشخصات صندوق سرمايه گذاري تجارت شاخصي كاردان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمايه گذاري تجارت شاخصي كاردان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق سرمايه گذاري تجارت شاخصي كاردان