قابل معامله هستی بخش آگاه

::: مشخصات صندوق قابل معامله هستی بخش آگاه

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق قابل معامله هستی بخش آگاه

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق قابل معامله هستی بخش آگاه