قابل معامله هستي بخش آگاه

::: مشخصات صندوق قابل معامله هستي بخش آگاه

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق قابل معامله هستي بخش آگاه

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق قابل معامله هستي بخش آگاه