با درآمد ثابت كوثريكم

::: مشخصات صندوق با درآمد ثابت كوثريكم

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق با درآمد ثابت كوثريكم

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق با درآمد ثابت كوثريكم