بازارگردان آينده نگر توسعه سينا

::: مشخصات صندوق بازارگردان آينده نگر توسعه سينا

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق بازارگردان آينده نگر توسعه سينا

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق بازارگردان آينده نگر توسعه سينا