صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي

::: مشخصات صندوق صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي