امين يكم فردا

::: مشخصات صندوق امين يكم فردا

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق امين يكم فردا

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق امين يكم فردا