صندوق سرمايه گذاري گنجينه ارمغان الماس

::: مشخصات صندوق صندوق سرمايه گذاري گنجينه ارمغان الماس

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه گذاري گنجينه ارمغان الماس

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه گذاري گنجينه ارمغان الماس