صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

::: مشخصات صندوق صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا