با درآمد ثابت تصميم

::: مشخصات صندوق با درآمد ثابت تصميم

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق با درآمد ثابت تصميم

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق با درآمد ثابت تصميم