بر اساس دستورالعمل سازمان بورس اوراق بهادار، محاسبات بازدهی صندوق‌ها تغییراتی داشته است. برای آگاهی کامل از نحوه‌ی محاسبات پانویس را مطالعه فرمایید.

پیام سیستم
   
شاخص کل شاخص 50 شرکت فعال تر
0.2% 0.16%
 
دوشنبه 6 مرداد 1393   2:47 ب.ظ. بازار بسته
در سهام
 
no نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده
(1) (2)
عمر صندوق (روز تقویمی) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی
(3)
درصد بازدهی
ماه اخیر سه ماه اخیر شش ماه اخیر سال اخیر از آغاز فعالیت (4) نسبت دوره برتر (5)
-1   شاخص کل   1393/5/5  —   —   —  3.6 -4.2 -8.3 33.0  —   — 
1 آپادانا 1393/5/4 1336 2,660,561 13,481,063,091 0.7  —   —   —   —   —  30.6
2 آگاه 1393/5/4 2181 18,529,121 478,644,245,160 4.0  —   —   —   —   —  35.8
3 ارگ هومن 1393/5/4 1385 2,973,129 19,150,000,000 22.3  —   —   —   —   —  33.3
4 افق 1393/5/4 182 988,831 46,441,438,177 0.3  —   —   —   —   —  40.7
5 البرز 2 12 1393/5/4 456 1,575,725 45,068,872,746 10.0  —   —   —   —   —  32.7
6 امید نوین ایرانیان 1393/5/4 1463 2,568,885 18,575,606,183 0.3  —   —   —   —   —  29.1
7 امید توسعه 12 1 1393/5/4 519 1,685,101 168,862,000,000 14.1  —   —   —   —   —  34.3
8 امین آوید 1393/5/4 327 1,407,112 33,723,000,000 10.0  —   —   —   —   —  35.2
9 امین کارآفرین 1393/5/4 1716 4,340,439 22,006,025,758 0.0  —   —   —   —   —  31.7
10 اندیشمندان پارس نگر خبره 20 12 1393/5/4 77 1,047,100 21,321,061,412 45.7  —   —   —   —   —  5.2
11 ایساتیس پویای یزد 1393/5/4 1622 3,299,907 50,330,000,000 0.1  —   —   —   —   —  29.2
12 بانک اقتصاد نوین 1393/4/28 2044 4,691,100 46,343,000,000 17.3  —   —   —   —   —  30.6
13 بانک توسعه تعاون 1393/5/3 810 2,573,244 54,473,000,000 13.9  —   —   —   —   —  30.7
14 بانک دی 1393/5/4 1141 2,047,080 140,016,182,656 0.0  —   —   —   —   —  30.1
15 بانک مسکن 1393/5/4 1604 5,430,115 32,401,000,000 9.0  —   —   —   —   —  31.7
16 بانک کشاورزی 1393/5/4 1483 2,783,048 17,143,574,503 9.6  —   —   —   —   —  28.9
17 بذر امید آفرین 1393/5/4 243 1,002,702 5,121,802,255 26.7  —   —   —   —   —  27.6
18 بورس بیمه 1393/5/4 1899 3,573,073 27,737,768,121 0.0  —   —   —   —   —  30.2
19 بورسیران 1393/5/4 1836 14,226,227 1,325,727,876,235 0.2  —   —   —   —   —  35.4
20 بیمه دی 1393/5/4 1478 2,813,964 11,286,808,606 0.1  —   —   —   —   —  29.6
21 پارس گستر خبره 20 6 1393/5/4 512 1,066,224 6,605,000,000 44.9  —   —   —   —   —  29.3
22 پویا 1393/5/4 2317 13,115,581 115,338,423,444 1.9  —   —   —   —   —  34.4
23 پیشتاز 1393/5/4 2271 11,590,216 102,469,000,000 16.8  —   —   —   —   —  33.9
24 پیشرو 1393/5/4 1195 2,973,328 212,691,000,000 9.1  —   —   —   —   —  33.3
25 تدبیرگر سرمایه 1393/5/4 1239 1,842,353 13,930,028,042 0.1  —   —   —   —   —  29.6
26 تدبیرگران آینده 1393/5/4 1212 2,307,923 7,235,338,124 21.9  —   —   —   —   —  30.4
27 تدبیرگران فردا 1393/5/4 1336 4,011,915 129,428,378,777 0.1  —   —   —   —   —  32.1
28 توسعه بازار سرمایه 1393/3/9 534 1,104,048 1,685,199 2.0  —   —   —   —   —  22.7
29 توسعه صادرات 1393/5/4 1171 3,739,211 120,264,241,290 0.0  —   —   —   —   —  34.0
30 حافظ 20 3 1393/5/4 2317 7,245,829 113,049,422,698 4.4  —   —   —   —   —  31.4
31 دماسنج 15 6 1393/5/4 289 1,066,908 104,153,646,323 0.1  —   —   —   —   —  33.6
32 دیدگاهان 1393/5/4 274 745,128 3,741,000,000 1.6  —   —   —   —   —  23.4
33 راهنما 1393/5/4 1307 2,950,150 15,765,602,990 17.1  —   —   —   —   —  30.0
34 رشد سامان 1393/5/4 166 1,023,376 14,160,454,919 80.3  —   —   —   —   —  41.6
35 رضوی 1393/5/4 1765 2,847,105 21,003,088,167 9.7  —   —   —   —   —  28.6
36 سبحـان 1393/5/4 425 1,360,943 17,447,000,000 21.4  —   —   —   —   —  28.5
37 سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 1393/5/4 1182 1,822,088 244,923,348,559 4.9  —   —   —   —   —  28.7
38 سپهرآتی 6 20 1393/5/4 58 1,074,768 11,113,098,715 55.2  —   —   —   —   —  8.6
39 سینا 1393/5/4 1274 6,756,380 504,242,122,057 0.4  —   —   —   —   —  36.1
40 شاخصی کارآفرین 1393/5/4 1233 2,549,502 90,525,154,100 2.8  —   —   —   —   —  25.0
41 صبا 1393/5/4 1596 2,341,632 13,183,000,000 1.0  —   —   —   —   —  28.8
42 صنعت و معدن 1393/5/4 1854 2,985,473 18,292,000,000 4.4  —   —   —   —   —  30.0
43 عقیق 1393/5/4 1248 5,123,973 368,654,480,094 7.4  —   —   —   —   —  36.7
44 فیروزه موفق 1393/5/4 1443 4,207,606 46,545,000,000 41.7  —   —   —   —   —  33.1
45 كارگزاری کاسپین مهر ایرانیان 1393/5/4 2193 2,512,904 12,715,291,880 12.0  —   —   —   —   —  28.0
46 گنجینه بهمن 1393/5/4 1561 3,981,967 34,623,000,000 15.5  —   —   —   —   —  30.7
47 گنجینه رفاه 1393/5/4 1483 2,950,380 90,202,000,000 15.6  —   —   —   —   —  29.9
48 مشترک آرمان 1393/5/4 659 2,742,541 104,864,000,000 12.0  —   —   —   —   —  33.7
49 مشترک آسمان یکم 1393/5/4 704 3,735,813 103,086,000,000 3.0  —   —   —   —   —  31.7
50 مشترک بانک خاورمیانه 1393/5/4 148 1,049,544 222,889,536,792 0.0  —   —   —   —   —  44.6
51 مشترک خوارزمی 1393/5/4 1078 2,634,301 52,106,485,114 6.3  —   —   —   —   —  31.7
52 مشترک فام 1393/5/4 111 979,410 19,592,105,464 25.6  —   —   —   —   —  45.9
53 مشترک گنجینه ی مهر 1393/5/4 243 939,998 5,179,000,000 1.1  —   —   —   —   —  25.5
54 مشترک یکم سامان 1393/5/4 1133 2,288,156 92,967,785,281 4.4  —   —   —   —   —  30.0
55 معین بهگزین 1393/5/4 133 1,023,988 67,375,331,729 0.0  —   —   —   —   —  40.6
56 ممتاز 1393/5/4 1623 5,728,274 284,317,000,000 21.5  —   —   —   —   —  31.6
57 مهر شریعه 1393/5/4 1182 1,610,802 9,408,696,665 0.0  —   —   —   —   —  28.5
58 نقش جهان 1393/5/4 1385 2,756,728 19,523,000,000 4.3  —   —   —   —   —  30.8
59 نواندیشان 1393/5/4 1547 1,696,559 12,113,429,150 0.3  —   —   —   —   —  27.6
60 نوین پایدار 1393/5/4 1594 5,360,725 74,530,162,137 0.1  —   —   —   —   —  32.4
61 نوین نیک 1393/5/4 412 990,169 10,827,496,836 0.0  —   —   —   —   —  25.5
62 نیکان پارس 1393/5/4 538 1,724,226 9,326,336,080 9.3  —   —   —   —   —  29.4
63 نیکوکاری دانشگاه تهران 6 15 1393/5/4 70 1,042,912 5,261,494,389 59.3  —   —   —   —   —  35.7
64 نیکی گستران 1393/5/4 65 1,073,364 21,574,621,903 0.0  —   —   —   —   —  23.1
65 کارآفرینان برتر آینده 1393/5/4 1191 1,470,310 19,496,314,256 0.0  —   —   —   —   —  29.7
66 کارگزاری بانک تجارت 1393/5/4 2177 5,976,151 62,396,996,801 0.1  —   —   —   —   —  32.2
67 کارگزاری بانک صادرات ایران 1393/5/4 2311 6,234,012 67,171,480,724 9.7  —   —   —   —   —  29.8
68 کارگزاری بانک ملت 1393/5/4 995 1,615,372 19,546,000,000 35.1  —   —   —   —   —  29.0
69 کارگزاری بانک ملی ایران 1393/5/4 2270 15,669,183 166,547,745,912 0.0  —   —   —   —   —  32.5
70 کارگزاری پارسیان 1393/5/4 1198 1,021,642 36,949,733,132 6.9  —   —   —   —   —  30.7
71 کاریزما 1393/5/4 664 3,177,674 144,784,392,560 11.9  —   —   —   —   —  34.2
72 یکم اکسیر فارابی 1393/5/4 1709 7,935,971 178,900,587,447 0.0  —   —   —   —   —  33.9
73 یکم دانا 1393/5/4 747 2,958,773 49,420,000,000 2.2  —   —   —   —   —  31.9
74 یکم سهام گستران شرق 1393/5/4 389 1,050,843 7,476,745,733 0.4  —   —   —   —   —  28.8
 


(1) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 14:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
(2) شاخص صندوق ها بر اساس آخرین اطلاعات موجود از تمام صندوق های سرمایه گذاری محاسبه می شود و در صورت دریافت اطلاعات جدید تر به روز رسانی می گردد.
(3) درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
(4)محاسبه بازدهی از آغاز فعالیت تا کنون می باشد.
(5) دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
-در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
-استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.

   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می باشد.
معرفی | خدمات | تماس با ما