شاخص کل شاخص 50 شرکت فعال تر
0.56% 0.61%
 
جمعه 7 فروردین 1394   4:12 ق.ظ. بازار بسته
در سهام
 
no نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده
(1) (2)
عمر صندوق (روز تقویمی) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی
(3)
درصد بازدهی
ماه اخیر سه ماه اخیر شش ماه اخیر سال اخیر از آغاز فعالیت (4) نسبت دوره برتر (5)
-1   شاخص كل   1394/1/5  —   —   —  -2.8 -9.8 -12.3 -20.4  —   — 
1 صندوق كارگزاری بانك تجارت 1393/12/26 2418 5,467,294 46,810,974,580 0.1 1.7 -4.3 -6.7 -11.3 446.6 31.2
2 آپادانا 1393/12/26 1577 1,968,856 9,942,723,550 3.6 -7.0 -13.7 -18.7 -36.1 95.8 29.7
3 آسمان آرمانی سهام (ETF) 1393/12/26 467 7,355 146,288,873,673 2.1 3.4 -2.2 2.3 -15.0 -25.7 30.8
4 آسمان یكم 1393/12/26 945 2,833,206 44,226,340,274 0.0 -5.3 -17.0 -17.0 -23.4 181.1 36.9
5 آگاه 1393/12/26 2422 16,019,325 306,353,567,446 10.7 -2.8 -15.0 -7.6 -15.2 1,499.8 34.2
6 ارگ 1394/1/4 1626 2,410,584 14,950,441,358 0.0 -2.6 -8.8 -15.9 -26.8 141.1 33.6
7 افق 1393/12/26 423 797,228 46,482,376,152 4.9 0.8 -4.7 -9.0 -20.8 -20.3 34.0
8 البرز 20 12 1393/12/26 697 1,159,524 31,573,841,290 15.3 2.9 -0.4 -0.5 -10.5 61.6 34.0
9 امید ایرانیان 1393/11/25 1704 2,775,572 13,877,859,852 0.4 0.3 4.0 9.4 4.4 176.5 28.1
10 امید توسعه 12 1 1393/12/26 760 1,483,543 107,184,488,094 0.0 1.4 -2.5 -3.4 -7.3 75.7 34.6
11 امید لوتوس پارسیان 1393/12/26 232 882,447 194,226,556,896 22.6 -3.6 -11.2 -10.6 -11.7 -11.7 31.0
12 امین آوید 1393/12/26 568 1,473,153 28,293,385,399 0.0 1.1 1.0 10.2 -0.1 46.1 44.7
13 امین تدبیرگران فردا (ETF) 1393/12/26 205 10,634 49,753,647,680 39.4 3.3 3.0 3.3 4.3 4.3 43.9
14 امین كارآفرین 1393/12/26 1957 3,356,866 16,747,405,689 11.8 -3.1 -10.5 -18.5 -26.0 234.7 30.4
15 اندیشمندان پارس نگر خبره 20 12 1393/12/26 318 911,606 22,144,723,182 22.8 2.0 -1.8 -12.6 -10.6 -10.6 35.2
16 ایساتیس 1394/1/4 1863 2,874,735 22,796,651,928 0.0 -2.2 -10.5 -8.8 -24.7 186.2 30.7
17 بازارگردانی حكمت ایرانیان یكم 1393/12/26 191 1,121,402 81,981,199,689 0.0 -0.3 12.2 12.2 12.2 12.2 34.6
18 بازارگردانی نوین پیشرو 1393/12/26 267 1,042,518 52,125,921,372 4.7 3.6 -7.1 1.1 4.2 4.2 36.3
19 بانك توسعه تعاون 1394/1/4 1051 2,198,420 41,048,895,945 0.0 -1.3 -6.2 -12.3 -23.9 118.2 34.7
20 بانك دی 1393/12/26 1382 1,736,334 113,785,444,569 9.7 -0.8 -5.8 -9.6 -26.4 73.6 30.5
21 بانك مسكن 1394/1/4 1845 5,111,838 28,958,562,283 0.0 2.3 -4.5 -2.3 -8.9 410.7 32.4
22 بذر امید آفرین 1393/12/26 484 956,381 4,899,541,912 18.2 0.3 1.7 0.1 -2.8 -6.3 35.3
23 بورسیران 1393/12/26 2077 11,586,975 969,424,259,058 0.0 -3.6 -11.3 -15.2 -18.8 1,058.7 34.8
24 پارس گستر 20 6 1393/12/26 753 837,144 5,281,542,055 0.0 -0.7 -16.1 -17.1 -22.4 13.0 32.1
25 پویا 1393/12/26 2558 11,897,680 83,819,154,128 0.7 -1.0 -6.8 -4.4 -4.8 1,088.7 30.7
26 پیشتاز 1394/1/4 2512 11,044,138 89,733,617,945 0.0 2.9 -2.0 -3.2 -7.0 1,006.1 31.1
27 پیشرو 1393/12/26 1436 2,724,281 166,393,645,759 0.0 1.5 -2.4 -4.8 -9.2 172.2 33.3
28 پیشگام 1393/12/26 2076 3,197,800 32,006,781,427 0.2 -1.1 -2.1 -6.5 -8.8 219.3 28.1
29 تدبیرگر سرمایه 1393/12/26 1480 1,750,917 12,013,039,397 0.1 -3.9 -6.9 5.5 -17.1 74.3 30.1
30 تدبیرگران آینده 1393/12/26 1453 2,271,246 6,445,794,920 24.8 -0.4 -1.5 1.8 -14.3 126.3 32.1
31 تدبیرگران فردا 1393/12/26 1577 3,789,735 80,918,414,406 0.1 1.4 2.7 3.3 -7.2 277.0 31.8
32 توسعه صادرات 1393/12/26 1412 3,290,205 86,496,209,177 0.0 -10.4 -13.0 -4.2 -25.0 228.8 34.3
33 توسعه ملی 1393/12/26 535 849,575 70,761,918,517 0.0 -1.2 -7.1 -8.9 -16.0 -15.1 30.7
34 توسعه ممتاز 1394/1/4 1864 5,413,226 268,393,155,249 0.0 2.5 -2.4 -4.1 -7.7 179.4 30.5
35 حافظ 1393/12/26 2558 6,906,123 116,616,796,444 0.0 -2.9 -10.2 0.8 -4.9 591.0 29.2
36 خاورمیانه 1393/12/26 389 882,277 172,444,524,293 0.3 -0.2 -8.5 -12.0 -14.2 -11.8 35.0
37 خوارزمی 1393/12/26 1319 2,458,476 45,105,659,258 12.3 2.6 1.5 -1.7 -12.3 145.9 32.7
38 دماسنج 15 6 1393/12/26 530 650,025 62,767,042,611 0.1 -7.9 -26.0 -28.8 -36.4 -27.1 30.4
39 دیدگاهان 1393/12/26 515 597,317 2,989,572,792 0.0 -8.7 -14.5 -14.5 -28.3 -42.6 40.2
40 راهنما 1393/12/26 1548 2,430,714 12,965,426,348 0.2 -1.7 -7.2 -13.7 -22.9 140.6 29.5
41 رشد سامان 1393/12/26 407 978,056 10,298,925,351 56.3 0.7 -1.1 -2.3 -0.1 3.8 41.0
42 رضوی 1393/12/26 2006 2,449,595 17,980,026,963 0.7 -5.4 -9.5 -8.9 -21.9 145.0 28.9
43 زرین پارسیان 1393/12/26 163 1,147,803 24,350,632,826 33.7 3.2 12.0 20.3 20.3 20.3 45.4
44 سبحـان 1394/1/4 666 1,143,164 12,059,242,004 0.0 1.5 -5.3 -12.3 -22.0 13.2 31.8
45 سپهر اول كارگزاری بانك صادرات 1393/12/26 1423 1,534,935 201,018,124,175 5.0 -1.7 -6.0 -11.0 -23.8 53.5 29.6
46 سپهر كاریزما (ETF) 1393/12/26 535 9,334 84,051,325,475 3.7 0.0 -7.4 -10.5 -16.8 -21.5 29.2
47 سپهرآتی 20 6 1393/12/26 299 908,897 9,373,454,375 21.7 -0.4 -6.2 -10.1 -10.3 -10.3 32.8
48 سینا 1393/12/26 1515 5,218,950 191,311,056,081 0.0 -2.1 -10.8 -16.7 -25.2 421.9 34.5
49 شاخصی كارآفرین 1393/12/26 1474 2,068,755 73,188,402,007 5.5 -6.9 -12.1 -14.9 -23.0 106.5 23.8
50 صبا 1394/1/4 1837 2,048,652 11,273,733,331 0.0 -8.2 -14.9 -10.0 -24.5 103.6 30.2
51 صندوق آشنای دی 1393/12/26 1719 2,814,302 10,260,944,805 19.0 2.4 0.3 10.9 -1.0 181.1 30.4
52 صندوق ارزش كاوان آینده 1393/12/25 2140 3,484,525 26,510,269,526 0.2 2.5 -5.4 5.8 -1.7 247.8 30.2
53 صندوق بانك اقتصاد نوین 1394/1/4 2285 3,800,471 36,993,787,774 0.0 -2.5 -16.2 -17.7 -27.1 279.7 29.9
54 صندوق ذوب آهن 1393/12/26 246 1,004,022 18,411,753,742 1.8 2.1 -4.8 -3.2 -2.9 -2.9 36.2
55 صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ 1393/12/26 204 926,896 23,783,224,337 7.1 -2.1 -6.0 -9.1 -8.9 -8.9 33.8
56 صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا 1394/1/5 373 0 0 8.8 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 176.4
57 صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر 1393/12/26 241 920,645 18,937,675,861 0.0 -6.6 -7.7 -9.2 -7.9 -7.9 35.3
58 صندوق نیكوكاری رفاه كودك 20 3 1393/12/26 378 870,584 5,050,255,168 39.3 -0.8 -4.6 -6.3 -13.5 -12.9 29.9
59 صنعت و معدن 1394/1/4 2095 2,389,011 14,756,923,989 0.0 11.8 -2.9 -12.7 -38.9 138.4 30.6
60 عقیق 1393/12/26 1489 4,335,094 221,961,158,727 11.5 -2.9 -14.6 -9.7 -16.3 331.3 35.5
61 فارابی 1393/12/26 1950 6,511,519 110,539,545,291 14.4 -5.4 -12.0 -10.1 -23.9 551.2 33.2
62 فام 1393/12/26 352 946,805 15,619,445,250 4.9 -1.3 -0.1 1.2 -7.0 -7.0 34.9
63 فیروزه 1394/1/4 1684 3,952,737 36,649,777,899 0.0 -1.8 -9.1 -7.2 1.0 294.8 32.7
64 كارآفرینان برتر آینده 1393/12/26 1432 1,304,359 10,324,003,258 0.0 0.2 -6.4 -1.8 -13.9 30.2 29.1
65 كارگزاری بانك صادرات 1393/12/26 2552 5,233,780 33,742,182,073 13.9 0.8 -4.8 -10.3 -26.8 424.3 28.4
66 كارگزاری بانك كشاورزی 1393/12/26 1724 2,401,916 13,875,869,309 11.3 -0.4 -10.3 -7.4 -16.2 140.2 30.0
67 كارگزاری بانك ملت 1394/1/4 1236 1,547,437 17,055,848,156 0.0 6.1 -2.7 -1.3 -16.3 53.7 32.8
68 كارگزاری بانك ملی ایران 1393/12/26 2511 13,311,430 123,157,354,313 4.0 1.8 -6.4 -9.3 -18.3 1,221.7 30.0
69 كارگزاری پارسیان 1393/12/26 1439 921,560 29,329,566,164 4.0 -3.7 -5.6 -4.0 -15.1 48.4 31.3
70 كاریزما 1393/12/26 905 2,589,071 46,390,972,861 12.0 1.2 -6.8 -12.0 -20.0 158.9 31.7
71 كاسپین مهر ایرانیان 1393/12/26 2434 2,184,402 10,943,851,956 1.5 -7.5 -9.7 -7.8 -21.5 117.9 27.5
72 گنجینه بهمن 1394/1/4 1802 3,319,546 26,918,201,564 0.0 1.1 -7.9 -12.0 -23.1 231.2 31.4
73 گنجینه رفاه 1394/1/4 1724 2,613,029 69,127,691,054 0.0 0.0 -3.7 -9.1 -21.5 160.9 30.9
74 مشترك آرمان 1394/1/4 900 2,545,065 86,242,075,003 0.0 4.1 0.9 -4.6 -15.5 90.0 38.8
75 مشترك گنجینه ی مهر 1394/1/4 484 777,217 4,173,652,791 0.0 -1.4 -8.0 -15.6 -19.9 -20.1 45.5
76 معین بهگزین 1393/12/26 374 862,498 33,287,235,638 7.7 -0.1 -5.8 -9.1 -13.8 -13.8 32.4
77 مهر شریعه 1393/12/26 1423 1,190,656 6,954,624,408 19.8 -2.9 -9.9 -18.8 -36.9 18.8 27.9
78 میعاد ایرانیان 1393/12/26 211 1,170,156 11,811,559,349 0.7 2.9 -0.2 3.2 4.4 4.4 37.9
79 نقش جهان 1394/1/4 1626 2,538,068 14,631,961,661 0.0 -0.7 -7.4 -6.8 -20.2 153.2 31.4
80 نواندیشان 1393/12/26 1788 1,268,267 14,115,811,205 24.7 -3.8 -11.1 -16.0 -34.4 26.6 28.2
81 نوین پایدار 1393/12/26 1835 4,635,900 44,652,988,645 0.1 1.1 -5.6 -7.9 -19.0 363.4 31.9
82 نوین نیك 1393/12/26 653 1,014,361 12,054,665,976 0.0 -0.3 -1.2 1.9 3.1 1.1 33.7
83 نیكان پارس 1393/12/26 779 1,752,517 8,962,373,462 8.6 -2.6 -0.3 4.4 -6.8 75.3 30.9
84 نیكوكاری دانشگاه تهران 15 6 1393/12/26 311 902,864 4,756,289,746 67.9 1.4 -1.9 -9.6 -10.9 -10.9 35.1
85 نیكی گستران 1393/12/26 306 938,194 18,857,707,094 0.0 -2.6 -9.9 -9.4 -10.7 -10.7 32.4
86 یكم آبان 1394/1/4 127 1,065,080 13,646,867,296 0.0 3.4 5.9 6.4 6.4 6.4 74.8
87 یكم دانا 1394/1/4 988 2,183,325 18,831,180,937 0.0 -5.7 -14.9 -21.9 -32.5 116.6 36.2
88 یكم سامان 1393/12/26 1374 2,318,343 83,940,250,007 5.8 0.0 -2.1 -1.7 -8.2 130.0 31.4
89 یكم سهام گستران شرق 1393/12/26 630 1,020,566 6,044,813,246 1.3 1.1 -5.3 -1.4 -11.8 -0.7 31.4
 


(1) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 14:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
(2) شاخص صندوق ها بر اساس آخرین اطلاعات موجود از تمام صندوق های سرمایه گذاری محاسبه می شود و در صورت دریافت اطلاعات جدید تر به روز رسانی می گردد.
(3) درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
(4)محاسبه بازدهی از آغاز فعالیت تا کنون می باشد.
(5) دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
-در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
-استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.

   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می باشد.
معرفی | خدمات | تماس با ما