شاخص کل شاخص 50 شرکت فعال تر
0.03% -0.02%
 
جمعه 15 اسفند 1393   11:31 ب.ظ. بازار بسته
در سهام
 
no نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده
(1) (2)
عمر صندوق (روز تقویمی) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی
(3)
درصد بازدهی
ماه اخیر سه ماه اخیر شش ماه اخیر سال اخیر از آغاز فعالیت (4) نسبت دوره برتر (5)
-1   شاخص کل   1393/12/13  —   —   —  -2.3 -10.9 -11.2 -18.0  —   — 
1 صندوق کارگزاری بانک تجارت 1393/12/12 2398 5,529,662 53,173,226,496 0.1 2.8 -6.2 -5.2 -9.8 452.8 33.7
2 آپادانا 1393/12/12 1557 2,084,129 10,524,850,752 0.4 -2.0 -13.8 -14.7 -29.8 107.2 34.9
3 آسمان آرمانی سهام (ETF) 1393/12/14 447 7,227 163,264,301,249 2.1 1.4 -8.4 1.0 -13.9 -26.9 32.2
4 آسمان یکم 1393/12/12 925 2,831,202 44,840,570,094  —  -7.0 -22.2 -19.2 -21.2 183.1 41.8
5 آگاه 1393/12/12 2402 15,559,145 297,537,535,640 7.6 -3.3 -21.9 -11.9 -14.7 1,453.9 37.3
6 ارگ 1393/12/12 1606 2,460,349 15,332,895,881  —  -2.9 -9.9 -15.6 -25.7 146.0 38.9
7 افق 1393/12/12 403 777,139 44,509,080,214 0.3 -3.0 -14.0 -14.0 -20.9 -22.3 37.2
8 البرز 20 12 1393/12/12 677 1,139,001 31,017,275,023 15.7 0.4 -4.7 -3.5 -10.8 59.5 36.6
9 امید ایرانیان 1393/11/25 1684 2,775,572 13,877,859,852 0.4 0.3 0.3 9.4 4.4 176.5 28.4
10 امید توسعه 12 1 1393/12/12 740 1,476,072 107,192,367,432  —  1.1 -6.2 -4.2 -3.2 74.6 42.4
11 امید لوتوس پارسیان 1393/12/12 212 884,446 194,666,578,412 26.2 -3.3 -13.2 -16.8  —  -16.8 15.6
12 امین آوید 1393/12/12 548 1,435,998 27,621,421,853  —  0.3 -8.4 4.7 -3.0 43.6 47.4
13 امین تدبیرگران فردا (ETF) 1393/12/14 185 10,466 48,969,948,705 41.2 1.6 -0.8 2.4  —  2.6 39.5
14 امین کارآفرین 1393/12/12 1937 3,458,581 17,254,864,277 11.3 -1.4 -12.8 -16.6 -22.6 244.9 35.1
15 اندیشمندان پارس نگر خبره 20 12 1393/12/12 298 896,209 21,770,694,729 54.2 -1.2 -8.1 -13.9  —  -12.1 39.9
16 ایساتیس 1393/12/12 1843 2,887,269 22,896,046,639  —  0.6 -14.5 -9.5 -23.5 188.7 32.3
17 بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم 1393/12/12 171 1,105,053 80,026,889,768 0.0 -1.3 6.6  —   —  6.6 6.4
18 بازارگردانی نوین پیشرو 1393/12/12 247 1,011,860 50,592,995,755 5.0 -5.9 -10.1 -9.5  —  -9.5 15.8
19 بانک توسعه تعاون 1393/12/12 1031 2,226,378 41,633,276,689  —  -0.2 -6.0 -11.8 -25.6 122.6 39.6
20 بانک دی 1393/12/12 1362 1,739,533 113,847,220,825 10.0 -1.4 -10.5 -10.9 -25.4 74.0 33.3
21 بانک مسکن 1393/12/12 1825 4,955,670 28,073,869,920  —  -0.3 -7.9 -5.9 -10.5 395.6 35.7
22 بذر امید آفرین 1393/12/12 464 952,041 4,877,303,241 18.0 -0.5 -2.6 -1.1 -5.3 -6.7 35.1
23 بورسیران 1393/12/12 2057 11,700,254 986,740,903,018 0.0 -1.9 -15.6 -14.8 -15.0 1,070.0 41.4
24 پارس گستر 20 6 1393/12/12 733 822,497 5,189,136,235  —  -3.3 -22.5 -20.4 -10.4 29.4 36.0
25 پویا 1393/12/12 2538 12,083,350 85,308,448,806 1.3 -0.6 -9.9 -3.6 -2.9 1,107.3 35.3
26 پیشتاز 1393/12/12 2492 10,654,352 86,950,168,415  —  0.2 -6.0 -5.8 -5.0 965.4 35.5
27 پیشرو 1393/12/12 1416 2,686,970 164,636,051,349  —  0.6 -6.5 -6.2 -6.2 168.7 39.8
28 پیشگام 1393/12/12 2056 3,155,456 31,582,961,414 0.2 -2.3 -8.6 -10.2 -11.6 215.1 32.6
29 تدبیرگر سرمایه 1393/12/12 1460 1,775,995 12,185,100,524 0.1 -1.1 -7.4 4.3 -12.5 76.8 34.5
30 تدبیرگران آینده 1393/12/12 1433 2,274,011 6,453,642,151 28.9 -0.1 -4.1 2.5 -13.6 126.5 34.9
31 تدبیرگران فردا 1393/12/12 1557 3,755,653 81,501,422,592 0.1 0.0 -5.4 0.1 -7.3 273.6 39.1
32 توسعه صادرات 1393/12/12 1392 3,606,676 95,144,110,773 0.0 -0.4 -11.2 -0.9 -18.5 260.4 35.3
33 توسعه ملی 1393/12/12 515 853,836 71,307,262,677 0.0 -0.3 -13.3 -10.4 -14.1 -14.6 42.1
34 توسعه ممتاز 1393/12/12 1844 5,249,643 249,757,017,513  —  0.2 -6.2 -6.1 -4.9 425.0 40.5
35 حافظ 1393/12/12 2538 7,037,682 119,014,238,184 0.0 -3.0 -12.5 1.3 0.8 604.1 36.2
36 خاورمیانه 1393/12/12 369 865,086 169,188,306,566 0.1 -2.2 -13.6 -14.1 -13.5 -13.5 47.4
37 خوارزمی 1393/12/12 1299 2,428,852 44,642,293,634 23.8 1.6 -3.0 -3.6 -14.2 142.9 35.8
38 دماسنج 15 6 1393/12/12 510 619,529 59,822,383,915 0.0 -13.2 -37.6 -33.9 -34.9 -30.1 35.5
39 دیدگاهان 1393/12/12 495 648,794 3,247,215,177  —  -1.9 -11.9 -9.5 -26.2 -35.1 43.0
40 راهنما 1393/12/12 1528 2,430,544 12,964,520,943 1.0 -2.5 -11.3 -14.6 -22.3 140.6 32.5
41 رشد سامان 1393/12/12 387 968,851 11,130,156,594 60.0 0.0 -4.2 -3.2 0.3 2.9 41.1
42 رضوی 1393/12/12 1986 2,552,291 18,733,818,442 6.6 -1.9 -7.5 -6.4 -16.1 155.2 34.2
43 زرین پارسیان 1393/12/12 143 1,116,652 23,430,714,341 30.7 7.0 16.2  —   —  23.9 42.0
44 سبحـان 1393/12/12 646 1,121,942 12,792,381,997  —  -0.4 -9.0 -15.1 -22.2 12.2 33.1
45 سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 1393/12/12 1403 1,536,774 201,464,862,064 4.6 -1.8 -11.3 -12.9 -23.3 53.7 33.9
46 سپهر کاریزما (ETF) 1393/12/14 515 9,125 82,175,702,318 4.0 -3.8 -12.4 -12.3 -18.1 -23.3 28.5
47 سپهرآتی 20 6 1393/12/12 279 900,102 9,282,754,212 36.6 -1.6 -9.9 -8.8  —  -8.7 35.5
48 سینا 1393/12/12 1495 5,197,332 193,891,671,690 0.1 -3.5 -16.1 -18.4 -25.1 419.8 36.6
49 شاخصی کارآفرین 1393/12/12 1454 2,191,325 77,408,554,590 5.2 -2.2 -9.8 -10.4 -18.1 118.7 31.2
50 صبا 1393/12/12 1817 2,195,681 12,082,833,289  —  -0.6 -9.0 -4.4 -18.1 119.6 33.8
51 صندوق آشنای دی 1393/12/12 1699 2,769,959 10,099,271,353 19.3 0.9 -3.1 5.6 -3.1 176.7 33.8
52 صندوق ارزش کاوان آینده 1393/12/12 2120 3,396,894 25,999,832,967 0.2 1.2 -13.8 0.3 -7.6 239.0 32.7
53 صندوق بانک اقتصاد نوین 1393/12/12 2265 3,791,316 36,904,665,855  —  -4.5 -19.2 -19.0 -23.2 279.1 36.0
54 صندوق ذوب آهن 1393/12/12 226 979,366 17,959,603,286 17.5 -1.1 -12.4 -6.0  —  -5.2 35.4
55 افتخار حافظ 1393/12/12 184 931,020 24,307,996,190 7.2 -1.8 -11.1 -8.5  —  -8.5 33.7
56 سهم آشنا 1393/12/12 353 969,343 10,442,728,315 8.6 0.6 -9.7 -10.9  —  -4.5 31.2
57 همیان سپهر 1393/12/12 221 949,895 19,539,347,837 3.2 -3.8 -9.2 -6.9  —  -5.1 35.3
58 صندوق نیکوکاری رفاه کودک 20 3 1393/12/12 358 875,052 5,076,177,027 42.4 0.6 -6.0 -7.1  —  -12.5 30.2
59 صنعت و معدن 1393/12/12 2075 2,125,902 13,131,694,821  —  -1.8 -22.3 -24.1 -46.4 112.6 31.5
60 عقیق 1393/12/12 1469 4,221,360 214,014,491,483 9.5 -3.6 -20.9 -13.7 -15.9 320.0 38.3
61 فارابی 1393/12/12 1930 6,837,596 116,526,312,094 41.3 -0.6 -11.8 -8.0 -15.9 583.8 36.3
62 فام 1393/12/12 332 936,421 15,448,136,999 6.8 -1.7 -6.0 -2.5  —  -8.0 40.4
63 فیروزه 1393/12/12 1664 3,915,369 35,798,214,353  —  -3.6 -11.7 -8.8 3.3 291.5 38.7
64 گنجینه بهمن 1393/12/12 1782 3,276,171 28,276,631,559  —  -0.3 -8.9 -14.5 -19.6 227.6 32.7
65 گنجینه رفاه 1393/12/12 1704 2,621,148 69,649,153,211  —  1.0 -5.2 -9.1 -21.6 162.1 36.3
66 مشترک آرمان 1393/12/12 880 2,400,199 81,316,331,892  —  -0.9 -7.7 -9.4 -20.8 140.0 45.8
67 مشترک گنجینه ی مهر 1393/12/12 464 785,597 4,218,658,236  —  0.1 -7.7 -13.0 -17.0 -21.4 39.9
68 معین بهگزین 1393/12/12 354 863,674 33,813,688,390 11.2 0.3 -8.7 -11.1  —  -13.7 31.9
69 مهر شریعه 1393/12/12 1403 1,197,133 6,992,454,208 19.9 -3.2 -12.9 -22.1 -35.3 19.5 32.6
70 میعاد ایرانیان 1393/12/12 191 1,138,840 11,495,453,955 0.7 -1.8 -1.0 3.7  —  4.1 39.8
71 نقش جهان 1393/12/12 1606 2,514,217 14,421,549,500  —  0.0 -8.9 -8.6 -22.2 151.4 32.3
72 نواندیشان 1393/12/12 1768 1,294,645 14,409,402,650 23.9 -3.6 -13.1 -14.3 -32.2 29.3 31.7
73 نوین پایدار 1393/12/12 1815 4,614,614 44,858,666,512 0.1 -0.2 -10.7 -10.1 -18.2 361.2 32.7
74 نوین نیک 1393/12/12 633 1,022,913 12,156,299,781 0.0 0.4 -1.5 2.7 4.8 1.7 36.5
75 نیکان پارس 1393/12/12 759 1,792,552 9,167,113,542 8.4 1.0 -1.6 5.1 -8.8 79.3 37.0
76 نیکوکاری دانشگاه تهران 15 6 1393/12/12 291 889,961 4,688,318,901 74.3 -0.3 -5.7 -10.6  —  -12.2 39.2
77 نیکی گستران 1393/12/12 286 945,662 19,007,801,871 0.0 -2.5 -12.5 -10.1  —  -10.0 34.3
78 کارآفرینان برتر آینده 1393/12/12 1412 1,294,010 13,517,232,594 0.0 0.0 -13.2 -5.1 -15.4 29.2 33.6
79 کارگزاری بانک صادرات 1393/12/12 2532 5,137,366 33,069,222,427 13.3 -3.5 -11.1 -13.4 -29.4 414.6 34.8
80 کارگزاری بانک ملت 1393/12/12 1216 1,451,453 15,997,919,249  —  0.5 -14.5 -8.6 -22.4 45.1 33.7
81 کارگزاری بانک ملی ایران 1393/12/12 2491 12,988,359 120,181,291,971 11.3 -1.1 -13.7 -12.5 -21.5 1,189.6 33.5
82 کارگزاری بانک کشاورزی 1393/12/12 1704 2,365,997 13,692,028,102 15.2 -2.6 -16.3 -11.4 -18.5 136.6 33.1
83 کارگزاری پارسیان 1393/12/12 1419 960,026 30,553,787,266 23.4 1.0 -7.7 -3.4 -10.9 52.2 32.7
84 کاریزما 1393/12/12 885 2,512,752 45,086,322,732 12.9 -1.1 -14.2 -15.7 -22.2 151.3 37.1
85 کاسپین مهر ایرانیان 1393/12/12 2414 2,341,183 11,729,329,007 1.2 -0.8 -8.1 -3.7 -13.5 133.6 29.8
86 یکم آبان 1393/12/12 107 1,023,709 14,140,492,303  —  0.2 2.3  —   —  2.3 27.1
87 یکم دانا 1393/12/12 968 2,280,411 19,668,541,583  —  -2.7 -13.1 -18.4 -28.9 128.0 41.4
88 یکم سامان 1393/12/12 1354 2,286,438 85,448,754,096 10.1 0.7 -8.3 -4.8 -8.3 126.8 33.8
89 یکم سهام گستران شرق 1393/12/12 610 1,024,827 6,070,047,514 0.6 3.9 -13.2 -2.4 -12.0 -0.2 33.4
 


(1) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 14:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
(2) شاخص صندوق ها بر اساس آخرین اطلاعات موجود از تمام صندوق های سرمایه گذاری محاسبه می شود و در صورت دریافت اطلاعات جدید تر به روز رسانی می گردد.
(3) درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
(4)محاسبه بازدهی از آغاز فعالیت تا کنون می باشد.
(5) دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
-در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
-استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.

   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می باشد.
معرفی | خدمات | تماس با ما