اطلاعات صندوق‌هایِ نوع ETF در دسترس قرار گرفته است، به کلمه‌ی (ETF) کنار نام صندوق توجه کنید.

پیام سیستم
   
شاخص کل شاخص 50 شرکت فعال تر
0.03% 0.06%
 
پنجشنبه 1 آبان 1393   3:11 ب.ظ. بازار بسته
در سهام
 
no نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده
(1) (2)
عمر صندوق (روز تقویمی) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی
(3)
درصد بازدهی
ماه اخیر سه ماه اخیر شش ماه اخیر سال اخیر از آغاز فعالیت (4) نسبت دوره برتر (5)
-1   شاخص کل   1393/7/30  —   —   —  3.4 -0.9 -2.4 1.6  —   — 
1 صندوق کارگزاری بانک تجارت 1393/7/29 2264 6,018,481 63,519,043,589 9.4 2.8 1.0 2.3 2.9 501.7 33.5
2 آپادانا 1393/7/29 1423 2,561,652 12,979,888,655 0.7 5.5 -4.1 -14.4 -18.4 154.7 35.8
3 آسمان آرمانی سهام (ETF) 1393/7/29 313 7,797 200,306,746,430 2.7 7.3 -0.2 -7.0  —  -21.2 32.6
4 آسمان یکم 1393/7/29 791 3,601,497 85,816,471,714 3.1 5.0 -4.0 -2.8 1.5 260.1 44.0
5 آگاه 1393/7/29 2268 18,760,865 419,511,699,811 0.0 8.1 1.5 1.8 8.4 1,773.6 37.4
6 ارگ 1393/7/29 1472 2,888,090 18,122,765,524 15.6 2.1 -2.8 -8.7 -5.1 188.8 39.6
7 افق 1393/7/29 269 958,686 42,865,725,303 0.9 8.8 -4.1 -3.1  —  -4.1 40.5
8 البرز 20 12 1393/7/29 543 1,553,210 42,985,079,930 12.9 5.7 -2.3 -4.1 7.1 71.5 37.8
9 امید ایرانیان 1393/7/14 1550 2,532,447 18,185,499,328 0.2 1.8 -1.6 -6.0 0.0 152.3 30.6
10 امید توسعه 12 1 1393/7/29 606 1,643,271 132,460,812,168 11.8 3.1 -0.8 0.2 15.7 87.4 44.2
11 امین آوید 1393/7/29 414 1,534,737 27,339,804,630 1.3 13.5 7.8 6.1 10.7 53.5 51.7
12 امین تدبیرگران فردا (ETF) 1393/7/29 51 10,558 53,623,843,011 34.3 2.5  —   —   —  3.5 27.5
13 امین کارآفرین 1393/7/29 1803 4,204,845 21,196,628,019 0.0 2.0 -3.1 -4.1 -3.8 319.3 35.6
14 اندیشمندان پارس نگر خبره 20 12 1393/7/28 164 1,078,369 21,958,845,111 36.2 2.9 1.6  —   —  5.8 49.4
15 ایساتیس 1393/7/29 1709 3,370,054 50,281,211,116 0.6 7.7 1.1 -9.1 0.1 237.0 32.2
16 بانک توسعه تعاون 1393/7/29 897 2,607,028 50,041,901,603 24.8 4.7 1.3 -2.9 -22.8 160.7 40.6
17 بانک دی 1393/7/29 1228 2,038,110 138,901,244,100 1.4 5.5 -0.8 -9.1 -12.5 103.8 33.1
18 بانک مسکن 1393/7/29 1691 5,514,136 31,292,720,500 7.9 6.2 0.7 0.1 13.7 451.4 35.4
19 بذر امید آفرین 1393/7/29 330 976,293 4,986,906,421 6.0 1.8 -2.7 -2.4  —  -4.3 33.9
20 بورسیران 1393/7/29 1923 14,279,748 1,286,148,345,936 0.0 4.5 -0.1 3.7 0.6 1,328.0 42.0
21 پویا 1393/7/29 2404 13,385,524 110,939,215,814 0.8 6.8 2.1 9.8 13.2 1,237.4 35.4
22 پیشتاز 1393/7/29 2358 11,646,033 97,745,152,932 21.9 2.5 0.4 1.6 15.0 1,064.6 35.5
23 پیشرو 1393/7/29 1282 2,956,846 192,668,109,429 11.8 2.7 -0.6 0.4 13.5 195.7 40.3
24 پیشگام 1393/7/29 1922 3,507,889 40,901,994,446 4.2 2.2 0.0 2.3 -5.2 250.3 33.1
25 تدبیرگر سرمایه 1393/7/29 1326 1,802,798 13,502,956,115 0.3 8.1 -4.4 -13.9 -6.2 79.5 34.2
26 تدبیرگران آینده 1393/7/29 1299 2,343,379 6,912,966,126 6.1 4.6 1.3 -6.2 -3.4 133.5 34.0
27 تدبیرگران فردا 1393/7/29 1423 4,094,350 102,583,939,835 0.1 9.5 0.9 2.6 13.3 307.3 39.7
28 توسعه صادرات 1393/7/29 1258 4,132,635 127,785,189,744 0.0 18.7 8.9 1.4 1.4 313.0 35.5
29 توسعه ملی 1393/7/29 381 965,103 96,427,360,496 0.0 3.2 -4.9 -1.8 -2.7 -3.5 46.2
30 توسعه ممتاز 1393/7/29 1710 5,758,029 287,066,519,952 25.5 2.4 0.5 1.8 14.8 475.8 40.7
31 حافظ 1393/7/29 2404 7,698,018 114,100,027,817 0.0 11.0 5.5 6.4 18.6 670.2 36.1
32 خاورمیانه 1393/7/29 235 1,042,458 215,658,417,276 0.0 3.7 -1.0 3.4  —  4.2 54.5
33 خوارزمی 1393/7/29 1165 2,647,908 50,342,032,097 22.1 5.0 0.7 -0.1 1.0 164.8 36.1
34 دماسنج 15 6 1393/7/29 376 1,022,954 95,006,784,385 0.0 10.5 -5.2 0.7 2.3 10.4 37.8
35 دیدگاهان 1393/7/29 361 744,577 3,726,608,619 7.2 5.8 0.0 -15.9  —  -25.5 49.0
36 راهنما 1393/7/29 1394 2,901,834 15,484,185,931 0.1 3.1 -1.6 -5.5 -12.3 187.2 33.1
37 رشد سامان 1393/7/29 253 1,039,750 12,483,234,029 57.0 3.2 2.6 3.6  —  9.9 42.7
38 رضوی 1393/7/29 1852 2,826,443 20,839,368,496 0.8 4.6 -0.7 -8.1 -8.1 182.6 34.3
39 سبحـان 1393/7/28 512 1,312,131 16,559,089,362 13.4 0.2 -3.5 -7.9 -7.1 31.2 34.2
40 سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 1393/7/29 1269 1,838,723 244,934,355,763 3.3 6.2 0.8 -5.0 -4.6 83.9 34.4
41 سپهر کاریزما (ETF) 1393/7/29 381 10,583 234,996,112,084 8.9 1.7 -4.6 -4.8 -11.0 -11.0 28.3
42 سپهرآتی 20 6 1393/7/29 145 1,050,509 10,896,929,811 38.6 6.2 2.6  —   —  5.7 37.2
43 سینا 1393/7/29 1361 6,498,273 409,215,788,695 4.1 3.3 -3.7 -6.8 8.0 549.9 37.8
44 شاخصی کارآفرین 1393/7/29 1320 2,533,169 89,823,649,041 4.5 4.1 -0.7 -2.8 -1.8 152.8 31.1
45 صبا 1393/7/29 1683 2,458,667 13,576,759,396 0.8 9.0 3.1 -6.0 -17.4 145.9 33.5
46 صندوق آشنای دی 1393/7/29 1565 2,776,454 10,500,546,489 0.2 8.4 -2.3 -2.6 -13.7 177.4 33.7
47 صندوق ارزش کاوان آینده 1393/7/29 1986 3,789,363 29,238,725,026 0.2 13.1 4.0 3.8 16.8 278.2 32.8
48 صندوق بانک اقتصاد نوین 1393/7/29 2131 4,807,754 46,760,215,533 6.9 5.0 -0.8 -3.7 -7.2 380.8 36.7
49 صندوق ذوب آهن 1393/7/29 92 1,110,611 20,862,839,050 15.8 6.4 7.5  —   —  7.5 41.3
50 افتخار حافظ 1393/7/29 50 1,121,615 25,382,134,087 0.2 9.5  —   —   —  10.3 40.0
51 سهم آشنا 1393/7/29 219 1,167,235 17,531,873,882 6.2 9.0 9.9 7.9  —  15.0 33.8
52 همیان سپهر 1393/7/29 87 1,088,408 21,806,266,507 29.9 3.0  —   —   —  5.6 42.5
53 صندوق نیکوکاری رفاه کودک 20 3 1393/7/29 224 951,131 5,349,159,093 12.6 4.4 -3.7 -5.3  —  -4.9 29.9
54 صنعت و معدن 1393/7/29 1941 2,990,375 18,199,419,918 13.8 10.7 -2.1 -16.2 -36.8 199.0 31.5
55 عقیق 1393/7/29 1335 5,159,957 328,586,036,785 2.1 7.3 1.0 1.0 11.1 413.4 38.9
56 فارابی 1393/7/29 1796 7,888,613 148,952,806,055 0.0 9.0 -1.3 -5.4 -5.1 688.9 36.5
57 فام 1393/7/29 198 995,587 19,917,704,426 14.1 5.4 0.4 -2.9  —  -2.2 44.4
58 فیروزه 1393/7/29 1530 4,322,358 45,760,800,115 22.7 1.9 3.2 12.0 31.1 332.2 39.9
59 گنجینه بهمن 1393/7/29 1648 3,827,225 33,254,761,847 23.7 1.2 -4.3 -8.2 -10.7 282.7 32.6
60 گنجینه رفاه 1393/7/29 1570 3,004,603 86,469,481,620 17.0 5.1 1.8 -2.5 -32.4 200.5 36.6
61 مشترک آرمان 1393/7/28 746 2,778,940 100,772,706,161 4.7 6.2 1.2 -3.5 0.7 177.9 48.0
62 مشترک گنجینه ی مهر 1393/7/29 330 899,596 4,830,832,863 18.3 -0.4 -4.6 -9.2  —  -10.0 43.3
63 معین بهگزین 1393/7/29 220 999,734 45,515,910,964 12.6 5.1 -2.0 -2.3  —  -0.1 33.2
64 مهر شریعه 1393/7/29 1269 1,505,115 8,791,376,974 0.0 3.5 -7.9 -13.2 -27.5 50.2 33.1
65 میعاد ایرانیان 1393/7/29 57 1,253,979 12,582,422,320 0.4 1.7  —   —   —  3.1 35.1
66 نقش جهان 1393/7/29 1472 2,850,138 16,784,463,183 7.8 6.1 2.0 -3.9 -11.7 185.0 32.6
67 نواندیشان 1393/7/29 1634 1,595,844 16,276,008,478 0.2 5.3 -6.5 -12.7 -29.0 59.3 31.7
68 نوین پایدار 1393/7/29 1681 5,332,902 57,211,370,722 0.1 4.6 -1.3 -1.8 16.1 433.0 32.8
69 نوین نیک 1393/7/29 499 1,040,602 12,421,665,678 0.0 3.9 5.4 4.1 -6.6 3.3 34.9
70 نیکان پارس 1393/7/29 625 1,845,219 9,480,736,287 4.4 7.7 6.4 1.2 -4.3 84.5 37.8
71 نیکوکاری دانشگاه تهران 15 6 1393/7/29 157 1,005,161 5,169,542,098 45.5 0.5 -2.0  —   —  -1.0 45.2
72 نیکی گستران 1393/7/29 152 1,093,976 21,988,907,598 22.5 5.1 1.7  —   —  4.1 36.8
73 کارآفرینان برتر آینده 1393/7/29 1278 1,418,622 15,038,808,367 0.0 5.8 -5.2 0.1 -2.4 41.6 33.9
74 کارگزاری بانک صادرات 1393/7/29 2398 6,164,463 40,136,818,625 17.0 5.2 -1.1 -8.4 -4.6 517.5 35.2
75 کارگزاری بانک ملت 1393/7/29 1082 1,707,828 19,827,878,756 12.8 9.6 5.7 -3.3 -3.7 70.8 33.3
76 کارگزاری بانک ملی ایران 1393/7/29 2357 15,430,163 152,573,452,274 6.0 5.0 -1.1 -2.9 -1.4 1,432.1 33.9
77 کارگزاری بانک کشاورزی 1393/7/29 1570 2,763,307 17,044,074,449 11.6 6.0 -1.3 -1.6 -8.6 176.3 32.9
78 کارگزاری پارسیان 1393/7/29 1285 1,043,512 33,405,945,670 3.3 6.9 1.9 -0.2 -2.1 60.6 32.8
79 کاریزما 1393/7/29 751 2,999,620 103,315,909,402 14.4 2.4 -5.6 -5.3 -1.4 200.0 38.6
80 کاسپین مهر ایرانیان 1393/7/29 2280 2,475,574 12,452,139,218 1.5 3.8 -2.1 -6.7 -13.7 147.0 29.3
81 یکم دانا 1393/7/29 834 2,811,891 35,038,973,674 38.0 1.0 -5.3 -9.8 -14.1 181.2 43.9
82 یکم سامان 1393/7/29 1220 2,539,016 98,432,563,504 11.7 6.6 11.1 4.4 2.0 151.9 33.7
83 یکم سهام گستران شرق 1393/7/29 476 1,128,032 7,248,736,954 0.4 7.3 6.8 3.6 -2.0 9.8 33.4
 


(1) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 14:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
(2) شاخص صندوق ها بر اساس آخرین اطلاعات موجود از تمام صندوق های سرمایه گذاری محاسبه می شود و در صورت دریافت اطلاعات جدید تر به روز رسانی می گردد.
(3) درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
(4)محاسبه بازدهی از آغاز فعالیت تا کنون می باشد.
(5) دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
-در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
-استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.

   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می باشد.
معرفی | خدمات | تماس با ما