شاخص کل شاخص 50 شرکت فعال تر
-0.43% -0.45%
 
شنبه 2 خرداد 1394   2:43 ب.ظ. بازار بسته
در سهام
 
no نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده
(1) (2)
عمر صندوق (روز تقویمی) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی
(3)
درصد بازدهی
ماه اخیر سه ماه اخیر شش ماه اخیر سال اخیر از آغاز فعالیت (4) نسبت دوره برتر (5)
-1   شاخص كل   1394/2/30  —   —   —  -4.9 -1.8 -15.1 -16.9  —   — 
1 صندوق كارگزاری بانك تجارت 1394/2/31 2476 5,657,717 48,537,558,011 1.5 -2.8 1.8 -7.1 -4.9 465.6 31.4
2 آپادانا 1394/2/29 1635 1,919,874 9,695,364,014 1.9 -9.3 -8.3 -26.2 -33.8 90.9 29.4
3 آرمان اعتلاء كشاورزی 1394/2/31 217 1,069,575 64,174,517,834 67.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 1.4
4 آسمان آرمانی سهام (ETF) 1394/2/31 525 7,780 156,295,398,876 2.2 -5.2 8.9 -3.6 -7.6 -21.4 31.4
5 آسمان یكم 1394/2/31 1003 3,030,791 48,904,849,550 5.2 -3.4 2.2 -18.0 -20.6 200.7 36.7
6 آگاه 1394/2/31 2480 16,608,435 362,213,368,269 18.0 -4.4 2.5 -17.9 -9.4 1,558.7 34.2
7 ارگ 1394/2/31 1684 2,281,934 14,152,555,788 25.6 -7.1 -8.2 -22.6 -25.7 128.2 33.4
8 افق 1394/2/31 481 797,654 47,912,694,996 0.1 -8.8 -0.5 -19.5 -22.6 -20.2 33.7
9 البرز 20 12 1394/2/29 755 1,207,255 30,840,543,493 8.3 -4.9 6.8 -6.6 -7.5 66.3 33.8
10 امید توسعه 12 1 1394/2/31 818 1,518,630 117,435,648,797 2.2 -4.4 4.6 -5.6 -3.7 81.2 33.9
11 امین آوید 1394/2/30 626 1,539,507 52,968,269,312 17.8 -4.4 5.9 -8.3 2.6 52.7 43.5
12 امین تدبیرگران فردا (ETF) 1394/2/31 263 10,760 52,496,546,847 18.8 -5.5 3.4 -1.8 5.5 5.5 43.7
13 امین كارآفرین 1394/2/31 2015 3,443,283 17,178,537,107 5.7 -4.5 -0.7 -18.1 -22.1 243.4 30.7
14 اندیشمندان پارس نگر خبره 20 12 1394/2/29 376 961,935 23,191,280,206 53.1 -5.3 5.5 -11.2 -5.9 -5.7 35.9
15 ایساتیس 1394/2/29 1921 2,647,422 20,962,285,005 8.4 -10.1 -9.4 -26.0 -28.3 163.6 30.4
16 بانك اقتصاد نوین 1394/2/31 2343 3,840,942 37,295,550,582 6.1 -4.1 -2.2 -22.9 -22.6 283.8 30.0
17 بانك توسعه تعاون 1394/2/29 1109 2,124,898 39,973,588,433 1.0 -6.1 -4.7 -18.6 -20.5 110.9 34.5
18 بانك دی 1394/2/31 1440 1,850,801 123,526,174,920 9.9 -4.1 5.2 -11.0 -16.8 85.1 30.8
19 بانك مسكن 1394/2/29 1903 5,272,799 31,874,072,284 31.6 -2.2 6.1 -7.2 -6.5 426.8 32.5
20 بذر امید آفرین 1394/2/31 542 939,944 29,630,809,277 23.4 -3.4 -2.1 -4.9 -6.6 -7.9 35.1
21 بورسیران 1394/2/29 2135 12,098,692 1,016,725,708,634 0.1 -4.4 1.3 -16.9 -13.0 1,109.9 34.7
22 پارس گستر 20 6 1394/2/29 811 842,434 5,769,833,291 15.5 -7.1 3.8 -25.7 -19.1 15.5 32.6
23 پویا 1394/2/29 2616 12,230,521 92,071,358,795 4.8 -4.0 0.5 -12.1 -3.7 1,122.0 30.8
24 پیشتاز 1394/2/30 2570 11,007,790 91,276,592,537 2.1 -4.0 2.7 -7.1 -4.5 1,002.4 31.1
25 پیشرو 1394/2/31 1494 2,816,226 216,680,466,255 3.2 -4.5 4.4 -6.1 -5.5 181.3 33.2
26 پیشگام 1394/2/31 2134 3,216,880 32,358,599,263 0.8 -6.8 -1.2 -9.9 -7.1 221.3 28.2
27 تدبیرگر سرمایه 1394/2/29 1538 1,788,151 12,438,379,870 0.1 -6.0 -1.7 -8.4 -13.8 78.0 30.4
28 تدبیرگران آینده 1394/2/31 1511 2,331,062 6,615,552,800 25.1 -2.7 2.2 -3.6 -6.8 132.2 32.1
29 تدبیرگران فردا 1394/2/31 1635 3,827,197 114,693,433,763 0.0 -6.0 0.3 -11.2 -8.6 280.7 31.9
30 توسعه صادرات 1394/2/31 1470 3,429,636 87,270,526,604 0.0 -8.3 -8.6 -24.4 -20.9 242.7 34.4
31 توسعه ملی 1394/2/29 593 844,500 68,990,553,535 0.9 -6.5 -3.5 -18.5 -15.0 -15.6 30.7
32 توسعه ممتاز 1394/2/31 1922 5,386,697 276,827,756,141 3.1 -4.4 2.3 -7.5 -6.0 178.0 30.4
33 حافظ 1394/2/31 2616 6,913,696 125,870,742,037 0.0 -6.0 -3.4 -16.6 -7.9 591.7 29.2
34 خاورمیانه 1394/2/29 447 925,991 178,532,013,300 0.1 -3.7 5.1 -12.2 -9.1 -7.4 34.9
35 خوارزمی 1394/2/31 1377 2,440,098 44,985,655,251 4.3 -6.5 -0.2 -9.5 -11.3 144.0 32.6
36 دماسنج 15 6 1394/2/29 588 707,701 70,731,182,868 0.0 -10.0 1.2 -35.0 -34.7 -21.3 30.3
37 دیدگاهان 1394/2/19 573 623,092 3,118,576,223 8.8 -11.6 -5.9 -20.6 -29.1 -40.1 38.4
38 راهنما 1394/2/21 1606 2,440,246 12,969,907,592 2.8 -9.1 -0.9 -19.4 -22.4 141.5 29.3
39 رشد سامان 1394/2/31 465 947,993 10,021,236,928 23.1 -4.3 -2.5 -10.3 -5.7 0.8 40.4
40 رضوی 1394/2/31 2064 2,516,553 18,368,317,848 4.2 -4.4 -2.9 -14.7 -16.3 151.7 29.0
41 زرین پارسیان 1394/2/31 221 1,275,024 47,595,373,947 16.1 1.4 10.3 21.6 32.4 32.4 50.7
42 سبحـان 1394/2/30 724 1,108,597 11,660,227,037 17.6 -5.0 -1.9 -14.9 -21.2 9.8 31.4
43 سپهر اول كارگزاری بانك صادرات 1394/2/31 1481 1,573,412 206,562,193,967 2.2 -6.3 0.6 -16.0 -18.0 57.4 29.6
44 سپهر كاریزما (ETF) 1394/2/31 593 9,105 92,003,370,121 14.3 -6.9 -1.7 -14.8 -19.1 -23.4 29.3
45 سپهرآتی 20 6 1394/2/31 357 927,301 9,796,005,996 2.2 -5.0 2.2 -12.0 -8.5 -8.5 32.2
46 سرمایه گذاری سهام بزرگ كاردان 1394/2/29 47 990,514 83,112,088,020 45.5 -2.4 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 31.9
47 سهم آشنا 1394/2/31 431 942,355 10,475,217,424 12.2 -6.8 -3.6 -17.2 -13.7 -7.1 1.9
48 سهم آشنا 1394/2/31 431 942,355 10,475,217,424 12.2 -6.8 -3.4 -17.2 -13.7 -7.1 1.9
49 سینا 1394/2/29 1573 5,276,799 196,703,225,461 0.2 -8.8 -1.1 -21.3 -23.5 427.7 33.8
50 شاخصی كارآفرین 1394/2/31 1532 2,137,780 75,987,373,797 5.2 -4.7 -3.4 -15.9 -19.1 113.4 24.0
51 صبا 1394/2/31 1895 2,026,816 12,280,475,742 10.6 -6.5 -8.9 -19.3 -21.6 101.4 30.1
52 صندوق آشنای دی 1394/2/31 1777 2,793,308 11,064,292,761 29.8 -6.1 0.9 -5.8 -6.1 179.1 30.5
53 صندوق ارزش كاوان آینده 1394/2/29 2198 3,265,672 24,845,235,984 0.2 -10.7 -3.8 -20.6 -16.2 225.9 30.0
54 صندوق ذوب آهن 1394/2/29 304 1,011,472 19,963,414,571 1.7 -7.1 2.8 -13.3 -2.1 -2.1 35.9
55 صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ 1394/2/30 262 942,276 25,325,559,667 0.5 -6.2 -0.4 -16.2 -7.4 -7.4 31.7
56 صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر 1394/2/31 299 925,993 19,033,776,858 3.2 -3.8 -6.2 -15.6 -7.4 -7.4 34.8
57 صندوق كارگزاری بانك سپه 1394/2/31 2492 2,281,203 11,428,827,632 3.3 -3.9 -3.7 -14.7 -15.6 127.6 27.8
58 صندوق نیكوكاری رفاه كودك 20 3 1394/2/31 436 877,841 5,122,200,269 17.7 -4.5 -0.7 -11.6 -15.8 -12.2 30.5
59 صنعت و معدن 1394/2/31 2153 2,396,846 16,924,126,171 6.5 -7.3 9.9 -23.2 -33.9 139.2 30.8
60 عقیق 1394/2/31 1547 4,514,769 294,426,150,951 21.0 -4.0 2.9 -17.6 -11.5 349.2 35.4
61 فارابی 1394/2/31 2008 5,634,261 108,194,714,097 0.0 -11.4 -17.9 -31.4 -33.7 463.4 33.1
62 فام 1394/2/22 410 917,778 15,017,594,335 0.5 -9.9 -3.9 -14.0 -11.1 -9.8 33.2
63 فیروزه 1394/2/31 1742 3,897,598 38,099,019,023 6.5 -2.8 -3.4 -13.3 -3.9 289.3 32.8
64 كارآفرینان برتر آینده 1394/2/29 1490 1,244,810 9,802,880,133 0.0 -11.1 -4.0 -18.0 -18.7 24.3 28.8
65 كارگزاری بانك صادرات 1394/2/31 2610 5,325,790 34,282,107,897 10.6 -6.2 2.0 -14.3 -20.8 433.5 28.4
66 كارگزاری بانك كشاورزی 1394/2/31 1782 2,449,244 14,149,282,429 13.0 -3.2 1.5 -15.6 -14.9 144.9 30.3
67 كارگزاری بانك ملت 1394/2/31 1294 1,515,787 18,465,316,715 7.3 -5.2 3.8 -14.5 -11.1 50.6 33.4
68 كارگزاری بانك ملی ایران 1394/2/29 2569 13,191,615 127,787,172,863 0.1 -8.8 0.9 -17.2 -16.8 1,209.8 30.1
69 كارگزاری پارسیان 1394/2/29 1497 946,265 30,771,575,433 4.2 -6.5 -1.6 -14.7 -12.2 50.9 31.2
70 كاریزما 1394/2/31 963 2,532,907 47,887,139,394 7.8 -6.2 -0.9 -16.9 -22.3 153.3 31.3
71 گنجینه بهمن 1394/2/31 1860 3,246,944 26,595,715,161 19.6 -4.8 -1.4 -13.7 -24.6 223.9 31.3
72 گنجینه رفاه 1394/2/31 1782 2,513,581 68,676,066,059 0.6 -6.4 -4.2 -16.5 -18.2 151.0 30.9
73 مشترك آرمان 1394/2/29 958 2,499,905 91,669,024,361 4.8 -5.9 1.4 -11.6 -11.9 86.6 38.0
74 مشترك گنجینه ی مهر 1394/2/31 542 758,517 6,095,442,314 3.2 -5.8 -3.8 -16.7 -23.7 -22.0 43.4
75 معین بهگزین 1394/2/31 432 861,775 44,924,343,306 0.4 -6.2 -1.6 -17.4 -16.8 -13.9 31.5
76 مهر شریعه 1394/2/31 1481 1,171,173 6,693,252,572 18.0 -7.9 -3.9 -18.6 -32.0 16.9 28.2
77 میعاد ایرانیان 1394/2/31 269 1,209,139 12,156,683,627 0.6 -1.6 6.3 2.4 7.6 7.6 42.4
78 نقش جهان 1394/2/31 1684 2,604,781 14,625,845,736 6.6 -4.3 2.1 -12.5 -7.3 159.9 31.5
79 نواندیشان 1394/2/31 1846 1,264,795 17,292,274,755 32.7 -4.4 -4.1 -21.8 -31.9 26.3 28.5
80 نوین پایدار 1394/2/31 1893 4,891,799 45,342,084,591 10.8 -3.9 4.9 -9.6 -10.1 389.0 32.1
81 نوین نیك 1394/2/31 711 1,045,502 10,854,397,735 0.0 -2.4 2.6 -0.4 6.7 4.1 34.5
82 نیكان پارس 1394/2/29 837 1,696,834 8,677,608,517 10.0 -10.7 -6.6 -15.1 -7.0 69.7 31.1
83 نیكوكاری دانشگاه تهران 15 6 1394/2/31 369 937,332 4,937,864,073 57.3 -0.6 4.8 -5.6 -7.6 -7.6 36.0
84 نیكی گستران 1394/2/31 364 919,337 20,072,803,945 0.0 -4.6 -3.8 -17.7 -12.5 -12.5 31.9
85 یكم آبان 1394/2/31 185 1,058,498 17,128,617,794 9.3 -4.5 3.3 5.8 5.8 5.8 61.6
86 یكم دانا 1394/2/31 1046 2,287,825 22,262,824,081 30.2 -1.0 -2.4 -16.2 -27.0 127.0 36.7
87 یكم سامان 1394/2/31 1432 2,237,857 82,977,498,492 2.4 -7.3 -3.6 -14.0 -7.1 122.0 31.2
88 یكم سهام گستران شرق 1394/2/29 688 1,091,155 9,603,259,483 0.3 -3.4 7.3 -13.7 -0.1 6.2 31.4
 


(1) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 14:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
(2) شاخص صندوق ها بر اساس آخرین اطلاعات موجود از تمام صندوق های سرمایه گذاری محاسبه می شود و در صورت دریافت اطلاعات جدید تر به روز رسانی می گردد.
(3) درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
(4)محاسبه بازدهی از آغاز فعالیت تا کنون می باشد.
(5) دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
-در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
-استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.

   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می باشد.
معرفی | خدمات | تماس با ما