بر اساس دستورالعمل سازمان بورس اوراق بهادار، محاسبات بازدهی صندوق‌ها تغییراتی داشته است. برای آگاهی کامل از نحوه‌ی محاسبات پانویس را مطالعه فرمایید.

پیام سیستم
   
شاخص کل شاخص 50 شرکت فعال تر
0.86% 0.86%
 
ﺳﻪشنبه 31 تير 1393   5:54 ب.ظ. بازار بسته
در سهام
 
no نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده
(1) (2)
عمر صندوق (روز تقویمی) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی
(3)
درصد بازدهی
ماه اخیر سه ماه اخیر شش ماه اخیر سال اخیر از آغاز فعالیت (4) نسبت دوره برتر (5)
-1   شاخص کل بازار   1393/4/30  —   —   —  1.3 -2.4 -9.9 34.1  —   — 
1 آپادانا 1393/4/30 1330 2,618,129 13,266,061,987 0.8 3.5 -10.8 -19.3 0.3 160.3 30.7
2 آرین 1392/6/3 2241 4,952,395 4,952 48.8  —   —   —   —   —  26.3
3 آگاه 1393/4/30 2175 18,267,651 473,661,918,320 4.0 3.0 -0.6 -8.0 41.5 1,726.8 35.8
4 ارگ هومن 1393/4/30 1379 2,973,608 19,153,000,000 23.8 2.9 -5.8 -16.3 5.3 197.4 33.4
5 افق 1393/4/30 176 979,648 44,972,689,176 0.3 1.7 -0.8  —   —  -2.0 40.9
6 البرز 2 12 1393/4/30 450 1,568,515 45,352,058,385 12.5 1.3 -2.8 -3.2 26.5 56.9 32.9
7 امید نوین ایرانیان 1393/4/30 1457 2,574,176 18,613,861,936 0.3 1.6 -1.5 -7.4 12.6 157.4 29.2
8 امید توسعه 12 1 1393/4/30 513 1,681,065 167,834,000,000 13.5 3.4 -1.0 -5.1 36.1 81.6 34.7
9 امید سهم 1392/4/11 1226 1,168,004 5,988 17.5  —   —   —   —   —  19.7
10 امین آوید 1393/4/30 321 1,425,514 34,346,000,000 13.3 0.8 -1.6 -9.3  —  42.6 35.8
11 امین صبار (امین گلوبال) 1393/4/30 1855 897,275 154,621,993,518 12.4 1.4 2.5 -5.4 -11.9 -10.3 30.2
12 امین کارآفرین 1393/4/30 1710 4,263,733 21,715,195,241 0.0 2.3 -2.2 -8.5 24.4 326.4 31.6
13 اندیشمندان پارس نگر خبره 1393/4/30 71 1,049,306 21,365,979,652 46.2 0.4  —   —   —  4.9 5.6
14 ایساتیس پویای یزد 1393/4/30 1616 3,302,404 50,368,000,000 0.1 -2.4 -11.3 -18.0 22.9 230.2 29.3
15 بانک اقتصاد نوین 1393/4/28 2038 4,691,100 46,343,000,000 17.3  —   —   —   —   —  30.7
16 بانک توسعه تعاون 1393/4/30 804 2,533,849 54,050,000,000 14.1 0.8 -4.9 -27.0 -10.0 153.4 30.7
17 بانک دی 1393/4/30 1135 2,035,110 139,197,477,727 0.0 -1.9 -8.9 -18.5 14.2 103.5 30.2
18 بانک کشاورزی 1393/4/14 1477 2,636,831 16,242,879,938 8.7  —   —   —   —   —  28.9
19 بانک مسکن 1393/4/30 1598 5,413,660 32,303,000,000 15.2 1.0 -1.4 -9.3 34.2 441.4 31.9
20 بذر امید آفرین 1393/4/30 237 990,004 5,056,936,039 26.9 -0.7 -0.9 -0.3  —  -1.0 27.8
21 بورس 24 1392/1/9 1542 2,305,706 2,306 8.1  —   —   —   —   —  22.0
22 بورس بیمه 1393/4/30 1893 3,616,449 28,074,499,859 0.0 0.8 -1.4 -6.2 19.6 261.6 30.2
23 بورسیران 1393/4/30 1830 14,099,291 1,313,983,378,471 0.1 4.6 2.5 -7.2 24.6 1,309.9 35.5
24 بیمه دی 1393/4/30 1472 2,772,882 11,122,030,622 0.1 -0.5 -2.2 -16.9 8.2 177.3 29.6
25 پاسارگاد 1391/10/9 2150 2,716,108 2,716 15.8  —   —   —   —   —  22.3
26 پویا 1393/4/30 2311 12,894,971 112,727,836,619 4.2 7.3 6.5 -3.3 48.6 1,188.4 34.4
27 پیشتاز 1393/4/30 2265 11,568,392 102,369,000,000 16.4 4.0 1.1 -3.0 38.4 1,056.8 34.0
28 پیشرو 1393/4/30 1189 2,963,287 214,456,000,000 10.0 4.1 0.8 -3.0 37.0 196.3 33.5
29 پیشگام 1393/4/30 1829 3,510,443 40,580,718,219 10.9 5.6 2.8 -14.8 16.8 251.0 27.7
30 تدبیرگر سرمایه 1393/4/30 1233 1,873,999 14,169,299,377 0.1 -3.1 -10.3 -9.6 17.7 87.4 29.8
31 تدبیرگران آینده 1393/4/30 1206 2,306,298 7,230,244,806 34.0 0.8 -7.8 -17.5 21.3 130.6 30.6
32 تدبیرگران فردا 1393/4/30 1330 4,028,350 129,785,392,349 0.9 3.9 0.6 -9.8 48.2 300.7 32.3
33 توسعه بازار سرمایه 1393/3/9 528 1,104,048 1,685,199 2.0  —   —   —   —   —  22.9
34 توسعه صادرات 1393/4/30 1165 3,706,529 118,786,842,995 0.0 -5.1 -8.6 -20.8 22.3 270.7 34.1
35 توسعه فردا 1393/2/16 1137 1,775,441 1,775,436,308 48.7  —   —   —   —   —  28.1
36 توسعه ملی 1393/4/30 288 1,005,791 116,917,069,749 2.5 6.2 3.2 -5.6  —  0.6 34.7
37 حافظ 20 3 1393/4/30 2311 7,251,963 113,145,133,758 0.0 3.2 0.6 -2.0 44.0 625.6 31.5
38 خبرگان 1393/2/11 2279 6,463,634 6,463,633,820 40.9  —   —   —   —   —  28.9
39 دماسنج 15 6 1393/4/30 283 1,063,058 103,777,833,940 0.1 3.3 5.0 -11.7  —  2.7 33.9
40 دیدگاهان 1393/4/30 268 738,462 3,707,000,000 1.0 -8.6 -16.9 -20.8  —  -26.2 23.1
41 راهنما 1393/4/30 1301 2,903,102 15,514,175,520 17.2 1.9 -5.1 -11.6 10.5 190.3 29.9
42 رشد سامان 1393/4/30 160 1,023,948 14,168,371,034 80.6 -2.4 -1.9  —   —  2.4 43.1
43 رضوی 1393/4/30 1759 2,837,078 20,929,130,473 9.7 1.2 -7.8 -9.1 12.7 183.7 28.7
44 سبحـان 1393/4/30 419 1,348,305 17,285,000,000 21.8 0.8 -5.3 -10.6 19.3 34.8 28.9
45 سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 1393/4/30 1176 1,798,675 241,991,896,044 5.0 0.5 -6.7 -14.2 7.5 79.9 28.7
46 سهم آشنا 1391/6/2 2282 3,813,053 3,813 83.1  —   —   —   —   —  22.2
47 سینا 1393/4/30 1268 6,686,373 500,307,867,238 0.1 1.0 -4.0 -8.8 45.6 568.6 36.2
48 شاخصی کارآفرین 1393/4/30 1227 2,522,325 89,560,192,684 1.7 0.8 -2.9 -9.1 30.3 152.2 25.0
49 شاداب 1390/9/6 2158 848,106 1,227 1.5  —   —   —   —   —  15.1
50 صبا 1393/4/30 1590 2,377,326 13,384,000,000 1.0 0.6 -8.7 -22.5 6.4 137.7 28.9
51 صنعت و معدن 1393/4/30 1848 3,048,616 18,709,000,000 4.1 -9.0 -14.4 -32.0 -18.9 204.9 30.1
52 عقیق 1393/4/30 1242 5,048,247 360,318,688,117 8.0 2.0 -0.9 -6.4 42.3 404.8 36.7
53 فیروزه موفق 1393/4/28 1437 4,100,996 45,365,000,000 13.0  —   —   —   —   —  33.1
54 کارآفرینان برتر آینده 1393/4/30 1185 1,485,001 19,691,113,886 0.0 1.0 4.8 -5.3 27.7 48.5 29.8
55 کارگزاری بانک تجارت 1393/4/30 2171 5,939,004 62,009,137,026 0.1 3.8 1.2 -6.4 20.5 493.8 32.2
56 کارگزاری بانک صادرات ایران 1393/4/30 2305 6,187,771 66,673,235,876 9.6 -0.3 -7.8 -17.7 20.7 518.8 29.8
57 کارگزاری بانک ملت 1393/4/30 989 1,607,592 19,452,000,000 4.4 -1.8 -8.9 -23.2 -1.8 60.8 29.2
58 کارگزاری بانک ملی ایران 1393/4/30 2264 15,501,089 164,761,075,471 0.9 2.6 -2.0 -12.9 29.0 1,450.1 32.6
59 کارگزاری پارسیان 20 1393/4/30 1192 1,018,442 36,833,978,623 6.2 -0.3 -2.1 -14.6 -6.6 1.8 30.9
60 كارگزاری کاسپین مهر ایرانیان 1393/4/30 2187 2,507,248 12,636,530,107 12.1 0.4 -5.3 -15.0 7.7 150.7 28.0
61 کاریزما 1393/4/30 658 3,150,392 143,742,965,426 11.9 2.4 -0.5 -8.6 33.9 215.0 34.3
62 گنجینه بهمن 1393/4/30 1555 3,948,822 34,335,000,000 15.3 -0.2 -5.5 -11.2 16.8 294.9 30.8
63 گنجینه رفاه 1393/4/30 1477 2,904,950 88,923,000,000 15.9 1.5 -5.4 -28.4 -24.0 190.5 29.9
64 مشترک آرمان 1393/4/30 653 2,726,783 104,766,000,000 12.2 1.6 -4.7 -13.6 20.9 172.7 34.0
65 مشترک آسمان یکم 1393/4/30 698 3,675,391 103,242,000,000 0.1 -0.1 -0.9 -4.2 31.1 267.5 31.7
66 مشترک بانک خاورمیانه 1393/4/30 142 1,042,072 249,594,951,292 0.4 5.7 3.6  —   —  4.2 46.5
67 مشترک خوارزمی 1393/4/30 1072 2,602,896 51,485,285,275 6.3 0.7 -1.4 -16.7 28.6 160.3 31.8
68 مشترک فام 1393/4/30 105 979,275 19,584,521,632 19.4 1.4 -4.5  —   —  -2.1 47.6
69 مشترک گنجینه ی مهر 1393/4/30 237 930,398 5,126,000,000 1.7 0.8 -6.1 -9.7  —  -7.0 25.7
70 مشترک یکم سامان 1393/4/30 1127 2,256,198 91,660,288,651 4.4 -0.5 -6.9 -16.1 17.6 125.6 30.0
71 معین بهگزین 1393/4/30 127 1,008,882 65,211,113,781 0.1 4.4 -1.5  —   —  0.9 41.7
72 ممتاز 1393/4/30 1617 5,717,485 284,045,000,000 21.7 4.0 1.3 -3.4 37.7 471.7 31.7
73 مهر ایرانیان 1392/1/2 1667 2,009,477 57,220 97.3  —   —   —   —   —  21.0
74 مهر شریعه 1393/4/30 1176 1,539,242 8,990,710,537 0.0 3.9 -11.0 -24.6 -12.9 53.9 28.5
75 نقش جهان 1393/4/30 1379 2,771,324 19,627,000,000 4.5 2.9 -6.6 -20.6 10.5 177.1 30.8
76 نواندیشان 1393/4/30 1541 1,688,385 12,055,068,403 4.8 -4.4 -7.7 -20.6 -16.3 68.8 27.6
77 نوین پایدار 1393/4/30 1588 5,319,040 74,056,987,808 0.1 3.3 -1.5 -13.2 36.8 431.9 32.4
78 نوین نیک 1393/4/30 406 973,145 6,454,873,777 0.0 -0.2 -2.3 -10.9 -5.4 -2.7 25.4
79 نیکان پارس 1393/4/30 532 1,729,793 9,356,446,986 9.3 -1.1 -5.2 -20.0 5.0 73.0 29.7
80 نیکوکاری رفاه کودک 20 3 1393/4/30 131 981,260 6,148,574,037 5.4 0.6 -2.3  —   —  -1.9 35.9
81 نیکی گستران 1393/4/30 59 1,072,773 21,562,735,757 0.0 0.9  —   —   —  7.3 25.4
82 یکم اکسیر فارابی 1393/4/30 1703 7,873,750 176,726,327,198 0.0 0.2 -5.3 -12.6 26.7 687.4 33.9
83 یکم دانا 1393/4/30 741 2,930,360 48,946,000,000 3.2 -3.3 -6.2 -13.2 14.6 193.0 32.0
84 یکم سهام گستران شرق 1393/4/30 383 1,045,727 7,440,350,318 0.4 -1.1 -3.9 -16.7 -2.9 4.6 29.0
 


(1) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 14:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
(2) شاخص صندوق ها بر اساس آخرین اطلاعات موجود از تمام صندوق های سرمایه گذاری محاسبه می شود و در صورت دریافت اطلاعات جدید تر به روز رسانی می گردد.
(3) درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
(4)محاسبه بازدهی از آغاز فعالیت تا کنون می باشد.
(5) دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
-در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
-استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.

   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می باشد.
معرفی | خدمات | تماس با ما