شاخص کل شاخص 50 شرکت فعال تر
0.01% -0.14%
 
یکشنبه 30 فروردین 1394   8:10 ب.ظ. بازار بسته
در سهام
 
no نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده
(1) (2)
عمر صندوق (روز تقویمی) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی
(3)
درصد بازدهی
ماه اخیر سه ماه اخیر شش ماه اخیر سال اخیر از آغاز فعالیت (4) نسبت دوره برتر (5)
-1   شاخص كل   1394/1/29  —   —   —  7.1 1.6 -8.4 -8.5  —   — 
1 صندوق كارگزاری بانك تجارت 1394/1/29 2442 5,860,535 50,177,902,731 0.1 5.5 6.7 -2.4 2.6 485.9 31.3
2 آپادانا 1394/1/29 1601 2,102,652 10,618,391,189 0.6 3.4 -3.5 -16.5 -26.9 109.1 29.7
3 آسمان آرمانی سهام (ETF) 1394/1/29 491 8,233 167,048,427,202 2.0 7.9 16.9 5.7 1.1 -16.8 31.4
4 آسمان یكم 1394/1/29 969 3,130,951 51,754,617,424 0.0 6.5 0.4 -13.1 -13.8 210.6 37.2
5 آگاه 1394/1/29 2446 17,630,857 402,001,175,918 27.1 7.6 7.4 -4.8 -2.7 1,660.8 34.4
6 ارگ 1394/1/23 1650 2,528,393 15,681,092,908 0.0 2.2 -0.3 -11.1 -19.7 152.9 33.5
7 افق 1394/1/29 447 885,763 57,139,705,712 0.1 7.2 11.1 -6.4 -5.9 -11.4 34.2
8 البرز 20 12 1394/1/29 721 1,258,137 34,762,322,402 7.8 5.3 9.9 0.8 -1.6 71.4 33.8
9 امید ایرانیان 1393/11/25 1728 2,775,572 13,877,859,852 0.4 0.3 4.0 9.4 4.4 176.5 27.7
10 امید توسعه 12 1 1394/1/29 784 1,613,602 133,683,699,255 0.0 6.9 10.1 2.7 3.5 89.6 34.6
11 امید لوتوس پارسیان 1394/1/29 256 848,700 186,798,886,393 32.6 -4.1 -8.7 -17.4 -15.0 -15.0 31.6
12 امین آوید 1394/1/29 592 1,632,340 61,375,983,826 0.0 6.0 17.3 8.9 15.2 61.9 44.6
13 امین تدبیرگران فردا (ETF) 1394/1/29 229 11,411 55,668,867,439 18.2 5.2 11.8 8.7 11.9 11.9 43.7
14 امین كارآفرین 1394/1/29 1981 3,643,782 18,178,827,175 8.3 6.6 2.8 -13.4 -14.7 263.4 30.5
15 اندیشمندان پارس نگر خبره 20 12 1394/1/29 342 1,017,910 24,727,067,704 0.0 9.6 14.2 -3.7 -0.2 -0.2 36.3
16 ایساتیس 1394/1/29 1887 2,935,519 23,278,665,277 0.0 2.1 -1.0 -12.3 -20.3 192.3 30.5
17 بازارگردانی حكمت ایرانیان یكم 1394/1/29 215 1,286,221 93,534,013,841 0.0 9.3 19.7 22.8 28.7 28.7 35.4
18 بازارگردانی نوین پیشرو 1394/1/29 291 1,150,886 57,544,315,985 0.6 8.9 6.6 5.1 15.1 15.1 39.5
19 بانك توسعه تعاون 1394/1/29 1075 2,303,122 43,996,539,775 0.0 4.8 3.3 -11.1 -12.9 128.6 34.6
20 بانك دی 1394/1/29 1406 1,939,543 127,102,101,106 9.4 8.6 9.9 -3.5 -10.1 94.0 30.7
21 بانك مسكن 1394/1/29 1869 5,354,520 34,327,829,652 0.0 4.8 7.6 -2.1 0.8 434.9 32.5
22 بذر امید آفرین 1394/1/29 508 984,409 31,032,506,164 21.7 1.3 3.5 1.4 -1.2 -3.5 35.2
23 بورسیران 1394/1/29 2101 12,594,629 1,062,948,871,284 0.0 6.0 4.9 -11.3 -7.2 1,159.5 34.7
24 پارس گستر 20 6 1394/1/29 777 901,435 6,173,926,914 0.0 6.5 4.7 -17.0 -17.4 21.4 32.4
25 پویا 1394/1/29 2582 12,777,571 97,531,196,759 0.6 5.5 3.3 -3.7 8.6 1,176.7 30.8
26 پیشتاز 1394/1/29 2536 11,565,890 97,315,400,898 0.0 4.7 7.2 0.0 2.8 1,058.3 31.1
27 پیشرو 1394/1/29 1460 2,977,241 243,588,920,641 0.0 6.4 9.8 1.6 3.0 197.4 33.4
28 پیشگام 1394/1/29 2100 3,457,109 34,775,063,484 0.2 5.4 5.6 -1.8 1.6 245.2 28.2
29 تدبیرگر سرمایه 1394/1/29 1504 1,890,218 13,626,579,849 0.1 5.0 5.5 7.3 -8.5 88.2 30.4
30 تدبیرگران آینده 1394/1/29 1477 2,419,421 6,866,316,953 22.9 5.0 6.1 3.9 -3.1 141.0 32.0
31 تدبیرگران فردا 1394/1/29 1601 4,120,439 120,559,917,102 0.0 5.0 13.2 2.6 5.6 309.9 31.9
32 توسعه صادرات 1394/1/29 1436 3,808,662 101,580,836,284 0.0 10.6 4.7 -5.8 -4.2 280.6 34.3
33 توسعه ملی 1394/1/29 559 896,176 74,746,453,384 1.0 2.3 4.6 -6.8 -5.7 -10.4 30.8
34 توسعه ممتاز 1394/1/29 1888 5,684,293 293,292,469,960 0.0 5.0 6.9 -0.6 2.3 193.4 30.5
35 حافظ 1394/1/29 2582 7,390,244 136,926,438,631 0.0 5.7 -0.7 -5.2 4.2 639.4 29.2
36 خاورمیانه 1394/1/29 413 958,249 188,716,591,603 0.3 5.2 7.1 -7.3 -2.3 -4.2 34.9
37 خوارزمی 1394/1/29 1343 2,641,024 49,888,944,374 0.0 3.7 11.5 0.5 1.7 164.1 32.7
38 دماسنج 15 6 1394/1/29 554 784,821 78,313,330,299 0.0 12.2 7.1 -22.5 -21.0 -13.5 30.3
39 دیدگاهان 1394/1/29 539 686,640 3,436,634,676 0.0 11.8 3.3 -6.1 -21.7 -34.0 40.3
40 راهنما 1394/1/29 1572 2,608,472 13,864,028,266 0.1 4.6 2.0 -10.0 -13.2 158.2 29.5
41 رشد سامان 1394/1/29 431 1,000,110 10,531,162,994 33.4 0.5 3.6 -3.4 -0.1 6.0 41.1
42 رضوی 1394/1/29 2030 2,645,871 19,420,694,611 16.9 5.0 2.9 -5.7 -13.3 164.6 28.9
43 زرین پارسیان 1394/1/29 187 1,252,859 40,467,347,542 20.0 7.2 19.5 29.4 30.3 30.3 48.7
44 سبحـان 1394/1/29 690 1,178,517 12,395,637,267 0.0 3.1 4.8 -10.2 -15.8 16.7 31.3
45 سپهر اول كارگزاری بانك صادرات 1394/1/29 1447 1,711,030 225,405,929,375 3.6 8.4 9.6 -6.1 -8.8 71.1 29.7
46 سپهر كاریزما (ETF) 1394/1/29 559 9,877 99,804,160,018 0.0 2.5 3.0 -6.7 -8.5 -16.9 29.2
47 سپهرآتی 20 6 1394/1/29 323 983,821 10,484,577,094 6.2 4.7 6.0 -6.1 -3.1 -3.1 32.8
48 سرمایه گذاری سهام بزرگ كاردان 1394/1/29 13 1,015,044 86,122,445,887 0.0 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 7.7
49 سینا 1394/1/29 1539 5,784,680 219,349,270,223 0.1 8.5 6.7 -10.5 -14.2 478.5 34.4
50 شاخصی كارآفرین 1394/1/29 1498 2,260,774 80,359,220,902 5.1 7.1 0.4 -10.2 -10.9 125.7 23.9
51 صبا 1394/1/29 1861 2,179,459 13,205,341,404 0.0 6.4 -2.9 -10.8 -12.9 116.6 30.2
52 صندوق آشنای دی 1394/1/29 1743 3,008,398 11,928,298,388 15.9 4.4 7.8 8.8 8.7 200.5 30.5
53 صندوق ارزش كاوان آینده 1394/1/29 2164 3,643,593 27,720,458,487 0.2 2.0 8.8 -3.0 0.3 263.6 30.3
54 صندوق بانك اقتصاد نوین 1394/1/29 2309 4,015,481 39,086,689,870 0.0 7.4 -2.7 -16.1 -18.0 301.2 29.9
55 صندوق ذوب آهن 1394/1/29 270 1,079,638 21,346,607,968 10.4 3.9 9.4 -2.2 4.5 4.5 36.7
56 صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ 1394/1/29 228 993,737 27,657,685,449 0.1 5.4 4.4 -10.9 -2.3 -2.3 32.9
57 صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا 1394/1/29 397 1,023,095 11,009,520,972 12.9 2.7 4.7 -9.7 -4.6 0.8 166.8
58 صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر 1394/1/29 265 976,906 20,094,949,568 27.2 0.9 -2.6 -7.6 -2.5 -2.5 35.9
59 صندوق نیكوكاری رفاه كودك 20 3 1394/1/29 402 924,968 5,370,366,021 16.0 4.4 7.6 -2.4 -5.3 -7.5 30.1
60 صنعت و معدن 1394/1/29 2119 2,633,237 19,177,861,835 0.0 10.1 26.3 -10.9 -24.7 162.8 30.8
61 عقیق 1394/1/29 1513 4,759,995 320,852,209,857 32.1 7.4 6.6 -6.6 -5.2 373.6 35.8
62 فارابی 1394/1/29 1974 6,565,318 130,032,684,789 0.0 -2.3 -5.2 -16.0 -18.9 556.5 33.3
63 فام 1394/1/29 376 1,006,801 16,456,156,426 0.3 3.2 7.6 1.1 -1.6 -1.1 34.0
64 فیروزه 1394/1/29 1708 4,070,900 41,083,522,810 0.0 6.9 -2.9 -5.8 7.2 306.6 32.9
65 كارآفرینان برتر آینده 1394/1/29 1456 1,394,276 11,034,300,943 0.0 2.4 8.6 -1.1 -0.1 39.2 29.2
66 كارگزاری بانك صادرات 1394/1/29 2576 5,744,087 37,009,155,167 10.8 7.0 8.3 -5.8 -11.9 475.4 28.5
67 كارگزاری بانك كشاورزی 1394/1/29 1748 2,582,289 14,917,881,850 10.7 6.1 4.5 -5.8 -5.7 158.2 30.2
68 كارگزاری بانك ملت 1394/1/29 1260 1,704,458 20,796,089,557 0.0 10.2 20.0 1.5 -3.9 69.3 33.5
69 كارگزاری بانك ملی ایران 1394/1/29 2535 14,327,914 136,358,756,427 0.0 3.9 8.2 -6.2 -6.6 1,322.7 30.0
70 كارگزاری پارسیان 1394/1/29 1463 1,007,352 32,765,120,360 5.6 7.0 5.5 -3.1 1.4 57.0 31.2
71 كاریزما 1394/1/29 929 2,719,351 54,425,093,703 0.0 2.8 4.6 -8.5 -11.3 172.0 31.9
72 كاسپین مهر ایرانیان 1394/1/29 2458 2,388,494 11,966,357,222 3.1 6.6 1.7 -3.4 -8.1 138.3 27.7
73 گنجینه بهمن 1394/1/29 1826 3,446,467 28,809,021,681 0.0 3.8 2.2 -9.6 -16.2 243.8 31.3
74 گنجینه رفاه 1394/1/29 1748 2,731,814 75,534,651,301 0.0 4.6 5.1 -8.6 -10.4 172.8 30.8
75 مشترك آرمان 1394/1/29 924 2,648,767 98,857,283,395 0.0 4.1 11.0 -4.7 -4.3 97.7 38.6
76 مشترك گنجینه ی مهر 1394/1/29 508 822,223 6,845,830,556 0.0 5.8 5.3 -9.3 -17.9 -15.4 44.7
77 معین بهگزین 1394/1/29 398 932,646 52,900,586,091 0.7 6.2 7.9 -5.2 -5.8 -6.8 32.7
78 مهر شریعه 1394/1/29 1447 1,272,899 7,435,000,213 14.2 5.2 2.3 -16.0 -25.5 27.0 28.1
79 میعاد ایرانیان 1394/1/29 235 1,233,667 12,452,634,599 0.5 3.5 9.1 6.6 9.6 9.6 40.4
80 نقش جهان 1394/1/29 1650 2,743,421 15,947,505,802 0.0 8.1 8.6 -4.0 -6.5 173.7 31.6
81 نواندیشان 1394/1/29 1812 1,344,816 18,386,318,369 31.3 3.1 0.4 -15.4 -27.0 34.3 28.3
82 نوین پایدار 1394/1/29 1859 5,107,861 47,681,878,422 0.1 7.7 8.8 -3.8 -4.3 410.6 32.2
83 نوین نیك 1394/1/29 677 1,073,890 12,762,104,251 0.0 4.4 5.4 3.6 11.1 6.9 34.4
84 نیكان پارس 1394/1/29 803 1,895,681 9,694,512,969 8.1 5.6 8.2 3.4 5.1 89.6 31.0
85 نیكوكاری دانشگاه تهران 15 6 1394/1/29 335 949,461 5,001,762,427 65.9 2.3 6.6 -5.5 -6.4 -6.4 34.9
86 نیكی گستران 1394/1/29 330 970,092 21,180,995,998 0.0 1.3 -2.2 -10.6 -7.7 -7.7 31.5
87 یكم آبان 1394/1/29 151 1,125,510 21,126,944,917 0.0 5.7 11.6 12.5 12.5 12.5 68.2
88 یكم دانا 1394/1/29 1012 2,323,369 22,706,284,812 0.0 6.4 -3.8 -17.7 -24.1 130.5 36.0
89 یكم سامان 1394/1/29 1398 2,444,742 91,411,334,974 2.2 3.6 7.2 -2.5 2.8 142.5 31.3
90 یكم سهام گستران شرق 1394/1/29 654 1,132,714 6,803,081,340 0.4 7.0 16.3 1.9 5.4 10.3 31.4
 


(1) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 14:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
(2) شاخص صندوق ها بر اساس آخرین اطلاعات موجود از تمام صندوق های سرمایه گذاری محاسبه می شود و در صورت دریافت اطلاعات جدید تر به روز رسانی می گردد.
(3) درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
(4)محاسبه بازدهی از آغاز فعالیت تا کنون می باشد.
(5) دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
-در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
-استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.

   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می باشد.
معرفی | خدمات | تماس با ما