جدید
   
شاخص کل شاخص 50 شرکت فعال تر
0.42% 0.41%
 
پنجشنبه 28 فروردین 1393   02:12 ق.ظ بازار بسته
در سهام


 
no نام صندوق های سرمایه گذاری تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده
(1) (2)
عمر صندوق (روز تقویمی) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی های صندوق(م ر) درصد دارایی های نقدی
(3)
درصد بازدهی
ماه اخیر سه ماه اخیر شش ماه اخیر سال اخیر از آغاز فعالیت (4) نسبت دوره برتر (5)
-1   شاخص کل بازار   1392/6/23  —   —   —   —   —   —   —   —   — 
1 آپادانا 1393/1/26 1234 2,857,030 14,477 0.6 -6.2 -16.3 -7.5 51.8 36.3 48.1
9 آگاه 1393/1/26 2079 18,069,682 629,295 0.0 -2.8 -13.8 5.1 106.7 66.3 51.8
17 ارگ 1393/1/26 1283 3,066,640 19,553 21.4 -5.5 -15.2 1.7 63.2 37.4 50.1
25 افق 1393/1/26 80 928,363 30,217 0.0 -6.4  —   —   —  -7.2 59.6
33 البرز 1393/1/26 354 1,568,088 51,824 20.9 -2.2 -15.6 1.2  —  56.8 53.3
41 امید ایرانیان 1393/1/26 1361 2,554,526 18,510 0.3 -5.1 -13.6 -2.9 34.8 28.6 43.6
49 امید توسعه 1393/1/26 417 1,663,244 194,142 9.1 -2.4 -9.6 9.6 53.0 56.3 48.8
57 امین آوید 1393/1/26 225 1,427,937 51,955 22.7 -2.5 -11.8 2.6  —  42.8 58.1
65 امین سامان 1392/12/20 37 999,983 28,692 100.0  —   —   —   —  0.0 50.0
65 امین سامان 1393/1/26 31 982,205 56,663 0.2 -1.8  —   —   —  -1.8 61.5
81 امین کارآفرین 1393/1/26 1614 4,247,540 22,185 0.0 -4.9 -13.6 -0.6 66.2 38.7 46.7
89 ایساتیس 1393/1/26 1520 3,908,393 64,293 0.7 3.3 -9.7 16.3 90.9 38.8 44.5
97 بانک اقتصاد نوین 1393/1/26 1942 4,780,914 48,765 1.6 -3.0 -15.8 -6.5 58.3 34.2 45.6
105 بانک توسعه تعاون 1393/1/26 708 2,615,043 65,264 4.5 -10.3 -34.7 -21.2 70.7 64.3 49.3
113 بانک دی 1393/1/26 1039 2,133,427 201,037 0.1 -9.4 -20.5 -7.1 54.4 30.5 46.4
121 بانک کشاورزی 1393/1/26 1381 2,701,720 16,918 1.3 -4.5 -19.4 -10.8 33.1 30.1 44.0
129 بانک مسکن 1393/1/26 1502 5,207,018 31,456 4.1 -8.6 -19.5 9.2 73.7 49.4 49.1
137 بذر امید آفرین 1393/1/26 141 995,445 5,308 59.6 0.1 -0.5  —   —  -0.5 62.5
145 بورس بیمه 1393/1/26 1797 3,559,513 28,843 0.0 0.4 -15.9 12.2 68.9 29.4 45.7
153 بورسیران 1393/1/26 1734 13,433,894 1,248,398 0.0 -4.4 -15.2 -4.0 94.5 72.8 53.2
161 بیمه دی 1393/1/26 1376 2,726,369 11,584 0.1 -4.3 -25.1 -13.6 18.8 30.5 43.9
169 پویا 1393/1/26 2215 11,687,759 100,795 4.4 -4.9 -17.0 2.3 104.4 50.0 44.7
177 پیشتاز 1393/1/26 2169 11,201,329 104,396 15.3 -3.3 -9.4 12.2 66.1 50.2 46.3
185 پیشرو 1393/1/26 1093 2,874,694 242,340 9.9 -2.6 -9.4 11.9 65.0 42.3 48.4
193 پیشگام 1393/1/26 1733 3,357,780 40,945 9.4 -3.9 -23.1 -6.9 47.7 29.1 42.4
201 تدبیرگر سرمایه 1393/1/26 1137 2,032,680 22,404 0.1 -1.5 -7.7 7.3 86.2 25.6 45.8
209 تدبیرگران آگاه 1393/1/26 1110 2,485,502 10,921 18.9 -5.9 -15.0 8.8 83.7 34.9 48.3
217 تدبیرگران فردا 1393/1/26 1234 3,841,295 160,378 1.4 -4.1 -20.6 8.8 74.8 48.8 47.0
225 توسعه بازار سرمایه 1393/1/26 432 1,087,440 326,232 5.6 -4.6 -21.1 -19.5 5.3 7.4 41.9
233 توسعه صادرات 1393/1/26 1069 3,907,696 140,529 0.0 -11.2 -23.0 -3.4 98.3 59.3 52.1
241 توسعه فردا 1393/1/26 1041 1,755,629 8,792 0.0 -4.1 -13.9 3.9 41.6 21.8 46.4
249 توسعه ملی 1393/1/26 192 944,031 137,453 0.0 -6.2 -16.9 -6.0  —  -5.6 46.6
257 حافظ 1393/1/26 2215 7,009,357 104,047 0.1 -1.5 -12.1 8.3 104.2 37.9 42.2
265 خاورمیانه 1393/1/26 46 973,416 221,910 0.0 -4.2  —   —   —  -2.7 55.6
273 خبرگان 1393/1/26 2183 6,085,854 40,921 0.0 -5.2 -16.8 2.1 78.8 35.2 40.6
281 خوارزمی 1393/1/26 976 2,572,976 55,790 9.2 -8.5 -24.8 0.1 76.2 42.4 48.2
289 دماسنج 1393/1/26 187 978,494 97,355 2.4 -12.2 -23.2 -5.4  —  -5.4 42.2
297 دیدگاهان 1393/1/26 172 868,659 4,352 1.5 7.1 -12.9  —   —  -13.1 40.3
305 راهنما 1393/1/26 1205 2,983,876 16,128 0.1 -5.0 -13.9 -9.8 52.8 39.3 45.3
313 رشد سامان 1393/1/26 64 1,041,418 18,332 81.1 3.2  —   —   —  4.1 66.7
321 رضوی 1393/1/26 1663 3,035,856 22,487 1.6 -0.2 -8.2 9.9 52.1 27.6 45.8
329 رفاه 1393/1/26 1381 3,009,339 106,013 5.0 -9.1 -35.0 -31.3 49.0 33.8 47.1
337 سبحـان 1393/1/26 323 1,392,941 18,331 25.7 -2.9 -12.1 -0.4  —  39.3 46.1
345 سپهر اول صادرات 1393/1/26 1080 1,861,513 259,366 8.9 -8.1 -18.9 -3.4 26.7 23.4 44.6
353 سینا 1393/1/26 1172 6,708,885 581,989 0.2 -2.9 -13.7 12.6 120.7 81.0 55.7
361 شاخصی کارآفرین 1393/1/26 1131 2,524,369 89,807 1.1 -5.3 -12.9 -1.0 68.6 34.9 36.5
369 صبا 1393/1/26 1494 2,452,011 14,141 0.7 -8.6 -24.7 -17.2 39.3 24.5 42.6
377 صنعت و معدن 1393/1/26 1752 3,448,185 20,834 9.2 -11.7 -28.8 -25.9 19.7 29.4 46.3
385 عقیق 1393/1/26 1146 5,005,601 429,030 2.7 -1.9 -12.6 8.2 113.3 67.1 55.6
393 فارابی 1393/1/26 1607 8,009,744 224,265 0.0 -4.4 -16.9 -2.1 105.9 60.5 51.6
401 فیروزه 1393/1/26 1341 3,714,603 40,177 7.0 -0.4 -4.1 14.8 73.9 43.0 49.6
409 کارآفرینان برتر 1393/1/26 1089 1,372,015 18,521 2.4 -8.1 -17.3 -6.0 66.1 11.2 44.1
417 کارگزاری بانک تجارت 1393/1/26 2075 5,674,010 56,110 0.0 -5.9 -17.5 1.9 43.3 35.7 46.7
425 کارگزاری بانک صادرات ایران 1393/1/26 2209 6,480,337 69,599 3.0 -10.6 -19.9 1.2 52.7 36.2 42.6
433 کارگزاری بانک ملت 1393/1/26 893 1,765,618 31,160 4.9 -5.5 -21.8 -1.7 30.1 26.2 45.5
441 کارگزاری بانک ملی ایران 1393/1/26 2168 15,306,790 175,110 0.2 -6.8 -18.5 1.0 79.4 58.3 44.6
449 کارگزاری پارسیان 1393/1/26 1096 981,888 35,746 1.8 -8.5 -23.7 -5.6 -4.1 -0.6 48.8
457 كارگزاری کاسپین مهر ایرانیان 1393/1/26 2091 2,577,268 10,747 0.4 -6.3 -17.3 -9.4 29.0 18.0 40.6
465 کاریزما 1393/1/26 562 3,042,986 171,585 0.7 -5.7 -16.5 1.7 107.4 106.3 52.1
473 گنجینه بهمن 1393/1/26 1459 4,064,754 35,953 15.9 -2.2 -13.2 -3.1 51.4 42.1 46.6
481 مشترک آرمان 1393/1/26 557 2,741,717 108,904 2.4 -10.2 -19.0 -1.0 99.7 93.9 55.1
489 مشترک آسمان یکم 1393/1/26 602 3,586,138 121,882 0.1 -1.8 -9.9 3.6 124.7 117.5 51.8
497 مشترک گنجینه ی مهر 1393/1/26 141 968,909 5,339 25.4 1.3 -3.1  —   —  -3.1 57.5
505 ممتاز 1393/1/26 1521 5,542,306 274,909 10.1 -3.0 -9.6 11.9 63.9 50.9 49.6
513 مهر شریعه 1393/1/26 1080 1,671,575 9,764 0.1 -10.2 -21.3 -19.2 23.6 19.0 42.1
521 نقش جهان 1393/1/26 1283 2,910,191 20,837 13.2 -6.4 -21.4 -8.5 51.7 35.5 47.4
529 نواندیشان 1393/1/26 1445 1,840,674 13,142 0.3 -3.6 -18.6 -20.2 15.3 16.7 41.6
537 نوین 1393/1/26 1492 5,280,155 99,578 0.0 -6.5 -16.3 19.9 93.9 50.3 49.2
545 نوین نیک 1393/1/26 310 963,824 4,931 0.1 -3.2 -19.5 -12.7  —  -3.6 38.1
553 نیکان پارس 1393/1/26 436 1,791,026 9,960 7.1 -4.8 -22.9 -6.1 71.8 63.1 45.9
561 نیکوکاری کودک 1393/1/26 35 963,953 5,252 0.0 -3.6  —   —   —  -3.6 33.3
569 یکم دانا 1393/1/26 645 3,014,962 56,332 0.2 -5.1 -14.4 -6.5 54.6 86.9 52.4
577 یکم سامان 1393/1/26 1031 2,357,025 103,040 3.9 -6.4 -19.0 -6.2 46.7 35.5 46.6
585 یکم سهام گستران شرق 1393/1/26 287 1,057,712 8,362 0.3 -9.1 -23.0 -8.1  —  5.8 44.1
 


(1) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 14:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
(2) شاخص صندوق ها بر اساس آخرین اطلاعات موجود از تمام صندوق های سرمایه گذاری محاسبه می شود و در صورت دریافت اطلاعات جدید تر به روز رسانی می گردد.
(3) درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
(4)محاسبه بازدهی از آغاز فعالیت بر اساس نرخ رشد مرکب سالانه می باشد.
(5) دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است.

   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت فناوری بورس تهران می باشد.
معرفی | خدمات | تماس با ما