شاخص کل شاخص 50 شرکت فعال تر
0.46% 0.28%
 
یکشنبه 2 آذر 1393   8:13 ب.ظ. بازار بسته
در سهام
 
no نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده
(1) (2)
عمر صندوق (روز تقویمی) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی
(3)
درصد بازدهی
ماه اخیر سه ماه اخیر شش ماه اخیر سال اخیر از آغاز فعالیت (4) نسبت دوره برتر (5)
-1   شاخص کل   1393/9/1  —   —   —  1.2 2.1 -1.5 -4.3  —   — 
1 صندوق کارگزاری بانک تجارت 1393/9/1 2295 6,092,578 64,940,784,012 0.1 1.0 4.1 3.1 -2.8 509.1 33.6
2 آپادانا 1393/9/1 1454 2,570,362 13,024,026,535 1.0 -0.6 2.9 -9.5 -20.5 155.6 35.6
3 آسمان آرمانی سهام (ETF) 1393/9/1 344 8,072 214,661,906,121 2.7 3.6 9.1 -0.8  —  -18.4 33.1
4 آسمان یکم 1393/9/1 822 3,697,530 87,949,447,321 7.1 3.3 2.4 -2.3 1.3 269.8 43.9
5 آگاه 1393/9/1 2299 20,239,479 453,931,025,353 0.0 7.6 12.4 10.5 8.7 1,921.3 37.7
6 ارگ 1393/9/1 1503 2,949,013 18,505,059,429 0.9 2.9 0.4 -2.8 -11.1 194.9 39.7
7 افق 1393/9/1 300 990,264 45,122,411,787 0.8 3.9 5.0 -2.0  —  -1.0 40.0
8 البرز 20 12 1393/9/1 574 1,605,429 41,312,520,350 5.0 2.6 6.0 1.0 9.5 76.7 37.6
9 امید ایرانیان 1393/7/14 1581 2,532,447 18,185,499,328 0.2 1.8 -1.6 -6.0 0.0 152.3 30.0
10 امید توسعه 12 1 1393/9/1 637 1,672,338 135,703,529,238 2.2 2.1 4.4 2.8 10.1 91.3 44.1
11 امین آوید 1393/9/1 445 1,682,144 33,742,119,252 4.5 9.6 20.9 15.8 19.8 68.2 51.7
12 امین تدبیرگران فردا (ETF) 1393/9/1 82 10,956 52,355,937,163 36.1 3.6  —   —   —  7.4 37.8
13 امین سامان 1393/9/1 109 1,052,479 231,649,532,812 39.8 -1.1 -1.1  —   —  -1.1 4.6
14 امین کارآفرین 1393/9/1 1834 4,205,906 20,983,260,966 0.0 0.0 -0.5 -3.7 -7.4 319.4 35.3
15 اندیشمندان پارس نگر خبره 20 12 1393/9/1 195 1,081,199 23,393,885,271 0.0 0.8 3.2 5.4  —  6.0 45.6
16 ایساتیس 1393/9/1 1740 3,576,185 53,306,618,044 0.5 5.8 10.1 -2.9 -2.2 257.6 32.6
17 بازارگردانی نوین پیشرو 1393/9/1 144 1,120,315 56,015,756,402 0.1 0.2 0.2  —   —  0.2 4.9
18 بانک توسعه تعاون 1393/9/1 928 2,609,362 49,867,509,854 14.9 0.5 1.3 -0.8 -25.0 160.9 40.5
19 بانک دی 1393/9/1 1259 2,080,002 137,205,239,006 0.0 2.2 3.6 -4.2 -13.6 108.0 33.0
20 بانک مسکن 1393/9/1 1722 5,654,815 32,430,366,652 5.3 2.6 6.0 0.2 4.6 465.5 35.8
21 بذر امید آفرین 1393/9/1 361 988,347 5,048,474,892 41.6 0.8 0.9 -1.8  —  -3.1 34.3
22 بورسیران 1393/9/1 1954 14,450,010 1,289,836,825,358 0.1 1.6 4.3 2.5 -2.3 1,345.0 42.0
23 پویا 1393/9/1 2435 13,862,199 104,867,534,582 4.1 3.9 8.6 9.1 9.9 1,285.0 35.4
24 پیشتاز 1393/9/1 2389 11,829,808 99,263,915,501 9.9 1.5 3.7 3.3 7.3 1,083.0 35.5
25 پیشرو 1393/9/1 1313 2,999,755 196,540,960,298 6.1 1.2 3.3 1.6 5.8 200.0 40.2
26 پیشگام 1393/8/20 1953 3,600,482 41,981,618,261 0.2 4.7 3.6 4.1 -8.0 259.6 32.8
27 تدبیرگر سرمایه 1393/9/1 1357 1,972,384 14,907,281,145 0.0 9.5 13.3 -3.0 -2.0 96.4 34.6
28 تدبیرگران آینده 1393/9/1 1330 2,418,969 7,135,957,989 5.8 2.8 6.8 -0.9 -8.6 141.0 34.4
29 تدبیرگران فردا 1393/9/1 1454 4,309,614 106,572,429,566 0.3 5.3 11.8 3.7 6.8 328.7 39.7
30 توسعه صادرات 1393/9/1 1289 4,537,621 153,702,821,434 0.0 10.5 21.9 9.3 9.6 353.5 35.7
31 توسعه ملی 1393/9/1 412 1,032,251 97,960,602,845 2.0 6.9 6.1 4.0 -2.0 3.2 45.1
32 توسعه ممتاز 1393/9/1 1741 5,825,118 293,143,234,727 15.3 1.0 3.1 2.4 6.8 482.5 40.7
33 حافظ 1393/9/1 2435 8,288,292 134,228,897,437 0.0 6.3 16.8 12.7 19.0 729.3 36.3
34 خاورمیانه 1393/9/1 266 1,053,073 222,742,724,335 0.1 0.8 2.2 3.9  —  5.3 53.0
35 خوارزمی 1393/9/1 1196 2,697,092 50,548,916,644 0.8 2.2 4.9 -0.5 -4.4 169.7 36.1
36 دماسنج 15 6 1393/9/1 407 1,081,404 101,440,057,329 0.0 6.3 10.9 1.3 2.1 16.2 37.6
37 دیدگاهان 1393/8/30 392 763,258 3,820,104,982 5.6 2.6 4.1 -11.6 -27.2 -23.7 48.0
38 راهنما 1393/9/1 1425 2,952,977 15,757,084,935 0.1 1.9 2.5 -2.4 -8.6 192.3 33.0
39 رشد سامان 1393/9/1 284 1,056,866 12,691,908,958 39.7 1.9 5.1 4.7  —  11.7 42.6
40 رضوی 1393/9/1 1883 2,950,603 21,657,422,799 0.6 3.9 6.4 -0.7 -7.4 195.1 34.5
41 زرین پارسیان 1393/9/1 40 1,141,189 24,202,342,915 42.3 8.0  —   —   —  8.8 40.0
42 سبحـان 1393/9/1 543 1,301,316 15,082,257,632 11.0 -1.0 -2.3 -6.5 -11.7 30.1 33.5
43 سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 1393/9/1 1300 1,872,287 249,139,555,894 0.5 2.0 4.7 -0.4 -9.7 87.3 34.3
44 سپهر کاریزما (ETF) 1393/9/1 412 10,690 237,391,696,954 16.8 1.0 0.6 -3.3 -10.1 -10.1 28.2
45 سپهرآتی 20 6 1393/9/1 176 1,053,708 10,919,570,913 3.2 0.7 5.0  —   —  6.0 38.1
46 سینا 1393/9/1 1392 6,674,713 402,151,448,540 0.1 2.7 2.8 -3.3 1.1 567.5 37.5
47 شاخصی کارآفرین 1393/9/1 1351 2,542,211 90,144,255,585 4.4 0.4 1.9 -2.9 -6.0 153.7 30.7
48 صبا 1393/9/1 1714 2,512,183 13,872,273,743 1.0 2.2 7.6 -1.1 -19.3 151.2 33.8
49 صندوق آشنای دی 1393/9/1 1596 2,965,249 11,178,986,224 0.2 8.5 10.7 1.3 -12.2 196.2 33.7
50 صندوق ارزش کاوان آینده 1393/9/1 2017 4,140,935 32,083,965,541 0.1 9.6 21.0 5.6 19.3 313.3 33.0
51 صندوق بانک اقتصاد نوین 1393/9/1 2162 4,983,212 48,671,030,090 11.9 3.7 4.7 1.6 -7.0 398.3 36.8
52 صندوق ذوب آهن 1393/9/1 123 1,165,397 21,668,235,988 0.1 5.8 12.1  —   —  12.8 39.0
53 افتخار حافظ 1393/9/1 81 1,120,477 31,548,148,934 0.2 0.5  —   —   —  10.2 34.6
54 سهم آشنا 1393/9/1 250 1,137,851 13,871,539,490 0.6 -2.0 6.9 6.6  —  12.1 32.4
55 همیان سپهر 1393/9/1 118 1,130,625 22,652,062,712 7.3 4.1 8.3  —   —  9.7 41.5
56 صندوق نیکوکاری رفاه کودک 20 3 1393/9/1 255 990,034 5,567,949,716 12.0 3.8 2.9 -2.9  —  -1.0 30.6
57 صنعت و معدن 1393/9/1 1972 3,119,781 19,364,481,147 0.2 6.4 6.6 -11.1 -36.6 212.0 31.7
58 عقیق 1393/9/1 1366 5,477,030 363,006,571,552 2.5 5.8 10.1 7.3 9.7 444.9 39.2
59 فارابی 1393/9/1 1827 8,211,312 150,702,195,273 0.0 5.0 8.3 -1.1 -6.9 721.1 36.7
60 فام 1393/9/1 229 1,088,335 18,509,322,381 7.1 9.7 12.0 7.8  —  6.9 45.4
61 فیروزه 1393/9/1 1561 4,497,409 44,735,722,358 26.3 4.4 5.1 11.0 29.0 349.7 39.5
62 گنجینه بهمن 1393/9/1 1679 3,760,990 32,615,306,313 17.8 -1.3 -2.9 -11.6 -16.4 276.1 32.5
63 گنجینه رفاه 1393/9/1 1601 3,010,155 86,225,898,366 12.7 0.7 2.1 -0.6 -34.8 201.0 36.6
64 مشترک آرمان 1393/9/1 777 2,826,308 101,730,113,437 36.5 1.6 5.5 0.1 -6.2 182.6 47.9
65 مشترک گنجینه ی مهر 1393/9/1 361 910,245 4,888,014,390 4.0 1.5 0.2 -4.9  —  -9.0 42.4
66 معین بهگزین 1393/9/1 251 1,043,749 47,812,038,912 14.0 4.7 5.7 3.0  —  4.3 33.1
67 مهر شریعه 1393/9/1 1300 1,438,919 8,404,727,208 0.1 -3.7 -12.0 -15.0 -33.4 43.6 32.8
68 میعاد ایرانیان 1393/9/1 88 1,278,519 12,905,377,899 0.5 1.7  —   —   —  5.1 38.6
69 نقش جهان 1393/9/1 1503 2,977,316 17,235,679,576 3.7 4.8 7.8 6.5 -13.5 197.7 32.8
70 نواندیشان 1393/9/1 1665 1,616,969 18,173,116,255 8.2 2.0 6.2 -11.5 -28.2 61.4 31.8
71 نوین پایدار 1393/9/1 1712 5,413,745 56,633,184,898 0.1 1.7 3.7 1.0 7.3 441.1 32.8
72 نوین نیک 1393/9/1 530 1,050,030 12,534,210,603 0.0 1.0 5.6 7.2 -12.2 4.4 35.3
73 نیکان پارس 1393/9/1 656 2,014,409 10,547,444,335 5.5 9.6 17.4 10.4 -0.9 101.5 37.8
74 نیکوکاری الزهرا 1393/9/1 61 990,081 4,950,403,019 99.4 -0.2  —   —   —  -0.2 11.5
75 نیکوکاری دانشگاه تهران 15 6 1393/9/1 188 992,449 5,104,160,511 19.9 -0.9 -1.8 -2.2  —  -2.2 42.0
76 نیکی گستران 1393/9/1 183 1,117,121 22,454,133,732 22.0 2.8 4.4 6.2  —  6.3 36.6
77 کارآفرینان برتر آینده 1393/9/1 1309 1,525,749 16,143,954,055 0.0 8.5 10.5 1.3 9.4 52.3 34.0
78 کارگزاری بانک صادرات 1393/9/1 2429 6,211,727 40,320,317,658 19.1 0.7 1.9 -5.9 -11.0 522.3 35.1
79 کارگزاری بانک ملت 1393/9/1 1113 1,772,096 20,885,923,141 11.0 4.1 9.1 5.1 -7.3 77.2 33.6
80 کارگزاری بانک ملی ایران 1393/9/1 2388 15,886,235 153,778,758,820 1.2 2.9 4.5 0.7 -5.1 1,477.4 33.8
81 کارگزاری بانک کشاورزی 1393/9/1 1601 2,902,844 17,620,262,394 8.4 4.7 6.6 1.6 -10.3 190.3 33.5
82 کارگزاری پارسیان 1393/9/1 1316 1,111,185 35,572,353,487 4.5 6.6 11.8 4.2 -5.5 67.3 33.0
83 کاریزما 1393/9/1 782 3,047,516 104,612,088,663 0.1 1.6 0.4 -5.2 -6.5 204.8 38.4
84 کاسپین مهر ایرانیان 1393/9/1 2311 2,668,656 13,423,335,221 9.1 7.7 8.3 0.2 -11.2 166.2 29.7
85 یکم دانا 1393/9/1 865 2,729,873 33,127,009,152 -7.4 -2.8 -5.3 -11.9 -18.3 173.0 42.9
86 یکم سامان 1393/9/1 1251 2,603,075 103,589,350,238 3.5 2.2 11.7 10.0 0.1 158.2 34.0
87 یکم سهام گستران شرق 1393/9/1 507 1,272,202 9,649,654,778 0.2 12.9 21.7 17.1 0.1 23.8 33.9
 


(1) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 14:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
(2) شاخص صندوق ها بر اساس آخرین اطلاعات موجود از تمام صندوق های سرمایه گذاری محاسبه می شود و در صورت دریافت اطلاعات جدید تر به روز رسانی می گردد.
(3) درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
(4)محاسبه بازدهی از آغاز فعالیت تا کنون می باشد.
(5) دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
-در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
-استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.

   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می باشد.
معرفی | خدمات | تماس با ما