شاخص کل شاخص 50 شرکت فعال تر
0.44% 0.37%
 
شنبه 11 بهمن 1393   1:30 ب.ظ. بازار بسته
در سهام
 
no نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده
(1) (2)
عمر صندوق (روز تقویمی) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی
(3)
درصد بازدهی
ماه اخیر سه ماه اخیر شش ماه اخیر سال اخیر از آغاز فعالیت (4) نسبت دوره برتر (5)
-1   شاخص کل   1393/11/8  —   —   —  -6.0 -12.0 -12.8 -20.1  —   — 
1 صندوق کارگزاری بانک تجارت 1393/11/7 2364 5,357,059 52,161,682,538 0.1 -7.6 -12.9 -10.2 -13.0 435.6 33.6
2 آپادانا 1393/11/7 1523 2,083,866 10,523,522,860 0.1 -10.2 -21.7 -21.7 -33.4 107.2 34.9
3 آسمان آرمانی سهام (ETF) 1393/11/8 413 6,939 157,455,259,608 1.3 -8.3 -11.3 -11.4 -19.6 -29.9 32.5
4 آسمان یکم 1393/11/7 891 2,957,995 52,504,411,409  —  -12.7 -19.0 -20.9 -21.2 195.8 42.6
5 آگاه 1393/11/7 2368 15,897,652 308,525,730,192 1.0 -12.9 -17.7 -14.2 -18.1 1,487.7 37.4
6 ارگ 1393/11/7 1572 2,477,775 15,548,038,651  —  -5.4 -14.6 -16.3 -30.1 147.8 39.0
7 افق 1393/11/7 369 757,280 41,570,863,967 0.5 -13.7 -22.0 -23.9 -24.3 -24.3 37.8
8 البرز 20 12 1393/11/7 643 1,085,114 29,095,167,370 16.5 -7.2 -14.1 -11.9 -13.6 54.1 36.6
9 امید ایرانیان 1393/7/14 1650 2,532,447 18,185,499,328 0.2 1.8 -1.6 -6.0 0.0 152.3 28.8
10 امید توسعه 12 1 1393/11/7 706 1,452,459 109,297,557,009  —  -7.1 -11.7 -10.3 -8.9 71.3 42.4
11 امید لوتوس پارسیان 1393/11/7 178 914,642 201,312,651,557 25.2 -8.1 -14.0  —   —  -14.0 12.4
12 امین آوید 1393/11/7 514 1,358,675 25,813,474,713  —  -9.9 -14.5 -3.8 -12.4 35.9 48.3
13 امین تدبیرگران فردا (ETF) 1393/11/8 151 10,180 47,631,539,750 39.3 -2.4 -4.3  —   —  -0.2 39.3
14 امین کارآفرین 1393/11/7 1903 3,454,535 17,234,674,135 2.9 -8.5 -18.4 -20.4 -24.1 244.5 34.8
15 اندیشمندان پارس نگر خبره 20 12 1393/11/7 264 857,447 20,829,105,493 28.1 -9.8 -22.5 -18.7  —  -15.9 40.3
16 ایساتیس 1393/11/7 1809 2,784,768 29,604,866,391  —  -12.8 -20.3 -16.0 -27.9 178.5 32.1
17 بازارگردانی نوین پیشرو 1393/11/7 213 1,073,955 53,697,730,768 5.9 -4.5 -4.0 -4.0  —  -4.0 12.7
18 بانک توسعه تعاون 1393/11/7 997 2,168,238 41,111,958,999  —  -7.6 -17.7 -16.8 -32.9 116.8 39.7
19 بانک دی 1393/11/7 1328 1,708,973 111,872,778,605 0.0 -9.7 -17.9 -17.8 -29.7 70.9 32.9
20 بانک مسکن 1393/11/7 1791 4,873,421 27,607,931,509  —  -8.3 -11.7 -10.6 -15.5 387.3 35.5
21 بذر امید آفرین 1393/11/7 430 936,938 4,799,933,489 18.5 -2.6 -5.1 -6.9 -9.1 -8.2 35.2
22 بورسیران 1393/11/7 2023 11,625,218 983,702,663,207 0.0 -10.4 -20.1 -17.9 -21.8 1,062.5 41.4
23 پویا 1393/11/7 2504 11,938,283 86,492,861,730 0.5 -7.9 -12.8 -9.1 -9.0 1,092.8 35.2
24 پیشتاز 1393/11/7 2458 10,547,146 87,804,988,670  —  -6.1 -10.2 -9.0 -10.2 954.7 35.4
25 پیشرو 1393/11/7 1382 2,647,027 165,897,096,602  —  -6.5 -12.3 -11.0 -11.4 164.7 39.6
26 پیشگام 1393/11/7 2022 3,092,286 33,538,935,028 0.1 -12.8 -12.6 -11.6 -22.8 208.8 32.5
27 تدبیرگر سرمایه 1393/11/7 1426 1,730,681 13,045,880,093 0.1 -7.3 -7.0 -5.8 -14.0 72.3 34.5
28 تدبیرگران آینده 1393/11/7 1399 2,258,546 6,432,339,121 31.4 -3.2 -5.9 -2.9 -17.1 125.0 34.7
29 تدبیرگران فردا 1393/11/7 1523 3,572,418 75,185,118,200 0.1 -7.8 -14.9 -11.2 -17.1 255.3 39.2
30 توسعه صادرات 1393/11/7 1358 3,378,902 87,162,155,801 0.0 -16.1 -19.9 -11.5 -24.3 237.7 35.4
31 توسعه ملی 1393/11/7 481 825,440 69,895,776,829 12.8 -11.5 -18.2 -18.6 -20.5 -17.5 42.3
32 توسعه ممتاز 1393/11/7 1810 5,203,328 250,743,165,128  —  -5.9 -11.2 -9.1 -10.8 420.3 40.4
33 حافظ 1393/11/7 2504 7,154,677 121,708,221,825 0.0 -9.8 -12.4 -1.6 0.0 615.9 36.2
34 خاورمیانه 1393/11/7 335 868,580 174,456,033,108 0.2 -9.7 -17.8 -16.8  —  -13.1 48.8
35 خوارزمی 1393/11/7 1265 2,305,594 42,708,825,643 15.5 -7.8 -13.9 -12.9 -23.9 130.6 35.6
36 دماسنج 15 6 1393/11/7 476 655,383 63,091,109,864 0.1 -26.4 -40.8 -38.4 -38.2 -26.5 36.0
37 دیدگاهان 1393/11/7 461 648,303 3,244,756,519  —  -8.5 -14.9 -13.1 -28.0 -35.2 43.7
38 راهنما 1393/11/7 1494 2,460,446 13,124,016,332 2.3 -8.1 -17.0 -16.4 -24.3 143.5 32.6
39 رشد سامان 1393/11/7 353 951,008 11,121,079,055 57.8 -5.0 -10.7 -5.8  —  1.1 41.2
40 رضوی 1393/11/7 1952 2,492,490 18,294,872,501 9.6 -10.1 -14.5 -12.4 -19.4 149.3 34.2
41 زرین پارسیان 1393/11/7 109 1,158,581 24,344,101,267 49.9 2.3 9.0  —   —  10.5 39.8
42 سبحـان 1393/11/7 612 1,105,412 12,603,902,319  —  -7.4 -16.3 -18.5 -26.0 10.5 32.9
43 سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 1393/11/7 1369 1,519,209 200,362,495,157 3.7 -9.0 -20.4 -17.3 -25.3 51.9 33.7
44 سپهر کاریزما (ETF) 1393/11/8 481 9,256 83,359,062,631 0.0 -7.7 -13.4 -16.9 -21.0 -22.2 29.0
45 سپهرآتی 20 6 1393/11/7 245 900,500 9,322,867,866 21.9 -8.3 -14.8 -11.1  —  -8.7 35.2
46 سینا 1393/11/7 1461 5,183,036 197,929,770,544 0.1 -13.6 -22.6 -23.4 -27.9 418.3 36.8
47 شاخصی کارآفرین 1393/11/7 1420 2,217,318 78,548,479,648 5.1 -6.0 -13.1 -13.1 -18.9 121.3 30.9
48 صبا 1393/11/7 1783 2,155,156 11,859,822,496  —  -9.5 -12.9 -8.0 -26.5 115.5 33.7
49 صندوق آشنای دی 1393/11/7 1665 2,645,677 9,672,598,233 22.8 -9.6 -5.2 -6.7 -16.8 164.3 33.8
50 صندوق ارزش کاوان آینده 1393/11/7 2086 3,206,473 24,542,348,133 0.2 -15.5 -18.6 -9.1 -11.3 220.0 32.8
51 صندوق بانک اقتصاد نوین 1393/11/7 2231 3,942,787 38,379,092,639  —  -12.3 -19.9 -20.1 -24.6 294.3 36.2
52 صندوق ذوب آهن 1393/11/7 192 950,102 17,617,749,903 17.3 -11.1 -17.8 -8.2  —  -8.1 34.6
53 افتخار حافظ 1393/11/7 150 918,863 25,436,896,142 8.8 -10.4 -21.2  —   —  -9.6 34.2
54 سهم آشنا 1393/11/7 319 932,636 10,231,954,784 10.0 -9.8 -19.2 -12.7  —  -8.1 31.1
55 همیان سپهر 1393/11/7 187 962,128 19,790,974,090 0.0 -7.3 -10.2 -4.0  —  -3.9 36.6
56 صندوق نیکوکاری رفاه کودک 20 3 1393/10/30 324 845,623 4,897,847,950 29.8 -6.9 -11.3 -14.4  —  -15.4 29.1
57 صنعت و معدن 1393/11/7 2041 1,995,844 12,388,206,442  —  -18.0 -32.9 -33.6 -53.5 99.6 31.5
58 عقیق 1393/11/7 1435 4,335,309 225,210,659,889 2.1 -12.5 -18.1 -15.3 -18.0 331.3 38.6
59 فارابی 1393/11/7 1896 6,671,069 110,653,025,967 0.0 -11.0 -17.6 -16.2 -23.5 567.1 36.4
60 فام 1393/11/7 298 910,184 15,679,689,033 5.1 -8.2 -8.7 -8.0  —  -10.6 41.1
61 فیروزه 1393/11/7 1630 4,057,591 38,287,430,503  —  -6.6 -5.5 -3.3 6.9 305.8 39.0
62 گنجینه بهمن 1393/11/7 1748 3,252,034 28,165,866,227  —  -9.4 -15.1 -18.6 -24.1 225.2 32.5
63 گنجینه رفاه 1393/11/7 1670 2,526,342 67,673,120,243  —  -7.3 -16.6 -15.3 -32.1 152.6 36.2
64 مشترک آرمان 1393/11/7 846 2,291,370 78,589,404,426  —  -8.4 -17.9 -17.0 -25.0 129.1 46.2
65 مشترک گنجینه ی مهر 1393/11/7 430 764,748 4,106,695,347  —  -8.3 -13.7 -18.5 -25.8 -23.5 40.1
66 معین بهگزین 1393/11/7 320 833,840 33,292,737,135 0.0 -10.7 -21.0 -18.3  —  -16.7 31.3
67 مهر شریعه 1393/11/7 1369 1,222,649 7,141,490,606 0.1 -7.9 -16.3 -25.0 -38.1 22.0 32.6
68 میعاد ایرانیان 1393/11/7 157 1,116,050 11,265,399,853 0.7 -5.9 -1.7  —   —  2.2 40.4
69 نقش جهان 1393/11/7 1572 2,398,950 13,760,378,930  —  -11.5 -17.3 -13.1 -28.2 139.9 32.4
70 نواندیشان 1393/11/7 1734 1,288,919 14,345,669,777 4.9 -11.7 -18.2 -22.3 -37.1 28.7 31.7
71 نوین پایدار 1393/11/7 1781 4,529,880 44,370,171,711 0.1 -9.1 -16.2 -15.7 -23.9 352.8 32.8
72 نوین نیک 1393/11/7 599 1,011,765 12,023,816,211 0.0 -3.0 -4.3 2.5 -2.4 0.7 36.1
73 نیکان پارس 1393/11/7 725 1,690,519 8,696,027,123 8.8 -9.1 -12.5 -2.7 -18.4 69.1 37.0
74 نیکوکاری الزهرا 1393/11/7 130 1,014,298 5,071,486,411 75.4 0.9 2.7  —   —  2.7 15.5
75 نیکوکاری دانشگاه تهران 15 6 1393/11/7 257 879,021 4,630,687,703 41.3 -4.8 -12.8 -14.4  —  -13.2 39.5
76 نیکی گستران 1393/11/7 252 943,529 18,964,936,199 0.0 -10.3 -15.5 -12.1  —  -10.2 34.7
77 کارآفرینان برتر آینده 1393/11/7 1378 1,233,214 13,084,394,010 0.0 -14.6 -14.8 -15.8 -17.4 23.1 33.6
78 کارگزاری بانک صادرات 1393/11/7 2498 5,208,059 33,602,402,441 11.8 -4.6 -16.6 -17.4 -29.5 421.7 34.8
79 کارگزاری بانک ملت 1393/11/7 1182 1,391,957 15,918,425,156  —  -11.9 -19.4 -13.4 -29.3 39.2 33.3
80 کارگزاری بانک ملی ایران 1393/11/7 2457 12,675,145 121,111,011,449 9.3 -12.2 -21.0 -19.0 -27.4 1,158.5 33.4
81 کارگزاری بانک کشاورزی 1393/11/7 1670 2,368,197 13,704,753,284 14.0 -11.4 -16.5 -15.5 -20.8 136.8 33.1
82 کارگزاری پارسیان 1393/11/7 1385 919,731 29,391,828,123 25.8 -9.6 -14.4 -10.5 -19.8 48.2 32.6
83 کاریزما 1393/11/7 851 2,535,587 54,175,357,970 16.6 -8.2 -16.5 -20.2 -24.9 153.6 37.3
84 کاسپین مهر ایرانیان 1393/11/7 2380 2,304,615 11,592,214,565 2.3 -7.9 -9.6 -8.6 -20.4 129.9 29.6
85 یکم آبان 1393/11/7 73 1,012,685 13,988,215,137  —  0.6  —   —   —  1.2 23.6
86 یکم دانا 1393/11/7 934 2,342,368 21,526,365,219  —  -8.2 -16.5 -21.0 -29.2 134.2 41.4
87 یکم سامان 1393/11/7 1320 2,170,051 82,192,860,346 9.1 -12.5 -17.3 -6.4 -16.0 115.3 33.7
88 یکم سهام گستران شرق 1393/11/7 576 937,023 5,858,270,897 1.6 -15.7 -19.8 -11.6 -22.2 -8.8 32.9
 


(1) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 14:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
(2) شاخص صندوق ها بر اساس آخرین اطلاعات موجود از تمام صندوق های سرمایه گذاری محاسبه می شود و در صورت دریافت اطلاعات جدید تر به روز رسانی می گردد.
(3) درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
(4)محاسبه بازدهی از آغاز فعالیت تا کنون می باشد.
(5) دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
-در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
-استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.

   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می باشد.
معرفی | خدمات | تماس با ما