شاخص کل شاخص 50 شرکت فعال تر
0.5% 0.35%
 
دوشنبه 1 دی 1393   10:26 ق.ظ. بازار باز
در سهام
 
no نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%) دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده
(1) (2)
عمر صندوق (روز تقویمی) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی
(3)
درصد بازدهی
ماه اخیر سه ماه اخیر شش ماه اخیر سال اخیر از آغاز فعالیت (4) نسبت دوره برتر (5)
-1   شاخص کل   1393/9/29  —   —   —  -7.6 -2.8 -4.1 -20.7  —   — 
1 صندوق کارگزاری بانک تجارت 1393/9/28 2324 5,708,372 59,566,865,926 0.1 -6.8 -2.4 0.1 -23.2 470.7 33.7
2 آپادانا 1393/9/28 1483 2,280,295 11,515,488,228 0.2 -12.4 -5.8 -8.7 -36.7 126.7 35.2
3 آسمان آرمانی سهام (ETF) 1393/9/28 373 7,516 176,568,378,827 4.2 -6.9 3.6 -0.5 -23.4 -24.0 32.8
4 آسمان یکم 1393/9/28 851 3,410,764 74,658,209,933 2.0 -8.1 -0.4 -6.9 -19.1 241.1 43.5
5 آگاه 1393/9/28 2328 18,837,203 386,708,943,085 0.0 -6.8 8.6 6.3 -13.3 1,781.2 37.8
6 ارگ 1393/9/28 1532 2,584,050 16,214,910,640 4.4 -12.3 -8.3 -10.6 -29.4 158.4 39.3
7 افق 1393/9/28 329 836,099 42,003,087,918 0.3 -16.0 -4.5 -13.2  —  -16.4 38.4
8 البرز 20 12 1393/9/28 603 1,460,518 37,536,783,244 19.3 -9.1 -0.1 -5.5 -15.8 62.2 36.9
9 امید ایرانیان 1393/7/14 1610 2,532,447 18,185,499,328 0.2 1.8 -1.6 -6.0 0.0 152.3 29.5
10 امید توسعه 12 1 1393/9/28 666 1,552,229 122,858,953,941 3.4 -6.7 -1.0 -0.7 -10.8 80.3 43.3
11 امین آوید 1393/9/28 474 1,459,026 27,956,391,216 19.2 -13.1 8.9 3.7 -11.8 45.9 49.9
12 امین تدبیرگران فردا (ETF) 1393/9/28 111 10,328 49,357,844,083 40.5 -5.9 0.3  —   —  1.3 39.1
13 امین سامان 1393/9/28 138 994,235 218,830,183,887 35.9 -5.6 -6.5  —   —  -6.5 10.9
14 امین کارآفرین 1393/9/28 1863 3,749,255 18,705,030,229 0.0 -11.3 -9.0 -10.0 -27.6 273.9 35.1
15 اندیشمندان پارس نگر خبره 20 12 1393/9/28 224 927,982 22,542,558,397 26.7 -14.4 -11.4 -10.7  —  -9.0 41.7
16 ایساتیس 1393/9/28 1769 3,151,405 33,568,768,764 0.0 -11.9 1.5 -6.2 -29.7 215.1 32.4
17 بازارگردانی نوین پیشرو 1393/9/28 173 1,123,131 56,156,574,106 2.2 0.4 0.4  —   —  0.4 11.0
18 بانک توسعه تعاون 1393/9/26 957 2,235,001 38,951,598,466 8.0 -15.6 -9.6 -11.2 -43.6 123.5 39.9
19 بانک دی 1393/9/28 1288 1,842,855 121,374,085,329 0.0 -11.6 -4.3 -10.9 -33.0 84.3 32.9
20 بانک مسکن 1393/9/28 1751 5,235,424 29,658,677,643 13.9 -7.8 1.4 -2.1 -21.6 423.5 35.7
21 بذر امید آفرین 1393/9/28 390 939,774 4,814,457,576 18.0 -4.7 -1.7 -5.8 -8.6 -7.9 34.7
22 بورسیران 1393/9/28 1983 13,060,551 1,123,324,956,537 0.1 -10.3 -4.2 -3.0 -21.1 1,206.1 41.7
23 پویا 1393/9/28 2464 12,759,610 95,697,077,266 0.8 -8.3 2.2 6.0 -13.0 1,174.9 35.3
24 پیشتاز 1393/9/28 2418 11,069,371 92,130,378,806 12.7 -6.5 -2.2 -0.4 -12.4 1,006.9 35.4
25 پیشرو 1393/9/28 1342 2,791,620 178,973,538,111 6.1 -7.2 -2.7 -1.9 -13.9 179.2 40.0
26 پیشگام 1393/9/28 1982 3,254,539 17,642,856,690 0.3 -9.6 -4.7 -1.9 -28.2 225.0 32.6
27 تدبیرگر سرمایه 1393/9/28 1386 1,880,473 14,212,620,377 0.0 -3.7 13.0 -1.8 -14.5 87.2 34.5
28 تدبیرگران آینده 1393/9/28 1359 2,305,817 6,649,977,030 16.4 -4.8 2.8 1.0 -23.3 129.7 34.5
29 تدبیرگران فردا 1393/9/28 1483 3,691,815 79,820,729,238 0.1 -14.5 -0.3 -4.5 -25.3 267.2 39.3
30 توسعه صادرات 1393/9/28 1318 3,782,953 98,443,808,080 0.0 -16.4 9.7 -2.0 -27.0 278.0 35.5
31 توسعه ملی 1393/9/28 441 915,399 80,530,380,524 0.0 -11.7 -1.7 -3.5 -21.9 -8.5 43.6
32 توسعه ممتاز 1393/9/28 1770 5,460,034 273,138,202,508 16.3 -6.4 -2.6 -0.6 -13.0 446.0 40.6
33 حافظ 1393/9/28 2464 7,684,094 122,430,676,335 0.0 -7.5 11.6 9.8 -5.1 668.8 36.2
34 خاورمیانه 1393/9/28 295 964,064 199,797,426,669 0.0 -8.6 -3.8 -1.9  —  -3.6 51.0
35 خوارزمی 1393/9/28 1225 2,421,173 45,130,673,305 16.5 -10.1 -3.3 -6.5 -22.9 142.1 35.8
36 دماسنج 15 6 1393/9/28 436 877,485 76,551,723,985 0.2 -19.5 -4.1 -14.3 -30.2 -4.2 37.0
37 دیدگاهان 1393/9/25 421 701,918 3,513,099,016 2.3 -8.4 0.4 -13.0 -32.7 -29.8 45.5
38 راهنما 1393/9/28 1454 2,617,866 13,968,936,792 0.1 -11.8 -7.0 -8.3 -27.5 159.1 32.6
39 رشد سامان 1393/9/28 313 989,581 11,671,109,703 49.1 -6.3 -1.4 -1.7  —  4.9 42.6
40 رضوی 1393/9/28 1912 2,705,903 19,861,331,272 5.6 -8.0 0.6 -3.3 -23.9 170.6 34.3
41 زرین پارسیان 1393/9/28 69 1,127,217 23,983,782,895 43.3 -1.1  —   —   —  7.5 41.2
42 سبحـان 1393/9/28 572 1,180,857 13,479,477,821 9.0 -9.4 -9.8 -11.6 -29.1 18.1 32.7
43 سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 1393/9/28 1329 1,633,384 216,072,234,940 0.0 -13.0 -5.4 -8.7 -29.3 63.4 33.9
44 سپهر کاریزما (ETF) 1393/9/28 441 10,085 223,937,310,386 17.5 -5.5 -3.0 -5.0 -21.5 -15.2 28.9
45 سپهرآتی 20 6 1393/9/28 205 968,482 10,026,695,134 9.1 -8.2 -1.5 -2.7  —  -2.1 37.3
46 سینا 1393/9/28 1421 5,851,827 317,988,318,636 0.0 -12.7 -6.7 -11.6 -27.6 485.2 37.1
47 شاخصی کارآفرین 1393/9/28 1380 2,352,075 83,402,224,887 4.7 -7.8 -3.3 -5.8 -21.5 134.8 30.7
48 صبا 1393/9/28 1743 2,322,409 12,754,670,841 1.1 -7.7 4.0 -1.8 -31.4 132.2 33.9
49 صندوق آشنای دی 1393/9/28 1625 2,804,973 10,470,967,008 0.2 -5.9 10.4 1.2 -27.0 180.2 33.7
50 صندوق ارزش کاوان آینده 1393/9/28 2046 3,642,640 28,062,899,222 0.2 -11.4 10.2 2.1 -18.2 263.5 32.9
51 صندوق بانک اقتصاد نوین 1393/9/28 2191 4,423,914 43,062,382,837 1.3 -11.8 -2.7 -4.6 -26.4 342.4 36.6
52 صندوق ذوب آهن 1393/9/28 152 1,055,298 19,621,156,917 0.0 -9.6 1.5  —   —  2.1 36.4
53 افتخار حافظ 1393/9/28 110 986,060 28,636,160,394 0.4 -12.3 -3.5  —   —  -3.0 32.1
54 سهم آشنا 1393/9/28 279 998,341 10,984,744,810 0.0 -12.2 -6.1 -6.8  —  -1.6 31.7
55 همیان سپهر 1393/9/28 147 1,027,614 20,588,248,760 0.0 -9.3 -2.3  —   —  -0.3 39.0
56 صندوق نیکوکاری رفاه کودک 20 3 1393/9/28 284 907,942 5,249,716,876 13.0 -7.8 -2.1 -6.8  —  -9.2 30.4
57 صنعت و معدن 1393/9/28 2001 2,394,095 14,860,147,262 0.1 -22.7 -10.2 -28.3 -54.3 139.4 31.6
58 عقیق 1393/9/28 1395 5,075,414 284,619,039,080 0.0 -7.3 5.6 2.6 -12.8 405.0 39.2
59 فارابی 1393/9/28 1856 7,398,573 129,223,474,507 0.0 -9.9 2.0 -5.1 -25.9 639.9 36.6
60 فام 1393/9/28 258 947,933 17,658,092,647 6.2 -12.6 0.9 -1.2  —  -6.9 42.8
61 فیروزه 1393/9/28 1590 4,280,395 42,333,109,848 5.9 -5.6 1.0 8.1 12.0 328.0 39.3
62 گنجینه بهمن 1393/9/28 1708 3,518,821 30,515,212,951 27.2 -6.8 -6.8 -11.0 -28.6 251.9 32.6
63 گنجینه رفاه 1393/9/27 1630 2,653,148 73,929,977,102 11.2 -12.3 -6.4 -7.3 -47.2 165.3 36.3
64 مشترک آرمان 1393/9/28 806 2,437,772 86,889,491,621 17.3 -13.8 -6.8 -9.0 -31.0 143.8 46.8
65 مشترک گنجینه ی مهر 1393/9/28 390 808,404 4,341,129,409 5.4 -11.4 -10.3 -12.3 -21.0 -19.2 41.4
66 معین بهگزین 1393/9/28 280 915,184 37,369,713,493 0.0 -12.2 -3.6 -5.4  —  -8.5 32.3
67 مهر شریعه 1393/9/28 1329 1,321,959 7,721,566,967 0.1 -7.7 -9.7 -10.5 -39.9 31.9 32.8
68 میعاد ایرانیان 1393/9/28 117 1,172,393 11,834,137,823 0.5 1.9 5.5  —   —  6.8 42.2
69 نقش جهان 1393/9/28 1532 2,639,231 15,138,628,810 0.3 -11.7 -0.6 -1.8 -32.2 163.9 32.5
70 نواندیشان 1393/9/28 1694 1,426,031 16,027,167,213 5.7 -11.7 -5.8 -18.4 -40.2 42.4 31.7
71 نوین پایدار 1393/9/28 1741 4,911,489 49,286,791,772 18.3 -9.7 -2.7 -4.4 -19.1 390.9 32.8
72 نوین نیک 1393/9/28 559 1,027,457 12,264,761,006 0.0 -2.1 3.0 5.4 -19.7 2.2 35.8
73 نیکان پارس 1393/9/28 685 1,758,909 9,209,646,255 7.1 -12.0 3.8 0.6 -26.9 75.9 37.3
74 نیکوکاری الزهرا 1393/9/7 90 989,103 4,945,513,470 99.5 -0.3  —   —   —  -0.3 10.1
75 نیکوکاری دانشگاه تهران 15 6 1393/9/28 217 920,587 4,734,579,826 22.3 -7.4 -7.9 -7.6  —  -9.2 41.2
76 نیکی گستران 1393/9/28 212 1,041,174 20,927,587,476 0.0 -6.7 0.4 -2.2  —  -0.9 36.0
77 کارآفرینان برتر آینده 1393/9/28 1338 1,393,589 14,802,705,371 0.0 -8.2 4.6 -4.6 -12.0 39.1 33.8
78 کارگزاری بانک صادرات 1393/9/28 2458 5,495,721 35,568,305,085 10.9 -11.8 -6.0 -11.1 -31.4 450.5 34.9
79 کارگزاری بانک ملت 1393/9/28 1142 1,540,821 18,160,116,252 0.7 -12.9 0.1 -5.8 -32.5 54.1 33.2
80 کارگزاری بانک ملی ایران 1393/9/28 2417 14,246,042 138,784,948,521 0.0 -10.6 -3.0 -5.6 -26.2 1,314.5 33.6
81 کارگزاری بانک کشاورزی 1393/9/28 1630 2,677,944 15,491,909,223 12.7 -7.7 3.0 -0.3 -24.8 167.8 33.3
82 کارگزاری پارسیان 1393/9/28 1345 976,236 31,242,461,551 1.9 -12.0 1.2 -4.6 -24.7 53.9 32.7
83 کاریزما 1393/9/28 811 2,777,687 73,603,157,116 1.9 -8.4 -5.3 -9.9 -25.5 177.8 37.9
84 کاسپین مهر ایرانیان 1393/9/28 2340 2,417,431 12,159,679,945 0.3 -9.6 1.8 -2.7 -25.7 141.2 29.7
85 یکم دانا 1393/9/28 894 2,518,092 26,442,479,774 -8.8 -8.4 -9.5 -16.6 -32.0 151.8 42.3
86 یکم سامان 1393/9/28 1280 2,370,291 92,040,752,500 13.0 -9.3 0.7 5.3 -19.3 135.1 33.8
87 یکم سهام گستران شرق 1393/9/28 536 1,078,678 7,408,363,306 0.4 -14.7 3.8 2.6 -23.2 5.0 33.3
 


(1) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 14:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
(2) شاخص صندوق ها بر اساس آخرین اطلاعات موجود از تمام صندوق های سرمایه گذاری محاسبه می شود و در صورت دریافت اطلاعات جدید تر به روز رسانی می گردد.
(3) درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
(4)محاسبه بازدهی از آغاز فعالیت تا کنون می باشد.
(5) دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
-در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
-استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.

   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می باشد.
معرفی | خدمات | تماس با ما