::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
خپارسح 53
-8.62
53
-8.62
6,613 302,389,401 16,097M
قزوينح 1,292
-9.97
1,302
-9.27
235 2,932,714 3,818M
چفيبرح 5,499
-2.62
5,173
-8.39
108 400,664 2,073M
وتوكاح 271
9.72
271
9.72
215 2,367,963 642M
وصناح 203
-9.78
203
-9.78
92 2,353,147 478M
والبرح 1,957
-0.36
1,999
1.78
36 57,284 115M
پارسيانح 710
1.87
688
-1.29
16 70,268 48M
ولغدرح 95
-5.00
95
-5.00
4 100,000 10M
دسبحاح 4,091
-0.75
4,102
-0.49
6 1,917 8M
ثمسكنح 11
-8.33
11
-8.33
1 10,000 0M