::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
ولساپاح 149
3.47
153
6.25
3,103 98,022,334 14,964M
كاذرح 484
-3.97
504
0.00
423 3,401,668 1,716M
رتاپح 1,137
-2.24
1,110
-4.56
89 658,744 731M
كخاكح 5,120
-0.08
5,107
-0.33
39 128,641 657M
زمگساح 1,370
-2.49
1,383
-1.57
61 239,375 331M
كهمداح 848
-2.08
831
-4.04
53 393,966 327M
چفيبرح 3,421
-9.71
3,457
-8.76
25 87,495 302M
داسوهح 4,503
-4.37
4,538
-3.63
17 43,894 199M