::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
كگلح 1,855
1.03
1,849
0.71
92 714,586 1,321M
ومعادنح 571
1.06
575
1.77
124 1,252,364 720M
دجابرح 3,580
-0.56
3,580
-0.56
7 153,106 548M
ونيروح 87
-9.38
87
-9.38
83 2,999,139 261M
شلعابح 521
9.92
518
9.28
34 186,643 97M
شكلرح 2,610
-2.14
2,559
-4.05
15 36,257 93M
والبرح 605
-7.35
615
-5.82
36 144,750 89M
داناح 930
-0.85
933
-0.53
16 59,953 56M
كاذرح 89
-9.18
89
-9.18
29 487,618 43M
غگلح 12,300
-3.15
12,300
-3.15
1 500 6M