::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
پارسيانح2 667
-2.34
667
-2.34
1 42,341,877 28,242M
شنفتح 3,400
0.00
3,400
0.00
204 5,045,357 17,154M
وتوكاح 228
-4.20
232
-2.52
214 2,214,544 513M
رتاپح 2,060
-2.18
2,044
-2.94
55 112,220 229M
پارسيانح 651
-4.69
696
1.90
32 236,811 165M
دسبحاح 4,299
2.95
4,244
1.63
19 27,142 115M
والبرح 1,705
0.06
1,707
0.18
17 35,229 60M
كگلح 1,300
-2.26
1,300
-2.26
1 11,000 14M