اوراق مشارکت بورس

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
صمعاد2122 1,000,000
-0.10
1,000,000
-0.10
1 360,000 360,000
صمسكن912 49,293
0.61
49,293
0.61
3 1,400 69
صينا205 955,000
-2.55
979,379
-0.06
2 11 11
صگل1411 955,020
0.00
955,020
0.00
1 6 6