::: راهنما

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
صايپا998 1,005,369
0.01
1,005,370
0.01
10 90,077 90,561M
صملي9709 1,012,999
0.06
1,014,856
0.24
18 4,597 4,665M
مشير9711 1,009,900
0.99
1,009,900
0.99
2 4,000 4,040M
صايتل902 1,005,800
0.18
1,005,141
0.12
21 676 679M
رايان512 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
14 450 450M
مغرب9712 999,996
0.00
999,673
-0.03
4 66 66M
مشير612 1,019,921
0.00
1,019,921
0.00
1 50 51M