::: راهنما

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
صخابر102 879,211
10.00
858,380
7.39
36 9,434 8,098M
صايپا012 800,000
1.61
797,178
1.25
34 2,906 2,317M
صمسكن912 685,900
-5.00
685,900
-5.00
3 1,200 823M
صفارس412 1,000,000
-0.99
1,000,000
-0.99
1 500 500M
صينا205 895,000
0.81
888,435
0.07
7 275 244M
صخود412 897,000
0.93
884,381
-0.49
5 216 191M
صايپا403 922,000
-0.49
922,000
-0.49
1 10 9M
صخود0012 919,000
0.99
919,000
0.99
1 3 3M
صايپا143 910,870
-1.30
910,870
-1.30
1 2 2M