::: راهنما

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
صايپا143 927,000
0.87
922,580
0.39
6 1,267 1,169M
صايپا104 913,000
0.45
913,000
0.45
10 941 859M
صخابر102 820,000
6.46
774,435
0.54
7 1,047 811M
صايپا012 785,100
-2.70
788,701
-2.25
2 1,000 789M
صگل1411 960,213
-1.00
960,213
-1.00
1 10 10M
صايپا403 909,999
0.99
909,999
0.99
1 8 7M
صينا205 865,000
1.19
865,000
1.19
1 3 3M