::: راهنما

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
مشهد905 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
5 50,000 50,000M
صايتل902 1,045,500
0.02
1,045,181
-0.01
62 2,986 3,121M
صكاوه706 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
2 1,500 1,500M
مغرب9712 1,005,000
0.57
1,003,751
0.44
6 496 498M
مپارس712 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
4 75 75M
مصفها712 1,020,050
-0.92
1,020,050
-0.92
1 60 61M
صملي9709 1,018,000
-0.01
1,017,695
-0.04
3 59 60M