::: راهنما

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
مسبز9711 993,333
0.34
996,725
0.68
64 407,205 405,872M
صايپا998 1,003,723
0.03
1,003,723
0.03
21 200,003 200,748M
صگستر963 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
2 5,100 5,100M
مشير9711 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
7 3,073 3,073M
مشير612 1,019,921
0.93
1,019,921
0.93
2 2,092 2,134M
صملي9709 1,026,999
0.29
1,026,827
0.28
5 1,000 1,027M
مشهد905 1,000,000
4.71
1,000,000
4.71
1 1,000 1,000M
صايتل902 1,010,000
0.93
1,010,235
0.96
31 893 902M
رايان512 1,000,003
0.00
1,000,001
0.00
7 137 137M
مپارس712 999,999
0.00
999,999
0.00
4 41 41M