اوراق مشارکت بورس

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش (M)
صايپا012 1,000,002
0.00
1,000,002
0.00
11 110,000 110,000
صخابر102 979,000
-1.11
979,000
-1.11
1 3,000 2,937