::: راهنما

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
صايپا012 1,004,000
-0.50
1,004,860
-0.41
22 4,174 4,194M
صخابر102 1,000,000
-0.28
1,001,415
-0.14
5 1,040 1,041M
صايپا203 945,200
-2.06
960,934
-0.43
17 323 310M
صايپا112 1,015,000
0.33
1,014,608
0.30
17 269 273M
صمسكن912 274,700
-1.01
274,719
-1.00
9 963 265M
صخود412 1,000,000
1.15
995,659
0.71
9 110 110M
صگل1411 1,000,000
-0.50
1,002,561
-0.24
7 82 82M
صخود0004 1,005,245
0.84
1,003,737
0.68
10 66 66M
صينا205 999,000
-1.74
998,571
-1.78
4 35 35M
صخود0012 1,050,000
0.00
1,045,000
-0.48
2 20 21M
صخود1412 1,005,000
-0.99
1,011,461
-0.35
2 14 14M