::: راهنما

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
مپارس7122 1,000,000
-2.44
1,000,000
-2.44
1 50,000 50,000M
مشهد612 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
1 10,000 10,000M
صايتل902 1,060,999
0.16
1,061,386
0.20
65 5,652 5,999M
صملي9709 1,033,599
0.47
1,032,257
0.34
31 3,362 3,470M
صكاوه706 1,000,002
0.00
1,000,002
0.00
1 1,350 1,350M
مشير612 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
4 100 100M
مپارس712 1,010,010
-1.46
1,010,010
-1.46
1 63 64M
مشير9711 1,015,000
0.00
1,015,000
0.00
1 24 24M