::: راهنما

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
صخود412 940,000
1.93
942,224
2.17
3 2,023 1,906M
صخود0012 947,000
0.85
947,000
0.85
2 1,400 1,326M
صايپا012 861,500
0.17
861,733
0.20
4 1,020 879M
صايپا143 955,000
0.63
955,875
0.72
2 800 765M
صگل411 969,901
0.00
969,901
0.00
1 398 386M
صخابر102 888,887
0.34
866,455
-2.19
7 426 369M
صايپا104 910,001
-4.21
925,461
-2.58
3 13 12M
صايپا403 951,967
0.00
951,967
0.00
1 4 4M