::: راهنما

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
اميد99 985,000
-1.50
985,000
-1.50
5 250,000 246,250M
صچاد 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
3 120,000 120,000M
اخزا8 896,101
0.38
894,380
0.19
87 130,189 116,438M
اخزا7 908,002
0.46
907,705
0.42
59 31,941 28,993M
اخزا11 863,201
0.35
863,643
0.40
126 30,604 26,431M
اخزا6 986,199
0.06
985,980
0.03
66 24,197 23,858M
صايتل 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
78 23,770 23,770M
ومدكو1 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
25 20,390 20,390M
اخزا10 873,369
0.32
873,426
0.33
79 19,493 17,026M
اخزا9 886,316
0.57
884,544
0.37
14 18,316 16,201M
صپارس 1,000,000
-4.04
1,000,000
-4.04
6 15,350 15,350M
دزفول 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
1 13,260 13,260M
مشهد971 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
4 10,500 10,500M
گلگهر1 989,000
-0.10
989,271
-0.07
5 9,600 9,497M
پرشيا 1,042,868
0.00
1,042,868
0.00
2 6,650 6,935M
ومدكو2 1,000,000
0.00
1,000,064
0.01
36 2,793 2,793M
صايتل2 1,014,286
0.27
1,013,320
0.18
18 730 740M
فولاد97 984,000
0.10
983,181
0.02
7 603 593M
مشهد9612 970,500
0.00
969,220
-0.13
4 293 284M
ماهان99 989,021
-0.25
989,543
-0.19
8 89 88M
رايان 1,001,000
-2.82
1,001,000
-2.82
4 80 80M
صدانا 990,000
-1.00
990,000
-1.00
1 60 59M
صخابر 1,001,123
-0.29
1,001,123
-0.29
2 30 30M
پارس9607 974,945
0.04
974,945
0.04
2 28 27M
گردش952 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
1 3 3M