::: راهنما

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نماد قیمت تغییر% قیمت پایانی تغییر% تعداد حجم ارزش
مراز2 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
3 115,000 115,000M
مراز1 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
2 100,000 100,000M
اخزا8 877,000
0.03
876,803
0.00
61 45,254 39,679M
اخزا6 965,011
0.02
965,161
0.03
59 38,163 36,833M
اخزا7 889,000
0.12
887,994
0.01
44 25,148 22,331M
اخزا9 868,895
0.07
868,316
0.01
27 23,819 20,682M
صكاشي 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
1 15,000 15,000M
صايتل 1,000,000
0.00
1,000,014
0.00
49 13,400 13,400M
جوپار99 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
6 10,712 10,712M
اخزا10 856,969
0.01
856,697
-0.03
58 11,814 10,121M
صاميا 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
6 5,100 5,100M
ماهان99 1,000,000
0.00
999,962
0.00
27 2,883 2,883M
ومدكو1 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
9 1,610 1,610M
پرشيا 1,042,869
0.00
1,042,869
0.00
3 1,310 1,366M
صخابر 1,005,000
0.50
1,004,490
0.45
3 1,025 1,030M
ومدكو2 1,003,000
0.25
1,000,630
0.01
19 850 851M
مشهد971 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
3 521 521M
رهن9704 985,000
-0.51
985,000
-0.51
1 150 148M
فولاد97 990,000
-0.17
991,378
-0.03
4 110 109M
صايتل2 1,014,001
-0.22
1,019,260
0.30
5 85 87M
گلگهر1 994,488
0.49
994,488
0.49
2 30 30M
مشهد9612 981,000
-0.49
981,097
-0.48
2 30 29M
صپارس 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
1 20 20M
گردش952 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
2 4 4M
گردش95 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
1 1 1M