::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

ردیف نام صندوق آدرس سایت(تماس با صندوق) مدیر ضامن نقد شوندگی متولی نوع صندوق
1  مشترك آتيه نوين www.atiehnovin.ir تأمين سرمايه نوين ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر درآمد ثابت
2 آرمان سپهر آيندگان www.asaetf.com شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر مختلط
3 آرمان كارآفرين akfund.com كارگزاري بانك كارآفرين بانك كارآفرين موسسه حسابرسي فاطر درآمد ثابت
4 آواي ثروت كيان www.asmfund.ir مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان ندارد موسسه حسابرسي هوشيار مميز در سهام
5 ارزش آفرين گلرنگ www.golrangfund.com شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري ابن سينا مدبر درآمد ثابت
6 ارزش آفرينان دي afdayfund.ir كارگزاري بانك دي بانك دي موسسه حسابرسي و خدمات مالي آزمون پرداز ايران مشهود درآمد ثابت
7 ارزش كاوان آينده www.boursebimehfund.com كارگزاري بورس بيمه ايران ندارد شركت سبدگردان كاريزما در سهام
8 ارمغان ايرانيان www.armaghanfund.ir شركت تامين سرمايه نوين بانك اقتصاد نوين موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
9 ارمغان يكم ملل www.armaghanemelal.com شركت سبدگردان پاداش سرمايه ندارد مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه مختلط
10 اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران www.etemadbmifund.com كارگزاري بانك ملي ايران ندارد موسسه حسابرسي فريوران درآمد ثابت
11 اعتماد ملل msfs.rhbroker.com/ شركت سبدگردان نوين نگر آسيا ندارد سبدگردان هدف درآمد ثابت
12 افق روشن بانك خاورميانه orfund.mebbco.com كارگزاري بانك خاورميانه (سهامي خاص) ندارد شركت سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
13 امين آشنا ايرانيان iamf.ir/ كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) بانك حكمت ايرانيان (سهامي عام) مؤسسه حسابرسي بهمند درآمد ثابت
14 امين سامان www.aminsaman.com شركت تأمين سرمايه امين بانك سامان سبدگردان پاداش سرمايه درآمد ثابت
15 اندوخته پايدار سپهر www.andukhtesepehr.com/ شركت تامين سرمايه سپهر بانك صادرات ايران مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
16 اندوخته توسعه صادرات آرماني edbifund.com/index.do شركت تامين سرمايه تمدن بانك توسعه صادرات ايران شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
17 انديشه خبرگان سهام www.khobreganfund.com مدير-كارگزاري خبرگان سهام ضامن متولي- شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
18 انديشه زرين پاسارگاد azpfund.com/index.do كارگزاري بانك پاسارگاد بانك پاسارگاد شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
19 با درآمد ثابت تصميم www.tasmimfixedincom.ir سبدگردان تصميم نگار ارزش آفرينان ندارد مؤسسه حسابرسي آزموده كاران درآمد ثابت
20 با درآمد ثابت فيروزه آسيا www.firouzehfixetf.com شركت كارگزاري فيروزه آسيا ندارد ? ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
21 با درآمد ثابت كاريزما charismafixedincome.com سبدگردان كاريزما ندارد موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود درآمد ثابت
22 با درآمد ثابت كمند www.kamandfixedincome.com سبدگردان كاريزما ندارد شركت مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر درآمد ثابت
23 باران كارگزاري بانك كشاورزي fund.agribourse.com كارگزاري بانك كشاورزي ندارد موسسه حسابرسي فريوران راهبرد در سهام
24 بانك ايران زمين www.izfund.ir مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ ندارد مشاوره سرمايه گذاري نيكي گستر درآمد ثابت
25 بانك دي www.dayfund.ir كارگزاري بانك دي بانك دي مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي در سهام
26 بانك گردشگري www.gbfund.ir كارگزاري آگاه بانك گردشگري مشاور سرمايه‌گذاري تأمين سرمايه نوين درآمد ثابت
27 بذر اميد آفرين www.bazreomidfund.ir شركت تامين سرمايه اميد ندارد موسسه حسابرسي فريوران در سهام
28 پاداش سرمايه بهگزين padashfixedincome.com/index.do سبدگردان پاداش سرمايه ندارد موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود درآمد ثابت
29 پاداش سرمايه پارس www.padashparsfund.com سبدگردان پاداش سرمايه ندارد آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
30 پارند پايدار سپهر www.parandfund.com/ تأمين سرمايه سپهر مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
31 پرديس www.pardisfund.com شركت كارگزاري آراد ايرانيان ندارد شركت مشاورسرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
32 پشتوانه طلاي لوتوس www.lotusgoldfund.capital/ تامين سرمايه لوتوس پارسيان ندارد موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
33 پيروزان www.pirouzanfund.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه بهراد مشار درآمد ثابت
34 تجربه ايرانيان www.tajrobeiranian.ir كارگزاري بانك آينده بانك آينده موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود مختلط
35 تصميم نگاران پيشتاز www.tasmimfund.ir شركت سبدگردان تصميم نگار ارزش آفرينان (سهامي خاص) ندارد شركت سبدگردان پاداش سرمايه (سهامي خاص) در سهام
36 توسعه اندوخته آينده www.atlasetf.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد موسسه حسابرسي رازدار در سهام
37 توسعه پست بانك fundtpb.com شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر مختلط
38 توسعه تعاون صبا stfs.rhbroker.com/index.do شركت كارگزاري صبا تامين بانك توسعه تعاون مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
39 توسعه سرمايه نيكي ngf3s.rhbroker.com/index.do مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر ندارد مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
40 توسعه صادرات fund.edbibroker.com/index.do كارگزاري بانك توسعه صادرات ندارد شركت سبدگردان كاريزما در سهام
41 توسعه فراز اعتماد toseefarazfund.com شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات ندارد شركت سبدگردان كاريزما درآمد ثابت
42 ثروت آفرين پارسيان pbfetfs.rhbroker.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي بهراد مشار مختلط
43 ثروت آفرين تمدن www.armanfund.com/ شركت تامين سرمايه تمدن شركت تامين سرمايه تمدن موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار در سهام
44 جسورانه رويش لوتوس www.royeshvcfund.ir تامين سرمايه لوتوس پارسيان ندارد ? ندارد موسسه حسابرسي بهراد مشار در سهام
45 حكمت آشنا ايرانيان www.afund.ir سبدگردان سهم آشنا بانك حكمت ايرانيان (سهامي عام) موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
46 در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان www.kianfunds3.com مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان ندارد ? ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
47 درآمد ثابت سرآمد www.saramadfixedfund.com/ شركت سبدگردان سرآمد بازار ندارد موسسه حسابرسي رازدار درآمد ثابت
48 دوم اكسير فارابي exir2.farabifund.com/ شركت كارگزاري فارابي ندارد شركت مشاوره سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين درآمد ثابت
49 ذوب آهن نوويرا www.esmf.ir شركت سبدگردان نو ويرا ندارد مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
50 ره آورد آباد مسكن maskanfund.ir/ شركت كارگزاري بانك مسكن بانك مسكن موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
51 زرافشان اميد ايرانيان www.omidgoldfund.ir تأمين سرمايه اميد ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين درآمد ثابت
52 زرين پارسيان www.parsianzarinfund.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه بهراد مشار در سهام
53 سپهر آتي خوارزمي sakharazmifund.com/index.do تأمين سرمايه سپهر ندارد حسابرسي بهراد مشار در سهام
54 سپهر اول كارگزاري بانك صادرات www.sepehr1fund.com كارگزاري بانك صادرات ايران بانك صادرات ايران موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
55 سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد fund.goharanomid.ir/ سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد نامشخص نامشخص-- موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
56 سهم آشنا www.samf.ir سبدگردان سهم آشنا ندارد مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
57 سينا www.sinamutualfund.com كارگزاري بورس بهگزين ندارد شركت سبدگردان پاداش سرمايه در سهام
58 شاخصي كارآفرين karafarinindexfund.com كارگزاري بانك كارآفرين بانك كارآفرين موسسه حسابرسي فريوران در سهام
59 صندوق س. در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد www.ayaretf.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي رازدار مختلط
60 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر د شركت سبد گردان انتخاب مفيد نامشخص نامشخص-- موسسه حسابرسي فراز مشاور در سهام
61 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين www.arzeshafarinfund.com كارگزاري صبا جهاد نامشخص نامشخص-- مشاوره سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
62 صندوق سرمايه گذاري افق ملت(قابل معامله) www.mellatetf.com شركت تامين سرمايه بانك ملت نامشخص نامشخص-- موسسه حسابرسي هوشيار مميز در سهام
63 صندوق سرمايه گذاري ثابت نامي مفيد namifund.com/ شركت سبدگردان انتخاب مفيد -ندارد - موسسه حسابرسي رازدار درآمد ثابت
64 صندوق سرمايه‌گذاري آتيه ملت www.atmellatfund.com تامين سرمايه بانك ملت بانك ملت (سهامي عام) شركت مشاوره سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
65 صندوق سرمايه‌گذاري آسمان آرماني سهام www.asemanetf.com شركت سبدگردان آسمان مؤسسه حسابرسي وخدمات مالي فاطر در سهام
66 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش www.armanandishfund.com مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي شركت سبدگرداني الماس در سهام
67 صندوق سرمايه‌گذاري امين انصار www.aminansar.com تأمين سرمايه امين ندارد مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
68 صندوق سرمايه‌گذاري امين ملت www.aminmellat.com شركت تامين سرمايه امين ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
69 صندوق سرمايه‌گذاري امين يكم فردا www.aminfarda.com تأمين سرمايه امين -- مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
70 صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت www.andookhtehmellatfund.com تامين سرمايه بانك ملت بانك ملت (سهامي عام) شركت مشاوره سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
71 صندوق سرمايه‌گذاري اوج ملت www.mizfund.com تامين سرمايه بانك ملت بانك ملت (سهامي عام) مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر درآمد ثابت
72 صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت اميد انصار www.omidansarfund.com شركت كارگزاري بانك انصار بانك انصار شركت سبدگردان نوين نگر آسيا درآمد ثابت
73 صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت كاردان www.iran-kfunds1.ir شركت تأمين سرمايه كاردان بانك تجارت موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ره بين درآمد ثابت
74 صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت كوثر يكم www.kosar1fund.com كارگزاري آبان ندارد ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
75 صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت گنجينه اميد ايران ganjinehomidfund.ir/ تامين سرمايه اميد تامين سرمايه اميد موسسه حسابرسي فريوران درآمد ثابت
76 صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت مشترك نوين نگر آس www.novinnegarfund.com سبدگردان نوين نگر آسيا مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين درآمد ثابت
77 صندوق سرمايه‌گذاري بانك توسعه تعاون www.ttbfund.com شركت كارگزاري بانك رفاه بانك توسعه تعاون مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
78 صندوق سرمايه‌گذاري پاداش سهامداري توسعه يكم www.sepasetf.com شركت تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص) موسسه حسابداري رازدار درآمد ثابت
79 صندوق سرمايه‌گذاري پروژه آرمان پرند مپنا www.apmprojectfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي نامشخص نامشخص-- تامين سرمايه تمدن درآمد ثابت
80 صندوق سرمايه‌گذاري تجارت شاخصي كاردان www.iran-kfunds3.ir شركت تأمين سرمايه كاردان شركت مشاوره سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
81 صندوق سرمايه‌گذاري توسعه ممتاز www.momtazfund.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين مختلط
82 صندوق سرمايه‌گذاري ثابت حامي www.emofid.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد حسابرسي رهبين درآمد ثابت
83 صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه يكم آرمان آتي www.armanativcfund1.com شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي (سهامي خاص ) اين نوع صندوق ندارد. حسابرسي بهراد مشار در سهام
84 صندوق سرمايه‌گذاري سهام بزرگ كاردان www.iran-kfunds2.ir شركت تأمين سرمايه كاردان شركت تأمين سرمايه كاردان شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه در سهام
85 صندوق سرمايه‌گذاري شاخص سي شركت بزرگ فيروزه www.iranetf.ir شركت كارگزاري فيروزه آسيا شركت مشاور سرمايه گذاري معيار در سهام
86 صندوق سرمايه‌گذاري فيروزه موفقيت www.firoozehfund.com كارگزاري فيروزه آسيا سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران موسسه حسابرسي آگاهان و همكاران در سهام
87 صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه رفاه www.refahfund.com كارگزاري بانك رفاه كارگران ندارد شركت سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
88 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان خاورميانه www.akmfund.com شركت سبدگردان آسمان ندارد ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر مختلط
89 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان يكم www.asemanfund1.com شركت سبدگردان آسمان نا مشخص موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
90 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك اميد توسعه www.omid-fund.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي رازدار در سهام
91 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك امين آويد www.aminavidfund.com كارگزاري امين آويد شركت تامين سرمايه امين شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه مختلط
92 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك ايساتيس پوياي يزد www.isatisfund.com شركت كارگزاري ايساتيس پويا ندارد موسسه حسابرسي فاطر در سهام
93 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك بانك اقتصاد نوين www.enbankfund.com كارگزاري بانك اقتصاد نوين(سهامي خاص)- مدير ندارد موسسه حسابرسي كاربرد ارقام در سهام
94 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك بانك مسكن www.fund.maskanbourse.com تامين سرمايه بانك مسكن تامين سرمايه بانك مسكن شركت مشاوره سرمايه گذاري ابن سينا مدبر ( سهامي خا در سهام
95 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پارس pars.aban.net شركت كارگزاري آبان ندارد- ندارد موسسه حسابرس وخدمات مالي فاطر مختلط
96 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پيشتاز fundsite.emofid.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي فراز مشاور در سهام
97 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پيشرو www.pishrofund.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي رازدار در سهام
98 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك سبحـان www.sobhanfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري تأمين سرمايه نوين در سهام
99 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك سرمايه دنيا www.sarmayehdonyafund.com كارگزاري توسعه سرمايه دنيا كارگزاري توسعه سرمايه دنيا شركت سبدگردان آسمان در سهام
100 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك صبا fund.sababroker.com كارگزاري صبا تامين ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين در سهام
101 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك صنعت و معدن www.smfund.ir شركت كارگزاري بانك صنعت و معدن شركت سرمايه گذاري آتيه دماوند موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
102 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كوثر www.kowsarfund.com كارگزاري بانك صنعت و معدن (سهامي خاص) ندارد شركت سبدگردان آسمان(سهامي خاص) مختلط
103 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه ارمغان الماس www.armaghanalmasfund.com سبدگردان الماس شركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان در سهام
104 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار www.almaspaidarfund.com سبدگردان الماس شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان آزمون پرداز ايران مشهود درآمد ثابت
105 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه مهر www.ganjinehfund.meibourse.com كارگزاري مهر اقتصاد ايرانيان گروه مالي مهر اقتصاد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر مختلط
106 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك مبين سرمايه www.fund.mobinsb.com كارگزاري مبين سرمايه مشاور سرمايه‌گذاري آواي اگاه در سهام
107 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نقش جهان www.jahanfund.com سبدگردان سرآمد بازار ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
108 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نويد انصار www.parsgostarfund.com شركت كارگزاري بانك انصار بانك انصار شركت سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
109 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نيكوكاري نداي اميد www.omid.abanbroker.com شركت كارگزاري آبان موسسه حسابرسي فاطر در سهام
110 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم آبان www.aban.abanbroker.com شركت كارگزاري آبان ندارد - موسسه حسابرسي فاطر در سهام
111 صندوق سرمايه‌گذاري نگين رفاه www.neginrefahfund.com شركت كارگزاري بانك رفاه ندارد سبدگردان كاريزما درآمد ثابت
112 صندوق سرمايه‌گذاري نيكوكاري نيك‌انديشان هنر www.honarfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي شركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ درآمد ثابت
113 قابل معامله آتيه درخشان مس www.armanmesetf.com تامين سرمايه تمدن حسابرسي سامان پندار در سهام
114 قابل معامله آرمان آتي كوثر www.aaketf.com شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي شركت سبدگردان كاريزما درآمد ثابت
115 قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان eap-fund.com/index.do تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
116 قابل معامله امين تدبيرگران فردا fardaetf.tadbirfunds.com كارگزاري تدبيرگران فردا كارگزاري تدبيرگران فردا موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
117 قابل معامله انديشه ورزان صبا تأمين www.sast.sababroker.com شركت كارگزاري صباتأمين ندارد شركت سبدگردان آسمان درآمد ثابت
118 قابل معامله با درآمد ثابت كيان kianfunds1.com مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
119 قابل معامله سپهر انديشه نوين www.sepehrnovin.ir تأمين سرمايه نوين موسسه حسابرسي شاخص انديشان مختلط
120 قابل معامله سپهر خبرگان نفت ksfetfs.rhbroker.com/index.do شركت كارگزاري خبرگان سهام (سهامي خاص) شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي(سهامي خاص) درآمد ثابت
121 قابل معامله سپهر كاريزما www.scetf.ir/ شركت سبدگردان كاريزما شركت سبدگردان كاريزما شركت مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر در سهام
122 قابل معامله گنجينه آينده روشن tafetfs.rhbroker.com/index.do كارگزاري بانك آينده(سهامي خاص) موسسه حسابرسي هوشيار مميز درآمد ثابت
123 قابل معامله هستي بخش آگاه www.hbagahfund.com شركت كارگزاري آگاه شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
124 كارگزاري بانك تجارت www.fund-tejarat.com كارگزاري بانك تجارت شركت سرمايه گذاري ايرانيان شركت مشاور سرمايه گذاري معيار مختلط
125 كارگزاري پارسيان fund.parsianbroker.com كارگزاري پارسيان ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
126 گسترش فرداي ايرانيان www.gostareshfund.ir شركت كارگزاري بانك آينده بانك آينده موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
127 گنجينه زرين شهر www.ganjinearmanshahr.com شركت تامين سرمايه تمدن بانك شهر موسسه حسابرسي سامان پندار درآمد ثابت
128 گنجينه يكم آويد www.ganjinehavid1.com شركت كارگزاري امين آويد شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
129 لوتوس پارسيان parsianlotusfund.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان بانك پارسيان موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
130 مختلط گوهر نفيس تمدن www.armanshahrfund.com تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص) تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص) موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار مختلط
131 مشترك آگاه www.agah-fund.ir كارگزاري آگاه ندارد شركت ارزش پرداز آريان در سهام
132 مشترك افتخار حافظ www.ehafezfund.com شركت كارگزاري حافظ ندارد مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
133 مشترك افق www.ofoghfund.com شركت كارگزاري سرمايه و دانش ضامن مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
134 مشترك افق كارگزاري بانك خاورميانه ofoghfund.mebbco.com كارگزاري بانك خاورميانه ندارد شركت سبدگردان نوين نگر آسيا درآمد ثابت
135 مشترك البرز www.alborzfunds.com كارگزاري نهايت نگر تامين سرمايه سپهر شركت سبد گردان آسمان در سهام
136 مشترك انديشه فردا www.andishefardafund.com/ شركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان بانك پاسارگاد سبدگردان نوين نگر آسيا درآمد ثابت
137 مشترك بانك خاورميانه www.mebfund.ir شركت كارگزاري بورسيران ندارد شركت سبدگردان نوين نگرآسيا در سهام
138 مشترك بورسيران www.bifund.ir كارگزاري بورسيران ندارد ? ندارد موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
139 مشترك پويا www.iranfunds.com كارگزاري نهايت نگر ندارد موسسه حسابرسي رهبين در سهام
140 مشترك تدبيرگران فردا farda.tadbirfunds.com كارگزاري تدبيرگران فردا ندارد سبدگردان كاريزما در سهام
141 مشترك توسعه ملي www.tmmf.ir كارگزاري بانك ملي ايران ندارد مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
142 مشترك خوارزمي www.kharazmifund.com شركت سبدگردان الگوريتم شركت آتي نگر سپهر ايرانيان موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب در سهام
143 مشترك دماسنج www.dsfund.ir/ شركت كارگزاري بورسيران ندارد سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
144 مشترك رشد سامان www.roshdfund.com شركت كارگزاري بانك سامان شركت بيمه سامان مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
145 مشترك رضوي www.razavifund.com كارگزاري رضوي كارگزاري رضوي موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
146 مشترك سپهر آتي www.sepehrati.com/ شركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص) شركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص) مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه مختلط
147 مشترك سپهر تدبيرگران www.sepehr.tadbirfunds.com كارگزاري تدبيرگران فردا تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
148 مشترك صباي هدف www.hadafmf.ir شركت سبدگردان هدف ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر (سهامي خاص) درآمد ثابت
149 مشترك عقيق aghighfund.com كارگزاري آگاه گروه اقتصاد سابين ? بانك سامان شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
150 مشترك فراز انديش نوين www.samanfund.ir تامين سرمايه نوين تامين سرمايه نوين مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
151 مشترك كارگزاري بانك صادرات www.saderatbbf.com كارگزاري بانك صادرات ايران كارگزاري بانك صادرات ايران موسسه حسايرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
152 مشترك كارگزاري بانك ملي ايران www.bmimf.com كارگزاري بانك ملي ايران - مدير سرمايه گذاري توسعه ملي - ضامن موسسه حسابرسي فريوران - متولي در سهام
153 مشترك كارگزاري حافظ mutualfund.hafezbourse.com شركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
154 مشترك كارگزاري كارآفرين karafarinfunds.com كارگزاري بانك كارآفرين بانك كارآفرين موسسه حسابرسي فاطر درآمد ثابت
155 مشترك كاريزما charismafund.com شركت سبدگردان كاريزما ندارد موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
156 مشترك نوانديشان  fund.noandishan.ir كارگزاري نوانديشان بازار سرمايه ندارد مؤسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
157 مشترك نوين پايدار www.novinfund.com كارگزاري تامين سرمايه نوين ندارد موسسه حسابرسي هدف همكاران در سهام
158 مشترك نيكان پارس npfund.ir/ شركت كارگزاري پارس نمودگر شركت كارگزاري پارس نمودگر شركت سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
159 مشترك يكم ايرانيان www.iranianfund.com تأمين سرمايه نوين ندارد موسسه حسابرسي شاخص انديشان درآمد ثابت
160 مشترك يكم سامان www.samanfund1.com كارگزاري بانك سامان بانك سامان مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
161 ميعاد ايرانيان www.miadfund.ir/index.do شركت تامين سرمايه نوين شركت تامين سرمايه نوين موسسه حسابرسي بهراد مشار در سهام
162 نگين سامان bsf5s.rhbroker.com/index.do شركت كارگزاري بانك سامان بانك سامان موسسه حسابرسي شاخص انديشان درآمد ثابت
163 نهال سرمايه ايرانيان www.sarmayefund.ir شركت تأمين سرمايه نوين ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه درآمد ثابت
164 نيكوكاري ايتام بركت barakat.tadbirfunds.com كارگزاري تدبيرگران فردا موسسه بنياد بركت موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر مختلط
165 نيكوكاري جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) saf7s.rhbroker.com/index.do سبدگردان سهم آشنا تامين سرمايه تمدن شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي (سهامي خاص) درآمد ثابت
166 نيكوكاري دانشگاه الزهرا www.alzahrafund.ir تامين سرمايه لوتوس پارسيان ضامن موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
167 نيكوكاري درمان زنجيره اميد www.zanjirehomidfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ بانك ايران زمين مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
168 نيكوكاري كشتي ورزش ملي ايران www.koshtifund.ir سبدگردان كاريزما ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
169 نيكوكاري لوتوس رويان www.lrfund.ir تامين سرمايه لوتوس پارسيان ندارد موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
170 نيكوكاري ميراث ماندگار پاسارگاد www.mirasfund.com/ مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان ندارد مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين مختلط
171 نيكوكاري ميراث ماندگار پاسارگاد www.aminsaman.com مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان بانك پاسارگاد موسسه حسابرسي بهراد مشار در سهام
172 نيكي گستران nikigostaranfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر ضامن نقد شوندگي مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي مختلط
173 هميان سپهر www.hsfund.ir شركت تأمين سرمايه سپهر شركت تأمين سرمايه سپهر مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
174 يكم اكسير فارابي www.farabifund.com كارگزاري فارابي ندارد موسسه حسابرسي آزموده كاران در سهام
175 يكم سهام گستران شرق www.firstsgsfund.ir كارگزاري سهام گستران شرق ندارد موسسه حسابرسي آگاهان تراز توس در سهام
176 يكم كارگزاري بانك كشاورزي fund1.agribourse.com كارگزاري بانك كشاورزي ندارد موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
177 يكم نيكوكاري آگاه 1nikokarifund.com كارگزاري آگاه ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر مختلط