::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

ردیف نام صندوق آدرس سایت(تماس با صندوق) مدیر ضامن نقد شوندگی متولی نوع صندوق
1 صندوق سرمايه گذاري مشترك كارگزاري حافظ mutualfund.hafezbourse.com شركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
2  مشترك آتيه نوين www.atiehnovin.ir تأمين سرمايه نوين ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر درآمد ثابت
3 آرمان كارآفرين akfund.com كارگزاري بانك كارآفرين بانك كارآفرين موسسه حسابرسي رهبين درآمد ثابت
4 آواي سهام كيان www.asmfund.ir مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان ندارد موسسه حسابرسي هوشيار مميز در سهام
5 اختصاصي بازارگردان تجارت ايرانيان اعتماد www.tejarat-mmf.com/ كارگزاري بانك تجارت ندارد مشاور سرمايه گذاري معيار بازارگزدانی
6 اختصاصي بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر bigfund.ir كارگزاري بانك انصار ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري ابن سينا مدبر بازارگزدانی
7 اختصاصي بازارگرداني بانك سينا bxf4s.rhbroker.com/index.do كارگزاري بورس بهگزين ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين بازارگزدانی
8 اختصاصي بازارگرداني پست بانك ايران tsf3s.rhbroker.com/ كارگزاري بانك ملي ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر بازارگزدانی
9 اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ايرانيان www.gfund.ir/ گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران ندارد شركت مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر (سهامي خاص) بازارگزدانی
10 اختصاصي بازارگرداني مپنا ايرانيان mapnafund.ir/ سبدگردان سهم آشنا ضامن مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي بازارگزدانی
11 اختصاصي بازارگرداني مهرگان mehreganfund.com/ شركت سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس ندارد مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا بازارگزدانی
12 ارزش آفرين گلرنگ www.golrangfund.com شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي ندارد حسابرسي هوشيار مميز درآمد ثابت
13 ارزش آفرينان دي afdayfund.ir كارگزاري بانك دي بانك دي مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي درآمد ثابت
14 ارزش كاوان آينده arzeshkavanfund.ir سبدگردان آسال ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت نو انديشان در سهام
15 ارمغان يكم ملل www.armaghanemelal.com شركت سبدگردان پاداش سرمايه ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران مختلط
16 اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران www.etemadbmifund.com كارگزاري بانك ملي ايران ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا درآمد ثابت
17 اعتماد ملل msfs.rhbroker.com/ شركت سبدگردان نوين نگر آسيا ندارد موسسه حسابرسي داريا روش درآمد ثابت
18 افق روشن بانك خاورميانه orfund.mebbco.com كارگزاري بانك خاورميانه (سهامي خاص) ندارد شركت سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
19 امين آشنا ايرانيان iafi.ir/ شركت سبدگردان سهم آشنا ندارد موسسه حسابرسي رهبين درآمد ثابت
20 امين سامان www.aminsaman.com شركت تأمين سرمايه امين بانك سامان سبدگردان پاداش سرمايه درآمد ثابت
21 اندوخته پايدار سپهر www.andukhtesepehr.com/ شركت تامين سرمايه سپهر بانك صادرات ايران موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا درآمد ثابت
22 انديشه خبرگان سهام www.khobreganfund.com مدير-كارگزاري خبرگان سهام ضامن متولي- شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
23 با درآمد ثابت فيروزه آسيا www.firouzehfixetf.com شركت كارگزاري فيروزه آسيا ندارد ? ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
24 با درآمد ثابت كاريزما charismafixedincome.com سبدگردان كاريزما ندارد موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود درآمد ثابت
25 با درآمد ثابت كمند www.kamandfixedincome.com سبدگردان كاريزما ندارد شركت مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر درآمد ثابت
26 با درآمد ثابت نوويرا ذوب آهن www.nsfmf.ir شركت سبدگردان نوويرا ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب درآمد ثابت
27 باران كارگزاري بانك كشاورزي fund.agribourse.com كارگزاري بانك كشاورزي ندارد موسسه حسابرسي فريوران راهبرد در سهام
28 بازارگرداني الگوريتمي اميد فارابي mmxo.irfarabi.com/ شركت كارگزاري فارابي ندارد ? ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران بازارگزدانی
29 بازارگرداني صنعت مس www.aminsaman.com شركت تامين سرمايه تمدن نامشخص موسسه حسابرسي هوشيار مميز بازارگزدانی
30 بازارگرداني گسترش صنعت دارو bkf3s.irbroker2.com/index.do شركت تأمين سرمايه تمدن ضامن موسسه حسابرسي رازدار بازارگزدانی
31 بازارگرداني ملت mbfs.rhbroker.com/index.do شركت تامين سرمايه بانك ملت ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي بازارگزدانی
32 بانك ايران زمين www.izfund.ir مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ ندارد مشاوره سرمايه گذاري نيكي گستر درآمد ثابت
33 بانك دي www.dayfund.ir كارگزاري بانك دي بانك دي مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي در سهام
34 بانك گردشگري www.gbfund.ir سبدگردان سرآمد بازار بانك گردشگري مشاور سرمايه‌گذاري تأمين سرمايه نوين درآمد ثابت
35 پاداش سرمايه بهگزين padashfixedincome.com/index.do سبدگردان پاداش سرمايه ندارد موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود درآمد ثابت
36 پاداش سرمايه پارس www.padashparsfund.com سبدگردان پاداش سرمايه ندارد آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
37 پارند پايدار سپهر www.parandfund.com/ تأمين سرمايه سپهر مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
38 پشتوانه سكه طلاي زرافشان اميد ايرانيان www.omidgoldfund.ir تأمين سرمايه اميد ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين طلا
39 پشتوانه طلاي لوتوس www.lotusgoldfund.capital/ تامين سرمايه لوتوس پارسيان ندارد موسسه حسابرسي بهراد مشار طلا
40 پيروزان www.pirouzanfund.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه بهراد مشار درآمد ثابت
41 پيشگامان سرمايه نوآفرين www.psnfund.com مشاورسرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تك (فاينتك) ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران درآمد ثابت
42 تجربه ايرانيان www.tajrobeiranian.ir كارگزاري بانك آينده بانك آينده موسسه حسابرسي سامان پندار مختلط
43 توسعه پست بانك fundtpb.com شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريتي رهبين مختلط
44 توسعه تعاون صبا stfs.rhbroker.com/index.do شركت كارگزاري صبا تامين بانك توسعه تعاون مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين درآمد ثابت
45 توسعه سرمايه نيكي ngf3s.rhbroker.com/index.do مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر ندارد مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
46 توسعه صادرات fund.edbibroker.com/index.do كارگزاري بانك توسعه صادرات ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريتي رهبين در سهام
47 توسعه فراز اعتماد toseefarazfund.com شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات ندارد موسسه حسابرسي رازدار درآمد ثابت
48 ثروت آفرين پارسيان pbfetfs.rhbroker.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي بهراد مشار مختلط
49 ثروت آفرين تمدن www.armanfund.com/ شركت تامين سرمايه تمدن شركت تامين سرمايه تمدن موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار در سهام
50 جسورانه رويش لوتوس www.royeshvcfund.ir تامين سرمايه لوتوس پارسيان ندارد ? ندارد موسسه حسابرسي بهراد مشار جسورانه
51 حكمت آشنا ايرانيان www.afund.ir سبدگردان سهم آشنا بانك حكمت ايرانيان (سهامي عام) موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
52 در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان www.kianfunds3.com مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان ندارد ? ندارد موسسه حسابرسي هوشيار مميز طلا
53 دوم اكسير فارابي exir2.farabifund.com/ شركت كارگزاري فارابي ندارد شركت مشاوره سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين درآمد ثابت
54 ذوب آهن نوويرا www.esmf.ir شركت سبدگردان نو ويرا ندارد مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا در سهام
55 ره آورد آباد مسكن maskanfund.ir/ شركت كارگزاري بانك مسكن تامين سرمايه بانك مسكن موسسه حسابرسي شاخص انديشان درآمد ثابت
56 زرين پارسيان www.parsianzarinfund.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه بهراد مشار در سهام
57 سپهر اول كارگزاري بانك صادرات www.sepehr1fund.com كارگزاري بانك صادرات ايران بانك صادرات ايران موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
58 سپهر بازار سرمايه sakharazmifund.com/index.do تأمين سرمايه سپهر ندارد حسابرسي بهراد مشار در سهام
59 سهم آشنا www.samf.ir سبدگردان سهم آشنا ندارد موسسه حسابرسي رهبين در سهام
60 سينا www.sinamutualfund.com كارگزاري بورس بهگزين ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
61 شاخصي كارآفرين karafarinindexfund.com كارگزاري بانك كارآفرين بانك كارآفرين موسسه حسابرسي فريوران در سهام
62 صندوق بازارگرداني اختصاصي نوين پيشرو www.novinpishro.com شركت تامين سرمايه نوين ضامن موسسه حسابرسي بهراد مشار بازارگزدانی
63 صندوق بازارگرداني حكمت ايرانيان يكم www.hifund.ir/index.do شركت سبدگردان سهم آشنا (سهامي خاص) ضامن شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر (سهامي خاص) بازارگزدانی
64 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان mpbf.rhbroker.com/ تامين سرمايه لوتوس پارسيان ندارد مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر بازارگزدانی
65 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني چند سهمي معيار www.meyar.fund شركت مشاور سرمايه گذاري معيار ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين بازارگزدانی
66 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني نماد صنعت و معدن samf.rhbroker.com/ كارگزاري بانك صنعت و معدن ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران بازارگزدانی
67 صندوق سرمايه گذاري اندوخته توسعه صادرات آرماني www.edbifund.net/ تامين سرمايه تمدن بانك توسعه صادرات ايران موسسه حسابرسي شاخص انديشان درآمد ثابت
68 صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت سرآمد www.edbifund.net/ شركت سبدگردان سرآمد بازار موسسه حسابرسي رازدار درآمد ثابت
69 صندوق سرمايه گذاري گنجينه زرين شهر www.ganjinearmanshahr.com تامين سرمايه تمدن بانك شهر موسسه حسابرسي سامان پندار درآمد ثابت
70 صندوق سرمايه‌گذاري آتيه ملت www.atmellatfund.com تامين سرمايه بانك ملت بانك ملت (سهامي عام) شركت مشاوره سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
71 صندوق سرمايه‌گذاري آرمان سپهر آشنا www.asaetf.com شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي حسابرسي هوشيار مميز مختلط
72 صندوق سرمايه‌گذاري آسمان آرماني سهام www.asemanetf.com شركت سبدگردان آسمان موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار در سهام
73 صندوق سرمايه‌گذاري آهنگ سهام كيان kianfunds4.com/ مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان موسسه حسابرسي هوشيار مميز در سهام
74 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش www.armanandishfund.com مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي شركت سبدگرداني الماس بازارگزدانی
75 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انصار www.armanansarfund.com شركت كارگزاري بانك انصار ندارد موسسه حسابرسي خدمات مديريت دارياروش بازارگزدانی
76 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر دانا www. شركت سبد گردان انتخاب مفيد نامشخص نامشخص موسسه حسابرسي فراز مشاور بازارگزدانی
77 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري www.arzeshafarinfund.com كارگزاري صبا جهاد نامشخص نامشخص مشاوره سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين بازارگزدانی
78 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان www.smomidfund.ir تامين سرمايه اميد موسسه حسابرسي فريوران بازارگزدانی
79 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني بهمن گستر www.bahmangostarfund.com كارگزاري بهمن ندارد سبد گردان نوين نگر آسيا بازارگزدانی
80 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه ملي www.fund.tmgic.ir شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين بازارگزدانی
81 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم(Multi - NAV) www.tsfund.ir سبدگردان الگوريتم حسابرسي آزمودگان بازارگزدانی
82 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي www.daygroupfund.ir كارگزاري بانك دي ندارد - موسسه حسابرسي ايرانيان تحليل فارابي بازارگزدانی
83 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات www.ganjinehsepehrfund.com شركت كارگزاري بانك صادرات ايران شركت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين بازارگزدانی
84 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد fund.goharanomid.ir سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد بهراد مشار بازارگزدانی
85 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني مفيد mofidmmf.com/ شركت سبد گردان انتخاب مفيد نامشخص نامشخص موسسه حسابرسي فراز مشاور بازارگزدانی
86 صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني هوشمند آبان https://smart.aban.net/ كارگزاري آبان نامشخص نامشخص شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي بازارگزدانی
87 صندوق سرمايه‌گذاري افق ملت www.mellatetf.com شركت تامين سرمايه بانك ملت نامشخص نامشخص موسسه حسابرسي هوشيار مميز در سهام
88 صندوق سرمايه‌گذاري امين انصار www.aminansar.com تأمين سرمايه امين مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
89 صندوق سرمايه‌گذاري امين ملت www.aminmellat.com شركت تامين سرمايه امين ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
90 صندوق سرمايه‌گذاري امين يكم فردا www.aminfarda.com تأمين سرمايه امين مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
91 صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت www.andookhtehmellatfund.com تامين سرمايه بانك ملت بانك ملت (سهامي عام) شركت مشاوره سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
92 صندوق سرمايه‌گذاري اوج ملت https://owjmellat.com/ تامين سرمايه بانك ملت بانك ملت (سهامي عام) مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر درآمد ثابت
93 صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت اميد انصار www.omidansarfund.com شركت كارگزاري بانك انصار بانك انصار موسسه حسابرسي خدمات مديريت دارياروش درآمد ثابت
94 صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت كاردان www.iran-kfunds1.ir شركت تأمين سرمايه كاردان موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ره بين درآمد ثابت
95 صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت كوثر يكم www.kosar1fund.com كارگزاري آبان ندارد ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
96 صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت گنجينه اميد ايرانيان ganjinehomidfund.ir/ تامين سرمايه اميد تامين سرمايه اميد موسسه حسابرسي فريوران درآمد ثابت
97 صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت مشترك نوين نگر آسيا www.novinnegarfund.com سبدگردان نوين نگر آسيا مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين درآمد ثابت
98 صندوق سرمايه‌گذاري بازارگرداني اختصاصي افتخار حافظ مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ نامشخص نامشخص شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي بازارگزدانی
99 صندوق سرمايه‌گذاري بازارگرداني اختصاصي خليج فارس pgfund.ir سرمايه گذاري مدبران اقتصاد نامشخص نامشخص مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي بازارگزدانی
100 صندوق سرمايه‌گذاري بازارگرداني اكسير سودا esodammf.com سبد گردان كاريزما حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود بازارگزدانی
101 صندوق سرمايه‌گذاري بانك توسعه تعاون www.ttbfund.com شركت كارگزاري بانك رفاه بانك توسعه تعاون مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
102 صندوق سرمايه‌گذاري پاداش سهامداري توسعه يكم www.sepasetf.com شركت تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص) موسسه حسابداري رازدار درآمد ثابت
103 صندوق سرمايه‌گذاري پروژه آرمان پرند مپنا www.apmprojectfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي نامشخص نامشخص تامين سرمايه تمدن
104 صندوق سرمايه‌گذاري تجارت شاخصي كاردان www.iran-kfunds3.ir شركت تأمين سرمايه كاردان شركت مشاوره سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
105 صندوق سرمايه‌گذاري توسعه اندوخته آينده www.atlasetf.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد موسسه حسابرسي رازدار در سهام
106 صندوق سرمايه‌گذاري توسعه ممتاز www.momtazfund.com سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين مختلط
107 صندوق سرمايه‌گذاري ثابت حامي www.emofid.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد حسابرسي رهبين درآمد ثابت
108 صندوق سرمايه‌گذاري ثابت نامي مفيد namifund.com/ شركت سبدگردان انتخاب مفيد ندارد - موسسه حسابرسي رازدار درآمد ثابت
109 صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي icpfvc.ir شركت سرمايه‌گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري اين نوع صندوق ندارد. موسسه حسابرسي هوشيار مميز مختلط
110 صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه يكم آرمان آتي www.armanativcfund1.com شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي (سهامي خاص ) اين نوع صندوق ندارد. حسابرسي بهراد مشار جسورانه
111 صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد www.ayaretf.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي رازدار طلا
112 صندوق سرمايه‌گذاري سهام بزرگ كاردان www.iran-kfunds2.ir شركت تأمين سرمايه كاردان شركت تأمين سرمايه كاردان موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ره بين در سهام
113 صندوق سرمايه‌گذاري شاخص سي شركت بزرگ فيروزه www.iranetf.ir شركت كارگزاري فيروزه آسيا شركت مشاور سرمايه گذاري معيار در سهام
114 صندوق سرمايه‌گذاري فيروزه موفقيت www.firoozehfund.com كارگزاري فيروزه آسيا سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران موسسه حسابرسي آگاهان و همكاران در سهام
115 صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه الماس بيمه دي almasday.com شركت سبد گردان الماس نامشخص نامشخص حسابرسي شاخص انديشان درآمد ثابت
116 صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه رفاه www.refahfund.com كارگزاري بانك رفاه كارگران ندارد شركت سبدگردان نوين نگر آسيا در سهام
117 صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه يكم آويد www.ganjinehavid1.com شركت تامين سرمايه امين موسسه حسابرسي هوشيار مميز درآمد ثابت
118 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان اميد asemanomid.com شركت سبدگردان آسمان ندارد ندارد موسسه حسابرسي رهبين درآمد ثابت
119 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان خاورميانه www.akmfund.com شركت سبدگردان آسمان ندارد ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار مختلط
120 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان يكم www.asemanfund1.com شركت سبدگردان آسمان نا مشخص موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار در سهام
121 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك اميد توسعه www.omid-fund.com سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي فراز مشاور در سهام
122 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك امين آويد www.aminavidfund.com شركت تامين سرمايه امين شركت تامين سرمايه امين موسسه حسابرسي هوشيار مميز در سهام
123 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك ايساتيس پوياي يزد www.isatisfund.com سبدگردان ايساتيس پوياكيش ندارد موسسه حسابرسي فاطر در سهام
124 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك بانك اقتصاد نوين www.enbankfund.com مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين ندارد حسابرسي بهمند در سهام
125 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پارس pars.aban.net سبدگردان آبان موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا مختلط
126 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پيشتاز fundsite.emofid.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي فراز مشاور در سهام
127 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پيشرو www.pishrofund.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي فراز مشاور در سهام
128 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك سبحـان www.sobhanfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري تأمين سرمايه نوين در سهام
129 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك صبا fund.sababroker.com كارگزاري صبا تامين ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين در سهام
130 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك صنعت و معدن www.smfund.ir شركت كارگزاري بانك صنعت و معدن موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
131 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كوثر www.kowsarfund.com كارگزاري بانك صنعت و معدن (سهامي خاص) ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران مختلط
132 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه ارمغان الماس armaghanalmasfund.com سبدگردان الماس شركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان در سهام
133 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار www.almaspaidarfund.com سبدگردان الماس شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان آزمون پرداز ايران مشهود درآمد ثابت
134 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه مهر www.ganjinehfund.meibourse.com كارگزاري مهر اقتصاد ايرانيان گروه مالي مهر اقتصاد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر مختلط
135 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك مبين سرمايه www.fund.mobinsb.com كارگزاري مبين سرمايه حسابرسي هوشيار مميز در سهام
136 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نقش جهان www.jahanfund.com سبدگردان سرآمد بازار ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
137 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نويد انصار www.parsgostarfund.com شركت كارگزاري بانك انصار بانك انصار موسسه حسابرسي خدمات مديريت دارياروش در سهام
138 صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم آبان www.aban.abanbroker.com سبدگردان آبان ندارد - موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا در سهام
139 صندوق سرمايه‌گذاري نگين رفاه www.neginrefahfund.com شركت كارگزاري بانك رفاه ندارد موسسه حسابرسي وخدماتي مديريت رهبين درآمد ثابت
140 قابل معامله آتيه درخشان مس www.armanmesetf.com تامين سرمايه تمدن حسابرسي شاخص انديشان در سهام
141 قابل معامله آرمان آتي كوثر www.aaketf.com شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي موسسه حسابرسي هوشيار مميز درآمد ثابت
142 قابل معامله ارمغان ايرانيان www.armaghanfund.ir شركت تأمين سرمايه نوين ندارد موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
143 قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان eap-fund.com/index.do تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
144 قابل معامله امين تدبيرگران فردا fardaetf.tadbirfunds.com كارگزاري تدبيرگران فردا ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
145 قابل معامله انديشه ورزان صبا تأمين www.sast.sababroker.com شركت كارگزاري صباتأمين ندارد موسسه حسابرسي هوشيار مميز درآمد ثابت
146 قابل معامله با درآمد ثابت تصميم www.tasmimfixedincom.ir شركت سبدگردان تصميم نگار ارزش آفرينان ندارد مؤسسه حسابرسي آزموده كاران درآمد ثابت
147 قابل معامله با درآمد ثابت كيان kianfunds1.com مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
148 قابل معامله بذر اميد آفرين www.bazreomidfund.ir شركت تامين سرمايه اميد ندارد موسسه حسابرسي فريوران در سهام
149 قابل معامله دارا الگوريتم darafund.ir شركت سبدگردان الگوريتم ندارد حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب درآمد ثابت
150 قابل معامله سپهر انديشه نوين www.sepehrnovin.ir تأمين سرمايه نوين موسسه حسابرسي شاخص انديشان مختلط
151 قابل معامله سپهر خبرگان نفت www.khobregan-etf.com شركت مشاور سرمايه گذاري امين نيكان آفاق شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي(سهامي خاص) درآمد ثابت
152 قابل معامله سپهر كاريزما www.scetf.ir/ شركت سبدگردان كاريزما ندارد شركت مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر در سهام
153 قابل معامله سرو سودمند مدبران Sarv.fund شركت مشاور سرمايه گذاري مدبران هما ندارد ? ندارد موسسه حسابرسي شاخص انديشان در سهام
154 قابل معامله گنجينه آينده روشن tafetfs.rhbroker.com/index.do كارگزاري بانك آينده(سهامي خاص) موسسه حسابرسي هوشيار مميز درآمد ثابت
155 قابل معامله معيار meyarfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري معيار ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين درآمد ثابت
156 قابل معامله هستي بخش آگاه www.hbagahfund.com سبدگردان آگاه شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
157 كارگزاري بانك تجارت www.fund-tejarat.com كارگزاري بانك تجارت شركت سرمايه گذاري ايرانيان شركت مشاور سرمايه گذاري معيار مختلط
158 كارگزاري پارسيان fund.parsianbroker.com كارگزاري پارسيان ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
159 گسترش فرداي ايرانيان www.gostareshfund.ir شركت كارگزاري بانك آينده بانك آينده موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
160 لوتوس پارسيان parsianlotusfund.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان بانك پارسيان موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
161 مختلط گوهر نفيس تمدن www.armanshahrfund.com تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص) تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص) موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار در سهام
162 مشترك آگاه www.agah-fund.ir شركت سبدگردان آگاه ندارد شركت ارزش پرداز آريان در سهام
163 مشترك افق www.ofoghfund.com شركت كارگزاري سرمايه و دانش ضامن موسسه حسابرسي فراز مشاور در سهام
164 مشترك افق كارگزاري بانك خاورميانه ofoghfund.mebbco.com كارگزاري بانك خاورميانه ندارد شركت سبدگردان نوين نگر آسيا درآمد ثابت
165 مشترك البرز www.alborzfunds.com شركت سبدگردان اميد نهايت نگر تامين سرمايه سپهر موسسه حسابرسي رهبين در سهام
166 مشترك انديشه فردا www.andishefardafund.com/ شركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان بانك پاسارگاد مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين درآمد ثابت
167 مشترك بانك خاورميانه www.mebfund.ir شركت كارگزاري بورسيران ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب در سهام
168 مشترك بانك مسكن maskanibfund.com تامين سرمايه بانك مسكن تامين سرمايه بانك مسكن شركت مشاوره سرمايه گذاري ابن سينا مدبر ( سهامي خاص درآمد ثابت
169 مشترك بورسيران www.bifund.ir كارگزاري بورسيران ندارد ? ندارد موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
170 مشترك پويا www.iranfunds.com شركت سبدگردان اميد نهايت نگر ندارد موسسه حسابرسي رهبين در سهام
171 مشترك تدبيرگران فردا farda.tadbirfunds.com كارگزاري تدبيرگران فردا ندارد مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
172 مشترك توسعه ملي www.tmmf.ir كارگزاري بانك ملي ايران ندارد مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
173 مشترك خوارزمي www.kharazmifund.com شركت سبدگردان الگوريتم گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار در سهام
174 مشترك رشد سامان www.roshdfund.com شركت كارگزاري بانك سامان شركت بيمه سامان مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
175 مشترك سپهر آتي www.sepehrati.com/ شركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص) شركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص) مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا مختلط
176 مشترك سپهر تدبيرگران www.sepehr.tadbirfunds.com كارگزاري تدبيرگران فردا تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر درآمد ثابت
177 مشترك صباي هدف www.hadafmf.ir شركت سبدگردان هدف ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر (سهامي خاص) درآمد ثابت
178 مشترك عقيق aghighfund.com شركت سبدگردان آگاه ندارد ? ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر در سهام
179 مشترك فراز انديش نوين farazandishnovin.ir/ تامين سرمايه نوين تامين سرمايه نوين موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود درآمد ثابت
180 مشترك كارگزاري بانك ملي ايران www.bmimf.com كارگزاري بانك ملي ايران - مدير سرمايه گذاري توسعه ملي - ضامن موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا در سهام
181 مشترك كارگزاري كارآفرين karafarinfunds.com كارگزاري بانك كارآفرين بانك كارآفرين موسسه حسابرسي فاطر درآمد ثابت
182 مشترك كاريزما charismafund.com شركت سبدگردان كاريزما ندارد موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود در سهام
183 مشترك نوانديشان  enoandishan.net/ كارگزاري نوانديشان بازار سرمايه ندارد موسسه حسابرسي و بهبود سيستماي مديريت حسابرسين مختلط
184 مشترك نوين پايدار www.novinfund.com كارگزاري تامين سرمايه نوين ندارد موسسه حسابرسي هدف همكاران در سهام
185 مشترك يكم ايرانيان www.iranianfund.com شركت تأمين سرمايه نوين ندارد موسسه حسابرسي شاخص انديشان درآمد ثابت
186 مشترك يكم سامان www.samanfund1.com كارگزاري بانك سامان بانك سامان مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين در سهام
187 ميعاد ايرانيان www.miadfund.ir/index.do شركت تامين سرمايه نوين شركت تامين سرمايه نوين موسسه حسابرسي بهراد مشار در سهام
188 نگين سامان bsf5s.rhbroker.com/index.do تامين سرمايه كاردان بانك سامان موسسه حسابرسي شاخص انديشان درآمد ثابت
189 نهال سرمايه ايرانيان www.sarmayefund.ir شركت تأمين سرمايه نوين ندارد موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
190 نيكوكاري ايتام بركت barakat.tadbirfunds.com كارگزاري تدبيرگران فردا موسسه بنياد بركت موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر مختلط
191 نيكوكاري جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) saf7s.rhbroker.com/index.do سبدگردان سهم آشنا تامين سرمايه تمدن شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي (سهامي خاص) درآمد ثابت
192 نيكوكاري دانشگاه الزهرا www.alzahrafund.ir تامين سرمايه لوتوس پارسيان ضامن موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
193 نيكوكاري دانشگاه تهران www.utfund.ir سبدگردان كاريزما ندارد مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر درآمد ثابت
194 نيكوكاري كشتي ورزش ملي ايران www.koshtifund.ir سبدگردان كاريزما ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي درآمد ثابت
195 نيكوكاري لوتوس رويان www.lrfund.ir تامين سرمايه لوتوس پارسيان ندارد موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
196 نيكوكاري ميراث ماندگار پاسارگاد www.mirasfund.com/ مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان ندارد مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين مختلط
197 نيكوكاري ورزشي پرسپوليس perspolisfund.ir سبدگردان سهم آشنا بانك حكمت ايرانيان (سهامي عام) شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر (سهامي خاص) درآمد ثابت
198 هميان سپهر www.hsfund.ir شركت تأمين سرمايه سپهر شركت تأمين سرمايه سپهر مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در سهام
199 يكم اكسير فارابي www.farabifund.com كارگزاري فارابي ندارد موسسه حسابرسي آزموده كاران در سهام
200 يكم كارگزاري بانك كشاورزي fund1.agribourse.com كارگزاري بانك كشاورزي ندارد موسسه حسابرسي بهراد مشار درآمد ثابت
201 يكم نيكوكاري آگاه 1nikokarifund.com شركت سبدگردان آگاه ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر مختلط