بازده شاخص ها

در این بخش اطلاعات بازده شاخص ها و صنایع در روز جاری قابل مشاهده می باشد.

شاخصتاریخ انتشاربازده هفته %بازده ماه % بازده 3 ماه %بازده 6 ماه %بازده سال %
35-حمل و نقل 1400/03/31 8:29 0.000.00 0.00 0.00 0.00
45-پيمانكاري 1400/03/31 8:29 0.000.00 0.00 0.00 0.00
36-مبلمان 1400/03/31 8:29 0.000.00 0.00 0.00 0.00