نزول سود

در این بخش لیست شرکت‌هایی که سود واقعی آن‌ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می‌باشد.

نمادتاریخ انتشاردورهسود واقعی دورهسود واقعی دوره قبل% رشد
كآرا 1401/05/263   ماهه   سال 1401 (278)(40)(595)
شگل 1401/05/266   ماهه   سال 1401 (126)463(127)
فسازان 1401/05/263   ماهه   سال 1401 66712(91)
ولانا 1401/05/266   ماهه   سال 1401 167204(18)
خكمك 1401/05/233   ماهه   سال 1401 (170)5(3500)
رمپنا 1401/05/2312   ماهه   سال 1400 6078542(93)
فزرين 1401/05/233   ماهه   سال 1401 166526(68)
ومپنا 1401/05/2212   ماهه   سال 1400 110831145200(99)
وزمين 1401/05/2212   ماهه   سال 1400 1968800003309010000(94)
ساينا 1401/05/206   ماهه   سال 1401 (952)(822)(16)
تاپيكو 1401/05/1912   ماهه   سال 1400 (196)(68)(188)
كمرجان 1401/05/196   ماهه   سال 1401 1201134(89)
پترول 1401/05/1812   ماهه   سال 1400 (16)4(500)
بجهرم 1401/05/183   ماهه   سال 1401 1920(5)
فجهان 1401/05/153   ماهه   سال 1401 74192(61)
تبرك 1401/05/1212   ماهه   سال 1400 (607440000)25059000(2524)
ودانا 1401/05/1212   ماهه   سال 1400 (7336)39676(118)
ثشاهد 1401/05/1212   ماهه   سال 1400 (2126)(1670)(27)
فخاس 1401/05/123   ماهه   سال 1401 666873(24)
سفاسي 1401/05/113   ماهه   سال 1401 (30)(25)(20)
خلنت 1401/05/113   ماهه   سال 1401 379382(1)
فجر 1401/05/103   ماهه   سال 1401 2302346(90)
گلديرا 1401/05/096   ماهه   سال 1401 414687(40)
خزر 1401/05/093   ماهه   سال 1401 3453(36)
فوكا 1401/05/093   ماهه   سال 1401 332409(19)
جهرم 1401/05/083   ماهه   سال 1401 218(89)
شسم 1401/05/053   ماهه   سال 1401 (77)6(1383)
فسپا 1401/05/053   ماهه   سال 1401 5221506(65)
كگاز 1401/05/053   ماهه   سال 1401 233568(59)
كحافظ 1401/05/053   ماهه   سال 1401 129220(41)
سنير 1401/05/053   ماهه   سال 1401 364613(41)
زاگرس 1401/05/043   ماهه   سال 1401 45729817(53)
غزر 1401/05/043   ماهه   سال 1401 276431(36)
فكمند 1401/05/043   ماهه   سال 1401 2437(35)
آبادا 1401/05/033   ماهه   سال 1401 3095(68)
كيا 1401/05/039   ماهه   سال 1401 227398(43)
ديران 1401/05/036   ماهه   سال 1401 289357(19)
قشكر 1401/05/029   ماهه   سال 1401 (137)(28)(389)
ومدير 1401/05/026   ماهه   سال 1401 (81)89(191)
خبهمن 1401/05/026   ماهه   سال 1401 (1)198(101)
دفارا 1401/05/023   ماهه   سال 1401 62199(69)
شكف 1401/05/0212   ماهه   سال 1400 (2834)(2444)(16)
غمارگ 1401/05/016   ماهه   سال 1401 (104)818(113)
كنور 1401/05/013   ماهه   سال 1401 3642549(86)
پكرمان 1401/04/313   ماهه   سال 1401 (540)357(251)
پارتا 1401/04/313   ماهه   سال 1401 (96)249(139)
فباهنر 1401/04/313   ماهه   سال 1401 12431961(37)
ددام 1401/04/313   ماهه   سال 1401 186249(25)
فماك 1401/04/303   ماهه   سال 1401 (177)37(578)
كساپا 1401/04/303   ماهه   سال 1401 (695)(199)(249)
قنقش 1401/04/303   ماهه   سال 1401 (102)100(202)
كبافق 1401/04/303   ماهه   سال 1401 (22)34(165)
زنجان 1401/04/303   ماهه   سال 1401 (5)(2)(150)
شپاكسا 1401/04/306   ماهه   سال 1401 (154)423(136)
سكارون 1401/04/303   ماهه   سال 1401 (120)346(135)
چنوپا 1401/04/309   ماهه   سال 1401 (1349)4856(128)
پيزد 1401/04/303   ماهه   سال 1401 (162)1410(111)
ذوب 1401/04/303   ماهه   سال 1401 (20)178(111)
بسويچ 1401/04/303   ماهه   سال 1401 0319(100)
داوه 1401/04/303   ماهه   سال 1401 024(100)
دتهران 1401/04/3012   ماهه   سال 1400 03954(100)
دلقما 1401/04/303   ماهه   سال 1401 023(100)
شفن 1401/04/303   ماهه   سال 1401 17511752(99)
غگرجي 1401/04/303   ماهه   سال 1401 2105(98)
چفيبر 1401/04/303   ماهه   سال 1401 150(98)
شكربن 1401/04/303   ماهه   سال 1401 942001(95)
دروز 1401/04/303   ماهه   سال 1401 242(95)
تكمبا 1401/04/303   ماهه   سال 1401 355(95)
شسينا 1401/04/303   ماهه   سال 1401 25360(93)
شنفت 1401/04/303   ماهه   سال 1401 1471130(87)
كپارس 1401/04/303   ماهه   سال 1401 2091548(87)
پكوير 1401/04/306   ماهه   سال 1401 131916(86)
كمنگنز 1401/04/303   ماهه   سال 1401 3281771(81)
كمينا 1401/04/303   ماهه   سال 1401 192822(77)
زنگان 1401/04/303   ماهه   سال 1401 2511000(75)
شگامرن 1401/04/303   ماهه   سال 1401 (777)(455)(71)
فخوز 1401/04/303   ماهه   سال 1401 257753(66)
دكوثر 1401/04/303   ماهه   سال 1401 (59)(36)(64)
سپيد 1401/04/303   ماهه   سال 1401 7341964(63)
قنيشا 1401/04/309   ماهه   سال 1401 4591203(62)