نزول سود

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می باشد.

نمادتاریخ انتشاردورهسود واقعی دورهسود واقعی دوره قبل% رشد
وتوس 1400/03/3112   ماهه   سال 1399 (38)122(131)
نوري 1400/03/3112   ماهه   سال 1399 (1)11377(100)
پاكشو 1400/03/3112   ماهه   سال 1399 3153690(91)
وتجارت 1400/03/3012   ماهه   سال 1399 (1169700)334(350310)
سهرمز 1400/03/306   ماهه   سال 1400 294373(21)
قنقش 1400/03/2912   ماهه   سال 1399 (1606)3336(148)
خديزل 1400/03/2912   ماهه   سال 1399 02194(100)
كاما 1400/03/2912   ماهه   سال 1399 06666(100)
كگل 1400/03/2912   ماهه   سال 1399 189364375333(100)
چدن 1400/03/2812   ماهه   سال 1399 5551420(61)
خساپا 1400/03/2712   ماهه   سال 1399 (297)(129)(130)
بشهاب 1400/03/2712   ماهه   سال 1399 0163(100)
تكنو 1400/03/2712   ماهه   سال 1399 341622300(100)
خپارس 1400/03/2712   ماهه   سال 1399 018(100)
ختور 1400/03/2712   ماهه   سال 1399 0583(100)
شپنا 1400/03/2712   ماهه   سال 1399 0559(100)
شصفها 1400/03/2712   ماهه   سال 1399 01246(100)
فسپا 1400/03/2712   ماهه   سال 1399 722264922(89)
كدما 1400/03/2712   ماهه   سال 1399 8032325(65)
كباده 1400/03/2712   ماهه   سال 1399 11053073(64)
خبهمن 1400/03/2612   ماهه   سال 1399 (28)324(109)
مبين 1400/03/2612   ماهه   سال 1399 (3)2046(100)
غشهد 1400/03/2612   ماهه   سال 1399 04879(100)
فتوسا 1400/03/2612   ماهه   سال 1399 105954069(98)
ونفت 1400/03/2612   ماهه   سال 1399 2841023(72)
غشهداب 1400/03/2612   ماهه   سال 1399 312775(60)
بسويچ 1400/03/2512   ماهه   سال 1399 (5784)1530(478)
وكار 1400/03/2512   ماهه   سال 1399 (142)344(141)
چكارن 1400/03/2512   ماهه   سال 1399 641428030(100)
سپيد 1400/03/2512   ماهه   سال 1399 0132710000(100)
ماديرا 1400/03/2512   ماهه   سال 1399 75677788(99)
بكام 1400/03/2512   ماهه   سال 1399 103505(80)
آسيا 1400/03/2512   ماهه   سال 1399 311700(56)
شسينا 1400/03/2312   ماهه   سال 1399 24175850(59)
غديس 1400/03/2312   ماهه   سال 1399 10471407(26)
كچاد 1400/03/2312   ماهه   سال 1399 8511137(25)
وآرين 1400/03/236   ماهه   سال 1400 11021280(14)
كمنگنز 1400/03/2212   ماهه   سال 1399 (5)3040(100)
شلعاب 1400/03/2012   ماهه   سال 1399 724(71)
غبهار 1400/03/2012   ماهه   سال 1399 500652(23)
كسرا 1400/03/1912   ماهه   سال 1399 (540)1025(153)
ورنا 1400/03/196   ماهه   سال 1400 (30)1016(103)
آبادا 1400/03/1912   ماهه   سال 1399 3881454(73)
وبرق 1400/03/186   ماهه   سال 1400 (1389)35(4069)
تاتمس 1400/03/1812   ماهه   سال 1399 (368)143(357)
ولكار 1400/03/1812   ماهه   سال 1399 337376(10)
نمخمل 1400/03/1712   ماهه   سال 1399 (287)132(317)
دلقما 1400/03/1712   ماهه   سال 1399 01949(100)
كهرام 1400/03/1212   ماهه   سال 1399 (1116)(186)(500)
خليبل 1400/03/1212   ماهه   سال 1399 04(100)
سبزوا 1400/03/126   ماهه   سال 1400 5312192000(100)
سكرد 1400/03/126   ماهه   سال 1400 5181(37)
دفارا 1400/03/1212   ماهه   سال 1399 52376484(19)
ومعادن 1400/03/1112   ماهه   سال 1399 (239)696(134)
ورازي 1400/03/1112   ماهه   سال 1399 8168(95)
كپشير 1400/03/1112   ماهه   سال 1399 6951444(52)
كاسپين 1400/03/1112   ماهه   سال 1399 21542470(13)
خمحركه 1400/03/1012   ماهه   سال 1399 0443(100)
فولاد 1400/03/1012   ماهه   سال 1399 575708(19)
ومهان 1400/03/0912   ماهه   سال 1399 1351051(87)
بترانس 1400/03/0912   ماهه   سال 1399 1911033(82)
غگرجي 1400/03/0912   ماهه   سال 1399 6692431(72)
خپويش 1400/03/0912   ماهه   سال 1399 12053233(63)
خودكفا 1400/03/0812   ماهه   سال 1399 (44666000)8261(540785)
قشير 1400/03/0812   ماهه   سال 1399 0295(100)
غپيچك 1400/03/0812   ماهه   سال 1399 (4675)(2443)(91)
دامين 1400/03/0812   ماهه   سال 1399 303949(68)
والبر 1400/03/0812   ماهه   سال 1399 5241068(51)
زقيام 1400/03/0812   ماهه   سال 1399 8981707(47)
غفارس 1400/03/0612   ماهه   سال 1399 (86)465(118)
وبانك 1400/03/0512   ماهه   سال 1399 (287)1003(129)
زفكا 1400/03/0512   ماهه   سال 1399 5262166(76)
بزاگرس 1400/03/0512   ماهه   سال 1399 151214(29)
فروس 1400/03/0512   ماهه   سال 1399 643711(10)
دكيمي 1400/03/0512   ماهه   سال 1399 12041310(8)
ميهن 1400/03/0412   ماهه   سال 1399 (589)(166)(255)
خزاميا 1400/03/0412   ماهه   سال 1399 (19)195(110)
سخوز 1400/03/0412   ماهه   سال 1399 25735(97)
دشيري 1400/03/0412   ماهه   سال 1399 69247504(8)
قهكمت 1400/03/036   ماهه   سال 1400 1305117810(99)