نمادتاریخ انتشاردورهسود واقعی دورهسود واقعی دوره قبل% رشد
غشان 1402/12/1212   ماهه   سال 1402 375795(53)
چكاپا 1402/12/1212   ماهه   سال 1402 90166(46)
وتجارت 1402/11/3012   ماهه   سال 1402 (19336800)50(38673700)
قثابت 1402/11/306   ماهه   سال 1403 5827700(100)
شپلي 1402/11/3012   ماهه   سال 1402 631133(94)
ريشمك 1402/11/3012   ماهه   سال 1402 13923047(54)
كفپارس 1402/11/3012   ماهه   سال 1402 205356(42)
كهمدا 1402/11/306   ماهه   سال 1403 502850(41)
دعبيد 1402/11/3012   ماهه   سال 1402 8461117(24)
قجام 1402/11/306   ماهه   سال 1403 474609(22)
بمپنا 1402/11/3012   ماهه   سال 1402 406466(13)
غدانه 1402/11/2912   ماهه   سال 1402 3022519(88)
دبالك 1402/11/2912   ماهه   سال 1402 10431292(19)
قمرو 1402/11/296   ماهه   سال 1403 807900(10)
جوين 1402/11/296   ماهه   سال 1403 417456(9)
پكوير 1402/11/2812   ماهه   سال 1402 (1740)370(570)
پكرمان 1402/11/2512   ماهه   سال 1402 (16069)1479(1186)
ناما 1402/11/2512   ماهه   سال 1402 8631148(25)
تاتمس 1402/11/189   ماهه   سال 1402 5024846(90)
كمرجان 1402/11/1812   ماهه   سال 1402 216257(16)
بهداش 1402/11/189   ماهه   سال 1402 786904(13)
شبندر 1402/11/189   ماهه   سال 1402 18091877(4)
فاسمين 1402/11/176   ماهه   سال 1402 3021931(84)
بيوتيك 1402/11/169   ماهه   سال 1402 15241631(7)
زرنام 1402/11/159   ماهه   سال 1402 123676(82)
ساربيل 1402/11/1412   ماهه   سال 1402 33296262(47)
زكوثر 1402/11/116   ماهه   سال 1402 (179)1383(113)
شسم 1402/11/119   ماهه   سال 1402 (633)5641(111)
غكورش 1402/11/099   ماهه   سال 1402 633914(31)
لخزر 1402/11/059   ماهه   سال 1402 157810650(85)
فروسيل 1402/11/049   ماهه   سال 1402 665918(28)
پترول 1402/11/036   ماهه   سال 1402 (4544)21(21738)
خمهر 1402/11/039   ماهه   سال 1402 865(88)
غپونه 1402/11/039   ماهه   سال 1402 539995(46)
شبريز 1402/11/029   ماهه   سال 1402 12346061(80)
بفجر 1402/11/029   ماهه   سال 1402 9762484(61)
داسوه 1402/11/0112   ماهه   سال 1402 19454835(60)
شاراك 1402/11/019   ماهه   سال 1402 25242864(12)
خودرو 1402/10/309   ماهه   سال 1402 (999)4(25075)
خساپا 1402/10/309   ماهه   سال 1402 (504)(191)(164)
فروي 1402/10/309   ماهه   سال 1402 (109)578(119)
سايرا 1402/10/303   ماهه   سال 1403 (226)6200(104)
فسرب 1402/10/309   ماهه   سال 1402 026(100)
غناب 1402/10/309   ماهه   سال 1402 5568(99)
سخاش 1402/10/309   ماهه   سال 1402 3318264(96)
شمواد 1402/10/303   ماهه   سال 1403 1292552(95)
شلرد 1402/10/309   ماهه   سال 1402 11147(93)
غالبر 1402/10/309   ماهه   سال 1402 29374(92)
سقاين 1402/10/309   ماهه   سال 1402 3704485(92)
درازك 1402/10/309   ماهه   سال 1402 1241165(89)
فباهنر 1402/10/309   ماهه   سال 1402 5083815(87)
لخانه 1402/10/309   ماهه   سال 1402 322(86)
ستران 1402/10/309   ماهه   سال 1402 4903151(84)
تكنو 1402/10/309   ماهه   سال 1402 50296(83)
غنوش 1402/10/309   ماهه   سال 1402 93501(81)
شيراز 1402/10/309   ماهه   سال 1402 371918933(80)
كرماشا 1402/10/309   ماهه   سال 1402 220811160(80)
شملي 1402/10/303   ماهه   سال 1403 1043(77)
كاما 1402/10/309   ماهه   سال 1402 138499(72)
عاليس 1402/10/309   ماهه   سال 1402 4221521(72)
شبصير 1402/10/309   ماهه   سال 1402 374512376(70)
دسانكو 1402/10/3012   ماهه   سال 1402 122369(67)
دجابر 1402/10/3012   ماهه   سال 1402 5871713(66)
بشهاب 1402/10/309   ماهه   سال 1402 14133931(64)
خاهن 1402/10/309   ماهه   سال 1402 150417(64)
مبين 1402/10/309   ماهه   سال 1402 13933805(63)
غگلپا 1402/10/309   ماهه   سال 1402 29567244(59)
كيميا 1402/10/309   ماهه   سال 1402 350853(59)
فزرين 1402/10/309   ماهه   سال 1402 204493(59)
فروس 1402/10/309   ماهه   سال 1402 343713(52)
غچين 1402/10/306   ماهه   سال 1403 331628(47)
كترام 1402/10/309   ماهه   سال 1402 357673(47)
فگستر 1402/10/309   ماهه   سال 1402 286536(47)
قرن 1402/10/309   ماهه   سال 1402 8661592(46)
شاوان 1402/10/309   ماهه   سال 1402 24064352(45)
خراسان 1402/10/309   ماهه   سال 1402 1292323015(44)
دلقما 1402/10/309   ماهه   سال 1402 144253(43)
دروز 1402/10/309   ماهه   سال 1402 146254(43)
شكام 1402/10/309   ماهه   سال 1402 500868(42)
نمخمل 1402/10/309   ماهه   سال 1402 (844)(596)(42)