نزول سود

در این بخش لیست شرکت‌هایی که سود واقعی آن‌ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشته قابل مشاهده می‌باشد.

نمادتاریخ انتشاردورهسود واقعی دورهسود واقعی دوره قبل% رشد
قثابت 1400/08/2212   ماهه   سال 1400 (160100)(64500)(148)
سيستم 1400/08/226   ماهه   سال 1400 (4)24(117)
فاسمين 1400/08/226   ماهه   سال 1400 12152524(52)
سمگا 1400/08/226   ماهه   سال 1400 417796(48)
خمحركه 1400/08/206   ماهه   سال 1400 512(58)
غفارس 1400/08/196   ماهه   سال 1400 (38)31(223)
ممسني 1400/08/196   ماهه   سال 1400 (5)54(109)
وپسا 1400/08/186   ماهه   سال 1400 (232)(2)(11500)
معيار 1400/08/1812   ماهه   سال 1400 (118)22(636)
قهكمت 1400/08/1812   ماهه   سال 1400 2720270500(99)
وكار 1400/08/176   ماهه   سال 1400 (1580)151(1146)
خليبل 1400/08/176   ماهه   سال 1400 (1358)(550)(147)
اردستان 1400/08/1712   ماهه   سال 1399 10999585(89)
سفاسي 1400/08/176   ماهه   سال 1400 (58)(32)(81)
فجر 1400/08/176   ماهه   سال 1400 18714240(56)
غگلپا 1400/08/176   ماهه   سال 1400 11301244(9)
جوين 1400/08/1612   ماهه   سال 1400 24224737(99)
كتوكا 1400/08/166   ماهه   سال 1400 4691641(71)
ولملت 1400/08/166   ماهه   سال 1400 144220(35)
خبهمن 1400/08/156   ماهه   سال 1400 198892(78)
غگرجي 1400/08/126   ماهه   سال 1400 681405(95)
ثعمرا 1400/08/126   ماهه   سال 1400 (1179)(639)(85)
فسازان 1400/08/126   ماهه   سال 1400 8041186(32)
غگيلا 1400/08/126   ماهه   سال 1400 219303(28)
قشكر 1400/08/1112   ماهه   سال 1400 485(95)
كپشير 1400/08/116   ماهه   سال 1400 436888(51)
آريا 1400/08/116   ماهه   سال 1400 70948782(19)
غپينو 1400/08/106   ماهه   سال 1400 084(100)
فسپا 1400/08/106   ماهه   سال 1400 1577247008(99)
غدشت 1400/08/103   ماهه   سال 1401 1661422(88)
قپيرا 1400/08/1012   ماهه   سال 1400 4202178(81)
فجام 1400/08/106   ماهه   سال 1400 217866(75)
ستران 1400/08/106   ماهه   سال 1400 9341333(30)
بنيرو 1400/08/096   ماهه   سال 1400 48630(92)
كساپا 1400/08/096   ماهه   سال 1400 85419(80)
ومپنا 1400/08/0812   ماهه   سال 1399 1145200209952000(99)
كاما 1400/08/086   ماهه   سال 1400 2889698(97)
دعبيد 1400/08/089   ماهه   سال 1400 9231496(38)
قجام 1400/08/073   ماهه   سال 1401 (57)(36)(58)
غنوش 1400/08/056   ماهه   سال 1400 (69)927(107)
همراه 1400/08/056   ماهه   سال 1400 85790(89)
فرآور 1400/08/056   ماهه   سال 1400 271315(14)
فسا 1400/08/046   ماهه   سال 1400 411(64)
كماسه 1400/08/036   ماهه   سال 1400 100971(90)
دجابر 1400/08/036   ماهه   سال 1400 198353(44)
داراب 1400/08/016   ماهه   سال 1400 715(53)
كلر 1400/08/016   ماهه   سال 1400 16662777(40)
فولاژ 1400/08/016   ماهه   سال 1400 9821130(13)
كآرا 1400/07/306   ماهه   سال 1400 (262)15(1847)
قشير 1400/07/306   ماهه   سال 1400 (422)34(1341)
زنجان 1400/07/306   ماهه   سال 1400 (6)1(700)
فلوله 1400/07/306   ماهه   سال 1400 (8)4(300)
خمحور 1400/07/306   ماهه   سال 1400 (60)52(215)
سخواف 1400/07/306   ماهه   سال 1400 (58)(20)(190)
نطرين 1400/07/306   ماهه   سال 1400 095(100)
شپاس 1400/07/306   ماهه   سال 1400 1063859655(100)
لابسا 1400/07/306   ماهه   سال 1400 1615156560(99)
شفارس 1400/07/306   ماهه   سال 1400 6199(97)
پدرخش 1400/07/306   ماهه   سال 1400 991204(92)
فمراد 1400/07/306   ماهه   سال 1400 1972224(91)
فروي 1400/07/306   ماهه   سال 1400 5134868(89)
پيزد 1400/07/306   ماهه   سال 1400 208613917(85)
قچار 1400/07/306   ماهه   سال 1400 150995(85)
پارتا 1400/07/306   ماهه   سال 1400 4902036(76)
كگاز 1400/07/306   ماهه   سال 1400 4301011(57)
ساذري 1400/07/306   ماهه   سال 1400 711(36)
كهمدا 1400/07/303   ماهه   سال 1401 297445(33)
مبين 1400/07/306   ماهه   سال 1400 8271238(33)
دسبحان 1400/07/306   ماهه   سال 1400 6871007(32)
شگل 1400/07/309   ماهه   سال 1400 10591339(21)
بفجر 1400/07/306   ماهه   سال 1400 12791616(21)
كاوه 1400/07/306   ماهه   سال 1400 748804(7)
مفاخر 1400/07/296   ماهه   سال 1400 (462)700(166)
دكوثر 1400/07/296   ماهه   سال 1400 (82)220(137)
خفناور 1400/07/296   ماهه   سال 1400 (166)(70)(137)
فجهان 1400/07/296   ماهه   سال 1400 0240(100)
پتاير 1400/07/296   ماهه   سال 1400 943526(97)
پاكشو 1400/07/296   ماهه   سال 1400 521421(96)
غويتا 1400/07/299   ماهه   سال 1400 501174(96)
دتوليد 1400/07/296   ماهه   سال 1400 29617(95)