نمادتاریخ انتشاردورهسود واقعی دورهسود واقعی دوره قبل% رشد
خليبل 1402/03/1912   ماهه  سال 1401 241471
خنصير 1402/03/1812   ماهه  سال 1401 142792495635
پلوله 1402/03/1812   ماهه  سال 1401 60593041893
كزغال 1402/03/1812   ماهه  سال 1401 264725086
مارون 1402/03/1712   ماهه  سال 1401 199449705176991126798
رمپنا 1402/03/1712   ماهه  سال 1401 249643105237655
خساپا 1402/03/1712   ماهه  سال 1401 17979(477)3869
خچرخش 1402/03/1712   ماهه  سال 1401 1309337288
دفارا 1402/03/1712   ماهه  سال 1401 45221407221
ونفت 1402/03/1712   ماهه  سال 1401 1319(1243)206
وكار 1402/03/1712   ماهه  سال 1401 123(199)162
خكاوه 1402/03/1712   ماهه  سال 1401 1161483140
فسوژ 1402/03/1712   ماهه  سال 1401 2807166868
خزر 1402/03/1612   ماهه  سال 1401 150539971410
فاسمين 1402/03/1612   ماهه  سال 1401 124043758230
دفرا 1402/03/1612   ماهه  سال 1401 3925228971
شپديس 1402/03/166   ماهه  سال 1402 188851604218
خريخت 1402/03/1612   ماهه  سال 1401 4474460
قشرين 1402/03/146   ماهه  سال 1402 167(16)1144
ساذري 1402/03/1412   ماهه  سال 1401 (33)(646)95
سايرا 1402/03/136   ماهه  سال 1402 23270(280)8411
فخوز 1402/03/1312   ماهه  سال 1401 83401045698
شلرد 1402/03/1312   ماهه  سال 1401 616(213)389
تپكو 1402/03/1312   ماهه  سال 1401 17(7)343
خزاميا 1402/03/1312   ماهه  سال 1401 600295103
فاراك 1402/03/136   ماهه  سال 1402 (225)(17500000)100
تايرا 1402/03/1312   ماهه  سال 1401 3673204180
خپارس 1402/03/1312   ماهه  سال 1401 (33)(126)74
شفن 1402/03/1312   ماهه  سال 1401 102566754
لازما 1402/03/136   ماهه  سال 1402 37129625
بگيلان 1402/03/136   ماهه  سال 1402 2942786
شگويا 1402/03/1312   ماهه  سال 1401 142713714
قهكمت 1402/03/1212   ماهه  سال 1401 1005502100
كاما 1402/03/1112   ماهه  سال 1401 1569339363
كساوه 1402/03/1112   ماهه  سال 1401 7470519544
سكرد 1402/03/116   ماهه  سال 1402 28821335
نخريس 1402/03/1112   ماهه  سال 1401 5166390732
فروي 1402/03/1112   ماهه  سال 1401 96073032
كاوه 1402/03/1112   ماهه  سال 1401 105682528
كرازي 1402/03/1112   ماهه  سال 1401 22418322
بشهاب 1402/03/1012   ماهه  سال 1401 444(37)1300
شپاس 1402/03/1012   ماهه  سال 1401 261302736855
ومعادن 1402/03/1012   ماهه  سال 1401 429(60)815
ختراك 1402/03/1012   ماهه  سال 1401 2190767186
غمايه 1402/03/1012   ماهه  سال 1401 3660283629
تابا 1402/03/0912   ماهه  سال 1401 2344398489
خودكفا 1402/03/0912   ماهه  سال 1401 130(38)442
خموتور 1402/03/0912   ماهه  سال 1401 98652389
بموتو 1402/03/096   ماهه  سال 1402 31219758
شنفت 1402/03/0912   ماهه  سال 1401 107675143
ختوقا 1402/03/0812   ماهه  سال 1401 197194147995
تاصيكو 1402/03/0812   ماهه  سال 1401 94(53)277
خمحركه 1402/03/0812   ماهه  سال 1401 1028028
وپاسار 1402/03/0712   ماهه  سال 1401 165(35)571
فسازان 1402/03/0712   ماهه  سال 1401 736331122
بكام 1402/03/0712   ماهه  سال 1401 117(15218000)100
فجوش 1402/03/0712   ماهه  سال 1401 (78)(11761)99
شكربن 1402/03/0712   ماهه  سال 1401 63941554
دسبحان 1402/03/0712   ماهه  سال 1401 105474342
خشرق 1402/03/0712   ماهه  سال 1401 132695639
والبر 1402/03/0712   ماهه  سال 1401 82763231
دتماد 1402/03/0712   ماهه  سال 1401 6531572314
فالوم 1402/03/0412   ماهه  سال 1401 961448115
وپسا 1402/03/0412   ماهه  سال 1401 343013
سبزوا 1402/03/036   ماهه  سال 1402 30002910245
كسرام 1402/03/036   ماهه  سال 1402 8028186
دشيمي 1402/03/0312   ماهه  سال 1401 6344333590
تكنار 1402/03/0312   ماهه  سال 1401 151995459
دجابر 1402/03/0312   ماهه  سال 1401 1713111753
سيتا 1402/03/0212   ماهه  سال 1401 107064(192)55863
خفنر 1402/03/0212   ماهه  سال 1401 1536538186
غگلستا 1402/03/0112   ماهه  سال 1401 1562689127
پلاسك 1402/03/0112   ماهه  سال 1401 5367
شبندر 1402/03/0112   ماهه  سال 1401 2602169354
غگز 1402/02/3112   ماهه  سال 1401 18319863
سخواف 1402/02/3112   ماهه  سال 1401 (9)(44)80
فافزا 1402/02/3112   ماهه  سال 1401 4595282063
خراسان 1402/02/3112   ماهه  سال 1401 281041812555
پشاهن 1402/02/3112   ماهه  سال 1401 2155139055
بهداش 1402/02/3112   ماهه  سال 1401 113892223