رشد سود

در این بخش لیست شرکت‌هایی که سود واقعی آن‌ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می‌باشد.

نمادتاریخ انتشاردورهسود واقعی دورهسود واقعی دوره قبل% رشد
وآوين 1401/05/266   ماهه  سال 1401 36261255189
وبهمن 1401/05/266   ماهه  سال 1401 (29)(76228)100
واميد 1401/05/256   ماهه  سال 1401 136186058
نبروج 1401/05/2412   ماهه  سال 1400 3457(951)464
دماوند 1401/05/243   ماهه  سال 1401 30722835
شصفها 1401/05/243   ماهه  سال 1401 4562349930
غدانه 1401/05/236   ماهه  سال 1401 1150155642
كشرق 1401/05/233   ماهه  سال 1401 1469596146
انتخاب 1401/05/2312   ماهه  سال 1400 180631538817
خمحور 1401/05/223   ماهه  سال 1401 2(4)150
دكپسول 1401/05/223   ماهه  سال 1401 2227136463
شپديس 1401/05/199   ماهه  سال 1401 3046414222114
كزغال 1401/05/193   ماهه  سال 1401 130385552
واتي 1401/05/126   ماهه  سال 1401 1326688(697)190443
جم پيلن 1401/05/123   ماهه  سال 1401 5309479611
كاذر 1401/05/123   ماهه  سال 1401 3803625
وتجارت 1401/05/1112   ماهه  سال 1400 20562(675)3146
سمتاز 1401/05/113   ماهه  سال 1401 968375158
فسا 1401/05/093   ماهه  سال 1401 17(2)950
فولاد 1401/05/0912   ماهه  سال 1400 28681306120
غگلستا 1401/05/083   ماهه  سال 1401 40383386
داراب 1401/05/083   ماهه  سال 1401 63100
خرينگ 1401/05/063   ماهه  سال 1401 37222168
كرماشا 1401/05/053   ماهه  سال 1401 37441489151
سبجنو 1401/05/053   ماهه  سال 1401 1821123547
شغدير 1401/05/043   ماهه  سال 1401 3816337713
زرنام 1401/05/033   ماهه  سال 1401 37522567
سدور 1401/05/023   ماهه  سال 1401 654933
تاتمس 1401/05/013   ماهه  سال 1401 2509(166)1611
وكادو 1401/05/0112   ماهه  سال 1400 642(605)206
سهرمز 1401/05/016   ماهه  سال 1401 832280197
خوساز 1401/05/013   ماهه  سال 1401 271669
ساوه 1401/05/013   ماهه  سال 1401 2608200130
كرمان 1401/04/3112   ماهه  سال 1400 5881(55)10793
غپاك 1401/04/313   ماهه  سال 1401 113(59)292
كساوه 1401/04/313   ماهه  سال 1401 110169558
شبريز 1401/04/313   ماهه  سال 1401 129612910
دشيري 1401/04/303   ماهه  سال 1401 2188434988
خچرخش 1401/04/303   ماهه  سال 1401 8532733
كاسپين 1401/04/303   ماهه  سال 1401 814103690
كاما 1401/04/303   ماهه  سال 1401 19236433
غبشهر 1401/04/306   ماهه  سال 1401 240(105)329
كقزوي 1401/04/303   ماهه  سال 1401 519134287
خزاميا 1401/04/303   ماهه  سال 1401 71(43)265
غفارس 1401/04/303   ماهه  سال 1401 262(159)265
فمراد 1401/04/303   ماهه  سال 1401 22665248
دكيمي 1401/04/303   ماهه  سال 1401 937310202
مبين 1401/04/303   ماهه  سال 1401 1287445189
شبندر 1401/04/303   ماهه  سال 1401 844326159
تكنو 1401/04/303   ماهه  سال 1401 43(86)150
لپارس 1401/04/303   ماهه  سال 1401 340140143
بوعلي 1401/04/303   ماهه  سال 1401 59222621126
خفناور 1401/04/303   ماهه  سال 1401 14(63)122
داسوه 1401/04/303   ماهه  سال 1401 1110506119
ستران 1401/04/303   ماهه  سال 1401 552261111
شپنا 1401/04/303   ماهه  سال 1401 691337105
واحصا 1401/04/3012   ماهه  سال 1400 635(13976)105
غگز 1401/04/303   ماهه  سال 1401 0(205)100
فجوش 1401/04/303   ماهه  سال 1401 (12)(2812)100
غويتا 1401/04/306   ماهه  سال 1401 864783
لكما 1401/04/303   ماهه  سال 1401 (15)(70)79
غاذر 1401/04/303   ماهه  سال 1401 28116471
كترام 1401/04/303   ماهه  سال 1401 71945957
غصينو 1401/04/303   ماهه  سال 1401 20813455
لخزر 1401/04/303   ماهه  سال 1401 3263212853
افق 1401/04/303   ماهه  سال 1401 97363952
غشهداب 1401/04/303   ماهه  سال 1401 473152
قشهد 1401/04/309   ماهه  سال 1401 1586105650
دالبر 1401/04/303   ماهه  سال 1401 45531744
سكرما 1401/04/306   ماهه  سال 1401 1546112138
پسهند 1401/04/303   ماهه  سال 1401 93270931
شبصير 1401/04/303   ماهه  سال 1401 4109315930
قصفها 1401/04/303   ماهه  سال 1401 51239629
فلوله 1401/04/303   ماهه  سال 1401 (5)(7)29
شرانل 1401/04/303   ماهه  سال 1401 2191171628
بترانس 1401/04/303   ماهه  سال 1401 252025
ددانا 1401/04/303   ماهه  سال 1401 85970123
دارو 1401/04/303   ماهه  سال 1401 61550223
شكام 1401/04/303   ماهه  سال 1401 83970220
دشيمي 1401/04/303   ماهه  سال 1401 82772414