رشد سود

در این بخش لیست شرکت‌هایی که سود واقعی آن‌ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می‌باشد.

نمادتاریخ انتشاردورهسود واقعی دورهسود واقعی دوره قبل% رشد
سصوفي 1400/08/226   ماهه  سال 1400 1393667109
بجهرم 1400/08/226   ماهه  سال 1400 593569
سدشت 1400/08/2212   ماهه  سال 1400 135883862
فزر 1400/08/226   ماهه  سال 1400 17997179450
خنصير 1400/08/196   ماهه  سال 1400 1619149987
بموتو 1400/08/1912   ماهه  سال 1400 85831819372
شپترو 1400/08/196   ماهه  سال 1400 232(182)227
قاروم 1400/08/1912   ماهه  سال 1400 41411436188
سشرق 1400/08/1912   ماهه  سال 1400 939339177
غشوكو 1400/08/196   ماهه  سال 1400 82142991
فروس 1400/08/196   ماهه  سال 1400 37121870
ولبهمن 1400/08/196   ماهه  سال 1400 42829844
ساروم 1400/08/186   ماهه  سال 1400 42571711149
وتجارت 1400/08/186   ماهه  سال 1400 (49)(657)93
شسپا 1400/08/176   ماهه  سال 1400 3411870010063391421
سرود 1400/08/176   ماهه  سال 1400 1879762147
هرمز 1400/08/176   ماهه  سال 1400 1759847108
سايرا 1400/08/1712   ماهه  سال 1400 (416)(1457)71
قلرست 1400/08/1712   ماهه  سال 1400 1789128739
ختوقا 1400/08/166   ماهه  سال 1400 62263418212
دكپسول 1400/08/166   ماهه  سال 1400 28061078160
سخزر 1400/08/166   ماهه  سال 1400 1514597154
غگلستا 1400/08/166   ماهه  سال 1400 34421957
تشتاد 1400/08/166   ماهه  سال 1400 (120)(193)38
غشاذر 1400/08/166   ماهه  سال 1400 18114624
خشرق 1400/08/156   ماهه  سال 1400 2010100
دارو 1400/08/136   ماهه  سال 1400 213219659
غمارگ 1400/08/129   ماهه  سال 1400 1193373124
وبصادر 1400/08/126   ماهه  سال 1400 3574336964
سپاها 1400/08/1212   ماهه  سال 1400 1318338290
خودرو 1400/08/126   ماهه  سال 1400 1334372259
ميدكو 1400/08/116   ماهه  سال 1400 266(6)4533
خزر 1400/08/116   ماهه  سال 1400 42671522707
وبملت 1400/08/116   ماهه  سال 1400 1272335280
خكاوه 1400/08/116   ماهه  سال 1400 778(611)227
قطران 1400/08/116   ماهه  سال 1400 731357105
دكيمي 1400/08/116   ماهه  سال 1400 63239062
كسعدي 1400/08/106   ماهه  سال 1400 83747277
فنوال 1400/08/106   ماهه  سال 1400 143285767
كورز 1400/08/106   ماهه  سال 1400 5594342763
كنور 1400/08/106   ماهه  سال 1400 5245328760
سكرد 1400/08/1012   ماهه  سال 1400 32220756
سپرمي 1400/08/0912   ماهه  سال 1395 970(1608)160
فايرا 1400/08/096   ماهه  سال 1400 1504136011
رمپنا 1400/08/0812   ماهه  سال 1399 85426612842
زنگان 1400/08/086   ماهه  سال 1400 14891041332
شغدير 1400/08/086   ماهه  سال 1400 67862216206
شستان 1400/08/086   ماهه  سال 1400 105100
چفيبر 1400/08/086   ماهه  سال 1400 714365
كترام 1400/08/086   ماهه  سال 1400 104272743
شتوكا 1400/08/066   ماهه  سال 1400 97658367
شبريز 1400/08/056   ماهه  سال 1400 2047126562
لخزر 1400/08/056   ماهه  سال 1400 5875370958
خرينگ 1400/08/056   ماهه  سال 1400 40430632
دسينا 1400/08/046   ماهه  سال 1400 111160384
وبرق 1400/08/0412   ماهه  سال 1400 3688280531
زكوثر 1400/08/036   ماهه  سال 1400 94094900
وصندوق 1400/08/036   ماهه  سال 1400 144242065599
غپاك 1400/08/036   ماهه  سال 1400 11446148
فپنتا 1400/08/036   ماهه  سال 1400 31531324138
كايتا 1400/08/0312   ماهه  سال 1400 47(296)116
كپارس 1400/08/036   ماهه  سال 1400 5191273390
دزهراوي 1400/08/036   ماهه  سال 1400 1106667
كگهر 1400/08/029   ماهه  سال 1400 3065189362
شاراك 1400/08/016   ماهه  سال 1400 39313710524
سهگمت 1400/08/016   ماهه  سال 1400 1281594116
وليز 1400/08/016   ماهه  سال 1400 (85)(442)81
ساراب 1400/08/016   ماهه  سال 1400 94058760
كهرام 1400/08/016   ماهه  سال 1400 (234)(450)48
جهرم 1400/08/016   ماهه  سال 1400 161233
غالبر 1400/08/016   ماهه  سال 1400 (40)(55)27
خمهر 1400/07/306   ماهه  سال 1400 12571686
كقزوي 1400/07/306   ماهه  سال 1400 1178(238)595
سكارون 1400/07/306   ماهه  سال 1400 877(247)455
كدما 1400/07/306   ماهه  سال 1400 490(188)361
ديزباد 1400/07/309   ماهه  سال 1400 660(309)314
سپيد 1400/07/306   ماهه  سال 1400 3508881298
شلعاب 1400/07/306   ماهه  سال 1400 7622245
شرانل 1400/07/306   ماهه  سال 1400 40531337203
تليسه 1400/07/306   ماهه  سال 1400 8328196