رشد سود

در این بخش لیست شرکت هایی که سود واقعی آن ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته قابل مشاهده می باشد.

نمادتاریخ انتشاردورهسود واقعی دورهسود واقعی دوره قبل% رشد
شاراك 1400/03/3112   ماهه  سال 1399 4246666333
خنصير 1400/03/3112   ماهه  سال 1399 20201241529
شكبير 1400/03/3112   ماهه  سال 1399 109781096902
بساما 1400/03/3112   ماهه  سال 1399 4277567654
ونيرو 1400/03/3112   ماهه  سال 1399 37267455
شبريز 1400/03/3112   ماهه  سال 1399 50551005403
داوه 1400/03/3112   ماهه  سال 1399 771300157
دماوند 1400/03/3112   ماهه  سال 1399 (22)(47082000)100
وصندوق 1400/03/3112   ماهه  سال 1399 (3433)(7634)55
وليز 1400/03/3112   ماهه  سال 1399 (1099)(1570)30
دهدشت 1400/03/3112   ماهه  سال 1399 (4)(5)20
مارون 1400/03/3012   ماهه  سال 1399 5886807639891910
كفرآور 1400/03/309   ماهه  سال 1400 712272537
فپنتا 1400/03/3012   ماهه  سال 1399 6496141201477
پاسا 1400/03/3012   ماهه  سال 1399 2427631285
ملت 1400/03/3012   ماهه  سال 1399 1582476232
پيزد 1400/03/3012   ماهه  سال 1399 63392267180
شبهرن 1400/03/3012   ماهه  سال 1399 6422404859
فخوز 1400/03/3012   ماهه  سال 1399 2233175327
شرنگي 1400/03/2912   ماهه  سال 1399 151609281534
ودي 1400/03/2912   ماهه  سال 1399 47231790164
لخزر 1400/03/2912   ماهه  سال 1399 103514365137
ولساپا 1400/03/2912   ماهه  سال 1399 38429729
پكرمان 1400/03/2812   ماهه  سال 1399 2631676289
غالبر 1400/03/2812   ماهه  سال 1399 431157175
خكار 1400/03/2812   ماهه  سال 1399 1626601171
دكوثر 1400/03/2812   ماهه  سال 1399 721(1030)170
فخاس 1400/03/2712   ماهه  سال 1399 1967(9)21956
كپرور 1400/03/2712   ماهه  سال 1399 3262861279
خاور 1400/03/2712   ماهه  سال 1399 3300(2561)229
بوعلي 1400/03/2712   ماهه  سال 1399 61672245175
لابسا 1400/03/2712   ماهه  سال 1399 36251368165
غپاك 1400/03/2712   ماهه  سال 1399 126(1142)111
خودرو 1400/03/2712   ماهه  سال 1399 0(162)100
فزرين 1400/03/2712   ماهه  سال 1399 106970153
لسرما 1400/03/2712   ماهه  سال 1399 1628113444
فگستر 1400/03/2712   ماهه  سال 1399 106876240
كوير 1400/03/2712   ماهه  سال 1399 1508128817
دپارس 1400/03/2712   ماهه  سال 1399 663665951
شفن 1400/03/2612   ماهه  سال 1399 6439517037779
پلاسك 1400/03/2612   ماهه  سال 1399 169(6)2917
وملل 1400/03/2612   ماهه  سال 1399 20969(806)2702
فنورد 1400/03/2612   ماهه  سال 1399 210224539363
پلوله 1400/03/2612   ماهه  سال 1399 2313516348
شليا 1400/03/269   ماهه  سال 1400 2452552344
جم 1400/03/2612   ماهه  سال 1399 72762745165
پارس 1400/03/2612   ماهه  سال 1399 208079940109
فايرا 1400/03/2612   ماهه  سال 1399 1644(74200)102
تپكو 1400/03/2612   ماهه  سال 1399 (64)(577)89
تايرا 1400/03/2612   ماهه  سال 1399 1995117270
لپارس 1400/03/2612   ماهه  سال 1399 84759742
خفنر 1400/03/2612   ماهه  سال 1399 19415426
انتخاب 1400/03/2612   ماهه  سال 1399 153881267121
شپاس 1400/03/2612   ماهه  سال 1399 1212105615
خزر 1400/03/2512   ماهه  سال 1399 5063707133
شستان 1400/03/2512   ماهه  سال 1399 7(3)333
كساوه 1400/03/2512   ماهه  سال 1399 44201176276
خاذين 1400/03/2512   ماهه  سال 1399 16(116)114
چفيبر 1400/03/2412   ماهه  سال 1399 11322414
بجهرم 1400/03/2412   ماهه  سال 1399 8217382
كساپا 1400/03/2412   ماهه  سال 1399 21455289
كماسه 1400/03/2412   ماهه  سال 1399 105266558
سرچشمه 1400/03/2312   ماهه  سال 1399 1503000617243498
خمحور 1400/03/2312   ماهه  سال 1399 743164544
فالوم 1400/03/2312   ماهه  سال 1399 1060114830
كطبس 1400/03/2312   ماهه  سال 1399 58751419314
هرمز 1400/03/2312   ماهه  سال 1399 2081610241
دتهران 1400/03/2312   ماهه  سال 1399 39541455172
سپاها 1400/03/226   ماهه  سال 1400 493(1072)146
افق 1400/03/2212   ماهه  سال 1399 (1255)(17572000)100
دفرا 1400/03/2212   ماهه  سال 1399 2381139371
تابا 1400/03/2212   ماهه  سال 1399 (391)(1148)66
لخانه 1400/03/2212   ماهه  سال 1399 109268460
خگستر 1400/03/1912   ماهه  سال 1399 1554192709
لبوتان 1400/03/1912   ماهه  سال 1399 3654793361
كشرق 1400/03/1912   ماهه  سال 1399 2681(1650)262
شيراز 1400/03/1912   ماهه  سال 1399 60722535140
غاذر 1400/03/1912   ماهه  سال 1399 8278003
سصفها 1400/03/1812   ماهه  سال 1399 5658310615233
خمهر 1400/03/1712   ماهه  سال 1399 94(515)118